Публикации сотрудников БелНИИДАД

| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |


2012 год

 1. Бурачонак А.В. Прававое рэгуляванне сацыяльна-працоўных адносін на фабрычна-заводскіх прадпрыемствах Беларусі ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. // Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны: навуковы зборнік / рэдкал.: С.М. Ходзін (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2012. – Вып. 7. – С. 80–89.
 2. Бурачонак А.В. Рэгламентацыя падаткаабкладання прамысловага прадпрымальніцтва ў Беларусі ў другой палове ХІХ ст. // Беларускі гістарычны часопіс. – 2012. – №1. – С. 35–39.
 3. Бурачонак А.В. Заканадаўства ў вобласці страхавання працоўных на фабрычна-заводскіх прадпрыемствах Беларусі ў пачатку ХХ ст. // Актуальныя праблемы айчыннай і сусветнай гісторыі : Матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі маладых навукоўцаў, прысвечанай 20-годдзю абвяшчэння незалежнасці Рэспублікі Беларусь, 90-годдзю БДУ (Мінск, 27 – 28 вер. 2011 г.) / Беларус. дзярж. ун-т [і інш.] ; рэдкал. : А. М. Назаранка (адк. рэд.) [і інш.] ; пад агул. рэд. А. Г. Каханоўскага. – Мінск: БДУ, 2012.
 4. Бурачонак А.В. Крэдытна-фінансавае забеспячэнне развіцця прамысловага прадпрымальніцтва ў Беларусі ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. // Предпринимательство в Беларуси: опыт становления и перспективы развития: Материалы ІХ Международной научно-практической конференции. (Минск, 10 апр. 2012 г.) / Институт предпринимательской деятельности; редкол.: В.Л. Цыбовский, В.В. Шевердов, И.С. Солодуха и др.; под общ. ред. В.Л. Цыбовского. – Минск: БГПУ, 2012. – С. 210–211.
 5. Бурачонак А.В. Роля чыгункі ў развіцці фабрычна-заводскай сферы вытворчасці ў Беларусі ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. // XIV Республиканская научно-методическая конференция молодых ученых. (Брест, 11 мая 2012 г.) – сб. материалов: в 2 ч.– Брест: БрГУ, 2012. – Ч. 2. – С. 45–47.
 6. Галенчанка Г.Я. Ён пісаў кнігі і каментарыі, аднаўляў старажытныя карты… // Исследования по истории Восточной Европы = Studia Historica Europae Orientalis. – Вып. 4. – Мнінск: РИВШ, 2012. – С. 320—321.
 7. Голованов С.В. Международно-правовое сотрудничество государств в противодействии международному терроризму/ С.В. Голованов // Право и экономика. – 2012.– 283 c.
 8. Голованов С.В. Правовой статус непосредственных участников вооруженных конфликтов и запрещенные средства и методы ведения войны/ С.В. Голованов // Юстыцыя Беларусі. – 2012. – № 3.
 9. Голованов С. В. Средства и методы ведения войны в праве вооруженных конфликтов и защита культурных ценностей. Международно-правовое сотрудничество государств в противодействии международному терроризму» / С.В. Голованов // Право и экономика – 2012. – 2-е изд., доп. – 105c.
 10. Голованов С.В. Защита и реституция культурных ценностей в международном гуманитарном праве/ С.В. Голованов // Юстыцыя Беларусі. – 2012. – № 8.
 11. Дернович Е.П. Эффективность информационных систем / Е.П.Дернович // Актуальные вопросы современной науки : Материалы Международной научно-практической конференции (8 фев. 2012 г.) / БУГЭП; редкол.: И.В. Костерина [и др.]. – Курск, 2012. – С. 120 – 123.
 12. Дернович Е.П. Методические рекомендации по составлению Табеля унифицированных форм документов организации / Е.П.Дернович // Архивы и делопроизводство. – 2012. – № 2. –
 13. Жлутка А.А. Полацк і выправы на ўсход у “Дзеях данаў” Сакса Граматыка // Беларускі гістарычны часопіс. – 2012. – № 10. – С. 3 – 13.
 14. Жлутка А.А. Стэфан Свяжаўскі. “Святы Тамаш, прачытаны нанава” (пераклад і каментарыі) // Наша Вера. –2012. – № 1. С. 9—12;.№ 2. – С. 26—29; № 3. – С. 18—21; № 4. – С. 12—16.
