Список использованных источников

 1. Аўтабіяграфічны дакумент М. В. Доўнар-Запольскага / Публікацыя В. Лебедзевай // Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 2 / Рэд. кал. Р. П. Платонаў (гал. рэд.) і інш. — Мінск: БелНДІДАС, 2001. — С. 287-293.
 2. Архівы Беларускай Народнай Рэспублікі. Фонд 582 Дзяржаўнага архіва Літвырхива Литвы. Т. І. Кн. 1-2. — Вільня, Нью-Йорк, Мінск, Прага, 1998.
 3. Бандарчык В. К. Артыкул М. Доўнар-Запольскага: [«Сустрэча з Талстым»] // ЛіМ. — 1960. — 18 ліст.
 4. Бандарчык В. К. М. В. Доўнар-Запольскі // Бандарчык В. К. Гісторыя беларускай этнаграфіі XIX ст. — Мінск: Навука і тэхніка, 1964. — С. 201-215.
 5. Бандарчык В. К. Спадчына гісторыка і этнографа // Літаратура і мастацтва. — 1960. — № 102.
 6. Бандарчык В. К. Доўнар-Запольскі М. В. // Энцыклапедыя літаратуры i мастацтва Беларусі. — Мінск, 1985. — Т. 2. — С. 347-348.
 7. Біч М. Станаўленне нацыянальнай гістарыяграфічнай канцэпцыі // Энцыкл. гісторыі Беларусі. — Мінск, 1996. — Т. 3. — С. 19-22.
 8. Гануш А. Г. Археаграфічная дзейнасць М. В. Доўнар-Запольскага // Весн. БДУ. Сер. 3. Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права. — 1993. — № 3. — С. 15-18.
 9. Гануш А. Г., Кручок П.С. Мітрафан Доўнар-Запольскі. — Мінск, 1995.
 10. Даследчык гісторыі трох народаў: М.В. Доўнар-Запольскі: Зб. навук. арт. і дак. / Гомел. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны, Бран. дзярж. пед. ін-т імя І. Пятроўскага, Укр. дзярж.навук.-даслед. ін-т арх. справы і дакументазнаўства, Рэчыц. гар. выканкам; Адк. рэд. Лебедзева В.М. —2000.
 11. Довнар-Запольский М.В. «Археологическое изучение Минской губернии». — Минск, 1892.
 12. Довнар-Запольский М.В. Государственное хозяйство Великого княжества Литовского при Ягеллонах. Том 1. — Киев: тип. Имп. Ун-та св. Владимира, 1901.
 13. Довнар-Запольский М.В. Идеалы декабристов. Москва. — Типография И.Д. Сытина, 1907.
 14. Довнар-Запольский М.В. Літоўская мэтрыка // Савецкая Беларусь. —.1925. — № 292. — С. 5.
 15. Довнар-Запольский М. В. // Новый энциклопедический словарь / Изд. под общ. ред. К. К. Арсеньева. — СПб.: Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, [1914]. — Т. 16. — С. 462.
 16. Довнар-Запольский М.В. СССР по районам. Западный район (Белорусская ССР и Западная область РСФСР). Государственное издательство, 1928.
 17. Довнар-Запольский М. В. // Энциклопедический словарь / Брокгауз и Ефрон: В 12 т.: Биографии. — Москва, 1993. — Т. 4. — С. 755.
 18. Доўнар-Запольскі, М.В. Асновы дзяржаўнасьці Беларусi. — Мінск: ВПП Дзяржэканомплана Рэспублікі Беларусь, 1994. — 23 с.
 19. Доўнар-Запольскі М.В. Государственное хозяйство Великого княжества Литовского при Ягеллонах. Магістэрская дысертацыя. Урыўкі. — Ксеракопія друкаванага выдання з паметамі А.К. Каўкі. 1901.
 20. Доўнар-Запольскі М. Да юбілею беларускага кнігадруку (гістарычная даведка). // Гістарычна-археалагічнаы зборнік (Ін-т бел. культуры). — №1. — 1927.
