Фонд НИАБ 1

PL_1_354_VI ARCHIWUM WARSZAWSKIE RADZIWI??O’W DZIA? VI: „DIARIUSZE” z lat 1613-1770 [1807] Inwentarz analityczny zespo?u PL, 1 354 VI Opracowa? Rafa? Jankowski (2003) 2009 Archiwum G?o’wne Akt Dawnych w Warszawie Machine-readable finding aid derived from MS Word. Date of source: 2009 Opis w je;zyku polskim Streszczenie Archiwum Warszawskie Radziwi??o’w; Dzia? VI: „Diariusze” 1613-1770 [1807] Zespo’? nr 354 VI Rodzina Radziwi??o’w h Tra;by i rodziny z nimi spokrewnione. 2 mb. (40 j. a.) Ca?os’c’ materia?u archiwalnego jest w dobrym stanie zachowania, poza nielicznymi j.a., kto’re wymagaja; konserwacji. Mag. 301 Akta pisano g?o’wnie w je;zyku polskim i ?acinie, w dwo’ch jednostkach wyste;puje je;zyk francuski. Archiwum G?o’wne Akt Dawnych w Warszawie
PL 00-263 WARSZAWA ul. D?uga 7
Dzia? zawiera ksie;gi, z wyja;tkiem diariusza kancelaryjnego Janusza Radziwi??a (1612-1655), wojewody wilen’skiego i hetmana wielkiego litewskiego, autobiografii Bogus?awa Radziwi??a (1620-1669), koniuszego litewskiego i generalnego gubernatora Prus Ksia;z.e;cych i fragmento’w diariuszy z XVII i XVIII w. W dziale brak dokumentacji nieaktowej.

Dzieje przechowywania

Zaso’b Archiwum Radziwi??o’w w Nies’wiez.u wyja;tkowo sie;ga XV w., liczniejsze akta pochodza; z XVI w., g?o’wny jednak zra;b tego archiwum tworza; akta siedemnasto-, osiemnasto- i dziewie;tnastowieczne. Cia;g?e dzia?y rodzinne sta?y sie; przyczyna; ma?ej stabilnos’ci zasobu archiwum. Dzielono je, przenoszono do nowych os’rodko’w. W XVI w. kaz.da z linii radziwi??owskich posiada?a juz. w?asne archiwum, z czasem prawdopodobnie ca?a; siatke; archiwo’w. Przechodzi?y one skomplikowane dzieje, analogiczne do loso’w rodu. By?y dzielone pomie;dzy cz?onko’w rodu przy podziale do’br, wy?a;czano z nich akta do’br sprzedawanych. Jednoczes’nie nap?ywa?y do nich akta innych rodzin przy okazji zwia;zko’w ma?z.en’skich, dziedziczenia czy zakupu nowych do’br.

Za Karola Stanis?awa Radziwi??a „Panie Kochanku” (1734-1790) archiwum by?o kilkakrotnie przewoz.one z miejsca na miejsce. W latach 1764-1768 by?o sk?adowane w Z.o’?kwi, Preszowie, Pradze i Drez’nie. Ponownie zosta?o wywiezione za granice Rzeczypospolitej w 1769 r. W 1772 i 1792 r. Nies’wiez. by? grabiony przez wojska rosyjskie. Kolejne lata to kle;ska Rzeczypospolitej, kampania napoleon’ska, przewoz.enie archiwum z miejsca na miejsce (na prze?omie XVIII i XIX w. by?o kolejno w Krakowie, Warszawie i Nieborowie), kolejna grabiez. Nies’wiez.a na prze?omie 1812 i 1813 r. przez wojska rosyjskie, brak w tym okresie fachowej opieki, spowodowa?o, z.e archiwum znajdowa?o sie; w op?akanym stanie.

W okresie dzia?alnos’ci Komisji i Prokuratorii Poradziwi??owskiej Masy archiwum zosta?o przewiezione do Wilna, do dyspozycji przewodnicza;cego Komisji Miko?aja Malinowskiego (1799-1865), i tam pozosta?o przez d?uz.szy czas, co po?a;czone by?o ze znacznym przemieszczeniem, a nawet ubytkami w zasobie. Wtedy niekto’re cenne archiwalia przesz?y do innych zbioro’w m.in. diariusze sejmowe do Biblioteki Raczyn’skich w Poznaniu (obecna nazwa: Miejska Biblioteka Publiczna im. Edwarda Raczyn’skiego) i Biblioteki Ko’rnickiej (obecna nazwa: Biblioteka Ko’rnicka Polskiej Akademii Nauk). Wczes’niej zapewne diariusze trafi?y do Bibliotek w Petersburgu, czy do zbioro’w prywatnych.

Powyz.sze koleje losu archiwum w po?a;czeniu z brakiem w tym okresie nalez.ytego nadzoru nad zasobem, spowodowa?y, z.e Archiwum Radziwi??o’w by?o w op?akanym stanie: „wielka; cze;s’c’ najciekawszych dokumento’w porozcia;gano w ro’z.nych czasach, a skoros’my zabrali reszte;, znajdowa?a sie; ona w najwie;kszem zamieszaniu […]. Trzeba by?o d?ugiego lat szeregu (ponad 30.) i pracy umieje;tnej, aby archiwum przyprowadzic’ do porza;dku” . Z tego stanu archiwum doprowadzili do wzorowego stanu uporza;dkowania kolejno Romuald Symonowicz i Micha? Szyszko Bohusz (1811-1877).

Najpierw uporza;dkowano cze;s’c’ wittgensteinowska; a w latach 60. XIX w. Symonowicz i Szyszko Bohusz przysta;pili do skrupulatnego uporza;dkowania cze;s’ci radziwi??owskiej. Mys’la; przewodnia; tej inwentaryzacji mia?o byc’ oddzielenie „archiwum historycznego od administracyjnego”. Zrywaja;c z zastanym niewa;tpliwie staropolskim uk?adem fascyku?owym i ugrupowaniem archiwalio’w wynikaja;cych z ich proweniencji, dokonali podzia?u ca?os’ci materia?o’w na dzia?y wg kryterio’w formalnych (np. po’z’niejsze dzia?y; AR Dz. I: „Dokumenty pergaminowe”, AR Dzia?y III-V korespondencja, AR Dz. VI: „Diariusze”, AR Dz. XXV: „Inwentarze do’br”, AR Dz. XXXIV: „Gazetki pisane”), ba;dz’ rzeczowych (np. po’z’niejsze dzia?y; AR Dz. VII: „Akta wojskowe”, AR Dz. VIII: „Akta dotycza;ce duchowien’stwa”, AR Dz. XVIII: „Akta posiad?os’ci miejskich Radziwi??o’w”) i niekiedy tez. proweniencyjne (np. po’z’niejszy dzia?; AR Dz. XII: „Archiwum z Berlina przywiezione”).

Pierwotnie diariusze by?y opisane w latach 1862-1872 przez Szyszko Bohusza razem z dzia?em zwanym w tym czasie: „Dokumenty publiczne” lub „Akta publiczne” w kto’rym znajdowa?y sie; orygina?y akt dotycza;cych dzia?alnos’ci publicznej Radziwi??o’w i ich krewnych (Kiszko’w, Po?ubin’skich, Przebendowskich, Sapieho’w i in.) z XVI – XVIII w., fragment akt z archiwum Wielkiego Ksie;stwa Litewskiego z okresu XV-XVIII w. — akta oryginalne, ale w wie;kszos’ci (90%) kopie bliskoczesne, ro’z.nych dokumento’w z.ycia publicznego od po?. XVI w. do po?. XIX w.: sprawy sejmo’w, sejmiko’w, akta wojskowe, dyplomatyczne, publicystyka, re;kopisy typu silva rerum. W dziale znajduja; sie; tez.: dyplomy i przywileje, pisane gazety, genealogie, indulgencje (odpusty), bulle papieskie, instrukcje sejmikowe i kro’lewskie, listy: monarcho’w, dygnitarzy, przypowiednie, zapowiednie, zare;czne i z.elazne, manifesty, memoria?y, mowy sejmowe, napisy nagrobne, ordynanse hetman’skie, panegiryki, paszkwile, petycje, pies’ni i wiersze, pisma satyryczne i polemiczne, mowy publiczne i prywatne, paszporty, pozwy i dekrety sa;dowe, projekty reform pan’stwowych, reskrypty kro’lewskie, roty przysia;g, testamenty, traktaty i umowy pokojowe, uniwersa?y itp. W inwentarzu Szyszko Bohusz diariusze sejmowe umieszcza? w uk?adzie chronologicznie razem z aktami luz’nymi i ksie;gami typu Silva rerum, przy czym nadawa? im odre;bne sygnatury od sygn. „D. I” . Podobnie sygnowa? diariusze sejmowe Boles?aw Taurogin’ski w inwentarzu dzia?u AR Dz. II: „Dokumenty historyczne”.