 15. Жумарь С.В. Слово об Александре Николаевиче Михальченко// Архіварыус. – Вып. 10. – Мінск, 2012. – С. 302—305.
 16. Капыль і магдэбургскае права: нарысы гісторыі горада ХІV–ХІХ стст. / Пад рэд. І.Соркінай. – Гродна: ЮрСаПрынт, 2012 (соавторы: А.Жлутко, А.Шаланда).
 17. Капмоле Капмоле Н.А. Использование печатей и штампов/ Н.А. Капмоле // Секретарское дело. –2012. – № 3. – С.15 – 21.
 18. Капмоле Н.А. Оформление приказов по основной деятельности / Н.А. Капмоле // Секретарское дело. –2012. – № 7. – С. 23 – 31.
 19. Капмоле, Н.А. Оформление приказов по личному составу / Н.А. Капмоле // Секретарское дело. –2012. – № 9.– С. 8 – 12.
 20. Лаевский Д. Документ как источник и носитель информации / Д. Лаевский // Секретарское дело. – 2012. – № 1. – С. 60–63.
 21. Лаевский Д. Обзор нормативно-инструктивной базы по работе с бланками строгой отчетности / Д. Лаевский // Секретарское дело. – 2012. – № 2. – С. 29–32.
 22. Лаевский Д. Копия документа. Оформление реквизита «Отметка о заверении копии» / Д. Лаевский // Секретарское дело. – 2012. – № 3. – С. 25–31.
 23. Лаевский Д. Адресование документов. Оформление реквизита «Адресат» / Д. Лаевский // Секретарское дело. – 2012. – № 4. – С. 28–31.
 24. Лаевский Д., Новик Н. Личное дело работника: требования к составу и оформлению документов / Д. Лаевский, Н. Новик // Секретарское дело. – 2012. – № 5. – С. 8–20; № 6. – С. 16–21.
 25. Лаевский Д. Номенклатура дел структурного подразделения / Д. Лаевский // Секретарское дело. – 2012. – № 11. – С. 28–33.
 26. Лаевский Д. Итоги 2012 года: события, факты, документы / Д. Лаевский // Секретарское дело. – 2012. – № 12. – С. 24–28.
 27. Максимова Н.С. Документация в информационном обществе: проблемы оптимизации документооборота / Н.С. Максимова // Архивы и делопроизводство. – 2012. – №1. – С. 70 – 76.
 28. Максимова Н.С. История деятельности ISO в области управления документами /Н.С. Максимова// Архивы и делопроизводство. – 2012. – №2. – С. 128 – 135.
 29. Максимова Н.С. Деятельность Международной организации по стандартизации в области управления документами / Н.С. Максимова // Архивы и делопроизводство. – 2012. – №4. – С. 82 – 86.
 30. Мяцельскі А.А., Семянчук Г.М., Калядзінскі Л.У. Даследчык краіны замкаў. Да 70 годдзя Міхаіла Аляксандравіча Ткачова // Беларускі гістарычны часопіс – 2012. – № 3. – С. 41—43.
 31. Мяцельскі А.А. Касцёлы Мсціслава XVI—XVIII стст. // Магілёўшчына. – Вып. ХІ. – Магілёў, 2011. – С. 125—133.
 32. Мяцельскі А.А. Тапаграфія Мсціслава XII—XVIII стст. // Віцебскія старажытнасці. Матэрыялы канферэнцыі, прысвечанай 90-годдзю Л.В.Аляксеева. – Віцебск, 2011. – С. 209—218.
 33. Мяцельскі А.А. Пачаткі Альбы // Нясвіж – мастацкая сталіца Беларусі. Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі. (Нясвіж, 18 мая 2012). – г.Нясвіж,– С. 99—110.
 34. Мяцельскі А.А. Новыя знаходкі агнястрэльнай зброі з Нясвіжскага замка // Беларускі гістарычны часопіс. – 2012. – № 6. – С. 42—45.
 35. Мяцельскі А.А., Семянчук Г.М., Калядзінскі Л.У. Прафесар Міхась Ткачоў (10.03.1942—31.10.1992) // Bialoruskie Zeszyty Historyczne. – T. 37. – Białystok, 2012. – S. 140—154.
