Публикации сотрудников БелНИИДАД

| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |


2007 год

 1. Дятлова Н.С. Международные стандарты в области информации и документации: камертон качества персонала // Кадровая служба. 2007. № 12. С. 18-19.
 2. Дятлова Н.С. Практика и перспективы применения международных стандартов по делопроизводству в Республике Беларусь // Архивы и делопроизводство. 2007. № 2. С. 23-38.
 3. Дятлова Н.С. Применение международных стандартов по делопроизводству в Республике Беларусь. // Секретарское дело. 2007. № 2. С. 16-18.
 4. Дятлова Н.С. Стандарт — знак качества // Кадровая служба. 2007. № 8. С. 15-16.
 5. Дятлова Н.С. Терминология в области документационного обеспечения управления в соответствии с международными стандартами ИСО: понятие «record» // Архивы и делопроизводство. 2007. № 4. С. 99-104.
 6. Жлутка А. Асноўныя этапы гісторыі заходняга хрысціянства ў Беларусі: Ад місіі апостала Андрэя да пантыфікату Яна Паўла ІІ (падзеі і крыніцы) //Ян Павел ІІ – чалавек веры і культуры. Матэрыялы міжнароднага сімпозіума. Мн., 2006. С. 113-129.
 7. Жлутка А. Мацей Казімер Сарбеўскі. Гульня Божай Любові — урывак з трактата «Багі паганцаў» // Наша вера. 2007. № 1 (39). С. 44-51. (Пераклад з лацінскай мовы, каментарый, прадмова).
 8. Жлутка А. Міхал Карыцкі // Гісторыя даўняй беларускай літаратуры. Мн.: Беларуская навука, 2007. Т. 2. С. 26-43.
 9. Жлутка А. Тамаш Кемпійскі. Следам за Хрыстом // Наша вера. 2007. № 1 (39). С. 10-15. (Рэдакцыя беларускага тэксту, прадмова).
 10. Жлутка А.А. Пачаткі класічнай адукацыі ў Беларусі (Х—ХІІІ стст.): Сэнс і форма / А.А. Жлутка // Беларусь і беларусы ў прасторы і часе: зб. да 75-годдзя праф. А. Мальдзіса / Грамад. аб’ядн-не «Міжнар. асац. беларусістаў», Польскі ін-т у Мінску; пад рэд.: С. Запруднага, А. Фядуты , З. Шыбекі. – Мінск: Лімарыус, 2007. – С. 10–14.
 11. Жумарь С.В. Концептуальные аспекты разработки примерных списков организаций, являющихся и не являющихся источниками комплектования государственных архивов // Сучасныя праблемы дакументазнаўства, архівазнаўства і археаграфіі: Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 85-годдзю Дзяржаўнай архіўнай службы і 80-годдзю Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь (Мінск, 12 красавіка 2007 г.). Мн.: БелНДІДАС, 2007. С. 17-20.
 12. Жумарь С.В. Организационно-правовые и административные аспекты деятельности Государственной архивной службы Республики Беларусь в 1990-х годах // Архіварыус. Мн., 2007. Вып. 5. С. 14-20.
 13. Жумарь С.В. Предъюбилейный форум // Беларускі археаграфічны штогоднік. Мн., 2007. Вып. 8. С. 305-306.
 14. Капмоле Н.А. О датировании документов // Секретарское дело. 2007. № 4. С. 40-41.
 15. Капмоле Н.А. Применение стандартов Республики Беларусь по делопроизводству // Архивы и делопроизводство. 2007. № 1. С. 49-51.
 16. Капмоле Н.А. Работа по стандартам // Кадровая служба. 2007. № 7. С. 79-80.
 17. Капмоле Н.А. Секретарю о почтовых правилах // Секретарское дело. 2007. № 5. С. 52-54, № 6. С. 54-58.
 18. Кондакова Н.В. О пересмотре Унифицированной системы организационно-распорядительной документации. Комментарий к перечню типовых документов органов государственной власти // Секретарское дело. 2007. № 3. С. 58-60.
 19. Кондакова Н.В. Состав форм новой редакции Унифицированной системы организационно-распорядительной документации. Порядок применения унифицированных форм документов // Архивы и делопроизводство. 2007. № 5. С. 17-20.
 20. Кондакова Н.В. УСОРД: что нового в оформлении документов? // Кадровая служба. 2007. № 11. С. 59-65.
 21. Мацук А. Аўгуст ІІІ і Трыбунал ВКЛ // Ягелоны: дынастыя, эпоха, спадчына. Мн., 2007. С. 340-354.