Wydaje sie;, iz. od samego pocza;tku wydzielenia dzia?u zawieraja;cego dokumenty historyczne, diariusze traktowano jako odre;bna; ca?os’c’, gdyz. w corocznym sprawozdaniu „Wiadomos’c’ o stanie Archiwum Nies’wieskiego” z 11 XI 1860 r. Szyszko Bohusza w cze;s’ci I: „Akta u?oz.one i zrejestrowane” pod pozycja; 3 wymienia: „Diariusze sejmowe – ksia;g 33” . Wilen’ska Komisja Archeograficzna podaje, z.e w 1867 r. by?y 30 sztuki ksia;g diariuszy sejmowych . Eugeniusz Barwin’ski w 1908 r., a za nim Edward Chwalewik w 1927 r. podaje, z.e w o’wczesnym IV „kompleksie” znajduje sie; 31 tomo’w diariuszy sejmowych , a Boles?aw Taurogin’ski doliczy? sie; 27 diariuszy sejmowych . Wydaje sie;, iz. powyz.sze ro’z.nice ilos’ci sztuk wynikaja; ze sposobu liczenia diariuszy, a nie z dalszego ubytku tychz.e z wyja;tkiem diariusza sejmu zwyczajnego w Warszawie 30 IX-31 X 1754 r. (sygn.: II-75) , kto’ry zagina;? najprawdopodobniej w czasie II wojny s’wiatowej.

Jeden z kolejnych kustoszy archiwum Antoni Iwanowski po g?e;bokiej analizie zawartos’ci archiwum, jeszcze przed I wojna; s’wiatowa; dokona? nowego, bardziej logicznego i przejrzystego podzia?u na dzia?y. Archiwum Radziwi??o’w w Nies’wiez.u podzieli? na 35 dzia?o’w, w tym wydzieli? Dz. VI: „Diariusze” i do dzia?u w?a;czy? poza diariuszami sejmowymi, jak sam pisze: „osobiste pamie;tniki ks. Radziwi??o’w” i „dzienniki i notatki ro’z.nych oso’b”.

W czasie ewakuacji Archiwum Radziwi??o’w z Nies’wiez.a w g?a;b Rosji ca?os’c’ dzia?u znalaz?a sie; w dwo’ch pakach. „Zawartos’c’ paki N 49 […] diariusze sejmowe ze znakami II 48-79 […] Dziennik X. Micha?a Ryben’ki 4 tomy, fragmenty dzienniko’w” a paki „N 95 (pod pozycja; 5) „dziennik Micha?a Kazimierza Ryben’ki” . Paka nr 49 trafi?a we wrzes’niu 1915 r. do Bia?ej Cerkwi, a nr 95 do Min’ska Bia?oruskiego . Po I wojnie s’wiatowej, cze;s’c’ historyczna Archiwum Radziwi??o’w z Nies’wiez.a do kto’rej bez wa;tpienia nalez.a? dzia? VI: „Diariusze” zosta?a przewieziona do Warszawy i umieszczono w Miejskim Muzeum Pedagogicznym przy ul Jezuickiej 4, gdzie pozostawa?a do 1922 r., naste;pnie archiwum przewieziono do pa?acu Janusza Franciszka Radziwi??a (1880-1967) w Warszawie na ul. Bielan’ska; 14, gdzie lez.a?o w skrzyniach. W listopadzie 1929 r. Archiwum Radziwi??o’w umieszczono w domu przy ul. Marsza?kowskiej 113 m. 2, gdzie jego zaso’b by? udoste;pniany historykom do II wojny s’wiatowej i w miare; moz.liwos’ci, tez. w czasie wojny. Po licznych perypetiach w czasie II wojnie s’wiatowej w 1946 r. trafi?o do Archiwum G?o’wnego Akta Dawnych w Warszawie.

Zawartos’c’

Dzia? VI: „Diariusze” Archiwum Warszawskiego Radziwi??o’w zawiera 40 j.a. o sygnaturach:

Sygnatura Opis II – 481. Diariusz sejmu zwyczajnego w Warszawie 28 II-2 IV 1613 r., instrukcje poselskie i korespondencja dyplomatyczna z tego okresu;II – 492. Diariusze sejmo’w: zwyczajnego w Warszawie 24 I-5 III 1623 r., zwyczajnego w Warszawie 7 I-5 III 1625 r., zwyczajnego w Warszawie 27 I-10 III 1626 r. i nadzwyczajnego w Warszawie 27 VI-18 VII 1628 r., akta komisji z kozakami zaporskimi i projekt konstytucji z 1632 r.;II – 503. Podymne W.Ks.Lit. z 1650 r., rejestr abiuraty W.Ks.Lit. z 1690 r., rejestr rachunko’w skarbowych Rzeczypospolitej z 1737-1738 r. i rejestr popisowy obywateli wojewo’dztwa nowogro’dzkiego z 1651 r.;II – 50a4. Akta rady walnej senatu w Grodnie w 1688 r. i pisma publiczne z lat 1670-95;II – 515. Diariusze sejmo’w: zwyczajnego w Grodnie 9 I-11 II 1693 r. (zwo?any na 31 XII 1692 r.), konwokacyjnego w Warszawie 29 VIII-28 IX 1696 r., elekcyjnego w Warszawie 15 V-28 VI 1697 r. i pisma publiczne z lat 1655-1718;II – 51a6. Diariusze sejmo’w: zwyczajnego pacyfikacyjnego w Warszawie 16 VI-30 VII 1699 r., zwyczajnego w Warszawie 30 V-18 VI 1701 r., nadzwyczajnego w Lublinie 11 VI-19 VII 1703 r. i pisma publiczne z lat 1699-1712, w tym z okresu wojny po’?nocnej z lat 1702-03;II – 527. Diariusz konfederacji tarnogrodzkiej z lat 1715-1716 i pisma dotycza;cej tejz.e;II – 538. Diariusze sejmo’w: zwyczajnego w Warszawie 5 X-16 XI 1722 r., zwyczajnego w Warszawie 30 IX-31 X 1754 r., zwyczajnego w Warszawie 6-13 X 1760 r. i nadzwyczajnego w Warszawie 27 IV-2 V 1761 r. i pisma publiczne z lat 1726-1761;II – 549. Diariusze sejmo’w: zwyczajnego w Warszawie 2 X-13 XI 1724 r., zwyczajnego w Grodnie 28 IX-9 XI 1726 r., akta Komisji Kurlandzkiej z 1727 r., komput wojska z 1717 r. i pisma publiczne z lat 1717-29;II – 5510. Diariusze sejmo’w: zwyczajnego w Warszawie 2 X-13 XI 1724 r. i akta zwia;zane z tym sejmem, nadzwyczajnego w Grodnie 22-27 VIII 1729 r. i akta Komisji Kurlandzkiej z 1727 r.;II – 5611. Diariusz Komisji Kurlandzkiej z 1727 r. i akta rady senatu w Grodnie w 1688 r. ;II – 5712. Diariusz Komisji Kurlandzkiej z 1727 r.;II – 5813. Diariusz sejmu nadzwyczajnego w Grodnie 22-27 VIII 1729 r. i konstytucje tegoz. sejmu i utwory okolicznos’ciowe;II – 5914. Uk?ady Rzeczypospolitej z dworem cesarza austriackiego z 1730 r. i diariusz sejmu zwyczajnego w Grodnie 5 X-19 XI 1744 r.;II – 6015. Relacja z sejmu nadzwyczajnego w Warszawie 18 IX-2 X 1732 r.;II – 6116. Diariusz sejmu nadzwyczajnego w Warszawie 18 IX-2 X 1732 r. i pisma publiczne z lat 1677-1732;II – 6217. Dzieje bezkro’lewia w 1733 r.;II – 6318. Diariusz sejmu zwyczajnego pacyfikacyjnego w Warszawie 27 IX-8 XI 1735 r.;II – 6419. Diariusz sejmu zwyczajnego w Warszawie 6 X-17 XI 1738 r.;II – 6520. Diariusze sejmo’w: zwyczajnego pacyfikacyjnego w Warszawie 27 IX-8 XI 1735 r., nadzwyczajnego w Warszawie 4-18 VIII 1750 r., zwyczajnego w Grodnie 2-26 X 1752 r. i zwyczajnego w Warszawie 30 IX-31 X 1754 r.;II – 6621. Diariusz sejmu zwyczajnego w Grodnie 5 X-19 XI 1744 r.;II – 6722. Diariusz sejmu zwyczajnego w Warszawie 3 X-14 XI 1746 r.;II – 6823. Diariusz sejmu zwyczajnego w Warszawie 3 X-14 XI 1746r.;II – 6924. Diariusz sejmu zwyczajnego w Warszawie 3 X-14 XI 1746 r.;II – 7025. Diariusz sejmu zwyczajnego w Warszawie 3 X-14 XI 1746 r.;II – 7126. Diariusz sejmu zwyczajnego w Warszawie 30 IX-9 XI 1748 r.;II – 7227. Diariusz sejmu zwyczajnego w Grodnie 2-26 X 1752 r.;II – 7328. Diariusz sejmu zwyczajnego w Grodnie 2-26 X 1752 r.;II – 7429. Diariusz sejmu zwyczajnego w Grodnie 2-26 X 1752 r. i pisma publiczne z 1752 r.; (W spisie Antoniego Iwanowskiego pod sygn.: II – 75 figuruje diariusz sejmu zwyczajnego z 1754 r. Obecnie brak w AGAD.) ;II – 7630. Diariusz sejmu zwyczajnego w Warszawie 2-11 X 1758 r., manifest Micha?a Podhorskiego z 1758 r. i diariusz rady senatu 30 X-6 XI 1758 r.;II – 7731. Diariusz sejmu koronacyjnego w Warszawie [3] 5-20 XII 1764 r. i pisma publiczne z lat 1764-1770, w tym z konfederacji barskiej z lat 1766-1770;II – 7932. Diariusz Karola Stanis?awa Radziwi??a (1669-1719), kanclerza wielkiego litewskiego z lat 1689-1718;II – 8033. Orygina? diariusza Micha?a Kazimierza Radziwi??a „Ryben’ko” (1702-1762), hetmana wielkiego litewskiego i wojewody wilen’skiego z lat [1702] 1719-1760;II – 80a34. Tegoz. kopia z lat [1702] 1719-1761;II – 8135. Diariusz Hieronima Floriana Radziwi??a (1715-1760), podczaszego litewskiego z 1 I 1749-13 II 1751 r. i 10 II-25 III 1756 r.;Pud?o: 36 i 37 / II-8236. Kopiariusz korespondencji Bogus?awa Radziwi??a (1620-1669), koniuszego litewskiego z lat 1658-1660 i innych pism zwia;zanych z Radziwi??ami z lat 1629-1695 [1807];Pud?o: 36 i 37 / 137. Diariusz kancelaryjny Janusz Radziwi??a (1612-1655), hetmana polnego i wielkiego litewskiego, wojewody wilen’skiego z okresu 23 VI 1649-5 II 1652 r.;Pud?o: 36 i 37 / 238. Autobiografia Bogus?awa Radziwi??a (1620-1669), koniuszego litewskiego i generalnego gubernatora Prus Ksia;z.e;cych;Pud?o: 36 i 37 / 339. Fragmenty diariuszy radziwi??owskich i Komisji Kurlandzkiej z 1727 r.;Pud?o: 36 i 37 / 440. Ksie;ga Sigillat z 1709-1719.

