Публикации сотрудников БелНИИДАД

| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |


2008 год

 1. Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экаперпектыва, 2000-2008. – Т. 2: Беларусь у перыяд Вялікага княства Літоўскага / Ю. Бохан, Г. Галенчанка [і інш.]. – 2008.– 688 с.; іл.
 2. Всеобщая история России с древнейших времен до конца XVIII века / Г.Я. Голенченко [и др.]; под ред. О.А. Яновского. – Москва: ЭКСМО, 2008. – 592 с.
 3. Дятлова Н.С. Деятельность ИСО в области управления документами / Н.С. Дятлова // Секретарское дело. – 2008. – № 9. – С. 15–19.
 4. Дятлова Н.С. Документирование системы менеджмента качества / Н.С. Дятлова // Кадровая служба. – 2008. – № 1. – С. 81–83.
 5. Дятлова Н.С. Локальные нормативные правовые акты в области управления документами в соответствии со стандартами ИСО / Н.С. Дятлова // Архівы і справаводства. – 2008. – № 5. – С. 66–76.
 6. Дятлова Н.С. Метаданные в области управления документацией: международный опыт стандартизации / Н.С. Дятлова // Беларускі археаграфічны штогоднік. – 2008. – Вып. 9. – С. 215–232.
 7. Дятлова Н.С. Применение международного опыта стандартизации в области ДОУ: к постановке проблемы / Н.С. Дятлова // Архівы і справаводства. – 2008. – № 2. – С. 77–81.
 8. Жумар С.У. «Успаміны» Ігнація Клюкоўскага / С.У. Жумар // Беларускі археаграфічны штогоднік / Белар. навук.-даследчы ін-т дакументазнаўства і архіўнай справы; редкал.: Э.М. Савіцкі (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2008. – Вып. 9. – С. 345–346.
 9. Жумарь, С.В. Уничтожение районных архивов Беларуси в 1941-1944 гг. / С.В. Жумарь // Беларускі археаграфічны штогоднік / Белар. навук.-даследчы ін-т дакументазнаўства і архіўнай справы; рэдкал.: Э.М. Савіцкі (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2008. – Вып. 9. – С. 108–118.
 10. Жумарь С.В. Утраты документов Центрального исторического архива БССР (г. Могилев) в годы Великой Отечественной войны / С.В. Жумарь // Архіварыус: зб. навук. паведамл. і арт. Сер. «Гісторыя, архівазнаўства, крыніцазнаўства» / Нацыян. гістар. архіў Беларусі; рэдкал.: Ю.М. Бохан (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 10–23.
 11. Жумарь С.В. Кражи документов: насущна ли угроза хищений для белорусских архивов / С.В. Жумарь, Е.Л. Тарасевич // Архівы і справаводства. – 2008. – № 6. – С. 81–87.
 12. Защита архивных документов от хищений и несанкционированного доступа: метод. реком-ции / авт.-сост.: С.В. Жумарь, Е.Л. Тарасевич. – Минск: БелНИИДАД, 2008. – 42 с.
 13. Капмоле Н.А. Внутренняя опись документов дела / Н.А. Капмоле // Секретарское дело. – 2008. – № 6. – С. 22.
 14. Капмоле Н.А. Вопрос-ответ / Н.А. Капмоле // Секретарское дело. – 2008. – № 7. – С. 36.
 15. Капмоле Н.А. Бланки: гарант юридической силы документов / Н.А. Капмоле // Кадровая служба. – 2008. – № 2. – С. 56–63.
 16. Капмоле Н.А. Докладные записки о поощрении / Н.А. Капмоле // Секретарское дело. – 2008. – № 12. – С. 14.
 17. Капмоле Н.А. Правила составления и оформления докладной записки / Н.А. Капмоле // Секретарское дело. – 2008. – № 9. – С. 10.
 18. Кондакова Н.В. Вы спрашивали / Н.В. Кондакова // Кадровик. Управление персоналом. – 2008. – № 7. – С. 84–87.
