Публикации сотрудников БелНИИДАД

| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |


2010 год

 1. Галенчанка, Г. / Г. Галенчанка // Вялікае княства Літоўскае: энцыкл.: у 3 т. / рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]; маст. З.Э. Герасімовіч. – Мінск: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2010. – Т. 3. Дадатак. А–Я. (11 артыкулаў: Бібліятэка Акадэміі навук Літвы, Бібліятэка Вільнюскага ўніверсітэта, Бібліятэка князёў Чартарыйскіх у Кракаве, Бібліятэка Нацыянальнага цэнтра імя Асалінскіх у Вроцлаве, Гістарычны архіў Літоўскай дзяржавы, Дзяржаўны Гістарычны музей у Маскве, Курніцкая Бібліятэка Польскай акадэміі навук, Львоўская нацыянальная навуковая бібліятэка Украіны імя В.Стэфаніка, Навуковая бібліятэка Польскай акадэміі ўмельства і Польскай акадэміі навук у Кракаве, Нацыянальны музей імя Андрэя Шапціцкага ў Львове, Універсітэцкая бібліятэка ў Варшаве, Ягелонская бібліятэка ў Кракаве).
 2. Грунвальдская бітва 1410 г. Вынікі і перспектывы даследавання / Г.Я. Галенчанка [і інш.] // Полымя. – 2010. – № 6. – С. 150–161.
 3. Дзятчык, Н.М. Уклад Беларусскага навукова-даследчага інстытута дакументазнаўства і архіўнай справы ў развіцццё і станаўленне архіўнай галіны на рубяжы ХХ-ХХІ стагодзяў / Н.М. Дзятчык // Інфармацыйны бюлетэнь Беларускага таварыства архівістаў; рэдкал.: Я.І. Бараноўская [і інш.]. – Мінск, 2010. – Вып. 1. – С. 17–19.
 4. Дятлова, Н.С. Современные подходы к экспертизе ценности документов: опыт США / Н.С. Дятлова // Мінулае і сучаснасць: архівы ў сістэме гуманітарных ведаў: матэрыялы Міжнар. навук. канф., прысвеч. 100-годдзю Віцебскай вучонай архіўнай камісіі, Мінск, 20 мая 2009 г. / Дэпартамент па архівах і справаводству Мін-ва юстыцыі Рэспублікі Беларусь, Беларус. навук.-даслед. ін-т дакументазн. і арх. працы, Нацыян. архіў Рэспублікі Беларусь, ЗАТ «ТЕХНОСЕРВЪ А/С»; рэдкал.: Н.М. Дзятчык [і інш.]. – Мінск: БелНДІДАС, 2010. – С. 257–270.
 5. Жлутка, А. Да пытання аб месцы каранацыі Міндоўга (Міндава) і сядзібе першага біскупа Літвы / А. Жлутка // Навагрудчына ў гістарычна-культурнай спадчыне Еўропы. – Мінск: УП «Рыфтур», 2010. – С. 97–101.
 6. Жлутка, А. Ліст св. Бруна Баніфацыя да караля Генрыка ІІ (да 1000-годдзя мучаніцкай смерці св. Бруна-Баніфацыя на заходніх межах Беларусі і першай пісьмовай згадкі назвы «Літва») / А. Жлутка // Наша вера. – 2010. – № 4. – С. 20–25.
 7. Жумарь, С. Белорусскому обществу архивистов – 20 лет / С. Жумарь, Л. Лисова // Інфармацыйны бюлетэнь Беларускага таварыства архівістаў; рэдкал.: Я.І. Бараноўская [і інш.]. – Мінск, 2010. – Вып. 1. – С. 3–4.
 8. Жумарь, С.В. Архив Минской духовной семинарии: современное состояние / С.В. Жумарь // Мінулае і сучаснасць: архівы ў сістэме гуманітарных ведаў: матэрыялы Міжнар. навук. канф., прысвеч. 100-годдзю Віцебскай вучонай архіўнай камісіі, Мінск, 20 мая 2009 г. / Дэпартамент па архівах і справаводству Мін-ва юстыцыі Рэспублікі Беларусь, Беларус. навук.-даслед. ін-т дакументазн. і арх. працы, Нацыян. архіў Рэспублікі Беларусь, ЗАТ «ТЕХНОСЕРВЪ А/С»; рэдкал.: Н.М. Дзятчык [і інш.]. – Мінск: БелНДІДАС, 2010. – С. 115–118.
 9. Жумарь, С.В., Тарасевич, Е.Л. Научно-методические и обзорные публикации по обеспечению сохранности документов в государственных архивах Республики Беларусь (1991-2008 гг.) / С.В. Жумарь, Е.Л. Тарасевич // Мінулае і сучаснасць: архівы ў сістэме гуманітарных ведаў: матэрыялы Міжнар. навук. канф., прысвеч. 100-годдзю Віцебскай вучонай архіўнай камісіі, Мінск, 20 мая 2009 г. / Дэпартамент па архівах і справаводству Мін-ва юстыцыі Рэспублікі Беларусь, Беларус. навук.-даслед. ін-т дакументазн. і арх. працы, Нацыян. архіў Рэспублікі Беларусь, ЗАТ «ТЕХНОСЕРВЪ А/С»; рэдкал.: Н.М. Дзятчык [і інш.]. – Мінск: БелНДІДАС, 2010. – С. 281–286.
 10. Жумарь, С.В. О вреде некоторых «полезных советов» (замечания к статье Т.В. Купревич «Повреждение архивных документов микроскопическими грибами») / С.В. Жумарь // Архіварыус: зб. навук. паведамл. і арт. Сер. «Гісторыя, архівазнаўства, крыніцазнаўства» / Нацыян. гістар. архіў Беларусі; рэдкал.: Ю.М. Бохан (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2010. – Вып. 8. – С. 295–297.
 11. Жумарь, С.В. Оккупационная печать на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны / С.В. Жумарь // Беларусь. 1941-1945: Подвиг. Трагедия. Память. В 2 кн. Кн. 2 / НАН Беларуси, Институт истории. – Минск: Беларуская навука, 2010. – С. 286–298.
 12. Жумарь, С. Кинодокументы по истории Речицкого района (по материалам Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов) / С. Жумарь // Сёмыя Міжнародныя Доўнараўскія чытанні: матэрыялы Міжнар. навук. канф., Рэчыца, 1-2 кастр. 2010 г. / Мін-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, УА «Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны», Рэчыцкі райвыканкам; рэдкал.: В.М. Лебедзева (адк. рэд.) [і інш.]. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2010. – С. 252–257.
 13. Жумарь, С. Совершенствование работы с особо ценными документами / С. Жумарь // Архівы і справаводства. – 2010. – № 5. – С. 25–28.
 14. Жумарь, С.В. У.В. Фядосаву – 60 гадоў / С.В. Жумарь // Беларускі археаграфічны штогоднік / Белар. навук.-даследчы ін-т дакументазнаўства і архіўнай справы; редкал.: Э.М. Савіцкі (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2010. – Вып. 11. – С. 304–305.
 15. Жумар, С.У. Новая книга по истории права Беларусской ССР / С.У. Жумар // Беларускі археаграфічны штогоднік / Белар. навук.-даследчы ін-т дакументазнаўства і архіўнай справы; редкал.: Э.М. Савіцкі (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2010. – Вып. 11. – С. 310–311. – Рец. на кн.: Сарокін, А.М. Покліч роднай зямлі. Канстытуцыі Беларусі Савецкай эпохі / А.М. Сарокін. – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – 270 с. (+2 л. мал.) – (Серыя «Гуманітарныя навукі»).
 16. Жумарь, С.В. Стэнаграма нарады вышэйшага кіраўніцтва Генеральнай акругі Беларусь. Мінск, 8-10 красавіка 1943 г. [прадмова, каментарыі, навуковае рэдагаванне і археаграфічная падрыхтоўка тэкста дакумента]. // Arche. – 2010. – № 7-8. – С. 270–485.
 17. Капмоле, Н. Итоги 2009 года: события, факты, документы / Н. Капмоле // Секретарское дело. – 2010. – № 1. – С. 10–11.