 22. Мацук А. Рух пасэсараў «нойбургскіх уладанняў» // Гeрольд Litherland. Гродна, 2007. № 17. С. 26-37.
 23. Несцяровіч Ю. «Беларускі археаграфічны штогоднік»: выпуск 7 // Архівы і справаводства. 2007. № 1. С. 111-112.
 24. Несцяровіч Ю.Ул. Важкі набытак беларускай археаграфіі // Беларускі археаграфічны штогоднік. Мн.: БелНДІДАС, 2007. Вып. 8. С. 281-286.
 25. Несцяровіч Ю.Ул. Дыферэнцыраваны погляд на гістарычны факт // Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі: стан, здабыткі і перспектывы развіцця. Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі. Гродна, 3-4 мая 2002 г. Гродна, 2003. Ч. 1. С. 52-61.
 26. Несцяровіч Ю.Ул. Распарадчыя дакументы («лісты») Жыгімонта Аўгуста ў кнізе Метрыкі ВКЛ 30 // Беларускі археаграфічны штогоднік. Мн.: БелНДІДАС, 2007. Вып. 8. С. 166-182 (совместно с В.С.Менжинским).
 27. Нестерович Ю.В. О концепции типов социосоединений // Философы ХХ в. Александр Богданов. Материалы республиканских чтений, 2006 г. Мн., 2007.
 28. Нестерович Ю.В. О науковедческом статусе археографии и системе научных дисциплин о документальной информации // Беларускі археаграфічны штогоднік. Мн.: БелНДІДАС, 2007. Вып. 8. С. 151-165.
 29. Нестерович Ю.В. О терминологии в области управления документами // Документация в информационном обществе: современные технологии документооборота. 40 лет ВНИИДАД. Доклады и сообщения на ХIII международной научно-практической конференции, 22-23 ноября 2006 г. М., 2007. С. 127-131.
 30. Нестерович Ю.В. О целесообразности дифференциации понятия исторического источника // Архіварыус: Зборнік навуковых паведамленняў і артыкулаў. Мн.: НГАБ, 2007. Вып. 5. С. 121-137.
 31. Нестерович Ю.В. Проблема экспликации понятия архивного документа (логико-эпистемологический аспект) // Сучасныя праблемы дакументазнаўства, архівазнаўства і археаграфіі: Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 85-годдзю Дзяржаўнай архіўнай службы і 80-годдзю Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь (Мінск, 12 красавіка 2007). Мн.: БелНДІДАС, 2007. С. 41-48.
 32. Нестерович, Ю.В. К построению логически непротиворечивой теории документа / Ю.В. Нестерович // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань: зб. наук. праць. – Киïв, 2007. – Вып. 1. – С. 135–139.
 33. Нестерович, Ю.В. К уточнению в рамках археографии ряда терминов, коррелятивных терминам «графика», «текст», «письмо» / Ю.В. Нестерович // Памяць стагоддзяў на карце Айчыны: зб. навук. прац у гонар 70-годдзя Міхаіла Фёдаравіча Спірыдонава / НАН Беларусі, Ін-т гісторыі; рэдкал.: А.А. Каваленя (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2007. – С. 187–197.
 34. Пазднякоў В.С. Дакументы па гісторыі Мальтыйскага ордэна XVII—XIX стст. у Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі // Сучасныя праблемы дакументазнаўства, архівазнаўства і археаграфіі: Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 85-годдзю Дзяржаўнай архіўнай службы і 80-годдзю Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь (Мінск, 12 красавіка 2007). Мн.: БелНДІДАС, 2007. С. 127-132.
 35. Пазднякоў В.С. Да паходжання роду Ордаў (XVI ст.) // Материалы Международной научной конференции, посвященной 200-летию Наполеона Орды. «Наполеон Орда: жизнь, творчество, художественное наследие» (Минск, 15-16 февраля 2006 г.). Мн.: ИООО «Право и экономика», 2007. С. 196-200.
 36. Пазднякоў В.С. Рэцэнзія на кн.: Православ’я — наука — суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої конференції (20-21 жовтня 2005 р.). Київ, 2006 // Архіварыус: Зборнік навуковых паведамленняў і артыкулаў. Мн.: НГАБ, 2007. Вып. 5. С. 248-249.
 37. Пазднякоў В.С. Пачатак новага біяграфічнага праекта // Беларускі археаграфічны штогоднік. Мн.: БелНДІДАС, 2007. Вып. 8. С. 289-291.