 19. Кондакова Н.В. Дискуссионные вопросы делопроизводственной практики в исследованиях 1920-х гг. / Н.В. Кондакова // Беларускі археаграфічны штогоднік / Белар. навук.-даследчы ін-т дакументазнаўства і архіўнай справы; редкал.: Э.М. Савіцкі (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2008. – Вып. 9. – С. 135-145.
 20. Кондакова Н.В. Практикум кадровика / Н.В. Кондакова // Кадровик. Управление персоналом. – 2008. – № 8. – С. 76−79; 105−108.
 21. Кондакова Н.В. Практикум кадровика / Н.В. Кондакова // Кадровик. Управление персоналом. – 2008. – № 9. – С. 73−75; 111−114.
 22. Кондакова Н.В. Практикум кадровика / Н.В. Кондакова // Кадровик. Управление персоналом. – 2008. – № 10. – С. 101–104.
 23. Кондакова Н.В. Практикум кадровика / Н.В. Кондакова // Кадровик. Управление персоналом. – 2008. – № 11. – С. 68–71.
 24. Кондакова Н.В. Практикум кадровика / Н.В. Кондакова // Кадровик. Управление персоналом. – 2008. – № 12. – С. 105–109.
 25. Кондакова Н.В. Сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта применения Табеля форм документов для оптимизации документооборота / Н.В. Кондакова // Архівы і справаводства. – 2008. – № 5. – С. 58-65.
 26. Macuk A. Wybór pisarzy Trybunału Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 40-h XVIII w. / A. Macuk // Rzeczpospolita państwem wielu narodowości i wyznań XVI-XVIII wiek / Warszawa: Wydawnictwo DiG; Opole: Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego; pod red. Tomasza Ciesielskiego i Anny Filipczak-Kocur. – Warszawa-Opole, 2008. – S. 105–124.
 27. Мацук А.У. Мінская кадэнцыя Трыбунала ВКЛ 1741 г. / А.У. Мацук // Мінск і мінчане: дзесяць стагоддзяў гісторыі (да 940-годдзя горада): матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 7-9 верас. 2007 г. / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі, Мінгарвыканкам, Упраўленне культуры; рэдкал.: А.А Каваленя (адказ. рэд) [і інш.]. – Мінск: Беларуская навука, 2008. – С. 118–123.
 28. Мацук А.У. Палітычная сітуацыя вакол Трыбунала ВКЛ 1750 г. / А.У. Мацук // Вес. Нац. Акад. навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. Приложение «Молодежь в науке»: в 2 ч. – 2008. – Ч. 2. – С. 218–222.
 29. Мацук А.У. Паслы ад Вялікага княства Літоўскага на сойм Рэчы Паспалітай 1761 г. / А.У. Мацук // Парламенцкія структуры ўлады ў сістэме дзяржаўнага кіравання Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай у XV-XVIII стагоддзях: матэрыялы Міжнарод. навук. канф., прысвеч. 500-ым угодкам правядзення першага вальнага сойма ВКЛ з удзелам шляхецкіх прадстаўнікоў, Мінск-Навагрудак, 23-24 лістап. 2007 г. / БІП – Інстытут правазнаўства, Пасольства Літоўскай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь, Польскі інстытут ў Мінску; навук. рэд. С.Ф. Сокал, А.М. Янушкевіч. – Мінск, 2008. – С. 312–331.
 30. Мацук А.У. Эліта Гарадзенскага павета ў перыяд панавання Аўгуста ІІІ (1733 – 1763 гг.) / А.У. Мацук // Гарадзенскі палімпсест. ХІІ – ХХ стст.: матэрыялы Міжнар. навук. канф. па гісторыі Гродна, Горадня, 7 лістап. 2008 г. / рэдкал.: А.С. Смаленчук, Н.У. Сліж. – Горадня-Беласток, 2008. – С. 54–63.