 36. Мяцельскі А., Абражэвіч А. Тыпалогія кафлі Нясвіжскага замка XVI—XVIII стст. // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – Вып. 23. Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Беларусі ў 2009—2010 гадах. – Мінск, 2012. – С. 150—160.
 37. Метельский А.А. Фортификация Несвижского замка. Реставрация и использование в качестве туристического маршрута // Опыт сохранения историко-культурного наследия и трансграничное сотрудничество в сфере культурного туризма: Материалы Международной научно-практической конференции. (Витебск, 24—25 октября 2012 г.) – Витебск: УО «ВГУ им. П. Машерова», 2012. – С. 50—56.
 38. Нестерович Ю.В. О важности следования результатам документологических исследований при составлении терминологических стандартов по делопроизводству (в контексте анализа базисных понятий документоведения, представленных в СТБ П 2059–2010) // Бiблiотекознавство. Документознавство. Iнформологiя. 2012. – № 4. – С. 21 – 30.
 39. Нестерович Ю.В. О терминосистеме и экспликации базисных понятий документоведения // Термiнологiя документознавства та сумiжних галузей знань: зб. наук. праць / За заг. ред. В.В.Бездрабко. Вып. 6. – Киев, 2012. – С. 52—59.
 40. Нестерович Ю.В. Общие и частнодокументоведческие теории и корреляция базисных понятий // Документ: история, теория, практика: Материалы V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием / Под общ. ред. О.А.Харусь. – Томск, 2012. – С. 29—35.
 41. Нестерович Ю.В. К вопросу о построении терминосистемы археографии: очерк по экспликации понятия стандартной передачи текста публикуемого исторического документа // Архіварыус. – Вып. 10. – Мінск, 2012. – С. 78—86.
 42. Нестерович Ю.В. Оптимизация употребления терминов «транслитерация», «практическая транскрипция», «транскрибирование» в сфере эдиционной деятельности // Архіварыус. – Вып. 10. – Минск, — 2012. – С. 86—94.
 43. Нестерович Ю.В. Корреляция базисных понятий документоведения, коррелятивных понятию системы // Бiблiотекознавство. Документознавство. Iнформологiя. – 2012. – № 1. – С. 8—18.
 44. Нестерович Ю.В. Очерк по экспликации и корреляции понятий книги и электронной книги в рамках документоведения // Бiблiотекознавство. Документознавство. Iнформологiя. – 2012. – № 2. – С. 16—21.
 45. Пазднякоў В. Дакумент пра дзейнасць папяровай “фабрыкі” графаў Завішаў у в. Ніз Ігуменскага павета (першая палова XIX ст.)// Беларускі археаграфічны штогоднік. – Вып. 13. – Мінск: БелНДІДАС, 2012. – С. 348—355.
 46. Пазднякоў В. Археалагічная інфармацыя для сучасных і будучых пакаленняў // Беларускі гістарычны часопіс. – 2012. – № 11. – С. 75—76.
 47. Рудович С.С. Рождение Совета // Минский городской Совет депутатов. 1917 – 2012: Документы и материалы. – Минск, 2012. – С. 6 – 10.
 48. Рудовіч С.С. Абмежавальныя меры царызму ў адносінах да этнічных немцаў і падданых “Чацвярнога саюза” на тэрыторыі Беларусі ў гады Першай сусветнай вайны // Беларусь і Германія: гісторыя і сучаснасць. Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі. (Мінск, 7 крас. 2011 г.). У 2 тт. – Вып. 10. Т. 2. Мінск.: МДЛУ, 2012. – С. 123 – 130.
 49. Рудович С.С. Минский Совет депутатов: начало пути (1917 – 1920 гг.) // Беларускі археаграфічны штогоднік. – Вып. 13. – Минск: — БелНДІДАС, 2012. – С. 98—119.
 50. Правила работы архивов государственных органов и иных организаций с комментарием / Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, Белорусский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела; редкол.: В.И.Адамушко, О.В.Бирюкова, О.А.Ледовская; разработчики: А.Е.Рыбаков, Э.Н.Давыдова, В.П.Крюк; приним. учас.: Н.В.Бебенин, Г.С.Жолнеркевич, С.В.Жумарь, Н.В.Кондакова, А.В.Кочеткова, П.А.Левчик, Т.В.Столина. – Минск: БелНИИДАД, 2012. – 254 с.
