Список источников

 1. Архівы Беларускай Народнай Рэспублікі / Уклад., падрыхт. тэксту, уступ. арт., камент., пер., паказ. С. Шупы. — Вільна, Нью-Еорк, Мінск, Прага: Бел. ін-т навукі і мастацтва; Т-ва бел. пісьменства “Наша ніва”, 1998. — Т. 1: Фонд № 582 Дзяржаўнага архіва Літвы (“Рада Міністраў Беларускай Народнай Рэспублікі”). Кн.1. — 866 с. Кн. 2. —874 с.
 2. Борьба за Советскую власть в Белоруссии. 1918-1920 гг.: Сб. док. и материалов. / Ред. А.И. Азаров, С.З. Почанин. —Минск: НАРБ,1968-1971.— Т. 1-2.
 3. Великий Ок¬тябрь в судьбах белорусского и литовского народов: (Материалы межресп. науч. конф., посвящ. 60-летию образования Литовско-Белорусской ССР): —Минск, 1981.
 4. Вішнеўскі, А.Ф. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі: Вучэб. дап. / А.Ф. Вішнеўскі. – Мінск: Акад. МУС Рэсп. Беларусь, 2003. — С. 168-192.
 5. Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XYIII — пачатку XXI ст.: у 2-х кн. — Кн. 1 / А.А. Каваленя [і інш]; рэдкал.: А.А. Каваленя [і інш.]; Нац. Акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. – Мінск: Беларуская навука, 2011. — С. 14-61, 196-447.
 6. Государственность Беларуси: Проблемы формирования в программах политических партий / В.К. Коршук, Р.П. Платонов, И.Ф. Романовский, Е.Г. Богданович. — Минск: БГУ, 1999. — 188 с.
 7. Грыцкевіч, А. Беларуска-літоўскія дачыненні: 1918-1922 // Спадчына — 1994. — № 5. — С. 58-63.
 8. Дакументы па гісторыі Беларусі, якія зберагаюцца ў цэнтральных дзяржаўных архівах СССР / Рэд.-склад. А.М. Міхальчанка, Т.А. Вараб’ева. — Мінск: БелСЭ, 1990. — 261 с.
 9. Далідовіч, Г.В. БНР і БССР: Роздум аб пакут. шляху бел. дзяржаўнасцi ў XX ст. / Генрых Далідовіч. — Мінск: Пейто, 2002. — 63 с.
 10. Довнар, Т.И. Белорусская государственность и историко-правовая наука / Т.И. Довнар // «Беларусь – Китай»: сб. науч. Тр. Гос-во и право. —2009. — Вып. 5. — С. 7-44.
 11. Документы и материалы по истории Белоруссии. Т. 4. (1917 март – 1919 февраль). Из истории установления Советской власти в Белоруссии и образования БССР. /Редкол. А.И. Азаров и др. — Минск: Изд-во АН БССР, 1954. — 514 с.
 12. Доўнар-Запольскі, М.В. Асновы дзяржаўнасці Беларусі. — Мінск: ВПП Дзяржэканомплана Рэспублікі Беларусь, 1994. — 23 с.
 13. Доўнар-Запольскі, М.В. Гісторыя Беларусі / Пер. З рус. Т.М. Бутэвіч і інш.; Прадм. Дз.У. Карава, Я.І. Бараноўскага. — Мінск: БелЭн, 1994. — С. 468-496.
 14. Езавітаў, К. Першы Усебеларускі з’езд // Бел. мінуўшчына. — 1993. — № 1. — С. 25-29.
 15. За дзяржаўную незалежнасць Беларусі: Дакументы і матэрыялы… — Лёндан, 1960.
 16. Знешняя палітыка Беларусі: 36. дак. і матэрыялаў. — Т. 1. — Мінск, 1997.
 17. Игнатенко, И.М. Октябрьская революция и самоопределение Белоруссии / АН БССР, Ин-т истории. — Минск: Навука і тэхніка, 1992. —254 с.
 18. Идеологическая деятельность Компартии Белоруссии, 1918-1945: Сб. документов/ Сост. Н.С. Сташкевич и др. — Минск: Беларусь, 1990. — Ч.1: 1918-1928. — 357 с.
 19. Из истории установления Советской власти в Белоруссии и образования БССР. Документы и материалы по истории Белоруссии. Т. IV. — Минск, 1954.
 20. Иллюстрированная хронология истории Беларуси: С древности и до наших дней. — Минск, 2000.
 21. Иностранная военная интервенция в Белоруссии, 1917-1920 / И.М. Игнатенко, И.П. Ломако, Е.К. Прыгунова и др.; Отв. Ред. И.И. Минц. — Минск: Навука і тэхніка, 1990. — 342 с.