 18. Капмоле, Н. Об общегосударственном классификаторе Республики Беларусь «Унифицированные документы» / Н. Капмоле // Секретарское дело. – 2010. – № 2. – С. 10–12.
 19. Капмоле, Н. Унифицированная система организационно-распорядительной документации / Н. Капмоле // Секретарское дело. – 2010. – № 3. – С. 14–15.
 20. Капмоле, Н. Оформление командировок в соответствии с Унифицированными формами / Н. Капмоле // Секретарское дело. – 2010. – № 4. – С. 20–22.
 21. Капмоле, Н. Приказы о командировках / Н. Капмоле // Секретарское дело. – 2010. – № 5. – С. 19–23.
 22. Капмоле, Н. Порядок составления и оформления документов при приеме на работу / Н. Капмоле // Секретарское дело. – 2010. – № 6. – С. 17–21.
 23. Капмоле, Н. Отметки на документах / Н. Капмоле // Секретарское дело. – 2010. – № 6. – С. 30–32.
 24. Капмоле, Н. Оформление документов об отзыве из отпуска / Н. Капмоле // Секретарское дело. – 2010. – № 7. – С. 31–34.
 25. Капмоле, Н. Выписка из документов / Н. Капмоле // Секретарское дело. – 2010. – № 8. – С. 10–15.
 26. Капмоле, Н. Отметки на документах / Н. Капмоле // Секретарское дело. – 2010. –№ 8. – С. 26–27.
 27. Капмоле, Н. Оформлении заявлений / Н. Капмоле // Секретарское дело. – 2010. – № 9. – С. 21–24.
 28. Капмоле, Н. Приказы по основной деятельности: правила составления и оформления / Н. Капмоле // Секретарское дело. – 2010. – № 11. – С. 10–12.
 29. Кондакова, Н.В. Особенности комплектования архивов в условиях требований сокращения документооборота / Н.В. Кондакова // Мінулае і сучаснасць: архівы ў сістэме гуманітарных ведаў: матэрыялы Міжнар. навук. канф., прысвеч. 100-годдзю Віцебскай вучонай архіўнай камісіі, Мінск, 20 мая 2009 г. / Дэпартамент па архівах і справаводству Мін-ва юстыцыі Рэспублікі Беларусь, Беларус. навук.-даслед. ін-т дакументазн. і арх. працы, Нацыян. архіў Рэспублікі Беларусь, ЗАТ «ТЕХНОСЕРВЪ А/С»; рэдкал.: Н.М. Дзятчык [і інш.]. – Мінск: БелНДІДАС, 2010. – С. 131–314.
 30. Кондакова, Н. Порядок прохождения и исполнения входящих документов / Н. Кондакова // Секретарское дело. – 2010. – № 1. – С. 12–14.
 31. Кондакова, Н. Правила организации документооборота / Н. Кондакова // Секретарское дело. – 2010. – № 2. – С. 13–14.
 32. Кондакова, Н. Пути совершенствования документооборота / Н. Кондакова // Секретарское дело. – 2010. – № 3. – С. 21–23.
 33. Кондакова, Н. Анализ практики организации документооборота и регламентации процессов документообразования / Н. Кондакова // Архивы и делопроизводство. – 2010. – № 3. – С. 67–73.
 34. Кондакова, Н. Сокращение сроков прохождения документов / Н. Кондакова // Секретарское дело. – 2010. – № 4. – С. 24–25.
 35. Кондакова, Н. Автоматизация делопроизводства с точки зрения специалистов-документоведения / Н. Кондакова // Секретарское дело. – 2010. – № 6. – С. 70–72.
 36. Кондакова, Н. Инструкция по делопроизводству: назначение, разработка и применение / Н. Кондакова // Секретарское дело. – 2010. – № 9. – С. 10–12.
 37. Лаевский, Д. Приказ о материальной помощи / Д. Лаевский // Секретарское дело. – 2010. – № 1. – С. 15–18.
 38. Лаевский, Д. Есть вопрос. О регистрации договоров / Д. Лаевский // Секретарское дело. – 2010. – № 2. – С. 72–74.
 39. Лаевский, Д. Составляем характеристику / Д. Лаевский // Секретарское дело. – 2010. – № 4. – С. 34–35.
 40. Лаевский, Д. Последствия кризиса: переводить или простаивать / Д. Лаевский // Секретарское дело. – 2010. – № 8. – С. 16–21.
 41. Лаевский, Д. Положение об архиве организации / Д. Лаевский // Секретарское дело. – 2010. – № 9. – С. 38–43.
 42. Лаевский, Д. Положение о структурном подразделении организации / Д. Лаевский // Секретарское дело. – 2010. – № 9. – С. 18–20.
 43. Лаевский, Д. Последствия кризиса: переводить или… увольнять / Д. Лаевский // Секретарское дело. – 2010. – № 10. – С. 19–26.
 44. Лаевский, Д. Как составить генеалогическое древо / Д. Лаевский // Секретарское дело. – 2010. – № 10 . – С. 35–38.
 45. Лаевский, Д. Порядок согласования документов: внутреннее и внешнее согласование / Д. Лаевский // Секретарское дело. – 2010. – № 11. – С. 23–24.
 46. Лаевский, Д. Итоги 2010 года: события, факты, документы / Д. Лаевский // Секретарское дело. – 2010. – № 12. – С. 10–12.
 47. Лаевский, Д. Оформление документации при отсутствии работы в организации / Д. Лаевский // Кадровик. Управление персоналом. – 2010. – № 16. – С. 8-11.
 48. Лаевский, Д. Оформление документации при отсутствии работы в организации / Д. Лаевский // Кадровик. Управление персоналом. – 2010. – № 17. – С. 12–16.
 49. Лаевский, Д. Что делать при отсутствии работы в организации? / Д. Лаевский // Кадровик. Управление персоналом. – 2010. – № 18. – С. 38–41.
 50. Максимова, Н.С. Вызовы отечественной теории и практике документационного обеспечения управления Республики Беларусь в условиях развития международной стандартизации в области управления документами / Н.С. Максимова // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Зб. Матеріалі в VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-27 травня 2010 р. / Наук. ред.: М.С. Слободяник, Г.В. Власова. – Київ: 2010.  С. 8993.
 51. Максимова, Н.С. Внедрение международных стандартов ISO серии 9000 в организациях Республики Беларусь: методика и практика проведения экспертизы ценности документов / Н.С. Максимова // Архивы и делопроизводство.  2010.  № 2.  С. 4549.
 52. Максимова, Н.С. Система управления документами как часть интегрированной системы менеджмента организации / Н.С. Максимова // Архивы и делопроизводство.  2010.  № 5.  С. 6975.
 53. Мяцельскі, А. / А. Мяцельскі // Вялікае княства Літоўскае: энцыкл.: у 3 т. / рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]; маст. З.Э. Герасімовіч. – Мінск: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2010. – Т. 3. Дадатак. А–Я. (19 артыкулаў: Ганна, Геранімаў, Дрокаў, Казіміраў, Канічы, Крычаўскі замак, Лазовіцы, Манастыршчына, Мглін, Міхалаў, Негін, Папова Гара, Пятровічы, Пячэрск, Радзівілаў, Родня, Студзянец, Хіславічы, Шумячы).
 54. Мяцельскі, А.А. Мсціслаўскае княства і ваяводства ў ХІІ–XVIII стст. / А.А. Мяцельскі. – Мінск: Беларуская навука, 2010. – 664 с.
 55. Нестерович, Ю.В. Эпистемологический анализ проблемы «общенаучного» понятия документа / Ю.В. Нестерович // Документ как социокультурный феномен: Сборник материалов IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Томск, 2010. – С. 47–50.
 56. Нестерович, Ю.В. Корреляция понятий архива, архивного учреждения, архивного фонда и архивной коллекции / Ю.В. Нестерович // Мінулае і сучаснасць: архівы ў сістэме гуманітарных ведаў: матэрыялы Міжнар. навук. канф., прысвеч. 100-годдзю Віцебскай вучонай архіўнай камісіі, Мінск, 20 мая 2009 г. / Дэпартамент па архівах і справаводству Мін-ва юстыцыі Рэспублікі Беларусь, Беларус. навук.-даслед. ін-т дакументазн. і арх. працы, Нацыян. архіў Рэспублікі Беларусь, ЗАТ «ТЕХНОСЕРВЪ А/С»; рэдкал.: Н.М. Дзятчык [і інш.]. – Мінск: БелНДІДАС, 2010. – С. 345–355.