 51. Перечень типовых документов Национального архивного фонда Республики Беларусь, образующихся в процессе деятельности государственных органов, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, с указанием сроков хранения с комментарием. /разработ.: Э.Н.Давыдова, Л.М.Цымбал, Е.П.Дернович, Н.А.Капмоле, Д.В.Лаевский, П.А.Левчик, А.Е.Рыбаков, Д.А.Синяк, А.Н.Сукач; коммент. – А.Рыбаков, с. 3 – 22. – Минск: БелНИИДАД, 2012. – 352 с.
 52. Альбом форм организационно-распорядительных документов с комментариями (на основе унифицированных форм документов Унифицированной системы организационно-распорядительной документации). 2 е изд., испр. / сост.: А. Е. Рыбаков, А. Н. Сукач, Е. В. Шумская. — Минск : БелНИИДАД, 2012. — 195 с.
 53. Андрей Рыбаков. Научно-практический комментарий к Инструкции по делопроизводству в государственных органах и организациях Республики Беларусь // Архивы и делопроизводство. – 2012. – № 1. – С. 34 – 37; № 2. – С. 14 – 21; № 3. – С. 70 – 80; № 4. – С. 40 – 53; № 5. – С. 14 – 20; № 6. – С. 39 – 51.
 54. Владимир Адамушко, Андрей Рыбаков, Эмма Давыдова, Ольга Ледовская, Ольга Бирюкова, Владимир Крюк. Комментарий к Правилам работы архивов государственных органов и иных организаций // Архивы и делопроизводство. – 2012. – № 5. – С. 53 – 85.
 55. Andrei Rybakou. The expierence of managering documents on new media in Belarus: modern challenges to archives // Atlanti: Review for modern archival theory and practice. – Trieste, 2012. – Vol. 22. – № 2. – P. 17 – 28.
 56. Рыбаков А.Е., Черноруцкая Н.М., Веремейко Ю.А., Самосейко В.Э. Предоставление полномочий на подписание документов // Отдел кадров. – 2012. – № 8. – С. 41 – 50.
 57. Савицкий Э.М. Правовые основы деятельности органов местного самоуправления в Республике Беларусь (80-е годы XX – начало XXI в.)// Беларускі археаграфічны штогоднік. – Вып. 13. – Мiнск : БелНДІДАС, 2012. – С. 21 – 32.
 58. Савицкий Э.М. Профессионал: к 60-летию архивиста, археографа, педагога М.Ф.Шумейко// Беларускі археаграфічны штогоднік. – Вып. 13. – Мiнск : БелНДІДАС, 2012. – С. 360 – 363.
 59. Синяк Д.А. Подходы к комплектованию архивов колледжей и университетов в США и Великобритании // Беларускі археаграфічны штогоднік. – Вып. 13. – Мiнск : БелНДІДАС, 2012. – С. 239-247.
 60. Синяк Д.А. Правила проведения экспертизы ценности документов организации. Принципы и критерии // Секретарское дело. – 2012. – № 9. – С. 32-36.
 61. Синяк Д.А. Документация в информационном обществе: «облачные» технологии и электронный документооборот // Архiвы i справаводства. – 2012. – №6. – С. 95 – 101.
 62. Синяк, Д.А. Правила проведения экспертизы ценности документов организации // Секретарское дело. – 2012. – № 11. – С. 42 – 44.
 63. Синяк, Д.А. Готовимся к новому делопроизводственному году // Секретарское дело. – 2012. – № 12. – С. 29 – 35.
 64. Сукач А.Н. Организация документооборота с использованием технологии электронной почты (окончание) // Архивы и делопроизводство. – 2012. – № 1. – С. 62-64.
 65. Сукач А.Н. Альбом форм документов организации как инструмент оптимизации создания документов // Секретарское дело. – 2012. – № 5. – С. 19 – 23.
 66. Сукач А.Н. Сообщения электронной почты как часть документального фонда организации // Студії з архівної справи та документознавства. Т. 20 / Держ. архів. служба України, УНДІАСД. – Кіев., 2012.
 67. Сукач А.Н. Составление протокола заседаний экспертной комиссии организации // Секретарское дело. – 2012. – № 11. – С 9 – 14, 26 – 27, 34 – 37.
 68. Шаланда А. Сімвалы і гербы зямель Беларусі ў Х–ХVІІІ стст. Геральдычна-сфрагістычныя нарысы. – Мінск: Беларуская навука, 2012. – 182 с.