 31. Несцяровіч Ю.У. Да праблемы вызначэння суб’екта гістарычных падзей у межах метадалогіі гісторыі / Ю.У. Несцяровіч // Проблемы методологии исследований истории Беларуси: материалы Междунар. науч. конф., Минск, 26-27 окт. 2006 г. / НАН Беларуси, Ин-т истории; редколл.: А.А. Коваленя (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2008. – С. 66–69.
 32. Несцяровіч Ю.У. Да праблемы трактоўкі дзяржавы ў канкрэтна-гістарычных даследаваннях / Ю.У. Несцяровіч // Шостыя Міжнародныя Доўнараўскія чытанні: матэрыялы Міжнар. навук. канф., Рэчыца, 14-15 лістап. 2007 г.: у 2 ч. / Рэчыцкі райвыканкам, Гомельскі дзярж. ун-т ім. Ф. Скарыны, Навук.-даслед. ін-т гісторыі і культуры ўсходнеславянскіх народаў, Пасольства Украіны ў Рэспубліцы Беларусь; рэдкал.: В.М. Лебедзева (адк. рэд.) [і інш.]. – Гомель, 2008. – Ч. 1. – С. 165–174.
 33. Нестерович Ю.В. «Общенаучное» понятие и онтологический статус информации / Ю.В. Нестерович // Научные труды Республиканского института высшей школы. Философско-гуманитарные науки: сб. научн. ст. // Респ. ин-т высш. школы; под ред. В.Ф. Беркова. – Минск, 2008. – Вып. 5 (10). – С. 288–296.
 34. Нестерович Ю.В. К построению теории документа: корреляция понятий записи, документа и документального материала / Ю.В. Нестерович // Документация в информационном обществе: доклады и сообщения на XIV Международной научно-практической конференции, Москва, 20-21 нояб. 2007 г. / Федеральное архивное агентство, Всероссийский научн.-исслед. ин-т документоведения и арх. дела; редкол: М.В. Ларин (гл. ред.) [и др.]. – Москва, 2008. – С. 137–148.
 35. Нестерович Ю.В. О целесообразности модификации терминологии археографии / Ю.В. Нестерович // Праблемы гістарыяграфіі, крыніцазнаўства, архівазнаўства і археаграфіі ў Беларусі: матэрыялы «круглага стала», прысвечанага 60-годдзю з дня нараджэння прафесара У.М. Міхнюка, Мінск, 28 верас. 2007 г.; склад.: В.С. Пазднякоў, П.П. Журкевіч; навук. рэд.: У.І. Адамушка, А.Я. Рыбакоў. – Мінск, 2008. – С. 37–46.
 36. Нестерович Ю.В. Оптимум употребления термина «археография» / Ю.В. Нестерович // Архіварыус: зб. навук. паведамл. і арт. Сер. «Гісторыя, архівазнаўства, крыніцазнаўства» / Нацыян. гістар. архіў Беларусі; рэдкал.: Ю.М. Бохан (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 75–79.
 37. Нестерович Ю.В. Прелюдия к разрешению соотношения проблемы таксонов типа и вида документа / Ю.В. Нестерович // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань: зб. наук. праць. – Киïв, 2008. – Вып. 2. – С. 49–57.
 38. Нестерович Ю.В. Проблема соотнесения археографии и прикладной текстологии: очерчивание и точка зрения на ее разрешение / Ю.В. Нестерович // Архіварыус: зб. навук. паведамл. і арт. Сер. «Гісторыя, архівазнаўства, крыніцазнаўства» / Нацыян. гістар. архіў Беларусі; рэдкал.: Ю.М. Бохан (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 80–86.
 39. Нестерович Ю.В. Проблемы унификации, оптимизации терминологии и построения терминосистемы археографии / Ю.В. Нестерович // Беларускі археаграфічны штогоднік / Белар. навук.-даследчы ін-т дакументазнаўства і архіўнай справы; редкал.: Э.М. Савіцкі (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2008. – Вып. 9. – С. 76–93.