 57. Нестерович, Ю.В. Полисемия терминов «информация», «документ» и экспликация понятия электронного документа / Ю.В. Нестерович // Документация в информационном обществе. Электронное правительство: управление документами: Доклады и сообщения на ХVI межд. науч.-практ. конф. 26-27 ноября 2009 г. – Москва, 2010. – С. 120–123.
 58. Нестерович, Ю.В. Интеграция понятий «документированная информация», «документальная информация» и «данные» / Ю. Нестерович // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань: зб. наук. праць / Київський національний університет культури і мистецтв, Ін-т державного управління; за заг. ред. В.В. Бездрабко. – Київ: Четверта хвиля , 2010. – Вип. 4. – С. 26–36.
 59. Нестерович, Ю.В. К вопросу о совершенствовании архивоведческой терминологии / Ю.В. Нестерович // Архіварыус: зб. навук. паведамл. і арт. Сер. «Гісторыя, архівазнаўства, крыніцазнаўства» / Нацыян. гістар. архіў Беларусі; рэдкал.: Ю.М. Бохан (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2010. – Вып. 8. – С. 19–21.
 60. Нестерович, Ю.В. Экспликация терминов с терминоэлементами «вариант», «редакция», «список» в рамках археографии / Ю.В. Нестерович // Архіварыус: зб. навук. паведамл. і арт. Сер. «Гісторыя, архівазнаўства, крыніцазнаўства» / Нацыян. гістар. архіў Беларусі; рэдкал.: Ю.М. Бохан (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2010. – Вып. 8. – С. 115–120.
 61. Новик, Н. Документальное оформление социальных отпусков / Н. Новик // Секретарское дело. – 2010. – № 7. – С. 26–30.
 62. Новик, Н. Документальное оформление работы в государственные праздники, праздничные и выходные дни / Н. Новик // Секретарское дело. – 2010. – № 9. – С. 25–27.
 63. Новик, Н. Составляем график трудовых отпусков / Н. Новик // Секретарское дело. – 2010. – № 12. – С. 14–20.
 64. Пазднякоў, В. / В. Пазднякоў // Вялікае княства Літоўскае: энцыкл.: у 3 т. / рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]; маст. З.Э. Герасімовіч. – Мінск: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2010. – Т. 3. Дадатак. А–Я. (881 артыкул: Абаленскі І.Ф.; Абаленскі Ф.В.; Абаленскі Ф.В. (2); Абрагам бен Ёшыягу; Абрамовіч Л.К.; Абрамовіч У.; Абрусныя; Агейсон Г.; Агілевіч П.; Агінскі Ф.К.А.; Агрыпіна; Адверныя; Ажэшка А.; Ажэшка Л.; Азямблоўскі Я.; Айгуст; Айгуста; Акмяны; Акольскі Ш.; Акраверш; «Акты археаграфічнай экспедыцыі»; «Акты гістарычныя»; «Акты Маскоўскай дзяржавы»; «Акты Тургенева»; «Акты цэхаў віленскіх 1495—1759»; Акчэ; Алабіано Г.; Аланд Я.; Александровіч К.; Алена; Алена (2); Алена (3); Алендскі С.; Алендскія; Алізар Шылавіч; Алтарыя; Альвар; Альгімонт; Альгімонт (2); Альгімонт (3); Алькенікі; Альтранштацкае перамір’е 1706; Алюмнат; Аляксандра; Аляксей; Аляксей (2); Аляксінскі Ф.К.; Алясніцкі Я.; Амвросій Юшкевіч; Ана фон Зангерсхаўзен; Андрушэвіч Я.; Андрыяшаў А.М.; Андрэй; Анікшты; Анікштынскі павет; Анінскі С.А.; Анічэнка У.В.; Анталептаўскі кляштар кармелітаў босых; Антоній Вінніцкі; Антымінс; Анушкін А.І.; «Апалагетыкус; гэта значыць абарона канфедэрацыі…»; «Аповесць пра цуды Віленскага крыжа»; Араны; Ардынаты; Аркудзій П.; Армяне; Арсеній Магілянскі; Арсеній Сялунскі; Арэнт Т.; «Асветнік літоўскі»; Асікевіч А.; Асінскі С.; Аспр; Астроўскі К.; Астроўскі Ю.; Аўлачымскі Л.; Афіцыял; Ахмат; Бабятынскі К.А.; Багдан Анісімавіч; Багушэвіч В.; Бадзянскi В.М.; Бадэр Г.У.; Базельскі сабор 1431—49; Базілевіч К.В.; Баканоўскі А.; Балаклай; Балыка Б.; Бальчыконіс Ю.; Бантке Е.С.; Бантыш-Каменскі М.М.; Баравік Ф.; Бараціні Ц.Л.; Барбара; Барбара Запайя; Бароўскі Я.; Барталамей з Пултуска; Барташэвіч С.С.; Барціліус В.; Барч Ф.; Баршч Е.; Барыс Фёдаравіч Гадуноў; Баснійцы; Батаніка; Баўтушнікі; Без-Карніловіч М.В.; Бейтнік М.; Беканус М.О.; Белавежская пушча; «Беларускі архіў старажытных грамат»; Бельскія мануфактуры і майстэрні; Беніслаўскі К.; Беніслаўскі Я.; Берасцейскія саборы 1590—94; Бжазоўскі М.; Бібліятэка Віленскага кляштара канонікаў латэранскіх; Бібліятэка Гарадзенскага кляштара дамініканцаў; Бібліятэка Жыровіцкага манастыра; Бібліятэка Лаўрышаўскага манастыра; Бібліятэка Нясвіжскага кляштара бенедыкцінак; Бібліятэка Полацкага езуіцкага калегіума; Бібліятэка Расійскай Акадэміі навук; Бібліятэка Слонімскага кляштара бенедыкцінак; Бібліятэка Слонімскага кляштара бернардзінцаў; Бібліятэка Слонімскага кляштара дамініканцаў; Бібліятэка Слонімскага кляштара канонікаў латэранскіх; Бідэр Г.; Біла; Біржанскі дагавор 1701; Біржышкá М.; Біспінг Я.Т.К.; Бітнер С.; Богуш Т.; Богуш-Шышка М.; Богша П.; Боім Б.П.; Борк; Босгрэйв Я.; Бохан П.; Бохвіч Ш.; Брадоўскі І.; Бражыц І.; Брандэнбургскі паход 1326; Браніцкі Я.К.; Браніцкія; Брокус А.; Бротэльт І.; Брэгер Г.М.; Брэжга Б.Р.; Брэсцкі мір 1435; Брэтфус Г.; Брэтцар Я.; Бубенька Т.С.; Буга К.; Буйвід М.; Буйноўскі М.; Булыка А.М.; Бумблаўскас А.; Бурса; Бурса музычная; Бурундай; Бурхард фон Швандэн; Бусаў К.; Бутаўт; Буценас Д.; Бухавіцкi кляштар дамінiканцаў; Бучынскі Б.; Быстрань Я.; Быстрань Я.С.; Быстрыцкі М.; Бянклеўскі А.Г.; Бярзанскі М.; Бярозаўскі павет; Важніца; Вазгірд К.; Вайдыла; Вайніловіч Р.; Валадковіч К.; Валінскі Е.; Вальбрамчык К.; Валюшэвіч Т.Д.; Валянціна Я.А.; Варгоцкі А.; Варлаам І Ясінскі; Варлаам ІІ; Варшэвіцкі К.; Варшэвіцкі С.; Васілеўскі Т.; Васілёнак С.І.; Васіль І Дзмітрыевіч; Васіль ІІ Васілевіч; Васіль Іванавіч Шуйскі; Васільеў Ф.; Вега Э.; Вегнер Я.