 22. История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И.Н. Кузнецов, В.Г. Мазец. — Минск: Амалфея, 2000. — 672 с.
 23. История Беларуси. Сборник документов и материалов. —Минск, 2000.
 24. История государства и права России в документах и материалах. С древнейших времен по 1930 г. — Минск, 2005.
 25. Казбярук, У. Паміж молатам і кавадлам, або Крок наперад, два крокі назад // ЛІМ. —1991. —8, 15, 22 сак.
 26. Калеснік, У. «Толькі праўда» ці толькі догма? // ЛіМ. —1988. —29 ліп.
 27. Калубовіч, А. Акт 25-га сакавіка й адраджэнне нацыянальнай беларускай культуры // Климов И.Ф. и др. Историю не переделать! // Сов. Бе¬лоруссия. —1990.
 28. Кобрын, М.У. Беларускі нацыянальны рух: 1917-1920 / М.У.Кобрын. — Мінск: Хата, 2004. — 94 с.
 29. Ковалева, Л.А. Забытые страницы истории: (Борьба представителей БНР за независимость Белоруссии на Генуэз. конф.): Материал в помощь лектору. / Могилев. гос. пед. ин-т им.А.А.Кулешова. —Могилев, 1992. — 12 с.
 30. Ковкель, И., Сташкевич Н. По¬чему не состоялась БНР? —Минск, 1980.
 31. Коршук, В.К. Образование БССР и Компартии Белоруссии / Правление о-ва «Знание» Бел. ССР. —Минск, 1988. — 23 с.
 32. Круталевич, В.А. Историческая роль В.И. Ленина в создании БССР: К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина / Мин. обл. орг. о-ва «Знание», Науч.-метод. совет по пропаганде ист. и филос. знаний. —Минск, 1970. —20 с.
 33. Круталевич, В.А. История Беларуси: становление национальной державности (1917-1922 гг.) / В.А. Круталевич. — Минск: Право и экономика, 2003.
 34. Круталевич, В.А. На путях самоопределения: БНР – БССР – РБ. — Минск: Право и экономика, 1995. — 139 с.
 35. Кузнецов, И.Н., Шелкопляс В.А. История государства и права Беларуси. — Минск: Дикта, 1999. — С. 132-173.
 36. Кушнер, В. Цяжкія шляхі адраджэння дзяржаўнасці // Бел. Гіст. Часопіс. —1993. —№ 3. — С. 3-6.
 37. Ладысеў, У.Ф., Брыгадзін П.І. На пераломах эпох: Станаўленне беларускай дзяржаўнасці (1917-1920 гг.) — Мінск: Беларус. дзярж. ун-т, 1999.
 38. Ладысеў, У.Ф. Станаўленне беларускай дзяржаўнасці (1917-1920 гг.) // Гісторыя Беларусі. У 2 ч. Ч. 2. XIX-XX cтагоддзі: Курс лекцый / П.І. Брыгадзін, У.Ф. Ладысеў, П.І. Зялінскі і інш. — Мінск: РІВ Ш БДУ, 1999. — С. 290-334.
 39. Лазько, Р.Р. Беларусь у еўрапейскай палітыцы, 1918-1925 гг.: Нарысы / Р.Р.Лазько, А.М.Кротаў, М.М.Мязга. — Гомель: ГДУ, 2003. —126 с.
 40. Лойка, Л. БНР – БССР: звёны аднаго працэсу // Звязда. — 1990. — 13 кастр.
 41. Луцкевіч, А. Дзённік // Полымя. — 1991. — № 4–5.
 42. Луцкевіч, А. За дваццаць пяць гадоў (1903-1928): Успаміны аб працы першых беларускіх палітычных арганізацый: Беларуская рэвалюцыйная грамада, Беларуская сацыялістычная грамада / Паслясл. А.М. Сідарэвіча. 2 выд. —Мінск: БелСэ, 1991. —64 с.
 43. Луцкевич Антон: материалы следственного дела НКВД БССР: Сборник / Бел. науч.-исслед. ин-т документоведения и арх. дела. —Минск: БелНИИДАД, 1997. —203 с., [9] л. факс. — (Возвращенные из небытия).
 44. МемарандумРады БНР да канферэнцыі дзяржаў у Генуі// Бел.гіст. часопіс. —1997. —№ 1. —С. 54-57.
 45. Мікуліч, Т.М. Мова і этнічная свядомасць. — Мінск: Навука і тэхніка, 1996. — 159 с.
 46. Мілеўскі, Я.Е. Адносіны польскіх войск да да насельніцтва Беларусі (1919-1920 гг.) // Бел. Гіст. Часопіс. — 1996. —№ 4. —С. 33-43.