 40. Нестерович Ю.В. Эскиз по экспликации понятия документированной информации / Ю.В. Нестерович // Документ в системе социальных коммуникаций: сб. материалов III Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, Томск, 25-26 окт. 2007 г. / Том. гос. ун-т, Архив. упр. Том. обл.; редкол.: Н.С. Ларьков [и др.]. – Томск, 2008. – С.43–45.
 41. Пазднякоў В.С. Клецк X-XVIII стст.: матэрыяльная і духоўная культура беларускага феадальнага горада / В.С. Пазднякоў; навук. рэд. П.Ф. Лысенка. – Мінск: БелНДІДАС, 2008. – 287 с.
 42. Пазднякоў В.С. Мальтыйскі ордэн у сучаснай расійскай і беларускай гістарыяграфіі / В.С. Пазднякоў // Праблемы гістарыяграфіі, крыніцазнаўства, архівазнаўства і археаграфіі ў Беларусі: матэрыялы «круглага стала», прысвечанага 60-годдзю з дня нараджэння прафесара У.М. Міхнюка, Мінск, 28 верас. 2007 г.; склад.: В.С. Пазднякоў, П.П. Журкевіч; навук. рэд.: У.І. Адамушка, А.Я. Рыбакоў. – Мінск, 2008. – С. 55–59.
 43. Пазднякоў В.С. Шляхцічы Берасневічы супраць князёў Радзівілаў (старонка з гісторыі Мальтыйскага ордэна ў Беларусі ў XVI-XIX стст.) / В.С. Пазднякоў // Архіварыус: зб. навук. паведамл. і арт. Сер. «Гісторыя, архівазнаўства, крыніцазнаўства» / Нацыян. гістар. архіў Беларусі; рэдкал.: Ю.М. Бохан (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 182–187.
 44. Рыбаков А. Документальное оформление отпусков: приказ, распоряжение, записка об отпуске / А. Рыбаков // Архівы і справаводства. – 2008. – № 1. – С. 24–35.
 45. Рыбаков А. Документальное оформление отпусков: приказ, распоряжение, записка об отпуске / А. Рыбаков // Архівы і справаводства. – 2008. – № 2. – С. 22–32.
 46. Рыбаков А. Составление и оформление заявления о предоставлении отпуска / А. Рыбаков // Архівы і справаводства. – 2008. – № 3. – С. 38–46.
 47. Рыбаков А. О внесении изменений и дополнений в Унифицированную систему организационно-распорядительной документации. Комментарий специалиста / А. Рыбаков // Архівы і справаводства. – 2008. – № 4. – С. 35–37.
 48. Рыбаков А. Документальное оформление служебных командировок / А. Рыбаков // Архівы і справаводства. – 2008. – № 6. – С. 26–35.
 49. Рыбаков А.Е. Оформление поощрений на основе унифицированных форм / А.Е. Рыбаков // Отдел кадров. – 2008. – № 1. – С. 54–63.
 50. Рыбаков А.Е. Делопроизводство (отчет специалиста с прямой телефонной линии). / А.Е. Рыбаков // Отдел кадров. – 2008. – № 1. – С. 69–73.
 51. Рыбаков А.Е. Оформление увольнения на основе унифицированных форм / А.Е. Рыбаков // Отдел кадров. – 2008. – № 2. – С. 56–67.
 52. Рыбаков А.Е. Оформление предоставления отпуска и отзыва из отпуска на основе унифицированных форм / А.Е. Рыбаков // Отдел кадров. – 2008. – № 3. – С. 55–67.
 53. Рыбаков А.Е. Изменения в правилах ведения первичных документов о труде (личной карточке формы Т-2) / А.Е. Рыбаков // Отдел кадров. – 2008. – № 3. – С. 91–93.
 54. Рыбаков А.Е. Оформление командировок на основе унифицированных форм / А.Е. Рыбаков // Отдел кадров. – 2008. – № 4. – С. 62–68.
 55. Рыбаков А.Е. Оформление дисциплинарных взысканий на основе унифицированных форм / А.Е. Рыбаков // Отдел кадров. – 2008. – № 5. – С. 74–87.