 38. Пазднякоў В.С. Тастамент Гальшкі Яўфіміі Радзівіл з князёў Вішнявецкіх (1569-1596) // Беларускі археаграфічны штогоднік. Мн.: БелНДІДАС, 2007. Вып. 8. С. 207-221.
 39. Пазднякоў В.С. Феадальны Клецк XIV-XVIII стст. паводле даных археалагічных раскопак і пісьмовых крыніц // Клецк у гісторыі Беларусі (да 500-годдзя Клецкай бітвы). Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі. Клецк, 5 жніўня 2006 г. Мн.: ДНУ «Інстытут гісторыі НАН Беларусі», 2007. С. 28-40, 147-159.
 40. Поздняков В.С. Клецк // Республика Беларусь. Энциклопедия в 6 т. Мн., 2007. Т. 4. С. 67-68 (совместно с С.М.Шрубком).
 41. Поздняков В.С. Клецкая битва 1506 // Республика Беларусь. Энциклопедия в 6 т. Мн., 2007. Т. 4. С. 69.
 42. Поздняков В.С. Клецкое княжество // Республика Беларусь. Энциклопедия в 6 т. Мн., 2007. Т. 4. С. 72.
 43. Поздняков В.С. Клокоцкий К.К. // Республика Беларусь. Энциклопедия в 6 т. Мн., 2007. Т. 4. С. 86.
 44. Поздняков В.С. Кобринское княжество // Республика Беларусь. Энциклопедия в 6 т. Мн., 2007. Т. 4. С. 103.
 45. Поздняков В.С. Кормчие книги // Республика Беларусь. Энциклопедия в 6 т. Мн., 2007. Т. 4. С. 220.
 46. Поздняков В.С. Кревское княжество // Республика Беларусь. Энциклопедия в 6 т. Мн., 2007. Т. 4. С. 280.
 47. Поздняков В.С. Куликовская битва 1380 // Республика Беларусь. Энциклопедия в 6 т. Мн., 2007. Т. 4. С. 346-347.
 48. Поздняков В.С. Куница // Республика Беларусь. Энциклопедия в 6 т. Мн., 2007. Т. 4. С. 359.
 49. Поздняков В.С. «Литовская Метрика» // Республика Беларусь. Энциклопедия в 6 т. Мн., 2007. Т. 4. С. 516.
 50. Поздняков В.С. Метрология историческая // Республика Беларусь. Энциклопедия в 6 т. Мн., 2007. Т. 4. С. 733.
 51. Andrei Rybakou. Legal Regulation and the State Archival Service Control of Private Archives Activities in Belarus // Atlanti: Review for modern archival theory and practice. Trieste, 2007. Vol. 17, № 1-2.
 52. Рыбаков А. Определение сроков хранения документов: изменения в законодательстве // Архивы и делопроизводство. 2007. № 3. С. 50-60.
 53. Рыбаков А. Опыт и перспективы научного сотрудничества белорусских и украинских архивистов // Студіп з архівноп справи та документознавства / Держкомархів Украпни. УНДІАСД; Редкол.: І.Б.Матяш (гол. ред.) та ін. К., 2007. Т. 15. С. 215-217.
 54. Рыбаков А. Правила регистрации входящих, исходящих и внутренних документов // Архивы и делопроизводство. 2007. № 4. С. 39-46; № 5. С. 9-13; № 6. С. 12-19.
 55. Рыбаков А. Справки: виды, порядок составления, правила оформления // Архивы и делопроизводство. 2007. № 2. С. 10-18.
 56. Рыбаков А.Е. Личный листок по учету кадров // Отдел кадров. 2007. № 1. С. 61-66.
 57. Рыбаков А.Е. Заключение, изменение трудового договора (контракта) на основе унифицированных форм // Отдел кадров. 2007. № 12. С. 61-74.
 58. Рыбаков А.Е. Комментарий к новой редакции Унифицированной системы организационно-распорядительной документации (УСОРД) (начало) // Отдел кадров. 2007. № 8. С. 74-78; № 9. С. 90-94.
 59. Рыбаков А.Е. Определение сроков хранения кадровых документов: изменения в законодательстве // Отдел кадров. 2007. № 3. С. 64-68.
 60. Рыбаков А.Е. Оформление заявления о предоставлении отпуска // Отдел кадров. 2007. № 7. С. 77-81.
 61. Рыбаков А.Е. Оформление изменений трудовых отношений на основе унифицированных форм. Перевод, перемещение // Отдел кадров. 2007. № 11. С. 64-74. Вопрос-ответ. С 26-28.