Z lewej strony podano, pod kto’rymi cytowane sa; j.a. z tegoz. dzia?u, i tak rzymska II odnosi sie; niewa;tpliwie do obecnego dzia?u AR Dz. II: „Dokumenty historyczne”, w kto’rego sk?ad wchodzi?y w XIX i na pocza;tku XX w. diariusze sejmowe, cyfry arabskie od 48 do 80 (przekres’lone 18-48) oznacza?y pierwotnie pozycje w: „Szafa No 2” w Archiwum Radziwi??o’w w Nies’wiez.u. Diariusze do?a;czone do dzia?u w AGAD z innych dzia?o’w niz. AR Dz. II, dosta?y sygnatury ?amane przez ma?e: „a”. Sygnatury: nr II-81 i nr II-82 zosta?y nadane przez analogie;, juz. w AGAD. Numeracja pozycji w spisie sumarycznym diariuszy przy dawnych sygnaturach o tyle jest istotna, iz. pod pozycja; nr 36 i 37 znajdowa?y sie; pud?a z aktami luz’nymi. Obecnie ca?os’c’ akt luz’nych cytuje sie; w literaturze jako „Pud?o nr 36” lub cze;s’ciej „nr 36”, gdyz. w nieokres’lonym bliz.ej czasie akta luz’ne z pud?a nr 36 i 37 po?a;czono w jedno i nadano mu zbiorczy nr 36. By nie burzyc’ utrwalonego przez tradycje; porza;dku pozycje inwentarzowe nr 36-40, be;da; mia?y dos’c’ specyficzne sygnatury.

Uk?ad

Wed?ug numeracji ksia;g.