 56. Рыбаков А.Е. Порядок передачи личных дел работников в архив организации / А.Е. Рыбаков // Отдел кадров. – 2008. – № 7. – С. 36–47.
 57. Рыбаков А.Е. Кадровое делопроизводство: образцы документов + комментарии / А.Е. Рыбаков // Отдел кадров. – 2008. – № 10. – С. 139–271.
 58. Савицкий Э.М. Становление органов государственной власти суверенной Беларуси (25 августа 1991 г. – 14 марта 1994 г.) / Э.М. Савицкий // Беларускі археаграфічны штогоднік / Белар. навук.-даследчы ін-т дакументазнаўства і архіўнай справы; рэдкал.: Э.М. Савіцкі (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2008. – Вып. 9. – С. 5–25.
 59. Сукач А.Н. Поиск документа: время пошло / А.Н. Сукач // Кадровая служба. – 2008. – № 3. – С. 54–56.
 60. Сукач А.Н. MoReq – европейские требования к системам электронного документооборота / А.Н. Сукач // Архівы і справаводства. 2008. – № 4. – С. 45–50.
 61. Сукач А.Н. Дисциплинарные взыскания: порядок документирования / А.Н. Сукач // Кадровик. Управление персоналом. – 2008. – № 6. – С. 70–76.
 62. Сукач А.Н. Заявление работника о согласии на отзыв из отпуска / А.Н. Сукач // Кадровик. Управление персоналом. – 2008. – № 1. – С. 91–93.
 63. Сукач А.Н. Командирование работников. Оформление документов / А.Н. Сукач // Кадровик. Управление персоналом. – 2008. – № 9. – С. 68–72.
 64. Сукач А.Н. Нормативно-методическое регулирование обращения с электронными документами в документационном обеспечении управления организаций Республики Беларусь (1991-2007 гг.) / А.Н. Сукач // Беларускі археаграфічны штогоднік / Белар. навук.-даследчы ін-т дакументазнаўства і архіўнай справы; редкал.: Э.М. Савіцкі (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2008. – Вып. 9. – С. 232–246.
 65. Сукач А.Н. Оформление заявления и приказа о предоставлении отпуска / А.Н. Сукач // Кадровик. Управление персоналом. – 2008. – № 5. – С. 113–121.
 66. Сукач А.Н. Подписываем документы в электронном виде / А.Н. Сукач // Кадровик. Управление персоналом. – 2008. – № 8. – С. 80–82.
 67. Сукач А.Н. Работа с электронными документами: правовая регламентация / А.Н. Сукач // Кадровик. Управление персоналом. – 2008. – № 7. – С. 93–95.
 68. Сукач А.Н. Создаем комиссию по аттестации рабочих мест / А.Н. Сукач // Кадровик. Управление персоналом. – 2008. – № 4. – С. 116–118.
 69. Сукач А.Н. Требования европейского стандарта MoReq по управлению электронной корреспонденцией / А.Н. Сукач // Секретарское дело. – 2008. – № 9. – С. 32–35.
 70. Федосов В.В. Экономические аспекты обеспечения безопасности жизнедеятельности государственных архивов / В.В. Федосов // Праблемы гістарыяграфіі, крыніцазнаўства, архівазнаўства і археаграфіі ў Беларусі: матэрыялы «круглага стала», прысвечанага 60-годдзю з дня нараджэння прафесара У.М. Міхнюка, Мінск, 28 верас. 2007 г.; склад.: В.С. Пазднякоў, П.П. Журкевіч; навук. рэд.: У.І. Адамушка, А.Я. Рыбакоў. – Мінск, 2008. – С. 110–116.
 71. Федосов В. Использование М.В. Довнар-Запольским методов статистики при исследовании динамики народного хозяйства БССР / В.В. Федосов // Шостыя Міжнародныя Доўнараўскія чытанні: матэрыялы Міжнар. навук. канф., Рэчыца, 14-15 лістап. 2007 г.: у 2 ч. / Рэчыцкі райвыканкам, Гомельскі дзярж. ун-т ім. Ф. Скарыны, Навук.-даслед. ін-т гісторыі і культуры ўсходнеславянскіх народаў, Пасольства Украіны ў Рэспубліцы Беларусь; рэдкал.: В.М. Лебедзева (адк. рэд.) [і інш.]. – Гомель, 2008. – Ч. 1. – С. 125–132.
