Вяртанне -3. Cборнік артыкулаў і дакументаў


Титульный лист

БЕЛАРУСКI ФОНД КУЛЬТУРЫ
ДЗЯРЖАЎНАЯ IНСПЕКЦЫЯ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ ПА АХОВЕ ГIСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ
КАМIТЭТ ПА АРХIВАХ I СПРАВАВОДСТВУ
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ БIБЛIЯТЭКА БЕЛАРУСI
НАЦЫЯНАЛЬНЫ НАВУКОВА-АСВЕТНЫ ЦЭНТР
IМЯ СКАРЫНЫ ПРЫ МIНIСТЭРСТВЕ АДУКАЦЫI I НАВУКI РБВЯРТАННЕ-3
Зборнік артыкулаў і дакументаўВыдадзена коштам
Экспераментальнага
комплекснага прадпрыемства
«Светач»


Мiнск 1996


БЯК Ц 774
В-99


Складальнікі: Аркадзь Тоўсцік,
Мая Яніцкая

Рэдакцыйная калегія: Надзея Высоцкая, Адам Мапьдзіс (гал. рэд.),
Аляксандр Міхальчанка, Таццяна Рошчына, Аркадзь Тоусцік, Мая Яніикая

Адказная за выпуск:
Таццяна Рошчына

В-99 Вяртанне-3: Зборнік артыкулаў і дакументаў / Бела-
рус. фонд культуры. — Мн., 1996. — 256 с.


Матэрыялы зборніка прысвечаны праблемам вяртання нацыя-нальных культурных каштоўнасцей у кантэкст культуры Беларусі, а ў выпадках наяўнасці юрыдычных падстаў (угодна з міжнарод-ным правам) — фізічнага вяртання ў Беларусь каштоўнасцей. якім ў розныя часы былі вывезены за яе межы.
У зборніку прадстаўлены матэрыялы Міжнароднага «круглага стала», прысвечанага стратам Беларусі ў час Другой сусветнай вайны, звесткі пра беларускія экспанаты і архіўныя матэрыялы ў сховішчах Масквы, Сайкт-Пецярбурга і інш. Большасць дакументаў друкуецца ўпершыню.

4400000000-008
ВМ 332-96 без аб’яўл.

ББК Ч 774

© Беларускі фонд культуры, 1996