Indeksy Diariusze sejmowe Has?a geograficzne Austria II-59 Bar, m., pow. latyczowski, woj. pod. – konfederacja II-77 Bia?a [Podlaska], m., pow. i woj. brz. lit. II-51 Bia?a [Podlaska], m., pow. i woj. brz.lit. – archiwum i biblioteka Anny z Sanguszko’w Radziwi??owej II-49, II-50a, II-51, II-52 Birz.e, m., pow. up., woj. tr. — twierdza Pud?o: 36 i 37 / II-82 Brzes’c’ Litewski, m. pow. i woj. II-48 Brzes’c’ Litewski, m. pow. i woj. — zgromadzenie wojska litewskiego w 1613 r. II-48 Drezno, m. w Saksonii, mauzoleum II-77 Grodno, m. pow., woj. tr. II-51a Grodno, m. pow., woj. tr. — konfederacja II-77 Grodno, m. pow., woj. tr. — rada postkomisjalna w 1730 r. II-61 Grodno, m. pow., woj. tr. — rada senatu w 1688 r. II-50a, II-51, II-56 Grodno, m. pow., woj. tr. – rada senatu w 1693 r. II-51 Grodno, m. pow., woj. tr. — sejm nadzwyczajny 1729 r. II-55, II-58 Grodno, m. pow., woj. tr. — sejm 1752 r. II-65, II-72, II-73, II-74 Grodno, m. pow., woj. tr. — sejm 1688 r. II-50a, II-51 Grodno, m. pow., woj. tr. — sejm 1726 r. II-54 Grodno, m. pow., woj. tr. — sejm 1744 r. II-59, II-66 Grodno, m. pow., woj. tr. — sejm 1693 r. II-51 Inowroc?aw, m. pow. i woj. II-48 Kalisz, m. pow. i woj. II-48, II-51a Kurlandia i Semigalia, ks. — Komisja Kurlandzka II-54, II-55, II-56, II-57, Pud?o: 36 i 37 / 3 Kurlandia i Semigalia, ks. – sejmik, szlachta II-77 Litwa, abiurata podymna w 1690 r. II-50 Litwa, podymne w 1650 r. II-50 Litwa, Trybuna? G?o’wny Litewski II-51, II-51a, II-54 Litwa, wojsko w 1717 r. II-54 Lublin, m. pow. i woj. — sejm nadzwyczajny 1703 r. II-51a ?owicz, m., z. sochaczewska, woj. rawskie — zjazd w 1673 r. II-50a Mitawa, m. w ks. Kurlandii i Semigalii zob. Kurlandia i Semigalia, ks. Komisja Kurlandzka Mozyr, m. pow., woj. min. — bitwa Pud?o: 36 i 37 / 1 Nies’wiez., m. w pow. i woj. wil. – Biblioteka Radziwi??o’w II-50a, II-51a, II-55, II-60, II-69, II-79 Nowogro’dek, m. pow. i woj. II-50, II-51, II-54 O?yka, ks., m., pow. ?ucki, woj. wo?. II-52 Opato’w, m., pow. i woj. sandomierskie — sejmik przedsejmowy na sejm zwo?any na 19 II 1613 r. II-48 Orsza, m. pow., woj. wit. II-51 Pin’sk, m. pow., woj. brz. lit. II-51 Poznan’, m. pow. i woj. II-48, II-51a Praga, m. w z. warsz., woj. maz. II-51a Radziejo’w, m. pow., woj. brz.kuj. — sejmik przedsejmowy na sejm zwo?any na 19 II 1613 r. II-48 Rosja, wojsko II-77 Rzeczypospolita, wojsko w 1717 r. II-54 Sandomierz, m. pow. i woj. II-48 Smolen’sk, m. pow. i woj. II-51a Smolen’sk, m. pow. i woj. — wojsko w 1613 r. II-48 Starodub, m. pow., woj. smol. II-51 S’roda, m. w woj. kal. — sejmik przedsejmowy 29 I 1613 r. na sejm zwo?any na 19 II1613 r. II-48 S’wietlany, ws’, pow. oszmian’ski, woj. wil. II-51 Tarnogro’d, m., pow. przeworski, w z. przemyskiej, woj. ruskie – konfederacja II-52 Turcja, cesarstwo II-77 Warszawa, m. w z. warsz., woj. maz. – konfederacja II-65 Warszawa, m. w z. warsz., woj. maz. — Pa?ac Kazimierzowski w 1695 r. II-51 Warszawa, m. w z. warsz., woj. maz. — sejm elekcyjny 1697 r. II-51 Warszawa, m. w z. warsz., woj. maz. — sejm konwokacyjny 1696 r. II-51 Warszawa, m. w z. warsz., woj. maz. — sejm koronacyjny 1764 r. II-77 Warszawa, m. W z. warsz., woj. maz. – sejm nadzwyczajny 1632 r. II-49 Warszawa, m. w z. warsz., woj. maz. — sejm nadzwyczajny 1732 r. II-60, II-61 Warszawa, m. w z. warsz., woj. maz. — sejm nadzwyczajny 1761 r. II-53 Warszawa, m. w z. warsz., woj. maz. — sejm nadzwyczajny 1628 r. II-49 Warszawa, m. w z. warsz., woj. maz. — sejm nadzwyczajny 1750 r. II-65 Warszawa, m. w z. warsz., woj. maz. — sejm 1695 r. II-50a Warszawa, m. w z. warsz., woj. maz. — sejm 1724 r. II-54, II-55 Warszawa, m. w z. warsz., woj. maz. — sejm 1758 r. II-76 Warszawa, m. w z. warsz., woj. maz. — sejm 1623 r. II-49 Warszawa, m. w z. warsz., woj. maz. — sejm 1626 r. II-49 Warszawa, m. w z. warsz., woj. maz. — sejm 1613 r. II-48 Warszawa, m. w z. warsz., woj. maz. — sejm 1746 r. II-67, II-68, II-69, II-70 Warszawa, m. w z. warsz., woj. maz. — sejm 1754 r. II-53 Warszawa, m. w z. warsz., woj. maz. — sejm 1754 r. II-65 Warszawa, m. w z. warsz., woj. maz. — sejm 1748 r. II-71 Warszawa, m. w z. warsz., woj. maz. — sejm 1701 r. II-51a Warszawa, m. w z. warsz., woj. maz. — sejm 1722 r. II-53 Warszawa, m. w z. warsz., woj. maz. — sejm 1738 r. II-50, II-64 Warszawa, m. w z. warsz., woj. maz. – sejm 1766 r. II-77 Warszawa, m. w z. warsz., woj. maz. — sejm 1760 r. II-53 Warszawa, m. w z. warsz., woj. maz. — sejm 1625 r. II-49 Warszawa, m. w z. warsz., woj. maz. — sejm 1699 r. II-51a Warszawa, m. w z. warsz., woj. maz. — sejm 1735 r. II-63, II-65 Warszawa, m. w z. warsz., woj. maz. — traktat warszawski II-52 Wieden’, m. w Austrii — podro’z. Hieronima Floriana Radziwi??a II-81 Wielkopolska, prowincja — wojewo’dztwa II-51a Wi?komierz, m. pow., woj. wil. II-51 Wodowicze, d. nad rz. Turja, pow. rzeczycki, woj. min. – bitwa Pud?o: 36 i 37 / 1 Wo?yn’, woj. II-61, II-77 Wielkie Ksie;stwo Litewskie zob. Litwa Has?a osobowe Achmed I (1589/90-1617), su?tan od 1603 r. II-48 Alstedius, teolog II-50a August II zw. Mocnym (1670-1733), kro’l pol. 1697-1706 i od 1709 r. II-50, II-51, II-51a, II-52, II-54, II-55, II-56, II-57, II-59, II-61, Pud?o: 36 i 37 / 4 August III (1696-1763), kro’l pol. od 1733 r. II-50 Benedykt XIII (1649-1730), papiez. od 1724 r. II-54 Benoit Gedeon, sekretarz pruskiego poselstwa w Warszawie od 1748 r., rezydent od 1763 r., z tytu?em ministra od 1767 do 1776 r. II-77 Bielin’ski Franciszek (zm. 1766), marsz. nadw. 1732-42, marsz. w. kor. od 1742 r. II-61, II-74 Bielin’ski Kazimierz Ludwik (zm. 1713), pkom. kor. od 1688 r., marsz. sejmu elekcyjnego 1697 r., marsz. ndw. od 1702 r., marsz. w. kor. od 1702 r. II-51 Bierzyn’ski Jo’zef (zm. po 1778), konfederat barski II-77 Bokum de Alten Jan Kazimierz (zm. 1721), bp przem. od 1701 r., che?m. od 1719 r., pkanc. kor. od 1712 r. II-52 Branicki Jan Klemens (Jan Kazimierz) (1689-1771), chor. w. kor. od 1724 do 1746 r., gen. artyl. kor. od 1728 r., het. pl. kor. od 1735 do 1752 r., wda krak. od 1746 do 1762 r., het. w. kor. od 1752 r., klan krak. od 1762 r. II-77 Branicki Jo’zef (zm. 1735), wo’dz wojsk skonfederowanych konfederacji tarnogrodzkiej, klan halicki II-52 Bronisz Piotr Jakub (zm. 1720), sta pyzdrski, marsz. skonfederowanych wojsk wojewo’dztw wielkopolskich w 1703 r. II-51a Brzostowski Konstanty Kazimierz (1644-1722), bp wil. od 1687 r. II-51 Chmielnicki Bohdan Zenobi (ok. 1595-1657), het. kozacki Pud?o: 36 i 37 / 1 Chmielnicki Tymosz (Tymofiej) (1632-1653), najstarszy syn Bohdana Chmielnickiego Pud?o: 36 i 37 / 1 Chodkiewicz Jan Miko?aj (1738-1781), gen.