С.; Векшні; Велюс Г.; Велюс Н.; Веркаўская бітва 1658; Вернер фон Орзельн; Ветэрынарыя; Віана П.; Віграўскі кляштар камедулаў; Від; Відзімус; Відзы; Віжунскі касцёл св. Георгія; Візітацыя; Вікарый; Вікінт; Віленскае цівунства; Віленская брацкая школа; Віленская Васкрасенская царква; Віленская Вялікая сінагога; Віленская Іванаўская царква; Віленская Ільінская царква; Віленская Казьмадзям’янаўская царква; Віленская пушкарня; Віленская Кацярынінская царква; Віленская Мікалаеўская царква; Віленская Міхайлаўская царква; Віленская мячэць; Віленская Пакроўская царква; Віленская Петрапаўлаўская царква; Віленская Пятроўская царква; Віленская Раждзественская царква; Віленская Спаская царква; Віленская Юр’еўская царква; Віленская Юр’еўская царква (2); Віленскі алюмнат; Віленскі Гаон; Віленскі кальвінскі збор; Віленскі касцёл Стафана; Віленскі кляштар кармелітак босых; Віленскі крыж; Віленскі лютэранскі збор; Віленскі палац Пацаў; Віленскі палац Радзівілаў; Віленскі палац Радзівілаў (2); Віленскі палац Сапегаў; Віленскі палац Слушкаў; Віленскі сабор 1509—10; Віленскі сабор 1514; Віленскі сабор 1546; Віленскі сабор 1558; Віленскі сабор 1589; Віленскі сінод 1520; Віленскі сінод 1527; Віленскі сінод 1538; Віленскі сінод 1542; Віленскі сінод 1546; Віленскі сінод 1555; Віленскі сінод 1582; Віленскі сінод 1602; Віленскі сінод 1607; Віленскі сінод 1611; Віленскі сінод 1613; Віленскі сінод 1626; Віленскі сінод 1631; Віленскі сінод 1635; Віленскі сінод 1669; Віленскі сінод 1685; Віленскі сінод 1717; Віленскі сінод 1744; Віленскі Троіцкі касцёл; Вількіновіч І.; віно; Вінрых фон Кніпродэ; Вітаўт; Вітунскі А.; Віцебская Міхайлаўская царква; Віцебскі піярскі калегіум; Вішнеўскі М.; «Вопіс Польскай нунцыятуры»; Вуек Я.; Выкынт; Вырвіч А.; Вяжэвіч В.; Вязгайла; вялікая княгіня; Вялікі А.Г.; Вянгерскі А.; Вярбілаўская канфедэрацыя 1655; Вярбіцкі Вацлаў; Вярбіцкі Віктарын; Вярбіцкі К.Ю.; Вярбіцкі Ф.; Вярдунак; Вяшвяны; Гавіч Ш.; Гадзіннік; Гадэбскі М.; Газіус Я.; Гай Дж.; Гайдукі; Гайка Я.М.; гайны суд; Гайцюнішскі лютэранскі збор; Галавацкі Я.Ф.; Галаўня І.; Галаўня Л.; Галіцка-Валынскі летапіс; Галоўны архіў старажытных актаў; Галоўчынская бітва 1708; Галубінскі Я.Е.; Гамаліцкі М.Л.; Ганна; Ганна; Ганна; Ганна; Ганна Цылійская; Ганна Радзівіл; Ганна Ягелонка; Ганна Габсбург; Ганна Іванаўна; Ганна Святаслаўна; Ганна Фёдараўна; Гапановіч А.; Гапановіч Т.; Гарадзенскі Баторыеўскі палац; Гарадзенскі палац Агінскіх; Гарадзенскі палац Радзівілаў на Рынку; Гарадзенскі палац Радзівілаў у Занёманні; Гарадзенскі палац Сангушкаў; Гарадзенскі палац Сапегаў на вул. Брыгіцкай; Гарадзенскі палац Тызенгаўза; Гараін А.; Гараін А.К.; Гараін А.М.; Гараін М.П.; Гараін Я.А.; Гартман фон Гальдрунген; Гардына І.; Гаршвіла К.; Гасковіч А.; Гастунскі Б.; Гатэй П.Ф.; Гаўдэмунда; Гаўрыіл Крамянецкі; Гашкоўскі М.; Гвардыян; Геаграфія; Гедройцскі павет; Гедрус; Гедэон Балабан; Гедэон Адорскі; Гемпель Рафал; Генрых Ройз фон Плаўэн; Генрых Ройз фон Плаўэн (2); Генрых фон Гогенлоэ; Генрых фон Дуземер; Гену А.А.; Гербініус Я.; Гербурт М.; Герке Я.; Герман; Герман фон Зальца; Герцык Я.; Геткант Ф.; Гец К.; Гізберт-Студніцкі Б.; Гільтэбрант П.А.; Гімбут; Гінвіл; Гінвіл (2); Гінвіл (3); Гінкевіч М.; Гірус; Глеб Дзмітрыевіч; Глажынскі А.; Глінаецкі К.; Гловіч М.; Гогаль І.П.; Гольша; Гордан П.Л.; Готфрыд фон Гогенлоэ; Гофман А.; Гофман Ё.Д.; Гофман М.; грабарства; Грабоўскі П.; Градзецкі В.; Гразноў В.В.; Гралеўскі Я.; Гружэўскі Я.; Грушэцкі А.І.Ю.; Грым Я.; «Грыф»; Грышкевіч В.; Грэкавіч А.; Гуманіора; Гуменны; Гундльфінгер Я.; Гурка Фёдаравіч; Гурчын Д.А.; Гурын М.Ф.; Густынскі летапіс; Гучы С.; Гярловіч П.; Гяруліс Г.; Давіл; «Дадаткі да актаў гістарычных»; Дайнаўскас Ё.; Даніла Корсунскі; Данілевіч В.Я.; Данкварт Б.; Данкварты; Дарафеевіч Г.; Дарашэнка В.В.; Дарэці І.; Даўгоўдавічы; Даўгяла-Завіша Я.К.; Даўкша У.А.; Даўмонт; Даўнаровіч Э.; Даўспрунк; Дахтаровіч Ф.; Дацрат А.; Дземчанка Р.В.; Дзераўнічы; Дзербіна Г.В.; Дзесятак; Дзітрых фон Альтэнбург; Дзмітрыеў М.У.; Дзявалтаў; Дзявалтаўскі кальвінскі збор; Дзяволтва; Дзявульскі Я.; Дзягілевіч У.; «Дзягуцкі летапісец»; Дом прафесаў; Дом трэцый прабацыі; Доўнар А.Б.; Драгуны; Дрысвяцкі павет; Дрэвінскі Л.; Дубатоўкі; Дубінкаўскае княства; Дубінкаўскі замак; Дубінкі; Дуброўскі М.; Дудзінскi М.; Дук Дз.У.; Дундулене П.; Дыдрыштэн Я.В.Т.; Дыжэўскі С.; Дыянісій; Дэлямарс А.; Дэлямарс А.К.; Дэлямарс Я.; Ежы з Вільні; Езна; Езнаўскі палац; Езяросы; Елісей Плецянецкі; Елісей Лаўрышаўскі; Ельскі А.В.К.; Ельскі К.; Ельскі Ф.; Енерал; Епіфаній Славінецкі; Еўдаксія; Еўе; Еўна; Еўпраксія; Ефрасіння; Жаба С.; Жаброўскі А.; Жалдакі; Жамойцкае ваяводства; Жанчынскі Г.; Жлутка А.А.; Жослі; Жукоўскi М.; Жураўскі А.І.; Жывінбуд; Жыжмары; Жэймы; Заалогія; Забароўскі А.; Забарскайтэ В.; Заблоцкіс Ю.; Загадкі; Заленскі С.; Залескі К.; Залівака С.; Заруцкі І.М.; Зарэцкія; Захар’ін Я.З.; Захарый Капысценскі; Заяц Ю.А.; «Зборнік палеаграфічных здымкаў са старажытных грамат і актаў; якія захоўваюцца ў Віленскім Цэнтральным Архіве і Віленскай Публічнай Бібліятэцы»; Звон; «Звязда прасветлая»; Згерскі Я.М.; Зелігмахер Т.; Зёрнава А.С.; Зжэльскі Я.; Зігфрыд фон Фохтванген; Зінкявічус З.; Злотніцтва; Золтан А.; Зубоўскі Ф.К.; Зяневіч А.; Зянковіч М.Я.; Зянковіч Т.І.; Іаанікій Галятоўскі; Іаасаф Кракоўскі; Іаасаф ІІ; Іван І Данілавіч Каліта; Іван Андрэевіч; Іванова Л.С.; Іванаўскас Э.; Ігельстром І.А.; Ігнацій; Ізабела; Іздэбскі І.; Ізмайлаў А.В.; Ізмайлаў Л.