 47. Мирный договор между Россией и Литвой (12 июля 1920 г.) //Спадчына. — 1993. — № 5. — С. 48-55.
 48. Мирный договор между Россией и Украиной, с одной стороны, и Польшей – с другой //Спадчына. — 1993. — № 4. — С. 12-22.
 49. Мирный договор между Россией, с одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией – с другой //Спадчына. — 1993. — № 2. — С. 52-57.
 50. Міхалюк, Д. Беларуская Народная Рэспубліка ў 1918-1920 гг.: ля вытокаў беларускай дзяржаўнасці: [пераклад з польскай мовы] / Дарота Міхалюк. — — Смаленск: Інбелкульт, 2015. — 495 с., [8] л. іл.
 51. Платонов, Р., Сташкевич, Н. Тер¬нистый путь к свободе: К вопросу о станов¬лении бел. нац. государственности. // Нё¬ман. —1992. —№ 10-11.
 52. По воле народа: Из истории образования Бел. ССР и создания Коммунист. партии Белоруссии: Документы и материалы / Ин-т истории партии при ЦК КП Белоруссии, Фил. ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. — Минск: Беларусь, 1988. — 254, [2] c.
 53. Пратакол зэезду беларускіх нацыянальных арганізацый у Мінску 25-27 марта 1917 г. // Спадчына. —1990. —№ 4. —С. 29-33.
 54. Протько, Т.С. Становление советской тоталитарной системы в Беларуси (1917-1941 гг.) / Т.С. Протько. — Минск: Тесей, 2002.
 55. Путем борьбы и труда: По материалам науч. конф., посвященной 70-летию образования БССР и компартии Белоруссии/ Сост. И.С. Карпенко и др.; Редкол. Р. Платонов и др. — Минск: Беларусь, 1989. — 238 с.
 56. Ракашэвіч, У. Пашырэнне тэрыторыі Беларусі. (Да пытання аб далучэнні Гомельскай губерніі да БССР) // Палессе. —1996. —№ 1.
 57. Резник, А.Н. К вопросу о государственности БНР, или Так была ли БНР государством? / А.Н.Резник. —Минск: УП «Технопринт», 2002. —35 с.
 58. Рудовіч, С.С. Час выбару: Праблема самавызначэння Беларусі ў 1917 г. —Мінск: Тэхналогія, 2001. — 201 с.
 59. Рудовіч, С.С. Пошукі шляхоў да беларускай дзяржаўнасці (1917 г.) // Бел. гіст. часопіс. 1995. —№ 4. — С. 30-48.
 60. Сборник документов и материалов “Государственные границы Беларуси”. Т. 1 (май 1917 – ноябрь 1926) / сост. В.Е. Снапковский [др.]. – Минск: БГУ, 2012. – 195 с.
 61. Сідарэвіч, А. Акт, скіраваны ў будучыню // ЛІМ. — 1992. — 20 сак.
 62. Слуцкі збройны чын 1920 г. у дакументах і ўспамінах: [Зборнік / Уклад., падрыхт. тэкстаў, іл., заўв. і камент., паказ.: А. Гесь і інш. Прадм. У. Ляхоўскі. —Мінск: Энцыклапедыкс, 2001. — 372 с.
 63. Смяховіч, М. Нацыянальная ідэя беларусаў у XX ст. (гістарычны аналіз праблемы) // Беларускі гістарычны часопіс. —1998. —№ 3. —С. 20-25.
 64. Соловьев, А.К. Белорусская Центральная Рада: создание, деятельность, крах. — Минск: Навука і тэхніка, 1995. —176 с.
 65. Сташкевич, Н.С. Приговор революции: Крушение антисоветского движения в Белоруссии, 1917-1925. — Минск: Университетское, 1985. — 303 с.
 66. Талкачоў, В. Цяжкі студзень 1919 г. Да пытання аб стварэнні Літоўска-Беларускай ССР // Бел..думка. — 1994. — № 1. — С. 67-69.
 67. Туронак, Ю. Нежаданая рэспубліка // Кантакт. —1989. —№ 2, —1990. —№ 1(3).
 68. Турук, Ф. Белорусское движение: Очерк истории национального и революционного движения белорусов. / Предисл. А. Кавки. —Минск: Б.в.., —1994. —144 с.
 69. Хрестоматия по истории БССР. 1917-1983 / Сост. А.П. Игнатенко, В.Н. Сидорцов, П.З. Савочкин, А.И. Сидоренко. 2-е изд. Перераб и доп. — Минск: Университетское, 1984. — 453 с.