-adiut. kro’la 1764 r., sta z.m. 1765 r., sta wil. II-77 Chrapowicki Jan Antoni (zm. 1685), dworz. i sekr. kro’l., chor. smol. od 1650 r., pkom. smol. od 1660 r., wda wit. od 1669 r. II-50a Chrebtowicz (Chreptowicz) Karol Littawor (zm. po 1794), pis. z. grodz. w 1746, straz.. pl. lit. w 1759 r., konfederat barski, chor. nadw. lit. od 1781 do 1786, sta grodz. od 1786 r. II-77 Czarnecki Jan (1700-1774), klan brac?awski II-77 Czartoryski Fryderyk Micha? (1696-1775), pstol. lit. od 1720 r., klan. wil. od 1722 r., pkancl. lit. od 1724 r., kanc. w. lit. od 1752 r. II-59 Czosnowska Felicjana, kasztelanowa brac?awska II-77 Daszkow Aleksiej Iwanowicz, rezydent carski II-52 Do?gorukow (Do?gorukij) Grigorij Fiedorowicz, ks., ambasador nadzwyczajny i pe?nomocny carski II-52 Do?gorukow (Do?gorukij) Siergiej Grigorjewicz, ks., pose? carski II-55 Dzierz.anowski Micha? (ok. 1725-1808), konfederat barski II-77 Filip V (1683-1746), kro’l Hiszpanii od 1700 r. II-55, II-57 Flemming Jakub Henryk (1667-1728), minister Augusta II, kon. lit. od 1701 r. II-52 Fryderyk (1676-1751), landgraf heski, kro’l Szwecji od 1720 r. II-59 Fryderyk II Wielki (1712-1786), kro’l pruski od 1740 r. II-77 Godlewski Stanis?aw (zm. 1709), reg. kancelarii kor. od 1688 r. II-50a Habsburgowie, cesarze rzym.-niem. i ks.ks. Austrii II-50a, II-56 Haraburda [Stefan Micha?], pis. z. nowogr. w 1723 r. II-54 Horain Jan Antoni (1686-1777), pose? na sejm nadzwyczajny w 1729 r., wda brz.lit. od 1768 r. II-55, II-58 Humiecki Stefan (zm. 1736), stol. pod. od 1692 r., marsz. sejmu w 1696 r., pstol. w. kor. od 1702 r., wda pod. od 1706 r. II-51 Jab?onowski Aleksander Jan (ok. 1670-1723), chor. w. kor. od 1693 r. II-51 Jab?onowski Jan Stanis?aw (1669-1731), chor. w. kor. od 1687 r., wda wo?. od 1693 r., wda rus. od 1697 r. II-51 Jab?onowski Stanis?aw Jan (1634-1702), het. w. kor. od 1682 r. i klan. krak. od 1692 r. II-51 Jan III Sobieski (1629-96), kro’l pol. od 1674 r. II-50a, II-51, II-56, II-61, Pud?o: 36 i 37 / II-82 Jan Kazimierz (1609-1672), kardyna? 1648 r., kro’l pol. 1648-68 Pud?o: 36 i 37 / II-82 Jezierska […] II-51 Kar?owski Longin (zm. 1764), pstol. bydgoski od 1759 r., sta kruszwicki od 1760 r. II-77 Karol XII (1682-1718), kro’l Szwecji od 1697 r. II-51a Karwowski Kazimierz, pkom. bielski, ?ow. w 1760 r., cz. w 1767 r., pis. gr. gonia;dzki w 1769 r. II-53 Katarzyna II, ks. Sophie Auguste Anhalt-Zerbst (1729-96), cesarzowa ros. od 1762 r. II-77 Kczewski Piotr Ernest (zm. 1722), chor. malb. od 1698 r. do 1702 r., ref. w. kor. 1702-3, wda malb. od 1703 r. II-51a Kettler Ferdynand (1655-1737), ks. Kurlandii i Semigalii od 1711 r. II-55, II-56, II-57 Kisiel Adam S’wiato?dycz (1600-53), klan czern. od 1639 r., wda brac?awski od 1648 r., wda kij. od 1649 r. Pud?o: 36 i 37 / 1 Klemens XI (1649-1721), papiez. od 1700 r. II-51a Klemens XIII (1693-1769), papiez. od 1758 r. II-77 Kochanowski Franciszek Ksawery (ok. 1720-1782), marsz. sand. w konfederacji barskiej, klan wis’licki II-77 Kryski Feliks vel Szcze;sny (1562-1618), kanc. w. kor. od 1613 r. II-48 Kryszpin-Kirszensztein Andrzej Kazimierz (zm. 1704), pis. pl. lit. od 1683 r., marsz. sejmu 1692/93, wda wit. od 1695 r. II-51 Ledo’chowski Stanis?aw (ok. 1666-1725), pkom. krzemieniecki od 1697 r., marsz. generalny konfederacji tarnogrodzkiej, wda wo?. od 1724 r. II-52 Leopold I (1640-1705), cesarz rzym.-niem. od 1658 r. II-61 Leszczyn’ski Rafa? (1650-1703), psk. w. kor. od 1702 r. II-51a Lez.en’ski Franciszek (zm. 1773), ?ow. pod. w 1748 r., pose? na sejm zwyczajny w 1760 r. II-53 Lipski Jan Aleksander (1690-1746), pkanc. kor. od 1724 r., bp krak. od 1732 r., kardyna? II-61 Lubomirski Antoni Benedykt Konstanty (zm. 1761), sta kazimierski, miecz. kor. od 1728 do 1748 r., marsz. sejmu zwyczajnego w 1746 r., gen. artyl. 1746-52 r. II-67, II-68, II-69, II-70 Lubomirski Hieronim Augustyn (ok. 1647-1706), klan krak. i het. w. kor. od 1702 r. II-51a Lubomirski Stanis?aw Herakliusz (ok. 1642-1702), marsz. w. kor. od 1676 r. II-51 Lubomirski Teodor (1683-1745), wda krak. od 1732 r. II-62 ?yszczyn’ski Kazimierz (1634-1689), pstol. mielnicki od 1669 r., pse;d. brz.lit. od 1682 r.?yszczyn’ski Kazimierz (1634-1689), pstol. mielnicki od 1669 r., pse;d. brz.lit. od 1682 r. II-50a Maciej (1557-1619), cesarz rzym.-niem od 1612 r. II-48 Malczewski (Skarbek-Malczewski) Ignacy (ok. 1730-1782), marsz. wielkopolski konfederacji barskiej 1768 r. II-77 Ma?achowski Adam Leon Albin Kazimierz (1706-1767), kraj. kor. od 1755 r., marsz. sejmo’w: zwyczajnego w 1758 r., nadzwyczajnego w 1761 r. II-53, II-76 Ma?achowski Jacek (Hiacynt) (1737-1821), sta piotrkowski ok. 1758 r., marsz. sejmu koronacyjnego w 1764 r., pkanc. od 1780 r., kanc. w. kor. od 1786 do 1793 r. II-77 Massalski Ignacy Jakub (1726-1794), bp wil. od 1762 r. II-77 Massalski Jo’zef Adrian (ok. 1726-1765), sta grodz. w 1745 r., marsz. sejmu zwyczajnego w 1752 i 1754 r., psk. ndw. lit. od 1754 r. II-53, II-65, II-72, II-73, II-74 Maurycy Saski zw. Mare’chal de Saxe (1696-1750), hr. II-54, II-56 Mazepa, w?as’. Jan Ko?odyn’ski (ok. 1639-1709), kozacki het. Ukrainy Lewobrzez.nej w latach 1687-1708 II-51a Mia;czyn’ski Atanazy Walenty (1639-1723), psk. ndw. kor. od 1689 r., wda wo?. od 1713 r., p?k. II-52 Mitrowitz Wratis?aw, hr., pose? cesarski II-55, II-59 M?odziejowski (M?odziejewski) Andrzej (Je;drzej) Miko?aj (1717-1780), pkanc. w. kor. od 1764 r., bp przem. od 1766 r., kanc. w. kor. od 1767 r., bp pozn. od 1768 r. II-77 Mokronowski (Mokranowski, Mokronowski) Andrzej (Je;drzej) (1713-1784), gen., pose? na sejmy, marsz. konfederacji i sejmu 1776 r., wda maz. od 1781 r. II-77 Morski Kazimierz, pose? II-65 Morsztyn (Morstin) Stanis?aw (zm. 1725), wda maz. od 1699 r. II-51a Mustafa III (1717-1773), su?tan od 1753 r. II-77 Ogin’ski Tadeusz Franciszek (1712-1783), ob. lit., marsz. sejmu zwyczajnego w 1744 r., klan. od 1744 r., wda tr. od 1770 r. II-59, II-66 Olszewski Andrzej (1621-1677), bp che?m. 1661-74, pkanc. kor. od 1666-76, abp gniez’. od 1674 r. II-62 Ossolin’ski Franciszek Maksymilian (1676-1756), psk. ndw. kor. od 1713 r., marsz. sejmu w 1722 r., psk. w. 1729-35 II-53, II-59 Oz.arowski Jerzy Marcin (ok. 1690-1741), ob. kor. 1729-41, marsz. sejmu nadzwyczajnego w 1732 r. II-60, II-61 Pac Kazimierz Micha? (1683-1710), kawaler maltan’ski, marsz. nad. w. od 1698 r. i od 1705/6 do 1709 r. II-51a Pac Micha? Jan (zm. 1778), gen. m. ok. 1761 r., gen. lejt., sta zio?owski II-77 Pacynianka zob. Jezierska […] Panin Nikita (1718-83), dyplomata rosyjski, minister spraw zagranicznych od 1763 r. II-77 Pawsza Szymon Pud?o: 36 i 37 / 1 Pawulski Franciszek II-62 Pienia;z.ek