 69. Шаланда А. Да пытання ўдзелу жамойтаў у бітве пад Грунвальдам 1410 г.: геральдычны аспект // Архіварыус. – Мінск: БелНДІДАС, 2011. – Вып. 9. – С. 208–211.
 70. Шаланда А. Галоўныя праблемы фіксацыі і апісання гербавых пячатак // Сфрагістичний щорічник. – Киïв, 2011. – Вип. І. – С. 305–312.
 71. Шаланда А. Гродскі суд Гарадзенскага павета ў другой палове ХVІ–ХVІІ стст. Ч. ІІ: Функцыянаванне гарадзенскага гродскага суда ў перыяд першых бескаралеўяў у 1572–1576 гг. // Гарадзенскі палімпсест. 2011. Асоба, грамадства, дзяржава. ХV–ХХ стст. / Пад рэд. А.Смаленчука, Н.Сліж. – Мінск: Зміцер Колас, 2012. – С.112–134.
 72. Шаланда А. Перыядызацыя гісторыі геральдыкі Беларусі// Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны: Навуковы зборнік. – Мінск.: БДУ, 2012. – Вып.7. – С.150–156.
 73. Шаланда А. Беларуская гістарыяграфія другой паловы ХХ–пачатку ХХІ ст. па сфрагістыцы Вялікага княства Літоўскага // Сфрагістичний щорічник. – Киïв, 2012. – Вип. ІІ. – С. 309–316.
 74. Шаланда А. Палітычная праграма гербавых пячатак вялікага князя літоўскага Вітаўта // Сфрагістичний щорічник. – Киïв, 2012. – Вип. ІІІ. – С. 90–102.
 75. Шпилевская И.Н. Штатное расписание Минской губернии 1796 г. // Беларускі археаграфічны штогоднік. – Вып. 13. – Мінск: БелНДІДАС, 2012. – С. 348—355, іл.
 76. Шумейко М.Ф. Беларускі археаграфічны штогоднік Выпуск 12 // Архівы і справаводства. – 2012. № 1. – С. 138 – 140.
 77. Шумейко М.Ф. Полузабытые имена: Иван Никитич Шабатин // Архівы і справаводства. – 2012. № 2. – С. 120 127.
 78. Шумейко М.Ф. У штурвала архивной отрасли // Архівы і справаводства. – 2012. № 3. – С. 30 42.
 79. Шумейко М.Ф. Кафедре источниковедения исторического факультета Белгосуниверситета—20 лет // Архівы і справаводства – 2012. – № 4. – С. 110—117.
 80. Шумейко М.Ф. Археографическая деятельность Ивана Ивановича Григоровича в европейском контексте // Архівы і справаводства. – 2012. – № 6. – С. 114—119.
 81. Шумейко М.Ф. Знаменательные даты: 2013 год // Архівы і справаводства – 2012. – № 6. – С. 132—137.
 82. Шумейко М.Ф. Война 1812 года в судьбе архивного наследия Великого Княжества Литовского // Война 1812 года: события, судьбы, пам’ять: Материалы Международной научно-практической конференции (Витебск, 17—18 мая 2012 г.). Витебск, — 2012. – С. 107—111.
 83. Шумейко М.Ф. Продолжая традиции: кафедре источниковедения БГУ – 20 лет (совм. с С.Н.Ходиным) // Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны: навук. зб. Вып. 7 / рэдкал.: С.М.Ходзін (адк.рэд. ) [і інш.]. – Мінск:БДУ, 2012. – С. 3 10.
 84. Шумейко М.Ф. Создатель научно-педагогической школы в источниковедении ( к 90-летию С.О.Шмидта) // Там же. – С. 193—196.
 85. Шумейко М.Ф. Первый съезд исследователей белорусской археологии и археографии. 1926 год// Археографический ежегодник за 2007—2008 годы. – М.: Наука, 2012. – С. 171—180.
 86. Яцкевіч З.Л., Урублеўскі В.В. Гарадзенскі магістрат у 1743 – 1767 гг. // Гарадзенскі палімпсест. 2011. Асоба, грамадства, дзяржава. – Мінск, 2012. – С. 45–80.
 87. Яцкевіч З.Л. Радавод Аляксандра Юношы-Гзоўскага герба «Юноша» // Архіварыус. – Вып. 10. – Мінск: БелНДІДАС, 2012. – С. 212—217.