 62. Рыбаков А.Е. Практическое применение УСОРД. Оформление документов о приеме на работу на основе унифицированных форм // Отдел кадров. 2007. № 10. С. 94-98.
 63. Савицкий Э.М. Четверть века руководства В.Д.Селеменева. Беларускі археаграфічны штогоднік. Мн., 2007. Вып. 8. С. 263-268.
 64. Сукач А.Н. В приказном порядке // Кадровая служба. 2007. № 12. С. 53-58.
 65. Сукач А.Н. Научно-методические аспекты использования электронной почты в документационном обеспечении управления организаций // Архивы и делопроизводство. 2007. № 5. С. 102-107.
 66. Сукач А.Н. Организация учета конфиденциальных документов // Секретарское дело. 2007 № 4. С. 42-44.
 67. Сукач А.Н. Отнесение документированной информации к категории коммерческой тайны: правовые аспекты // Секретарское дело. 2007. № 2. C. 66-69.
 68. Сукач А.Н. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну организации: порядок составления и оформления // Архивы и делопроизводство. 2007. № 1. С. 38-43.
 69. Сукач А.Н. Принципы и порядок формирования перечня сведений, относимых к коммерческой тайне // Секретарское дело. 2007. № 3. С. 78-81.
 70. Сукач А.Н. Состав унифицированных форм документов по личному составу (комментарий к новой редакции Унифицированной системы организационно-распорядительной документации) // Архивы и делопроизводство. 2007. № 6. С. 20-27.
 71. Сукач А.Н. УСОРД: что нового в оформлении документов? // Кадровая служба. 2007. № 11. С. 59-65.
 72. Сукач А.Н. Учет документов, содержащих коммерческую тайну: особенности и виды // Архивы и делопроизводство. 2007. № 2. С. 19-22.
 73. Федосов В. О теории архивоведения как науке // Студії з архівної справи та документознавства / Держкомархів України. УНДІАСД; Редкол.: І.Б.Матяш (гол. ред.) та ін. К., 2007. Т. 15. С. 24-29.
 74. Федосов В.В. Теоретический аспект деятельности архивов по сохранению документального наследия // Программа ЮНЕСКО «Память мира»: деятельность библиотек, архивов, музеев по сохранению документального наследия: Материалы международной конференции. Минск, 30 ноября-1 декабря 2006 г. / Национальная библиотека Беларуси; составитель Г.В.Киреева. Мн.: Красико-Принт, 2007. С. 71-74.
 75. Федосов В.В. Экономика архивного дела. Мн.: БелНИИДАД, 2007. 132 с.
 76. Федосов В.В. Экономические аспекты трудовых отношений в государственных архивах Республики Беларусь // Сучасныя праблемы дакументазнаўства, архівазнаўства і археаграфіі: Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 85-годдзю Дзяржаўнай архіўнай службы і 80-годдзю Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь (Мінск, 12 красавіка 2007 г.) / Складальнікі В.С.Пазднякоў, П.П.Журкевіч. Мн.: БелНДІДАС, 2007. С. 33-40.
 77. Шпилевская И.Н. Документооборот и документирование в государственных учреждениях на территории Беларуси второй половины XIХ – начала XX в. // Беларускі археаграфічны штогоднік. Мн.: БелНДІДАС, 2007. Вып. 8. С. 134-139.
 78. Шпилевская И.Н. Закон «Учреждение губернских правлений» от 2 января 1845 г.: из истории делопроизводства государственных учреждений на территории Беларуси // Архівы і справаводства. 2007. № 4. С. 99-103.
 79. Шпилевская И.Н. Нормативно-правовое обеспечение делопроизводства и проблема документооборота, документирования в государственных учреждениях на территории Беларуси в конце XVIII—начале XIX в. // Сучасныя праблемы дакументазнаўства, архівазнаўства і археаграфіі: Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 85-годдзю Дзяржаўнай архіўнай службы і 80-годдзю Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь (Мінск, 12 красавіка 2007) / Складальнікі В.С.Пазднякоў, П.П.Журкевіч. Мн.: БелНДІДАС, 2007. С. 120-126.
 80. Шумейко М.Ф. Археограф, архивовед, педагог (к 60-летию со дня рождения В.Н.Михнюка) (совм. с С.Жумарем и С.Ходиным) // Архивы и делопроизводство. 2007. № 5. С. 125-129.
 81. Шумейко М.Ф. Архивист, ломающий стереотипы (директор Национального архива Республики Беларусь В.Д.Селеменев) // Архивы и делопроизводство. 2007. № 2. С. 130-132.