Jan Chryzoston (ok. 1630-ok. 1712), pose? na sejmy, wda sier. od 1683 r. II-50a, II-56 Piotr I Romanow, zw. Wielkim (1672-1725), car ros. od 1682 r. i cesarz od 1721 r. II-52 Piper Karol, kanc. Szwedzki II-51a Pociej Ludwik Konstanty (1664-1730), pis. z. brz.lit. od 1686 r., pkom. lit. od 1689 r., pis. pl. 1697-98, straz.. w. 1698 r., chwilowo het. pl. w 1703 r., psk. w. 1703/04, het. pl. od 1709 r., klan od 1709 r., wda wil. i het. w. lit. od 1709 r. II-51a, II-52, II-54 Podhorski Micha?, pose? II-76 Ponin’ski Antoni Jo’zef (zm. 1742), inst. kor. od 1732 r., marsz. konfederacji warszawskiej 1733 r., wda pozn. od 1738 r. II-63, II-65 Potocki Stefan (zm. 1730), ref. kor. 1710-26, marsz. sejmu zwyczajnego w 1724 r. i 1726 r. II-54, II-55 Potocki Teodor (1664-1738), abp gniez’n. od 1722 r., prymas II-59, II-62 Przebendowski Jan Jerzy (1639-1729), klan. che?m. od 1693 r., wda malb. od 1697 r., psk. w. kor. od 1703 r. II-52 Przere;bski (Przerembski) Maksymilian (ok. 1577-1639), sta piotrowski (1600-12), marsz. sejmu w 1613 r., klan sier. od 1620 r., ref. kor. od 1623 r., wda ?e;czycki od 1637 r., marsz. dworu kro’lowej Konstancji od 1619 r., po’z’niej Cecylii Renaty od 1637 r., dyplomata II-48 Przypkowski Samuel (ok. 1592-1670), pis. religijny i polityczny, dzia?acz arian’ski, poeta Pud?o: 36 i 37 / II-82 Pu?aski Jo’zef (1704-1769), palestrant, sta warecki od 1732 r., pose? na sejmy, marsz. zwia;zkowy konfederacji barskiej II-77 Radziejowski Micha? Augustyn (1645-1705), pkanc. kor. od 1684 r., kardyna? od 1686 r., abp gniez’n. od 1687 r. II-51, II-51a Radziwi?? Bogus?aw (1620-1669), kon. lit. od 1646 r., generalny gubernator Prus Ksia;z.e;cych Pud?o: 36 i 37 / 1, Pud?o: 36 i 37 / 2, Pud?o: 36 i 37 / II-82 Radziwi?? Hieronim Florian (1715-1760), pcz. lit. od 1739 r., chor. lit. od 1750 r. II-81 Radziwi?? Janusz (1612-1655), het. pl. lit. od 1646 r., wda wil. od 1653 r., het. w. lit. od 1654 r. II-51, Pud?o: 36 i 37 / 1, Pud?o: 36 i 37 / II-82 Radziwi?? Karol Stanis?aw (1669-1719), kanc. w. lit. od 1699 r. II-51, II-51a, II-79, Pud?o: 36 i 37 / 4 Radziwi?? Karol Stanis?aw „Panie Kochanku” (1734-1790), wda wil. od 1762-64 i 1768-90 II-77 Radziwi?? Krzysztof (1585-1640), het. pl. lit. od 1615 r., wda wil. od 1633 r.,het. w. lit. od 1635 r. Pud?o: 36 i 37 / II-82 Radziwi?? Micha? Kazimierz „Ryben’ko” (1702-1762), het. w. lit. i wda wil. od 1744 r. II-54, II-80, II-80a Radziwi??owa Anna z Sanguszko’w (1676-1746) II-48, II-49, II-50a, II-51, II-51a, II-52 Radziwi??owie, rodzina II-61, Pud?o: 36 i 37 / 3 Radziwi??o’wna Ludwika Karolina (1667-1695) Pud?o: 36 i 37 / II 82 Rudzin’ski (Rudzien’ski) Kazimierz (ok. 1676-1759), klan czerski od 1723 r., regim. generalny (1728-1733), sta kruszwicki od 1742 r., marsz. sejmu zwyczajnego w 1738 r., wda maz. od 1752 r. II-64 Rzewuski Stanis?aw Mateusz (1662-1728), het. pl. od 1706 r., het. w. kor. od 1726 r., wda be?ski od 1728 r. II-54 Sapieha Benedykt Pawe? (zm. 1707), psk. w. lit. 1676-1703 i od 1705 r. II-51a Sapieha Franciszek Stefan (zm. 1686), cz. lit. od 1666 r., kon. lit. od 1670 r., sta bras?awski 1671-72 II-50a Sapieha Kazimierz Jan (1637-1720), het. w. lit. i wda wil. od 1682 do 1703 r. i od 1703 r. (het. do 1708 r.) II-51, II-51a, Pud?o: 36 i 37 / II-82 Sedlnicki Karol (zm. 1761), pkon. lit. 1731-36, psk. ndw. 1736-39, wda pod. 1739-45, psk. w. kor. od 1745 r. II-50 Siemien’ski (Siemin’ski) Wojciech (zm. 1763), marsz. sejmu zwyczajnego w 1748 r.,ref. koronny od 1750 r. II-65, II-71 Sieniawski Miko?aj Adam (ok. 1666-1726), het. pl. kor. od 1702 r., het. w. kor. od 1706 r., klan krak. od 1710 r. II-51a Silicz […], pose? II-60, II-61 S?uszka Zygmunt Adam (1628-1674), chor. ndw. lit. od 1649 r., w. od 1656 r., sta rzecz. 1658-72, p?k wojska lit. Pud?o: 36 i 37 / 1 Sobieski Jakub (1590-1646), sta krasnostawski, marsz. sejmo’w: zwyczajnego 1623 r., nadzwyczajnych: 1626 r. i 1628 r., dworz. kro’lewski od 1624 r., kraj. 1628-36, pcz. 1636-38, klan krak. od 1646 r. II-49 Sobieski Jakub Ludwik (1667-1737), kro’lewicz II-61 Sokolin’ski Drucki Jan (zm. 1630), sekr. i dworz. JKM, pis. w. lit. od 1608 r., ref. s’w. w 1630 r. II-49 So?tyk Kajetan Ignacy (1715-1788), bp krak. od 1758 r. II-77 Stadnicki Jan Franciszek (zm. 1713), chor. ndw. od 1687 do 1697 r., wda wo?. od 1713 r. II-51 Stanis?aw August Poniatowski (1732-98), kro’l pol. 1764-95 r. II-77 Stanis?aw Leszczyn’ski (1677-1766), kro’l pol. 1704-09 r. i 1733-36 r. II-59, II-62, II-65, Stecki Kazimierz, pose? II-53 Stein […], feldmarsza?ek II-51a Strawin’ski Micha?, pose? II-53, II-65 Strubicz Maciej II-61 Szaniawski Konstanty Felicjan, bp kuj. od 1706 r. II-52 Szczuka Stanis?aw Antoni (zm. 1710), ref. kor. od 1699 r., marsz. sejmu zwyczajnego pacyfikacyjnego 1699 r., pkanc. lit. od 1699 r. II-51a Szembek Jan (zm. 1731), ref. kor. s’w. od 1699 r., pkanc. od 1702 r., kanc. w. kor. od 1712 r. II-51a, II-52 Szembek Stanis?aw (1650-1721), abp gniez’n. od 1705 r., prymas II-52 S’wie;cicki Stanis?aw Jacek (ok. 1630-1696), bp che?m. od 1676 r. II-51 Tyszkiewicz ?ohojski Krzysztof (zm. 1666), pcz. kij. 1646-1649, p?k. kro’l., wda czern. 1654-1659, sta z.yt. 1649-1655 II-51 Wessel Teodor, psk. w. kor. 1761-1775 II-77 Wielhorski [Jerzy Wincenty Ksawery], pose?, pis. pl. lit. 1783-90 II-77 Wilczek […], hr., pose? cesarski II-59, II-61, II-62 Wis’niowiecki Micha? Serwacy (1680-1744), het. pl. lit. od 1702 r., marsz. sejmu nadzwyczajnego z 1703 r., klan wil. od 1703 r., het. w. lit 1703-7, wda wil. 1706-1707, het. pl. lit. od 1707, kanc. w. lit. od 1720 r., regim. wojska lit. od 1730 r., wda wil. i het. w. lit. od 1735 r. II-51a Wolski Jan Kazimierz z Rusinowa, pis. gr., pcz. wil. II-50a Wo?kon’ski Micha? Nikiticz, ks., pose? nadzwyczajny i pe?nomocny carski II-77 Wo?odkowicz Jo’zef (zm. 1766), p?k. woj. min. II-77 Woronicz […] II-77 Wydz.ga Antoni, pose?, chor. buski II-65 Za?uski Andrzej (Je;drzej) Chryzostom (ok. 1650-1711), bp kij. od 1683 r., p?ocki od 1692 r., warm. od 1699 r., kanc. w. kor. od 1702 r., dyplomata, pis. II-50a Za?uski Andrzej Stanis?aw (1695-1758), bp p?ocki od 1723 r., ?ucki od 1726 r., kanc. w. kor. 1735-46, bp che?m. od 1739 r., krak. od 1746 r. II-61 Za?uski Franciszek (zm. 1735), wda czern., wda p?ocki II-52 Zierowski Jan Krzysztof, rezydent cesarski II-50a Z?otkowski Kazimierz Antoni, cz. sier., sekr. piecze;ci w. WKsL Pud?o: 36 i 37 / 4 Zulich […], minister kro’la Szwecji Fryderyka II-59 Zygmunt III Waza (1566-1632), kro’l pol. od 1587 r. II-48 Z.aboklicki Nikodem (zm. 1706), wda pod. od 1704 r. II-52 Informacje dla Uz.ytkownika Udoste;pnianie — Ograniczenia