В.; Іллініч Я.; Ілукшта; Інструктар трэцяй прабацыі; Інфіма; Іосіф Трызна; Ісая Камянчанін; Ісая Капінскі; Ісая Трафімовіч-Казлоўскі; Кавячынскі А.; Кажынскi М.; Кажэнеўскі Я.; Казлоўскі П.; Калецкі М.; Калігін; Калужскі крыж; Кальварыя; Кальварыя Віленская; Кальварыя Жамойцкая; Камеданус М.; Камендоне Дж.Ф.; Камяга; Камянец; Камянецкая рымска-каталіцкая епархія; Канвікт; Канвісарства; Канстанцыя Габсбург; Каралюк У.Д.; Караў Дз.У.; Карвацкі М.; Карл фон Трыр; Кармялаў; Карпаў Г.Ф.; Карыгер Я.; Карызна М.А.; Карытынскі А.Т.; Карытынскі Ф.; Касакоўскі Б.; Касінскі С.; Касмоўскі Я.; Касткоўскі К.; Каўроўскае Евангелле; Кафля; Кафлярства; Каханскі А.А.; Кацярына; Кацярына (2); Кацярына Ягелонка; Кацярына Габсбург; Кацярына Апалінская; Квiтніцкая А.Дз.; Келпш М.; Кельмаўскі палац; Кельмы; Кена; Кернер Я.; Кернус; Керсніцкі А.Л.; Керсноўскі Р.; Кіева абарона 1482; Кіева-Пячэрская лаўра; Кіркела Ю.; Кірыла Лукарыс; Кірыла Транквіліён-Стаўравецкі; Кірыла ІІІ; «Кірылава кніга»; Кісялеўскі М.; Клакоцкі Г.; Клаўс Е.; Клаўс Я.Т.; Кліменка П.В.; Клімоўскі Я.; Клуня; Кляноўскі С.; Кміта С.; Кміціч М.; «Кніга баторыеўская»; «Кодэкс медніцэнсіс»; Конрад; Конрад (2); Конрад фон Валенрод; Конрад фон Фойхтванген; Конрад фон Эрліхсгаўзен; Конрад фон Юнгінген; Конрад Цёльнер фон Ротэнштайн; Контаўты; Конча М.; Кончус Ю.; Корац; Корман Я.; Коршунаў А.Ф.; Кравіцкі М.; Красiнскi В.; Крачатоўскі Д.; Крожскі кляштар бенедыкцінак; Крожы; Кругер А.; Крупскі А.; Крыегсейсен В.; Крысціна Эбергардзіна; Крэдэнс; Крэменецкі павет; Кудаба Ч.Ф.; Кулеша П.; Кунас; Кундзіч Т.; Купішкі; Курапатніцкі Э.А.; Кураш С.; Кучынскі С.М.; Кушнерства; Кшыцкі А.; Лабенцкі Б.; Лабжынскі Д.; Лабірынт; Лабойка І.М.; Лабуньскі Ю.; Ладзята А.А.; Ладоўскі М.М.; Ладоўскі Р.; Ладыжанскі А.А.; Лаздзея; Лазня; Лазовіцкая місія езуітаў; Лайшчэўскі С.; Ламата; Ланг К.; Ланеўскі К.; Ланчыцкі П.; Лапацінскі А.С.; Лапацінскі В.; Лапацінскі К.; Лапацінскі Ю.Л.П.; Лапчынскі В.; Ласеўскі К.; Ласеўскі С.; Ласкарыс Е.; Ласовіч Я.; Ластоўскі Г.А.; Латэрна М.; Лаўчыцкі Е.; Лашкоўскі Я.; Легер К.; Лексікон; Лен; Ленек М.; Лескі С.; Леснавольскі С.; Лінкаўскі кляштар кармелітаў абутых; Лінтфары М.Я.; Лінь А.А.; Ліпінскі В.К.; Ліпніцкі С.Я.; «Літоўскі летапіс»; ліцэнта; Лобенвейн Я.А.; Лойка Ф.Ф.; Лонцкі Т.; Лопат М.; Лось Я.; Лоці А.; Луба Я.Ф.; Лукашэвіч Я.; Лукомскі С.; Лукомскі Т.Ф.; Лускіна В.; Лускіна К.Е.; Луцкі павет; Льгоцкі Л.; Любавіцкі Ф.; Любецкі Я.; Любеч; Люблінская Троіцкая капліца; Людальф Кёніг фон Ватцаў; Людвіг фон Эрліхсгаўзен; Людвіка Марыя Ганзага дэ Невер; Людвінава; Людвісарня; Лютамірскі Е.; Лютамірскі Е. (2); Лютамірскі С.; Лютніцкі Л.; Лютэр фон Браўншвайг; Лябядзіс Ю.; Лявонпальскі палац; Ляговіч Ю.; Лякшыцкі Ф.; «Лямант людзей пабожных; шчо ся стала ў Літоўскай зямлі»; Лянкевіч А.А.; Лянткоўскі Г.; Ляпкоўскі І.; «Лятучыя лісткі»; Ляўдум; Ляхавіцкі Уздвіжанскі касцёл; Ляхніцкі А.Д.; Ляхніцкі І.Р.; Ляшчынскія; «Магілёўская даўніна»; Мадалінскі Я.К.; Мадзялеўскі З.; Мадзялеўскі П.; Маен Я.Я.; Мазавецкі М.; Майдэль Т.Я.; Макавецкі Г.; Макоўскі С.; Макраноўскі С.; Максімілян Габсбург; Малахоўскі Я.; Малдрык М.; Малеўскі Ш.; Маліеўскі Б.; Маліноўскі А.; Маліноўскі К.; Маліноўскі Ю.; Малцужынскі В.К.; Мантойфель Г.; Манувір Я.І.; Мануцы М.; Мануцы С.; Манчынскі Я.; Маралёўскі М.; Мараўскі А.; Мараўскі Д.; Мараўскі І.Ф.; Мараўскі К.; Мараўскі М.; Мардэхай бен Нісан; Маркварт Ю.; Маркевіч Ю.; Марковіч Я.; Мароз С.; Мартэль А.; Мархоцкі М.С.; Марцыяновіч Г.; Марыконі А.; Марыконі Д.; Марыконі К.; Марыя Казіміра; Марыя Юзэфа Габсбург; Марыян з Язёркі; Марэвіч В.І.; Масальскі Р.А.; Масальскі С.; Масальскі Ю.А.; Масальскі Я.М.; Масевіч А.Я.; Маскажоўскі Я.Т.; Мастоўская Г.Б.А.; Матушэвіч Т.В.; Матушэвіч Ю.; Матушэвіч Я.; Мацарскі М.; Мацей з Вільні; Мацкевіч М.С.; Мацкевіч С.; Мацкевіч Я.Я.; Медніцтва; Медыяланскі П.; Медэм Г.; Меер Ю.; Меер Ю. (2); Межаеўскі Ю.В.; Мейшагола; Мельнік; Мехавіцкі М.; Мёрк Г.; Мікалай Дзержкавіч; Мікітава Евангелле; Мікульскі Д.; Мікуцкі А.; Мілавідаў А.І.; Мілашэўскі С.; Міліус Я.; Мілунскі М.; Мінвіды; Мінгайла; Мінейка Т.; Мінігайла; Мінігайла Альгердавіч; Мінкевіч А.; «Мінская даўніна»; Мінскі царкоўна-археалагічны музей; Мінскі царкоўны гісторыка-археалагічны камітэт; Мір; Мірбах Г.; Мірская Троіцкая царква; Міско С.М.; Мітава; Міхаіл Казачынскі; Міхаіл Андрэевіч; Міхаіл Фёдаравіч; Міхал Трэстка; Міхал з Львова; Міхалкевіч Е.У.; Міхалкевіч Ф.; Міхаэль Кюхмайстэр; Мішкінене Г.; Мішкініс А.; Міштальт А.А.; Младзяноўскі А.; Младоўскі А.; Млечкі; Млоцкі А.; Млоцкі С.; Млоцкі Я.К.; Млын; Мовіус К.; Молер Ц.; Мольцфельд Г.; Монвід; Мора А.; Морцфельд Ф.; Морштын Ш.; Мсціслаўская бітва 1501; Мужыноўскі В.; Мыльнікаў А.С.; Мундзіус Л.; Мышка М.Ф.; Мышэцкі Д.Я.; Мюленхайм Г.; Мяжэнскі А.; Мяжэнскі С.; Мяжэнскі Я.; Мялецкі М.; Мяфодзій Філімонавіч; Мяшчэрын І.Ю.; Мяшчэрын Я.; Нікіфар Парасхес Кантакузін; Нясвіжская людвісарня; Падлазнікі; Паўль фон Русдарф; Пехнік Л.; Пярвец Ф.Ф.; Пяткевіч К.П.; Савіцкі К.; Саколка; «Сказанне пра Корсунскі Таропецкі абраз»; Слуцкая пушкарня; Уладзімірскі павет; Ульрых фон Юнгінген; Урэцкая людвісарня; Усцяк; Фінгерлінг Б.; Фолюш; Халопенічы; Цэцылія Рэната Габсбург; Цышэцкі Ф.; Чартарыйск; Чарэя; Шпар К.Г.; Эгенфельдэр І.Э.; Элеанора Марыя Юзэфа Габсбург; Эльжбета Габсбург; Эльжбета Ягелонка; Эльжбета Ягелонка (2); Эльжбета Ягелонка (3); Эльжбета Габсбург; Юркевіч Я.; Ядвіга Ягелонка; Ядвіга Ягелонка (2); Якаўкін І.І.).
