Журнал «Архивы и делопроизводство»


Содержание номеров за 1999 год


| № 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 | № 6 |


№ 1 за 1999 год

Святаслаў Асіноўскі. Слова да чытача

Пісьмы
Юзаф Ядкоўскі. Жахі вайны

Знаходкі
Анатоль Валахановіч, Генадзь Кацалапаў. Луцэвічы-Валасевічы: Няшота-Рубяжэвічы-Свержань

Документы
Игорь Валаханович. Подполье ОУН на территории Беларуси в 1944-1955 годах

Палеміка
Сергей Рассадин. Будины и гелоны

Вячаслаў Чамярыцкі. Таямніцы Полацкага летапісу

Андрэй Шпунт. Да пытання аб перыядызацыі гарадской геральдыкі Беларусі

Галерея
Михаил Шумейко, Сергей Жумарь. Архивист и археограф Дмитрий Довгялло

Делопроизводство
Положение О Государственном надзоре за соблюдением законодательства по архивному делу и ведению делопроизводства в Республике Беларусь

Андрей Рыбаков. Нормативная база по организации делопроизводства в организациях, учреждениях и на предприятиях

Эмма Давыдова. Контроль Государственной архивной службы за соблюдением законодательства по архивам и делопроизводству

Андрей Рыбаков. Требования к разработке бланков документов

Вячеслав Носевич. Архивы в эпоху электронных документов

Методические рекомендации. Архивное хранение электронных документов

Валентина Бразовская. Полные и сокращенные наименования министерств, других республиканских органов государственного управления, некоторых организаций, учреждений, объединений и предприятий Республики Беларусь (на русском и белорусском языках)

Михаил Ильин, Татьяна Волошина, Ольга Славинская. Профессиональное обучение кадров в области информационного и документационного обеспечения управления

Павел Левчик, Николай Александров, Эмма Давыдова. Вопрос-ответ

Генеалогія
Зміцер Яцкевіч. Радавод Адама Ганорыя Кіркора

Образование
Владимир Федосов. Основы архивно-экономических знаний

Хроника
Владимир Козлов. Об итогах заседания Европейского бюро МСА и Европейского архивного саммита
Владимир Адамушко. “Нацистское золото”: международная дискуссия

Навука
Уладзімір Міхнюк. Dissertatio — вучонае сачыненне

Каляндар
Аляксандр Саламевіч. Год 1999

Депонирование
Нина Дятчик. Новые книги
№ 2 за 1999 год

Аналіз
Аляксандр Міхальчанка. Крочым у будучыню

Палеміка
Сергей Рассадин. По следам будинов и гелонов

Вячаслаў Чамярыцкі. Загадка Тацішчава

Летапісы
Святаслаў Асіноўскі. «Адведаў пан Бог горад агнём…»

Дзённікі
Людвік Гінет. Апошні сейм Рэчы Паспалітай

Рудольф Каспер. «Ад усяго гэтага можна звар’яцець!..»

Дакументы
Аляксей Літвін. Да пытання аб стварэнні і дзейнасці «Саюза барацьбы супраць бальшавізму (СБСБ)»

Археография
Михаил Шумейко. В поисках исторической истины

Генеалогія
Зміцер Яцкевіч. Радавод Яўстафія Тышкевіча

Галерея
Светлана Кондрашова. Архивист Александр Плешевеня

Архівазнаўства
Андрэй Рыбакоў. Арганізацыя Дзяржаўнага архіва Вялікага княства Літоўскага ў XVI ст.

Кнігарня
Вера Савіч. Па старонках айчыннай мінуўшчыны

Хроніка
Віталь Савіч, Вера Савіч, Міхаіл Шумейка. Архіўны кур’ер

Встреча руководителей архивных служб стран СНГ

Каляндар
Аляксандр Саламевіч. Год 1999

Делопроизводство
Эмма Давыдова. Реквизиты документов: состав и назначение

Андрей Рыбаков. Адресование документов

Екатерина Сеченова. О внедрении СТБ 6.38–95: типичные ошибки

Екатерина Сафонова. Особенности контрактной формы найма работников

Эмма Давыдова, Андрей Рыбаков. Главная цель Госархивнадзора – обеспечение сохранности документов

Методические рекомендации. Архивное хранение электронных документов

Валентина Бразовская. Полные и сокращенные наименования министерств, других республиканских органов государственного управления, некоторых организаций, учреждений, объединений и предприятий Республики Беларусь (на русском и белорусском языках)

Нонна Климович, Сергей Рассадин, Елена Липская. Вопрос – ответ

Summary
№ 3 за 1999 год

Архивоведение
Михаил Шумейко. Предшественница Госкомархива

Архівазнаўства
Міхаіл Шумейка. Аб архіўных фальсіфікацыях

Мнение
Ростислав Платонов. К вопросу о возрождении Археографической комиссии

Беларусіка
Антон Мірановіч. Крыніцы па гісторыі праваслаўнай царквы на Беларусі ў Ватыканскім архіве

Фонды
Людмила Станкевич. Документы Национального архивного фонда в Национальной библиотеке Беларуси

Юлия Функ. Дома трудолюбия в белорусских губерниях в конце ХІХ – начале ХХ в.