Zespo’? nie jest zmikrofilmowany.

Reprodukowanie

Prawa w?asnos’ci nalez.a; do Skarbu Pan’stwa. Reprodukowanie jest moz.liwe po uzyskaniu zgody Archiwum G?o’wnego Akt Dawnych. W tych sprawach nalez.y kontaktowac’ sie; z Kierownikiem oddzia?u informacji i udoste;pniania AGAD.

Jak cytowac’?

AGAD, AR VI

Opracowanie

Ze wzgle;du na niezwykle cze;ste wykorzystywanie akt przez badaczy, a takz.e wydanie niekto’rych z nich drukiem, pozostawiono stare sygnatury a zawartos’c’ obecnego pud?a nr 36 (kto’re zawiera materia?y archiwalne z wczes’niejszego pud?a nr: 36 i 37), rozpisano na poszczego’lne cze;s’ci. Z kaz.dej z nich utworzono oddzielna; j.a.

W chwili przysta;pienia do opracowania dzia?u AGAD dysponowa? spisem dzia?u, ograniczonym do tytu?o’w przepisanych z grzbieto’w ok?adek ksia;g.

Po dok?adnym zregestrowaniu ksia;g w dziale, autor inwentarza przyja;? naste;puja;cy schemat opisu j.a.: nr kolejny jednostki, miejsce na ewentualny numer mikrofilmu, tytu? (kro’tki regestr wszystkich diariuszy sejmowych w ksie;dze i ogo’lny opis kopii pism publicznych wyste;puja;cych w tejz.e), tres’c’ (szczego’?owe regestry diariuszy i waz.niejszych cze;s’ci sk?adowych ksie;gi lub j.a. z adnotacja; o ewentualnych kopiach czy kolejnych egzemplarzach poszczego’lnych diariuszy lub dokumento’w w Archiwum Warszawskim Radziwi??o’w z odsy?aczami do j.a. i wydawnictw z’ro’d?owych), je;zyk, strony (w polu strony lub karty, autor nie zmienia? paginacji lub foliacji), opis zewne;trzny (ksie;gi lub pliki), forma (orygina? czy kopia), dawne sygnatury, uwagi (w polu tym autor umies’ci? informacje o numerze kolejnym diariusza lub regestru dokumentu w inwentarzu AR Dz. II, najpierw z egzemplarza z Oddzia?u III a w naste;pnej kolejnos’ci z egzemplarza z Pracowni Naukowej, i informacje dodatkowe m.in. wydawnictwach z’ro’d?owych i literaturze przedmiotu).

Inwentarz zaopatrzony zosta? w indeks osobowy i geograficzny, w kto’rym has?a uzupe?niono danymi u?atwiaja;cymi identyfikacje. Wste;p do inwentarza zosta? napisany wed?ug wytycznych z podre;cznika Archiwistyka.

Opracowa? Rafa? Jankowski

Materia?y Pokrewne

W dzia?ach: AR Dz. II i AR Dz. II ks. pozosta?o kilkanas’cie diariuszy lub ich fragmento’w, gdyz. przy wy?a;czaniu z dzia?u II brak by?o konsekwencji.

Oto one w uk?adzie chronologicznym:

1. Fragment diariusza sejmu zwyczajnego w Warszawie 12 II-27 III 1615 r., AR Dz. II, nr 625a, s. 1-27

2. Fragmenty diariuszy sejmu nadzwyczajnego w Toruniu 10 XI-29 XI 1626 r. (do 27 XI), AR Dz. II ks.: nr 1, s. 256-269 i nr 13, s. 270-281

3. Fragment diariusza sejmu zwyczajnego w Warszawie 25 X-7 XII 1646 r. (do 10 XII), AR Dz. II ks., nr 15, s. 410-425

4. Fragment diariusza sejmu konwokacyjnego w Warszawie 16 VII-1 VIII 1648 r., AR Dz. II ks., nr 10, s. 279v-292

5. Diariusz sejmu koronacyjnego w Warszawie 19 I-14 II 1649 r. (od 12 I), AR Dz. II ks., nr 14, s. 494-540

6. Diariusz sejmu nadzwyczajnego w Warszawie 18 V-30 VI 1672 r. (1 VI-8 VII), AR Dz. II ks., nr 22, s. 844-888 i 889-904

7. Diariusz sejmu zwyczajnego w Warszawie 27 I-21 III 1683 r., AR Dz. II, nr 1719, s. 1-55

8. Diariusz sejmu koronacyjnego w Krakowie 17 IX-1 X 1697 r., AR Dz. II ks., nr 35, s. 776-809

9. Fragment diariusza sejmu zwyczajnego w Warszawie z limity 22 XII 1701-6 II 1702 r., AR Dz. II, nr 1937, s. 1-4

10. Fragment diariusza sejmu nadzwyczajnego w Warszawie 5 IV-19 IV 1712 r., AR Dz. II ks., nr 45, s. 57-59

11. Diariusz sejmu nadzwyczajnego w Grodnie 2 X-14 X 1730 r. (do 16 X), AR Dz. II, nr 2465, s. 1-13

12. Diariusze sejmu zwyczajnego w Warszawie 4-7 X 1762 r., AR Dz. II: nr 2860, s. 1-19 i nr 2861, s. 1-21

13. Fragmenty diariuszy sejmu nadzwyczajnego „Delegacyjnego” w Warszawie pod we;z?em konfederacji generalnej zawia;zanej 16 IV, obradowa? z przerwami od 19 IV 1773-11 IV 1775 r. (od 18 IV), AR Dz. II: nr 3045, s. 1-4, nr 3048, s. 1-7 i nr 3055, s. 1-57

14. Fragmenty diariuszy sejmu zwyczajnego w Warszawie 5 X-14 XI 1778 r., AR Dz. II: nr 3128, s. 1-8 i nr 3130, s. 1-8

15. Fragment diariusza sejmu zwyczajnego w Warszawie „Czteroletniego” albo „Wielkiego” pod we;z?em konfederacji Obojga Narodo’w, obradowa? od 6 X 1788 do 29 V 1792 r., AR Dz. II, nr 3191, s. 1-4

16. Fragment diariusza sejmu nadzwyczajnego w Grodnie 21 VI-23 XI 1793 r., AR Dz. II, nr 3223, s. 1-4 („Sessya seymowa dnia 18 8-bris 1793 w Grodnie”)

17. Fragmenty diariuszy sejmowych bez daty, AR Dz. II, nr 3233, s. 1-335

Na koniec nalez.y dodac’, iz. w dziale: AR Dz. II suplement, takz.e znajduje sie; kilkanas’cie, g?o’wnie fragmento’w diariuszy sejmowych.

Powyz.sze uwagi odnosza; sie;, tez. do pamie;tniko’w prywatnych. W AGAD znajduje sie; m.in. jedna z kopii Pamie;tnika (Memoriale) Albrychta Stanis?awa Radziwi??a (1593-1656), kanclerza wielkiego litewskiego z lat 1632-1656 i fragment Diariusza prywatnego Bogus?awa Radziwi??a (1620-1669), koniuszego litewskiego i generalnego gubernatora Prus Ksia;z.e;cych z okresu od 1 paz’dziernika 1661 do 31 sierpien’ 1666 r.

Inne inwentarze

Archiwum Warszawskie Radziwi??o’w, Dzia? II: «Dokumenty historyczne», z indeksami, opr. B. Taurogin’ski w 1940/1945 — inwentarz ksia;z.kowy

Inwentarz kartkowy do suplementu, opr. W. Mikulski, W. Soko?owski [b/ d.]

Bibliografia

Archiwistyka, opracowali: H. Robo’tka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Warszawa 1989;

Barwin’ski Eugieniusz, Archiwum ks. Radziwi??o’w w Nies’wiez.u. Rys jego historyi i sprawozdanie z poszukiwan’ [w:] „Archiwum Komisji Historycznej PAU”, t. XI, Krako’w 1909-1913, s. 1-10;

Brzezina Maria, Wste;p [w:] Hieronima Floriana Radziwi??a Diariusze i pisma ro’z.ne, opracowanie i wste;p Maria Brzezina, Warszawa 1998, s. 7-23;

Brzezina M., Zapisy typu ambic’ia, pens’ia, okaz’ia w Diariuszu Hieronima Radziwi??a z r. 1747, „Je;zyk Polski”, t. LII, 1972, s. 118-124;

Bylin’ski Janusz, Dwa sejmu z roku 1613 [w:] „Acta Universitatis Wratislaviensis” No 689; Prawo: CXVII, Wroc?aw 1984;

Buczek Karol pod kierunkiem W. Semkowicza, Archiwa polskie [w:] „Nauka Polska” (Materja?y do spisu instytucyj i towarzystw naukowych w Polsce. Suplement do T. VII), t. XII, Warszawa 1930, s. 1-85;

Czaplin’ski W?adys?aw, Rec.: Chronologia sejmo’w polskich 1493-1795 zestawi? i wste;pem zaopatrzy? W?ADYS?AW KONOPCZYN’SKI, Polska Akademia Umieje;tnos’ci, Archiwum Komisji Historycznej, Krako’w 1948, „Roczniki Historyczne”, R. XVIII, 1949, s. 427-430;

Chwalewik Edward, Zbiory polskie. Archiwa, bibljoteki, gabinety, galerje, muzea i inne zbiory pamia;tek przesz?os’ci w ojczyz’nie i na obczyz’nie, t. II, Warszawa-Krako’w 1927, s. 7-10;

Da;browski Janusz, Wykaz diariuszy sejmowych (1649-1668) z okresu panowania Jana II Kazimierza Wazy, „Studia Historyczne”, R. XXXIX, 1996, z. 3 (154), s. 373-393;

Dragan Marcin, Recesy gdan’skie i ich wartos’c’ zaste;pcza w stosunku do utraconych z’ro’de? archiwalnych, „Archeion”, t. XXI, 1952, s. 175-191;

