Нямецка-фашысцкі генацыд на Беларусі (1941–1944)


Титульный лист

КАМIТЭТ ПА АРХIВАХ I СПРАВАВОДСТВУ

БЕЛАРУСКI НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧЫ ЦЭНТР ДАКУМЕНТАЗНАЎСТВА,
АРХЕАГРАФII
І АРХIЎНАЙ СПРАВЫ

АДДЗЕЛ НАВУКОВАЙ IНФАРМАЦЫI ПА ГУМАНIТАРНЫХ НАВУКАХ
АКАДЭМII НАВУК БЕЛАРУСI

БЕЛАРУСКI РЭСПУБЛIКАНСКI ФОНД
«УЗАЕМАРАЗУМЕННЕ I ПРЫМIРЭННЕ»

НЯМЕЦКА-ФАШЫСЦКI
ГЕНАЦЫД НА БЕЛАРУСI

(1941-1944)

МIНСК 1995


ББК 63.3 (4 Бел) 622
А44
УДК 947,6

Пад агульнай рэдакцыяй прафесара
Міхнюка У. М.

Рэдакцынная калегія:
У. Л. Міхнюк (старшыня), У.І. Адамушка, М. I. Богдан, В. Я. Герасімаў, П. П. Журкевіч, А. Ф. Макарэвіч, А. М. Міхальчапка, Я. С. Паўлаў, Р. П Платонаў, Л. Ф. Яўменаў

Нямецка-фашысцкі генацыд на Беларусі (1941—1944) А44, Мп.: БелНДІДААС, 1995. 416 с. 985—6099—06—4.

Дакументы і матэрыялы зборніка паказваюць злачынствы нямецка-фвшысцкіх захопнікаў, іх масавыя зверствы ў адносінах да мірнага насельніцтва і ваеннаналонных, нацысцкую палітыку генацыду на акупіраванай тзрыторыі Беларусі ў гады Вялікяй Айчыннай вайны. Адрасуецца масаваму чытачу.
А 9470600000
ББК 63.3 (4Бел) 622

Спонсар выдання: Белярускі рэспубліканскі фонд «Узаемаразумснне і прымірэнне»
985—6099—06-4
© БелНДЦДААС, 1995