 72. Федосов В.В. О проблематике научных исследований в архивоведении Беларуси / В.В. Федосов // Беларускі археаграфічны штогоднік / Белар. навук.-даследчы ін-т дакументазнаўства і архіўнай справы; редкал.: Э.М. Савіцкі (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2008. – Вып. 9. – С. 68–75.
 73. Федосов В.В. О теории архивоведения, его объекте и предмете / В.В. Федосов // Крыніцазнаўства, археаграфія, архівазнаўства ў ХХ-ХХI стст. у Беларусі: зб. нав. артыкулаў, прысвечаных 100-годдзю з дня нараджэння М.М. Улашчыка / Белар. дзярж. ун-т; рэдкал.: С.М. Ходзін (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2008. – С. 252–258.
 74. Шпилевская И.Н. К вопросу о языке документов по общему делопроизводству и делопроизводству судебной системы документирования в учреждениях на территории Беларуси в последней четверти XVIII – первой трети XIX в. / И.Н. Шпилевская // Праблемы гістарыяграфіі, крыніцазнаўства, архівазнаўства і археаграфіі ў Беларусі: матэрыялы «круглага стала», прысвечанага 60-годдзю з дня нараджэння прафесара У.М. Міхнюка, Мінск, 28 верас. 2007 г.; склад.: В.С. Пазднякоў, П.П. Журкевіч; навук. рэд.: У.І. Адамушка, А.Я. Рыбакоў. – Мінск, 2008. – С. 37–46.
 75. Шпилевская И.Н. Установление общего делопроизводства и государственных учреждений в Минской губернии, конец XVIII – начало XIX в. / И.Н. Шпилевская // Мінск і мінчане: дзесяць стагоддзяў гісторыі (да 940-годдзя горада): матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 7-9 верас. 2007 г. / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі, Мінгарвыканкам, Упраўленне культуры; рэдкал.: А.А. Каваленя (адказ. рэд) [і інш.]. – Мінск: Беларуская навука, 2008. – С. 253–262.
 76. Шумейко М.Ф. Архив – это мы, хранители истории (интервью с директором НИАБ А.К. Голубович) / М.Ф. Шумейко // Архівы і справаводства. – 2008. – № 3. – С. 11–18.
 77. Шумейко М.Ф. «Отечественные архивы» в 2007 году / М.Ф. Шумейко // Архівы і справаводства. – 2008. – № 2. – С. 137–142.
 78. Шумейко М.Ф. Архивист с энциклопедическими знаниями / М.Ф. Шумейко // Архівы і справаводства. – 2008. – № 2. – С. 135–136.
 79. Шумейко М.Ф. Архивное образование: французская традиция и белорусско-российская практика / М.Ф. Шумейко // Историография как объект познания: материалы Междун. научно-практ. конф., Минск, 21-22 мая 2008 г. / Ин-т истории, Истор. фак-т Белор. гос. ун-т; редкол.: А.А. Коваленя (глав. ред.) [и др.]. – Минск, 2008. – С. 115–188.
 80. Шумейко М.Ф. Беларусь-Польша: архивный обмен / М.Ф. Шумейко //Архівы і справаводства. – 2008. – № 1. – С. 99–102.
 81. Шумейко М.Ф. Год 2009. Календарь знаменательных и памятных дат / М.Ф. Шумейко // Архівы і справаводства. – 2008. – № 6. – С. 130–134.
 82. Шумейко М.Ф. Зональные государственные архивы Беларуси в системе архивных учреждений страны (к 45-летию принятия Постановления Совета Министров БССР от 11 ноября 1963 г.) / М.Ф. Шумейко // Архівы і справаводства. – 2008. – № 5. – С. 93–97.