 21. Доўнар-Запольскі М. В. Гісторыя Беларусі / Беларус. Энцыкл., Нац. арх. Рэсп. Беларусь.; Пер. з рус. Т. М. Бутэвіч, Т. М. Кароткая, Е. П. Фешчанка. Прадм. Дз. У. Караў, Я. І. Бараноўскі; Рэд. Я. І. Бараноўскі, В. У. Скалабан, І. П. Хаўратовіч]. — Мінск: БелЭн, 1994. — 510 с.: 1 л. Дадатак: Сербента В. О рукописи книги Довнар-Запольского «История Белоруссии». С. 497-506.
 22. Доўнар-Запольскі Мітрафан / Аўт. арт. Г. В. Кісялёў; Склад. бібліягр. спісу Т. М. Махнач // Беларускія пісьменнікі: Біябібліягр. слоўнік. — Мінск, 1993. — Т. 2. — С. 366-370.
 23. Калубовіч А. Прафэсар Мітрафан Доўнар-Запольскій і Акт 25 Сакавіка // Беларуская думка [Саўт-Рывэр]. — 1964. — № 6. — С. 3-7.
 24. Капыловіч М. Дарадца Льва Талстога: [М. В. Доўнар-Запольскі] // Чырв. змена. — 1996. — 24 ліп. — С. 2-3.
 25. Касцюк М. Гістарыяграфія гісторыі Беларусі 19 — пач. 20 ст. ў працах 1920-1990 х г. // Энцыкл. гісторыі Беларусі. — Мінск., 1996. — Т. 3. — С. 23-28.
 26. Курчак П.С. М.В. Доўнар-Запольскі як вучоны і грамадскі дзеяч: Дыс. на атрым. вуч. ступ. канд. гіст. навук: 07.00.02 ; 07.00.09 / Беларус. дзярж. тэхнал. ун-т. — Мінск., 1996.
 27. Лебедева В.М., Скалабан В.В., Шумейко М.Ф. М.В. Довнар-Запольский и его наследие // Довнар-Запольский М.В. История Белоруссии / М.В. Довнар-Запольский. — 2-е изд. — Мінск: Беларусь, 2005. — С.3-14.
 28. Ліс А. Доўнар-Запольскі М. В. // Энцыкл. гісторыі Беларусі. — Мінск., 1996. — Т. 3. — С. 272-273.
 29. М. В. Довнар-Запольский — Е. А. Ляцкому / Публ. С. И. Михальченко // Архівы і справаводства. — 1999. — № 4. — С. 37-46.
 30. Мітрафан Віктаравіч Доўнар-Запольскі: біябібліяграфічны паказальнік / Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны [і інш.; укладальнікі: В.М. Лебедзева (кіраўнік) і інш.]. — Мінск: БелНДІДАС, 2007. — 168 с.
 31. Мітрафан Доўнар-Запольскі / Пад рэд. В.Ф. Кушнера. — Мінск: Агенцтва Геронт-А ТБМ імя Ф. Скарыны, 1995. — 30 с.
 32. Новыя дакументы пра М. В. Доўнар-Запольскага / Публ. В. Дз. Селяменева // Беларускі археаграфічны штогоднік. — Мн., 2000. — Вып. 1. — С. 22-230.
 33. Опись фонда 262 – Довнар-Запольский М.В. (1867 – 1934) Центрального государственного архива Украины, г. Киев — 42 с.
 34. Перапіска М.В. Доўнар-Запольскага з дзеячамі навукі Украіны (1893-1908 гг.) /Гомел. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны [і інш.] ; уклад.: В.М. Лебедзева [і інш.] ; рэдкал.: А.В. Баранаў [і інш.]. — 2005.
 35. Платонаў Р. Выгнанне: Да 130 годдзя з дня нарадж. М. Доўнар-Запольскага // ЛіМ. —1997. — 27 чэрв. — С. 14-15.