 65. Пазднякоў, В.С. Новае археаграфічнае выданне па ваеннай гісторыі / В.С. Пазднякоў // Беларускі археаграфічны штогоднік / Белар. навук.-даследчы ін-т дакументазнаўства і архіўнай справы; редкал.: Э.М. Савіцкі (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2010. – Вып. 11. – С. 327–329. – Рэц. на кн.: Единорогъ. Материалы по военной истории Восточной Европы эпохи Средних веков и Раннего Нового времени. Выпуск I. – Москва: Квадрига, 2009. – 295 с., ил.
 66. Пазднякоў, В.С. Праблемы выкарыстання лічбавай тэхнікі пры вывучэнні вадзяных знакаў архіўных дакументаў / В.С. Пазднякоў // Мінулае і сучаснасць: архівы ў сістэме гуманітарных ведаў: матэрыялы Міжнар. навук. канф., прысвеч. 100-годдзю Віцебскай вучонай архіўнай камісіі, Мінск, 20 мая 2009 г. / Дэпартамент па архівах і справаводству Мін-ва юстыцыі Рэспублікі Беларусь, Беларус. навук.-даслед. ін-т дакументазн. і арх. працы, Нацыян. архіў Рэспублікі Беларусь, ЗАТ «ТЕХНОСЕРВЪ А/С»; рэдкал.: Н.М. Дзятчык [і інш.]. – Мінск: БелНДІДАС, 2010. – С. 356–363.
 67. Рыбаков, А.Е. Основы делопроизводства: учеб. / А.Е. Рыбаков. – Минск: РИПО, 2010. – 328 с.
 68. Рыбаков, А.Е. Работа с обращениями граждан / Э.Н. Давыдова, А.Е. Рыбаков. – Минск: Регистр, 2010. – 72 с.
 69. Рыбаков, А.Е. Энциклопедия кадрового делопроизводства / А.Е. Рыбаков. – Минск: Регистр, 2010. – 120 с.
 70. Комментарий к Инструкции по делопроизводству / под общ. ред. А.Е. Рыбакова. – Минск: Регистр, 2010. – 112 с.
 71. Методические рекомендации по оформлению обложек дел / авт.-разраб. Н.А. Капмоле [и др.]. – Минск: БелНИИДАД, 2010. – 30 с.
 72. Методические рекомендации по использованию электронной почты в деятельности организаций Республики Беларусь / авт.-разраб.: А.Н. Сукач, А.Е. Рыбаков. – Минск: БелНИИДАД, 2010. – 72 с.
 73. Rybakou, A. Access to Archival Information in Belarus: Legislation and Practice / A. Rybakou // Atlanti: Review for modern archival theory and practice. – Trieste, 2010. – Vol. 20. – P. 107–115.
 74. Рыбаков, А.Е. Проблемы координации и взаимодействия архивных учреждений в публикационной деятельности / А.Е. Рыбаков // Мінулае і сучаснасць: архівы ў сістэме гуманітарных ведаў: матэрыялы Міжнар. навук. канф., прысвеч. 100-годдзю Віцебскай вучонай архіўнай камісіі, Мінск, 20 мая 2009 г. / Дэпартамент па архівах і справаводству Мін-ва юстыцыі Рэспублікі Беларусь, Беларус. навук.-даслед. ін-т дакументазн. і арх. працы, Нацыян. архіў Рэспублікі Беларусь, ЗАТ «ТЕХНОСЕРВЪ А/С»; рэдкал.: Н.М. Дзятчык [і інш.]. – Мінск: БелНДІДАС, 2010. – С. 364–369.
 75. Рыбаков, А. Научно-практический комментарий к Инструкции по делопроизводству в государственных органах и организациях Республики Беларусь / А. Рыбаков // Архивы и делопроизводство. – 2010. – № 1. – С. 28–37.
 76. Рыбаков, А. Научно-практический комментарий к Инструкции по делопроизводству в государственных органах и организациях Республики Беларусь / А. Рыбаков // Архивы и делопроизводство. – 2010. – № 2. – С. 21–27.
 77. Рыбаков, А. Научно-практический комментарий к Инструкции по делопроизводству в государственных органах и организациях Республики Беларусь / А. Рыбаков // Архивы и делопроизводство. – 2010. – № 3. – С. 33–60.
 78. Рыбаков, А.Е. Научно-практический комментарий к Инструкции по делопроизводству в государственных органах и организациях Республики Беларусь / А.Е. Рыбаков // Архивы и делопроизводство. – 2010. – № 4. – С. 25–39.
 79. Рыбаков, А. Научно-практический комментарий к Инструкции по делопроизводству в государственных органах и организациях Республики Беларусь / А. Рыбаков // Архивы и делопроизводство. – 2010. – № 5. – С. 12–24.
 80. Рыбаков, А. Научно-практический комментарий к Инструкции по делопроизводству в государственных органах и организациях Республики Беларусь / А. Рыбаков // Архивы и делопроизводство. – 2010. – № 6. – С. 43–54.
 81. Рыбаков, А.Е. Оформление обложки личного дела / А.Е. Рыбаков // Отдел кадров. – 2010. – № 1. – С. 82–86.
 82. Рыбаков, А.Е. Учет и оперативное хранение личных дел работников / А.Е. Рыбаков // Отдел кадров. – 2010. – № 2. – С. 86–95.
 83. Рыбаков, А.Е. Оформление документов коллегиальных органов: протоколы / А.Е. Рыбаков // Отдел кадров. – 2010. – № 3. – С. 86–93.
 84. Рыбаков, А.Е. Оформление решений, постановлений и выписок из документов коллегиальных органов / А.Е. Рыбаков // Отдел кадров. – 2010. – № 4. – С. 90–93.
 85. Рыбаков, А.Е. Актуальные вопросы подготовки и оформления кадровых документов / А.Е. Рыбаков // Отдел кадров. – 2010. – № 11. – С. 74–79.