Палеміка
Вячаслаў Чамярыцкі. Загадка Тацішчава

Дзённікі
Людвік Гінет. Апошні сейм Рэчы Паспалітай

Іканаграфія
Святаслаў Асіноўскі. Панскія сядзібы

Навука
Уладзімір Фядосаў, Ніна Дзятчык. БелНДІДАС: праблемы і перспектывы

Опыт
Зураб Махарадзе. Архивная служба Грузии

Кнігарня
Вера Савіч. Па старонках айчыннай мінуўшчыны

Рецензии
Михаил Шумейко. Рабы ХХ века

Сяргей Расадзін. Закрыта яшчэ адна «белая пляма»

Хроніка
Віталь Скалабан, Андрэй Рыбакоў, Вячаслаў Насевіч, Віталь Савіч, Ніна Дзятчык, Святаслаў Асіноўскі. Архіўны кур’ер

Каляндар
Аляксандр Саламевіч. Год 1999

Делопроизводство
Перечень вопросов, подлежащих инспектированию Госархивнадзором

Методические рекомендации. Архивное хранение электронных документов

Методические рекомендации. О порядке ведения делопроизводства в государственных органах, органах общественных объединений, учреждениях, организациях, на предприятиях по обращениям граждан

Валентина Бразовская. Полные и сокращенные наименования министерств, других республиканских органов государственного управления, некоторых организаций, учреждений, объединений и предприятий Республики Беларусь (на русском и белорусском языках)

Проект Положенияо базовой организации по переподготовке и повышению квалификации кадров по архивоведению, документоведению и документационному обеспечению управления государств-участников Содружества Независимых Государств

Екатерина Сафонова. Контракты с руководителями юридических лиц

Сергей Жумарь. О новых правилах работы ведомственных архивов

Татьяна Мишаткина, Галина Бороздина. Этика и культура деловых отношений

Павел Левчик. Составление и оформление инструкции по делопроизводству в организации

Андрей Рыбаков. Утверждение документов

Наталия Верас, Нонна Климович, Андрей Рыбаков. Вопрос – ответ

Summary
№ 4 за 1999 год

Археаграфія
Язэп Янушкевіч. Нацыянальная праграма выдання гістарычных крыніц

Архівазнаўства
Міхаіл Шумейка. Архівы Заходняй Беларусі ў 1939 – 1941 гг.

Белорусика
Александр Нарбут. Документы и материалы по родословию белорусской шляхты в зарубежных архивах и библиотеках

Фонды
Документы Национального архивного фонда в Национальном музее истории и культуры Беларуси

Опыт
Сеитбек Джумалиев. О состоянии архивного дела в Кыргызской Республике

Дзённікі
Людвік Гінет. Апошні сейм Рэчы Паспалітай

Письма
Сергей Михальченко. М.В. Довнар-Запольский – Е.А. Ляцкому

Дакументы
Святаслаў Асіноўскі. Вакханалія рабавання

Іканаграфія
Алена Паляшчук. З фотаальбома Альжбеты Тамашэўскай-Радзівіл

Кнігарня
Вера Савіч. Па старонках айчыннай мінуўшчыны

Хроніка
Владимир Адамушко. Инициатива германских промышленников

Віталь Савіч. Архіўны кур’ер

Каляндар
Аляксандр Саламевіч. Год 1999

Делопроизводство
Андрей Рыбаков. Визирование документов

Екатерина Сафонова. Контракты с руководителями государственных хозрасчетных предприятий

Методические рекомендации. Архивное хранение электронных документов

Эмма Давыдова. О создании районных (городских) архивов и хранении документов ликвидированных субъектов хозяйствования

Татьяна Мишаткина. Этика общения «по горизонтали»

Екатерина Сеченова. Роль секретаря-референта в управлении организацией

Ольга Славинская. Чему, как и почему учат секретарей-машинисток

Нина Овчинникова. Организация делопроизводства в общественных объединениях

Андрей Рыбаков. Вопрос-ответ

Summary
№ 5 за 1999 год

Перспективы
Святослав Асиновский. Наш журнал в 2000 году

Анонс
Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Архівы Беларусі на рубяжы ХХ – ХХІ стагоддзяў: гісторыя, стан, перспектывы развіцця»

Фонды
Ала Галубовіч. Матэрыялы архіва князёў Радзівілаў у Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі

Юлия Функ. Правовое и социально-экономическое положение евреев на территории Беларуси в конце ХІХ – начале ХХ в.