 36. Пятыя Міжнародныя Доўнараўскія чытанні, Рэчыца, 22-23 верасня 2005 г. / Гомел. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны, Рэчыц. раен. выкан. кам., Навук.-даслед. ін-т гісторыі і культуры ўсходнеславян. народаў; рэдкал.: В.М. Лебедзева (адк. рэд.) [i інш.] — 2005.
 37. Саламевич Я. Без надзеі на друкаванне… // ЛіМ. — 1976. — 9 ліпеня.
 38. Сёмыя Міжнародныя Доўнараўскія чытанні: матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Рэчыца, 1-2 кастрычніка 2010 г. / [рэдкалегія: В. М. Лебедзева (адказны рэдактар) і інш.]. — 2010.
 39. Сагановіч Г. Гісторык Доўнар-Запольскі: «Беларуская дзяржаўнасць на трывалых гістарычных падмурках» // Звязда. — 1992. — 8 жн.
 40. Сачанка Б. Доўнар-Запольскі: (З цыкла «Постаці») // ЛіМ. — 1991. — 4 студз. — С. 13-15.
 41. Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: [В 90 т.]. Сер. 2. Дневники / Под общ. ред. В. К. Черткова. — Москва: Терра, 1992. — Т. 54: Дневник, записные книжки и отдельные записи 1900-1903 [гг.]. — 754 с. — Репринт. воспр. изд. 1928-1958 гг.
 42. Спірыдонаў М. Ф. Доўнар-Запольскі М. В. // Беларуская савецкая энцыклапедыя. — Мінск, 1971. — Т. 4. — С. 263.
 43. Тарас А.Я. Мітрафан Доўнар-Запольскі: бацька беларускай гісторыяграфіі / Анатоль Тарас. 100 выдатных дзеячоў беларускай культуры. — Мінск: Харвест, 2012. — 62, [2] с.
 44. Трэція Міжнародныя Доўнараўскія чытанні (г. Рэчыца, 14-15 верасня 2001 г.) / Гомел. дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны, Рэчыц.раен.выкан.кам.; Рэдкал.: Лебедзева В.М.(адк.рэд.) і інш. — 2000.
 45. Чацвёртыя міжнародныя Доўнараўскія чытанні, Рэчыца, 18-19 верас. 2003г. : У 2 ч. / Рэдкал.: В.М.Лебедзева і інш.. — Гомель: ГДУ — 2004.
 46. Цішчанка І.К. М.В. Доўнар-Запольскі // Беларуская фалькларыстыка: Збіранне і даслед. нар. творчасці ў 60-х гг. ХІХ – пач. ХХ ст. / Г.А.Пятроўская, І.К.Цішчанка, У.А.Васілевіч і інш. — Мінск: Навука і тэхніка, 1989.
 47. Шостыя Міжнародныя Доўнараўскія чытанні (г. Рэчыца, 14–15 лістапада 2005 г.): У 2 ч. – Ч.1: М.В. Доўнар-Запольскі: жыццё і навуковая спадчына; Ч. 2. Рэчыцкая зямля ў часе і прасторы / Рэд. кал. В.М. Лебедзева (адк. рэд.) і інш. — Гомельск. дзярж ун-т імя Ф.Скарыны, Навук.-дасл. ін-т гісторыі і культуры усходнеславянскіх народаў, Рэчыцкі раённы выканаўчы камітэт. — Гомель: Гомельск. дзярж. ун-т імя Ф.Скарыны, 2008.