 86. Рыбаков, А.Е. Порядок составления, согласования и утверждения графика трудовых отпусков / А.Е. Рыбаков // Отдел кадров. – 2010. – № 12. – С. 67–75.
 87. Савицкий, Э.М. Органы Союзного государства Беларуси и России. / Э.М. Савицкий // Беларускі археаграфічны штогоднік / Белар. навук.-даследчы ін-т дакументазнаўства і архіўнай справы; редкал.: Э.М. Савіцкі (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2010. – Вып. 11. – С. 32–71.
 88. Сукач, А. Использование электронной почты в организациях Республики Беларусь / А. Сукач // Архівы і справаводства. – 2010. – № 1. – С. 38–46.
 89. Сукач, А. Современные тенденции в управлении документами / А. Сукач // Архівы і справаводства. – 2010. – № 1. – С. 52–56.
 90. Сукач, А. Формирование дел: разделение на части и тома / А. Сукач // Архівы і справаводства. – 2010. – № 2. – С. 28–33.
 91. Сукач, А. Организационно-правовые аспекты использования электронной почты в деятельности организаций / А. Сукач // Архівы і справаводства. – 2010. – № 4. – С. 80–87.
 92. Сукач, А. Организационно-правовые аспекты использования электронной почты в деятельности организаций / А. Сукач // Архівы і справаводства. – 2010. – № 5. – С. 52–59.
 93. Сукач, А. Организационно-правовые аспекты использования электронной почты в деятельности организаций / А. Сукач // Архівы і справаводства. – 2010. – № 6. – С. 65–69.
 94. Сукач, А. Архивисты восьми стран обсудили проблемы управления электронными архивными документами / А. Сукач // Архівы і справаводства. – 2010. – № 6. – С. 83–87.
 95. Сукач, А. Порядок составления и оформления документов при увольнении работника / А. Сукач // Секретарское дело. – 2010. – № 6. – С. 22–29.
 96. Сукач, А. СТБ П 2059-2010: предварительный стандарт на делопроизводственную и архивную терминологию / А. Сукач // Секретарское дело. – 2010. – № 12. – С. 13.
 97. Сукач, А. Электронная почта в организациях Республики Беларусь: практика и проблемы использования / А. Сукач // Секретарское дело. – 2010. – № 7. – С. 86–89.
 98. Сукач, А. Электронная почта в организациях Республики Беларусь: практика и проблемы использования / А. Сукач // Секретарское дело. – 2010. – № 8. – С. 70–72.
 99. Сукач, А. Правила составления и оформления документов, пересылаемых посредством электронной почты / А. Сукач // Секретарское дело. – 2010. – № 9. – С. 78–80.
 100. Сукач, А. Электронная цифровая подпись: проблемы применения на практике / А. Сукач // Секретарское дело. – 2010. – № 10. – С. 40–41.
 101. Сукач, А. Удостоверение документов, пересылаемых посредством электронной почты / А. Сукач // Секретарское дело. – 2010. – № 10. – С. 42–44.
 102. Сукач, А. Электронная почта как инструмент документооборота: общие требования / А. Сукач // Секретарское дело. – 2010. – № 12. – С. 38–41.
 103. Сукач, А.Н. «Гибридные» дела: проблемы формирования и ведения делопроизводства, а также передачи на архивное хранение / А.Н. Сукач // Мінулае і сучаснасць: архівы ў сістэме гуманітарных ведаў: матэрыялы Міжнар. навук. канф., прысвеч. 100-годдзю Віцебскай вучонай архіўнай камісіі, Мінск, 20 мая 2009 г. / Дэпартамент па архівах і справаводству Мін-ва юстыцыі Рэспублікі Беларусь, Беларус. навук.-даслед. ін-т дакументазн. і арх. працы, Нацыян. архіў Рэспублікі Беларусь, ЗАТ «ТЕХНОСЕРВЪ А/С»; рэдкал.: Н.М. Дзятчык [і інш.]. – Мінск: БелНДІДАС, 2010. – С. 381–386.
 104. Федосов, В.В. Теоретические проблемы архивоведения / В.В. Федосов // Мінулае і сучаснасць: архівы ў сістэме гуманітарных ведаў: матэрыялы Міжнар. навук. канф., прысвеч. 100-годдзю Віцебскай вучонай архіўнай камісіі, Мінск, 20 мая 2009 г. / Дэпартамент па архівах і справаводству Мін-ва юстыцыі Рэспублікі Беларусь, Беларус. навук.-даслед. ін-т дакументазн. і арх. працы, Нацыян. архіў Рэспублікі Беларусь, ЗАТ «ТЕХНОСЕРВЪ А/С»; рэдкал.: Н.М. Дзятчык [і інш.]. – Мінск: БелНДІДАС, 2010. – С. 392–396.
 105. Федосов, В.В. Архивоведение в системе междисциплинарных связей (историографический обзор) / В.В. Федосов // Беларускі археаграфічны штогоднік / Белар. навук.-даследчы ін-т дакументазнаўства і архіўнай справы; редкал.: Э.М. Савіцкі (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2010. – Вып. 11. – С. 72-80.
 106. Федосов, В. К вопросу о работе М.В. Довнар-Запольского в Госплане БССР (материалы национального архива Республики Беларусь) / В. Федосов // Сёмыя Міжнародныя Доўнараўскія чытанні: матэрыялы Міжнар. навук. канф., Рэчыца, 1-2 кастр. 2010 г. / Мін-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, УА «Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны», Рэчыцкі райвыканкам; рэдкал.: В.М. Лебедзева (адк. рэд.) [і інш.]. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2010. –С. 114–120.
 107. Шаланда, А. / А. Шаланда // Вялікае княства Літоўскае: энцыкл.: у 3 т. / рэдкал.: Т.У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]; маст. З.Э. Герасімовіч. – Мінск: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2010. – Т. 3. Дадатак. А–Я. (2 артыкулы: Геральдыка; Герб).
 108. Шаланда А. Загадка герба мястэчка Ліпнішкі, альбо развагі наконт аднаго юбілею / А. Шаланда // Ліпнішкі – 500 гадоў гісторыі (1510-2010 г.): Матэрыялылы рэгіян. навук. канф. (Ліпнішкі, 14 мая 2010 г.). – Гродна, 2010. – С. 6–14.
 109. Шаланда, А. «Banderia Lithwanorum et Ruthenorum». Да праблемы сімволікі харугваў войска ВКЛ у бітве пад Грунвальдам у 1410 г. / А. Шаланда // Навагрудчына ў гістарычна-культурнай спадчыне Еўропы (да 600-годдзя Грунвальдскай бітвы). – Мінск: УП «Рыфтур», 2010. – С. 39–49.
 110. Шаланда, А. Святы арханёл Міхаіл – герб Наваградскага ваяводства ВКЛ у ХVІ-ХVІІІ стст. / А. Шаланда // Навагрудчына ў гістарычна-культурнай спадчыне Еўропы (да 600-годдзя Грунвальдскай бітвы). – Мінск: УП «Рыфтур», 2010. – С. 119–126.
 111. Шаланда, А. Грюнвальдская битва 1410 года: итоги и перспективы исследования / А. Шаланда // Нёман. – 2010. – № 6. – С. 184–189.
 112. Шпилевская, И.Н. Сенаторская ревизия канцелярии начальника Витебской губернии 1853 г. / И.Н. Шпилевская // Беларускі археаграфічны штогоднік / Белар. навук.-даследчы ін-т дакументазнаўства і архіўнай справы; редкал.: Э.М. Савіцкі (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2010. – Вып. 11. – С. 250–262.
 113. Шпилевская, И.Н. гербовая бумага, гербовые марки в делопроизводстве государственных учреждений Российской империи XIX– начала XX в. / И.Н. Шпилевская // Мінулае і сучаснасць: архівы ў сістэме гуманітарных ведаў: матэрыялы Міжнар. навук. канф., прысвеч. 100-годдзю Віцебскай вучонай архіўнай камісіі, Мінск, 20 мая 2009 г. / Дэпартамент па архівах і справаводству Мін-ва юстыцыі Рэспублікі Беларусь, Беларус. навук.-даслед. ін-т дакументазн. і арх. працы, Нацыян. архіў Рэспублікі Беларусь, ЗАТ «ТЕХНОСЕРВЪ А/С»; рэдкал.: Н.М. Дзятчык [і інш.]. – Мінск: БелНДІДАС, 2010. – С. 167–171.