 82. Шумейко М.Ф. «Архіви України» в 2005-2006 годах // Архивы и делопроизводство. 2007. № 3. С. 122-126.
 83. Шумейко М.Ф.Белорусская археография в ХIХ-ХХ вв. (Проблемы теории, истории, методики). Мн., БелНИИДАД, 2007. – 498 с.
 84. Шумейко М.Ф. «Вестник архивиста». Год 2006 // Архивы и делопроизводство. 2007. № 5. С. 130-132.
 85. Шумейко М.Ф. Взгляд на прошлое с двадцать первого этажа (к 80-летию Национального архива Республики Беларусь) // Архивы и делопроизводство. 2007. № 2. С. 127-129.
 86. Шумейко М.Ф. Витебский центральный архив древних актовых книг – первый исторический архив Беларуси (к 145-летию создания) // Архивы и делопроизводство. 2007. № 4. С. 94-98; № 5. С. 84-87.
 87. Шумейко М.Ф. Государственный архив г. Киева // Архивы и делопроизводство. 2007. № 5. С. 78-79.
 88. Шумейко М.Ф. Заслуженный работник архивного дела // Архивы и делопроизводство. 2007. № 4. С. 124-126.
 89. Шумейко М.Ф. К вопросу о выборе объекта публикации в археографии // Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны. Навуковы зборнік. Мн.: БДУ, 2007. Вып. 3. С. 203-212.
 90. Шумейко М.Ф. Личная переписка как исторический источник и особенности ее сохранения и публикации // Архивы и делопроизводство. 2007. № 3. С. 84-89.
 91. Шумейко М.Ф. М.В.Довнар-Запольский как архивист // Студії з архівної справи та документознавства. Київ, 2007. Т. 15. С.170-172.
 92. Шумейко М.Ф. «Отечественные архивы» в 2006 году // Архивы и делопроизводство. 2007. № 1. С. 127-131.
 93. Шумейко М.Ф. Падзвіжніца архіўнай справы // Архивы и делопроизводство. 2007. № 3. С. 127-129.
 94. Шумейко М.Ф. Продолжатель богатых архивных и археографических традиций // Архивы и делопроизводство. 2007. № 5. С. 122-124.
 95. Шумейко, М.Ф. «Архивный рудокоп» из Козьян: архивист и археограф Дмитрий Иванович Довгялло (1868-1942) / М.Ф. Шумейко // Клио: грани истории: научно-популярное издание для молодежи. – Минск: НИО, 2007. – С. 13–24.
 96. Шумейко, М.Ф. История Несвижского архива князей Радзивиллов / М.Ф. Шумейко // Студіï з архівноï справи та документознавства / Держкомархив Украïны, УНДІАСД; редкол.: I.Б. Матяш (гол. ред.) [та iн.]. – Кïев, 2007. – Т. 16. – С. 37–41.
 97. Шумейко, М.Ф. Публикация документов по истории Великой Отечественной войны в Белоруссии (1947-2004) / М.Ф. Шумейко // Археографический ежегодник. 2005 год. / Археограф. комис. РАН; отв. ред. С.О. Шмидт. – Москва: Наука, 2007. – С. 56–71.
 98. Шумейко, М.Ф. Совместное архивное наследие: формы сотрудничества в его освоении / М.Ф. Шумейко // Программа ЮНЕСКО «Память мира»: деятельность библиотек, архивов, музеев по сохранению документального наследия: материалы междунар. конф., Минск, 30 нояб. – 1 дек. 2006 г. / Национальная библиотека Беларуси; сост.: Г.В. Киреева. – Минск, 2007. – С. 27–33.
 99. Янушко Л.С. Контроль исполнения документов // Секретарское дело. 2007. № 5. С. 12-17.
 100. Янушко Л.С. Организация личного приема граждан // Секретарское дело. 2007. № 2. С. 11-15.

Вышло второе издание книги «Великое княжество Литовское. Энциклопедия в 2 томах», среди авторов которой – сотрудники БелНИИДАД Г.Я. Голенченко (59 статей), А.А. Жлутко (2 статьи), А.В. Мацук (16 статей), Ю.В. Нестерович (1 статья), В.С. Поздняков (1041 статья), А.Е. Рыбаков (4 статьи), М.Ф. Шумейко (7 статей). Всего сотрудники БелНИИДАД написали для данной энциклопедии 1130 статей. Составитель энциклопедии – заведующий отделом археографии БелНИИДАД В.С. Поздняков.