 83. Шумейко М.Ф. К 70-летию образования областных государственных архивов / М.Ф. Шумейко // Архівы і справаводства. – 2008. – № 3. – С. 138–140.
 84. Шумейко М.Ф. К истории щорсовского библиотечно-архивного собрания графов Хрептовичей / М.Ф. Шумейко // Пам’ятки: археографічний щорічник / Держкомархив Украïны, УНДІАСД; редкол.: I.Б. Матяш (гол. ред.) [та iн.]. – Київ, 2008. – Т. 8. – С. 19–39.
 85. Шумейко, М.Ф. Личная переписка как исторический источник: особенности ее публикации / М.Ф. Шумейко // Крыніцазнаўства, археаграфія, архівазнаўства ў ХХ-ХХI стст. у Беларусі: зб. нав. артыкулаў, прысвечаных 100-годдзю з дня нараджэння М.М. Улашчыка / Белар. дзярж. ун-т; рэдкал.: С.М. Ходзін (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2008. – С. 172–183.
 86. Шумейко, М.Ф. Мастер систематизации ретроспективной информации / М.Ф. Шумейко // Архівы і справаводства. – 2008. – № 5. – С. 136–138.
 87. Шумейко М.Ф. Национальный исторический архив отпраздновал 70-летие / М.Ф. Шумейко // Архівы і справаводства. – 2008. – № 4. – С. 7–10.
 88. Шумейко М.Ф. Несвижский архив князей Радзивиллов – уникальное собрание Национального исторического архива Беларуси / М.Ф. Шумейко // Архівы і справаводства. – 2008. – № 3. – С. 19–30.
 89. Шумейко М.Ф. Новые штрихи к биографии Дмитрия Ивановича Довгялло (к 140-летию со дня рождения) / М.Ф. Шумейко // Архівы і справаводства. – 2008. – № 6. – С. 93–101.
 90. Шумейко М.Ф. Прадмова / М.Ф. Шумейко // Крыніцазнаўства, археаграфія, архівазнаўства ў ХХ-ХХI стст. у Беларусі: зб. нав. артыкулаў, прысвечаных 100-годдзю з дня нараджэння М.М. Улашчыка / Белар. дзярж. ун-т; рэдкал.: С.М. Ходзін (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2008. – С. 3–4.
 91. Шумейко, М.Ф. Предшественник Национального исторического архива Беларуси/ М.Ф. Шумейко // Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі – скарбніца дакументальнай спадчыны 1938-2008 / А.К. Галубовіч [і інш.]. – Мінск: НАРБ, 2008. – С. 10–17.
 92. Шумейко М.Ф. Российский «Вестник архивиста» в 2007 году / М.Ф. Шумейко // Архівы і справаводства. – 2008. – № 4. – С. 131–133.
 93. Юзефович А.К. Международный арбитражный (третейский) суд в Республике Беларусь / А.К. Юзефович // Беларускі археаграфічны штогоднік / Белар. навук.-даследчы ін-т дакументазнаўства і архіўнай справы; редкал. : Э.М. Савіцкі (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2008. – Вып. 9. – С. 26–33.
 94. Янушко Л.С. Приемный день / Л.С. Янушко // Кадровая служба. – 2008. – № 1. – С. 69–72.
 95. Яцкевіч З.Л. Аддзел публікацыі дакументаў / З.Л. Яцкевіч // Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі – скарбніца дакументальнай спадчыны 1938-2008 / А.К. Галубовіч [і інш.]. – Мінск: НАРБ, 2008. – С. 79–91.
 96. Яцкевіч З.Л. Вучоны савет / З.Л. Яцкевіч // Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі – скарбніца дакументальнай спадчыны 1938-2008 / А.К. Галубовіч [і інш.]. – Мінск: НАРБ, 2008. – С. 42–47.
 97. Яцкевіч З.Л. Магілёўскі войт і пісар Аляксандр Маўчанковіч / З.Л. Яцкевіч // Архіварыус: зб. навук. паведамл. і арт. Сер. «Гісторыя, архівазнаўства, крыніцазнаўства» / Нацыян. гістар. архіў Беларусі; рэдкал.: Ю.М. Бохан (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 285–287.