Dybas’ Bogus?aw, Sejm pacyfikacyjny w 1699 r. [w:] „Rocznik Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, R. 84, z. 2, Torun’ 1991;

Grabowski Janusz, Wystawa w AGAD „Kolekcja Tomasza Niewodniczan’skiego w Bitburgu”, „Archeion”, t. XCVIII, 1997, s. 320-323;

Historia sejmu polskiego, t. I: Do schy?ku szlacheckiej Rzeczypospolitej, pod red. J. Michalskiego, Warszawa 1984;

Imago Poloniae. Dawna Rzeczpospolita na mapach, dokumentach i starodrukach w zbiorach Tomasza Niewodniczan’skiego, t. I, Warszawa 2002, s. 327;

Jankowski Rafa?, Archiwis’ci i instrukcje archiwalne napisane dla nich w Archiwum G?o’wnym Radziwi??o’w w Nies’wiez.u, „Archiwista Polski”, nr 2 (18), R. V, 2000, s. 34-40;

Jankowski R., Archiwum Radziwi??o’w z Nies’wiez.a od 1838 r. do XX w. [w:] „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. XIII, Warszawa 2001, s. 131-168;

Jankowski R., Burzliwe losy Archiwum Radziwi??o’w z Nies’wiez.a od XV w. do 1838 r. [w:] „Miscellanea Historico–Archivistica”, t. XI, Warszawa 2000, s. 35-68;

Jankowski R., Diariusze w tzw. Archiwum Warszawskim Radziw??o’w [w:] „Archiwum — Kancelaria — Zbiory”, t. I: dedykowany prof. B. Ryszewskiemu, Torun’ 2005, s. 45-85;

Jankowski R., <aside class="three columns right-panel" role="complementary"> <div id="belniced_recent_news-12" class="news-block"><div class="news-block-title"><a href="https://archives.gov.by/?category_name=news" class="news-block-title-link">Новости отрасли</a></div><div class="news-block-item"> <div class="news-block-item-date"><span>28 ноября 2022 г.</span> </div> <div class="news-block-item-text"> <a href="https://archives.gov.by/blog/news/1036186" class="news-block-item-text">Выездное занятие магистрантов Академии управления при Президенте Республики Беларусь на базе Национального архива</a> </div></div><div class="news-block-item"> <div class="news-block-item-date"><span>25 ноября 2022 г.</span> </div> <div class="news-block-item-text"> <a href="https://archives.gov.by/blog/news/1036174" class="news-block-item-text">Обсуждение проекта Закона «О Всебелорусском народном собрании» в Национальном архиве Республики Беларусь</a> </div></div><div class="news-block-item"> <div class="news-block-item-date"><span>25 ноября 2022 г.</span> </div> <div class="news-block-item-text"> <a href="https://archives.gov.by/blog/news/1036169" class="news-block-item-text">24 ноября 2022 г. сотрудники учреждения «Государственный архив Витебской области» приняли участие в VIII научно-практической конференции «Витебский край»</a> </div></div></div><div id="belniced_recent_news-13" class="news-block"><div class="news-block-title"><a href="https://archives.gov.by/?category_name=sitenews" class="news-block-title-link">Новости сайта</a></div><div class="news-block-item"> <div class="news-block-item-date"><span>21 ноября 2022 г.</span> </div> <div class="news-block-item-text"> <a href="https://archives.gov.by/blog/news/1035935" class="news-block-item-text">Виртуальная выставка «Партизанская память»</a> </div></div></div> </aside> </main> <!-- </main> --> <footer class="row" role="contentinfo"> <div class="footer-credits"> <p>© Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, 2006 - 2022</p> <div class="socmedia-links"> <!-- <a href="https://vk.com" class="link-socmedia" title="Наша страница во ВКонтакте" id="vk-page-link" target="_blank"> <span class="socmedia-link-text">ВКонтакте</span> </a> --> <a href="https://www.facebook.com/archivesbelarus/" class="link-socmedia" title="Страница в Facebook" id="fb-page-link" target="_blank"> <span class="socmedia-link-text">Facebook</span> </a> <a href="https://archives.gov.by/rss" title="RSS" class="link-socmedia" id="ok-page-link" target="_blank"> <span class="socmedia-link-text">RSS</span> </a> </div> <ul id="menu-site-footer" class="menu-site-footer"><li id="menu-item-1018594" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-1018594"><a href="http://archives.gov.by/about">Информация о сайте</a></li> <li id="menu-item-1018595" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-1018595"><a href="http://archives.gov.by/sitemap">Карта сайта</a></li> <li id="menu-item-1018596" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-1018596"><a href="http://archives.gov.by/?page_id=311349">Контактные данные</a></li> </ul> </div> </footer> <button id="btnScrollUp" class="button-primary btn-scroll-up" title="Вверх"> <i class="icon-up-arrow"></i> </button> </div> <!-- Scripts –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– --> <script type='text/javascript' src='https://archives.gov.by/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/index.js?ver=5.6.4' id='swv-js'></script> <script type='text/javascript' id='contact-form-7-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"api":{"root":"https:\/\/archives.gov.by\/wp-json\/","namespace":"contact-form-7\/v1"}}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://archives.gov.by/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=5.6.4' id='contact-form-7-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://archives.gov.by/wp-content/themes/belniced/js/vendor/slick.js/slick/slick.min.js' id='slick-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://cdn.jsdelivr.net/npm/social-likes/dist/social-likes.min.js' id='js-social-buttons-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://archives.gov.by/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js?ver=1.13.1' id='jquery-ui-core-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://archives.gov.by/wp-includes/js/jquery/ui/datepicker.min.js?ver=1.13.1' id='jquery-ui-datepicker-js'></script> <script type='text/javascript' id='jquery-ui-datepicker-js-after'> jQuery(function(jQuery){jQuery.datepicker.setDefaults({"closeText":"\u0417\u0430\u043a\u0440\u044b\u0442\u044c","currentText":"\u0421\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u044f","monthNames":["\u042f\u043d\u0432\u0430\u0440\u044c","\u0424\u0435\u0432\u0440\u0430\u043b\u044c","\u041c\u0430\u0440\u0442","\u0410\u043f\u0440\u0435\u043b\u044c","\u041c\u0430\u0439","\u0418\u044e\u043d\u044c","\u0418\u044e\u043b\u044c","\u0410\u0432\u0433\u0443\u0441\u0442","\u0421\u0435\u043d\u0442\u044f\u0431\u0440\u044c","\u041e\u043a\u0442\u044f\u0431\u0440\u044c","\u041d\u043e\u044f\u0431\u0440\u044c","\u0414\u0435\u043a\u0430\u0431\u0440\u044c"],"monthNamesShort":["\u042f\u043d\u0432","\u0424\u0435\u0432","\u041c\u0430\u0440","\u0410\u043f\u0440","\u041c\u0430\u0439","\u0418\u044e\u043d","\u0418\u044e\u043b","\u0410\u0432\u0433","\u0421\u0435\u043d","\u041e\u043a\u0442","\u041d\u043e\u044f","\u0414\u0435\u043a"],"nextText":"\u0414\u0430\u043b\u0435\u0435","prevText":"\u041d\u0430\u0437\u0430\u0434","dayNames":["\u0412\u043e\u0441\u043a\u0440\u0435\u0441\u0435\u043d\u044c\u0435","\u041f\u043e\u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u0438\u043a","\u0412\u0442\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a","\u0421\u0440\u0435\u0434\u0430","\u0427\u0435\u0442\u0432\u0435\u0440\u0433","\u041f\u044f\u0442\u043d\u0438\u0446\u0430","\u0421\u0443\u0431\u0431\u043e\u0442\u0430"],"dayNamesShort":["\u0412\u0441","\u041f\u043d","\u0412\u0442","\u0421\u0440","\u0427\u0442","\u041f\u0442","\u0421\u0431"],"dayNamesMin":["\u0412\u0441","\u041f\u043d","\u0412\u0442","\u0421\u0440","\u0427\u0442","\u041f\u0442","\u0421\u0431"],"dateFormat":"d MM yy \u0433.","firstDay":1,"isRTL":false});}); </script> <script type='text/javascript' id='js-functions-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var WPSettings = {"datePickerFormat":"dd-mm-yy"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://archives.gov.by/wp-content/themes/belniced/js/functions.min.js' id='js-functions-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://archives.gov.by/wp-content/themes/belniced/js/vendor/jquery.actual/jquery.actual.min.js' id='jquery-actual-js'></script> <script type='text/javascript' id='js-special-version-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var specialVersionMsg = {"imgNoTilte":"No image description"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://archives.gov.by/wp-content/themes/belniced/js/special.min.js' id='js-special-version-js'></script> <!-- End Document –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– --> </body> </html>