 48. Интеренет-ресурсы

 49. Вторые Межународные Довнарские чтения. — Режим доступа: http://gsu.by/pages/Dounar-Zapolski/2nd.html
 50. Галубовіч В. Даследчык гісторыі трох народаў: М.В.Доўнар-Запольскі. Беларускі гістарычны агляд. Навуковы часопіс. Інтэрнэт версія. — Режим доступа: http://www.belhistory.eu/dasledchyk-gistoryi-trox-naroda%D1%9E-m-v-do%D1%9Enar-zapolski-vital-galubovich/
 51. Довнар-Запольский М.В. Исследования и статьи. Т.1. Этнография и социология, обычное право, статистика, белорусская письменность. Киев, 1909. — Режим доступа: http://by.ethnology.ru/by_lib/dov-zap_01/graf/dov-zap_01_cont.html
 52. Доўнар-Запольскі Мітрафан. / Электроная энцыклапедыя. — Режим доступа: http://slounik.org/120778.html
 53. Довнар-Запольский Митрофан Викторович. / Электронный справочник Персоналии белорусской социологии.— Режим доступа: http://soc-by.livejournal.com/32751.html
 54. Довнар-Запольский Митрофан Викторович. / Энциклопедический Словарь Брокгауза и Ефрона. — Режим доступа: http://www.rulex.ru/01050541.htm
 55. Довнар-Запольский. / Советская историческая энциклопедия. — Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/5697/%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%A0
 56. Конан У. Праблемы беларускай народнай культуры ў творчасці М.В. Доўнар-Запольскага. — Режим доступа: http://zbsb.org/node/1094
 57. Лебедева В. Митрофан Викторович Довнар-Запольский (1867–1934). — Режим доступа: http://ranar.spb.ru/files/visual/pdf/Dovnar.pdf
 58. Лебедзева Валянціна. Мітрафан Доўнар-Запольскі аб традыцыях беларускай сям’і: Сямейны гаршчок заўсёды кіпіць. / Гомельская праўда. — Режим доступа: http://www.gp.by/category/special/spetsialno-dlya-gp-/news43071.html
 59. Лебедзева В., Міхедзька В. Мітрафан Віктаравіч Доўнар-Запольскі. — Режим доступа: http://gsu.by/pages/Dounar-Zapolski/main_ru.html
 60. Международные Довнарские Чтения. — Режим доступа: http://gsu.by/pages/Dounar-Zapolski/studies_ru.html
 61. Мітрафан Віктаравіч Доўнар-Запольскі. Віртуальная выстава. Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Я. Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. — Рэжым доступу: http://knihi.com/Auhien_Kalubovic/Prafesar_Mitrafan_Dounar-Zapolski_j_Akt_25_Sakavika.html
 62. Мітрафан Віктаравіч Доўнар-Запольскі. Беларуская палічка. Беларуская электронная бібліятэка. — Рэжым доступу: http://knihi.com/Mitrafan_Dounar-Zapolski/
 63. Мараков Л. Рэпрэсаваныя грамадскiя i культурныя дзеячы Беларусi. Доўнар-Запольскі Мітрафан Віктаравіч. — Режим доступа: http://www.marakou.by/by/davedniki/represavanyya-litaratary/tom-iii-kniga-i?id=20443
 64. Митрофан Довнар-Запольский — исследователь истории трех народов. Выставка. — Режим доступа: http://dev.novychas.by/kultura/mitrafan_dounar_zapoljski_das/
 65. Первые Межународные Довнарские чтения. Юбилейная конференция, посвященная 130-летию со дня рождения М.В. Довнар-Запольского. — Режим доступа: http://gsu.by/pages/Dounar-Zapolski/1st.html
 66. Скалабан В. Жизнь и деятельность М.В. Довнара-Запольского. — Режи доступа: http://belhist.ru/2012/10/zhizn-i-dejatelnost-m-v-dovnara-zapolskogo-vitalij/
 67. Смалянчук А. М. Доўнар-Запольскі: першыя публікацыі і першыя водгукі (1888-1891). — Режим доступа: http://students.ehu.lt/news/artykul-mdounar-zapolsk-piersyia-publ-kacy-piersyia-vodhuk-1888-1891-alies-smaliancuk
 68. Юбилейная научная сессия в честь 140-летия М.В. Довнар-Запольского. Киев, 22-23 марта 2007 г. — Режим доступа: http://gsu.by/pages/Dounar-Zapolski/sess.html