 98. Яцкевіч З.Л. Малы гербоўнік рагачоўскай шляхты / З.Л. Яцкевіч // Архіварыус: зб. навук. паведамл. і арт. Сер. «Гісторыя, архівазнаўства, крыніцазнаўства» / Нацыян. гістар. архіў Беларусі; рэдкал.: Ю.М. Бохан (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 250–261.
 99. Яцкевіч З.Л. Праблемы даследавання статуса і біяграфій беларускіх гарадскіх ураднікаў XV—XVIII стст. / З.Л. Яцкевіч // Праблемы гістарыяграфіі, крыніцазнаўства, архівазнаўства і археаграфіі ў Беларусі: матэрыялы «круглага стала», прысвечанага 60-годдзю з дня нараджэння прафесара У.М. Міхнюка, Мінск, 28 верас. 2007 г.; склад.: В.С. Пазднякоў, П.П. Журкевіч; навук. рэд.: У.І. Адамушка, А.Я. Рыбакоў. – Мінск, 2008. – С. 88–94.
 100. Яцкевіч З.Л. Ураднікі менскага магістрата XV—XVIII стст. / З.Л. Яцкевіч // Мінск і мінчане: дзесяць стагоддзяў гісторыі (да 940-годдзя горада): матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 7-9 верас. 2007 г. / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі, Мінгарвыканкам, Упраўленне культуры; рэдкал.: А.А. Каваленя (адказ. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларуская навука, 2008. – С. 157–161.
 101. Яцкевіч З.Л. Тэстамент гарадзенскага мешчаніна Барталамея Галоўчыца 1639 г. / З.Л. Яцкевіч, А.В. Грыб // Гарадзенскі палімпсест. ХІІ – ХХ стст.: матэрыялы Міжнар. навук. канф. па гісторыі Гродна, Горадня, 7 лістап. 2008 г. / рэдкал.: А.С. Смаленчук, Н.У. Сліж. – Горадня-Беласток, 2008. – С. 214–220.
 102. Яцкевіч З.Л. [Рэцензія] / В.В. Урублеўскі, З.Л. Яцкевіч // Архіварыус: зб. навук. паведамл. і арт. Сер. «Гісторыя, архівазнаўства, крыніцазнаўства» / Нацыян. гістар. архіў Беларусі; рэдкал.: Ю.М. Бохан (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 313–315. – Рэц. на кн.: Филимонов, С.Б. Хранители исторической памяти Крыма: О наследии Таврической ученой архивной комиссии и Таврического общества истории, археологии и этнографии (1887-1931 гг.) / С.Б. Филимонов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Симферополь: ЧерноморПРЕСС, 2004. – 316 с.
 103. Яцкевіч З.Л. [Рэцензія] / В.В. Урублеўскі, З.Л. Яцкевіч // Архіварыус: зб. навук. паведамл. і арт. Сер. «Гісторыя, архівазнаўства, крыніцазнаўства» / Нацыян. гістар. архіў Беларусі; рэдкал.: Ю.М. Бохан (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 315–318. – Рэц. на кн.: Чарняўскі, Ф.В. Ураднікі (пасады, тытулы) Менскага ваяводства XVI-XVIII стагодзяў: (Біяграф. даведнік) / Ф.В. Чарняўскі. – Баранавічы: БелАніГал, 2007. – 256 с.
 104. Яцкевіч З.Л. [Рэцензія] / В.В. Урублеўскі, З.Л. Яцкевіч // Архіварыус: зб. навук. паведамл. і арт. Сер. «Гісторыя, архівазнаўства, крыніцазнаўства» / Нацыян. гістар. архіў Беларусі; рэдкал.: Ю.М. Бохан (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 311–313. – Рэц. на кн.: Ryżewski G. Ród Chreptowiczów herbu Odrowąż / G. Ryżewski. – Kraków: Avalon, 2006. – 352 s.