Беларусіка
Сяргей Салей. Замежныя крыніцы па гісторыі ўсходняга накірунку знешняй палітыкі Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага ў XVI ст.

Дзённікі
Людвік Гінет. Апошні сейм Рэчы Паспалітай

Дакументы
Святаслаў Асіноўскі. Вакханалія рабавання

Міхаіл Шумейка. З гісторыі беларускай археаграфіі

Васіль Антоненка, Адам Мельнікаў. Справа Пятра Логвінава

Іканаграфія
Анатоль Валахановіч. Граф Эмерык Гутэн-Чапскі герба «Ляліва»

Юбілеі
Міхаіл Касцюк. Інстытуту гісторыі – 70 гадоў

Наука
Владимир Федосов. Архивоведение на рубеже веков

Кнігарня
Па старонках айчыннай мінуўшчыны

Хроніка
Алена Паўлава, Галіна Каханава. Архіўны кур’ер

Каляндар
Аляксандр Саламевіч. Год 1999

Делопроизводство
Андрей Рыбаков. Внешнее согласование документов

Екатерина Сафонова. Заключение контрактов с работниками субъектов хозяйствования
Татьяна Мишаткина. Этика делового общения «по вертикали»

Инструкция о порядке ведения трудовых книжек работников

Положение о порядке учета и хранения архивных документов при приватизации государственного имущества

Ольга Славинская. Обучение будущих секретарей-машинисток организации безопасных условий труда

Галина Гладкая, Ольга Славинская. Республиканский конкурс

Дипломатические представительства и консульские учреждения Республики Беларусь

Ольга Славинская, Андрей Рыбаков. Вопрос – ответ

Summary
№ 6 за 1999 год

Святослав Асиновский. Мы открыты для сотрудничества!

Дзённікі
Людвік Гінет. Апошні сейм Рэчы Паспалітай

Дакументы
Уладзімір Кушміраў. Матэрыялы архіва БНР у фондах Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь

Ростислав Платонов. Первый секретарь ЦК КП(б)Б – Председатель СНК БССР: реконструкция взаимоотношений

Людмила Кривенцева. Воссоединение Западной Беларуси с БССР

Белорусика
Сергей Михальченко. Публицистика Евгения Ляцкого в Литературном архиве Музея национальной литературы Чехии

Іканаграфія
Алена Паляшчук. Царскае паляванне

Вопыт
Кацярына Смалякова. Сучасны стан архіўнай справы ў Польшчы: праблемы і перспектывы развіцця

Замежжа
Міхаіл Шумейка. Сетка дзяржаўных архіваў Польшчы

Археотека
Михаил Шумейко. Юбилей журнала «Archeion»

Навука
Аляўціна Міхнюк, Уладзімір Міхнюк. Dissertatio – вучонае сачыненне

Кнігарня
Па старонках айчыннай мінуўшчыны

Хроніка
Андрэй Рыбакоў, Галіна Сідаровіч, Міхаіл Шумейка, Уладзімір Крук. Архіўны кур’ер

Галерея
Тамара Осовик. Философ Александр Маковельский

Каляндар
Аляксандр Саламевіч. Год 2000

Делопроизводство

Эмма Давыдова, Андрей Рыбаков. Унификация и стандартизация документов

Андрей Рыбаков. Заголовок к тексту документа

Татьяна Клещенок. Составление и оформление протокола

Эмма Давыдова. Работа с обращениями граждан

Татьяна Мишаткина, Галина Бороздина. Беседа как форма делового общения Ответственность юридических и физических лиц за нарушения законодательства по архивному делу и ведению делопроизводства

Ольга Славинская. Использование тематических заданий для обучения секретарей-машинисток в ПТУЗ

Алла Романовская. «Секретарское дело». № 1, 2, 1999 г

Любовь Сигневич. Автоматизированная информационная система электронных документов

Вячеслав Носевич. Актуальный семинар

Андрей Рыбаков, Павел Левчик. Вопрос – ответ

Summary