 70. Шорац, Л.Ф., Шорац В.М. Некаторыя пытанні гістарыяграфіі і нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва на Беларусі ў 1917-1920 гг. // Тэзісы міжнароднай навукова-тэарытычнай канферэнцыі “Архівазнаўства, крыніцазнаўства, гісторыяграфія Беларусі: стан і перспектывы”. Частка I і II. —Мінск: БелНДІАД, 1993. —С. 69-71.
 71. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. — Мінск: БелЭн, 1993-2001.
 72. Юхо, Я. Беларускія ўрады 1918-1921 гг. і іх паўнамоцтвы // Бел. Гіст. часопіс. —1993. —№ 4. —С. 63-68.

  Интернет-ресурсы

 73. Алесь Чайчыц. Могла ли БНР удержаться? — Режим доступа: http://history-belarus.by/pages/articles/bnr_article.php
 74. Белорусская Народная Республика: провозглашение и история. – Режим доступа:http://edikst.ru/article/186510/belorusskaya-narodnaya-respublika-provozglashenie-i-istoriya
 75. 1918-1919. Белорусская Народная Республика. — Режим доступа:http://history-belarus.by/pages/terms/bnr.php
 76. Белорусская Советская Социалистическая Республика. — Режим доступа: http://history-belarus.by/pages/terms/bssr.php
 77. Беларусь во время октябрьской революции. Особенности установления Советской власти в Беларуси.—Режим доступа:http://www.gistoryja.ru/XIX-nachalo-XXI-v/53-belarus-vo-vremja-oktjabrskoj-revoljucii.php
 78. Владимир Козляков, доктор исторических наук, профессор Белорусская Народная Республика: иллюзорный проект или реальная государственность? — Режим доступа: https://archive.is/6x0K
 79. Гигин В.Ф. Проекты литовско-белорусского политического союза в XX в. — Режим доступа: http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/162905/1/gigin_BMW_2016.pdf
 80. Литовско-Белорусская Советская. — Режим доступа:http://www.belhistory.com/course10.shtml
 81. Малыхіна, Л.Ю.Гістарыяграфія знешнепалітычнай дзейнасці БНР. — Режим доступа: http://www.hist.bsu.by/images/stories/files/nauka/izdania/tif/2/Malyhina.pdf
 82. Образование белорусской государственности в 1918-1920 гг. — Режим доступа:http://h.120-bal.ru/literatura/2996/index.html
 83. Сергей Крапивин. Без БНР не было бы нынешней Республики Беларусь. — Режим доступа: http://inbelhist.org/bez-bnr-ne-bylo-by-nyneshnej-respubliki-belarus/
 84. Становление белорусской государственности в 1917-1920 гг. — Режим доступа:https://botan.cc/uchebnik/istoriya/10/by001/p004.html
 85. О белорусско–польских отношениях в 20-40–х годах ХХ века. – Режим доступа:http://news.21.by/society/2012/01/20/449479.html
 86. I Всебелорусский съезд и его итоги. – Режим доступа:http://www.gistoryja.ru/XIX-nachalo-XXI-v/54-I-vsebelorusskij-sezd-i-ego-itogi.php
 87. I Всебелорусский съезд Советов. Конституция ССРБ 1919 г. — Режим доступа: http://lektsii.org/2-76322.html
 88. Пинчук В.Н. Борьба за национальное самоопределение в Беларуси в первые месяцы советской власти. — Режим доступа: https://slovo.ws/urok/historyofbelarus/20/013.html
 89. СамавызначэннеБеларусі на савецкайаснове. Утварэнне ССРБ і ЛітБел. — Режим доступа: http://allrefs.net/c12/3si2w/p21/
 90. Слуцкізбройнычын. — Режим доступа: http://history-belarus.by/pages/events/uprising_sluzk.php
 91. Создание БССР. — Режим доступа: http://library.by/portalus/modules/belarus/readme.php?subaction=showfull&id=1290085066&archive=1290177995&start_from=&ucat=&
 92. Тихомиров А.В. Дипломатия БНР в период послевоенного обустройства Европы и польско-советской войны (ноябрь 1918 – март 1921 гг.). — Режим доступа: http://library.by/portalus/modules/belarus/referat_readme.php?subaction=showfull&id=1141338827&archive=&start_from=&ucat=8&
 93. Формирование белорусской государственности (БНР, БССР, Литбел). — Режим доступа: http://lektsii.org/9-62734.html
 94. Юрий Туронок, (1989 г.), альманах «Деды». Нежеланная республика. — Режим доступа: http://inbelhist.org/nezhelannaya-respublika/
 95. Шыбека 3. Польская акупацыя БНР 1919-1920 гг. — Режим доступа: http://www.belhistory.com/polska_akupacyja.shtml