 114. Шумейко, М. Старейшина архивного дела Беларуси (к 75-летию со дня рождения профессора Э.М. Савицкого) / М. Шумейко // Архівы і справаводства. – 2010. – № 1. – С. 111–112.
 115. Шумейко, М. Белорусская тематика в польских, российских и украинских периодических и продолжающихся изданиях последних лет / М. Шумейко // Архівы і справаводства. – 2010. – № 1. – С. 133–137.
 116. Шумейко, М. Начало формирования в Беларуси архивно-археографической базы по истории Великой Отечественной войны / М. Шумейко // Архівы і справаводства. – 2010. – № 2. – С. 109–117.
 117. Шумейко, М. Археограф, историк, человек: к 80-летию со дня рождения Р.П. Платонова / М. Шумейко, В. Коршук., Ю. Смирнов // Архівы і справаводства. – 2010. – № 2. – С. 134–139.
 118. Шумейко, М. История архивного дела в Беларуси в документах российских архивов / М. Шумейко // Архівы і справаводства. – 2010. – № 3. – С. 125–136.
 119. Шумейко, М. История архивного дела в Беларуси в документах российских архивов / М. Шумейко // Архівы і справаводства. – 2010. – № 4. – С. 110–121.
 120. Шумейко, М. Российский «Вестник архивиста» №№3-4, 2008 год; №№ 1-4, 2009 год / М. Шумейко // Архівы і справаводства. – 2010. – № 4. – С. 138–143.
 121. Шумейко, М. «Белорусский след» в Центральном историческом архиве города Москвы / М. Шумейко // Архівы і справаводства. – 2010. – № 6. – С. 113-121.
 122. Шумейко, М.Ф. Ученые архивные комиссии как историко-культурный феномен // Мінулае і сучаснасць: архівы у сістэме гуманітарных ведаў. Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 100-годдзю Віцебскай вучонай архіўнай камісіі (Мінск, 20 мая 2009 г.). – Мінск.: БелНДІДАС, 2010. – С. 4–13.
 123. Шумейко, М.Ф. Записки архивиста и литератора / М.Ф. Шумейко // Неман. – 2010. – № 4. – С. 218-219.
 124. Шумейко, М.Ф. Записки архивиста и литератора / М.Ф. Шумейко // Вестник архивиста. – 2010. – № 2 (110). – С. 304–311.
 125. Шумейко, М.Ф. Чтобы помнили / М.Ф. Шумейко // Отечественные архивы. – 2010. – № 3. – С. 133.
 126. Шумейко, М.Ф. Из истории подготовки международных археографических публикаций (Методические рекомендации по археографической обработке документов серии сборников «Восстание 1863 г.») / М.Ф. Шумейко // Беларускі археаграфічны штогоднік. – Вып. 11. – Мінск, 2010. – С. 273–291.
 127. Шумейко, М.Ф. Чтобы помнили: К 80-летию со дня рождения А.В.Воробьева (21.02.1930-4.06.2006) / М.Ф. Шумейко // Беларускі археаграфічны штогоднік / Белар. навук.-даследчы ін-т дакументазнаўства і архіўнай справы; редкал.: Э.М. Савіцкі (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2010. – Вып. 11. – С. 292–295.
 128. Шумейко, М.Ф. Белорусское общество архивистов: история и современность (К 20-летию создания Белорусского общества архивистов) / М.Ф. Шумейко // Архіварыус: зб. навук. паведамл. і арт. Сер. «Гісторыя, архівазнаўства, крыніцазнаўства» / Нацыян. гістар. архіў Беларусі; рэдкал.: Ю.М. Бохан (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2010. – Вып. 8. – С. 3–9.
 129. Шумейко, М.Ф. Почепский район Брянской обл. как ареал взаимодействия трех братских народов // Русское наследие в странах Восточной и Центральной Европы: материалы межгосуд. науч. конф., г. Брянск, 5-8 июля 2010 г., приуроченной к 600-летию битвы при Грюнвальде / Фонд «Русский мир», Брянский госуд. унив-т им. акад. И.Г. Петровского. – Брянск: РИО Брянского государственного университета, 2010. – С. 555–559.
 130. Шумейко, М. Роля М.В. Доўнар-Запольскага ў выяўленні, вяртанні і ўвядзеніі ў навуковы і культурны ўжытак нацыянальных культурных каштоўнасцей, якія апынуліся за межамі Беларусі / М. Шумейко // Сёмыя Міжнародныя Доўнараўскія чытанні: матэрыялы Міжнар. навук. канф., г. Рэчыца, 1-2 кастр. 2010 г. / Мін-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, УА «Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны», Рэчыцкі райвыканкам; рэдкал.: В.М. Лебедзева (адк. рэд.) [і інш.]. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2010. – С. 120–131.
 131. Яцкевіч, З.Л. Кнігі прывілеяў як крыніца па гісторыі гарадоў ВКЛ / З.Л. Яцкевіч // Віцебскія старажытнасці: матэрыялы навук. канф., прысвеч. 50-годдзю знаходкі берасцаной граматы ў Віцебску і 150-годдзю з дня нараджэння А.Р. Брадоўскага, 22-23 кастрыч. 2009 г., Віцебск. – Мінск: Медысонт, 2010. – С. 129–137.
 132. Яцкевіч, З.Л. Віцебскі магістрат у кан. ХVІ-ХVІІІ стст. // Віцебскія старажытнасці: матэрыялы навук. канф., прысвеч. 50-годдзю знаходкі берасцаной граматы ў Віцебску і 150-годдзю з дня нараджэння А.Р. Брадоўскага, 22-23 кастрыч. 2009 г., Віцебск. – Мінск: Медысонт, 2010. – С.117–128.
 133. Яцкевіч, З.Л. Падарожны дзённік Даніэла Крмана / В.М. Ляшук, З.Л. Яцкевіч // Архіварыус: зб. навук. паведамл. і арт. Сер. «Гісторыя, архівазнаўства, крыніцазнаўства» / Нацыян. гістар. архіў Беларусі; рэдкал.: Ю.М. Бохан (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2010. – Вып. 8. – С. 89–114.
 134. Яцкевіч, З.Л. Малы гербоўнік Рагачоўскай шляхты / З.Л. Яцкевіч // Архіварыус: зб. навук. паведамл. і арт. Сер. «Гісторыя, архівазнаўства, крыніцазнаўства» / Нацыян. гістар. архіў Беларусі; рэдкал.: Ю.М. Бохан (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2010. – Вып. 8. – С. 255–276.
 135. Яцкевич, Д.Л. Федор Андреевич Жудро – историк, археограф, краевед, публицист (опыт биобиблиографии) / Ю.Н. Снапковский, Д.Л. Яцкевич // Архіварыус: зб. навук. паведамл. і арт. Сер. «Гісторыя, архівазнаўства, крыніцазнаўства» / Нацыян. гістар. архіў Беларусі; рэдкал.: Ю.М. Бохан (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2010. – Вып. 8. – С. 298-309.
 136. Яцкевіч, З.Л. [Рэцензія] / В.В. Урублеўскі, З.Л. Яцкевіч // Архіварыус: зб. навук. паведамл. і арт. Сер. «Гісторыя, архівазнаўства, крыніцазнаўства» / Нацыян. гістар. архіў Беларусі; рэдкал.: Ю.М. Бохан (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2010. – Вып. 8. – С. 316–318. – Рэц. на кн.: Галенчанка, Г.Я. Невядомыя і маловядомыяпомнікі духоўнай спдчыны і культурных сувязей Беларусі XV – XVII ст. / Г.Я. Галенчанка. – Мінск: Беларуская навука, 2008. – 458 с.
 137. Яцкевіч, З.Л. [Рэцензія] / В.В. Урублеўскі, З.Л. Яцкевіч // Архіварыус: зб. Навук. Паведамл. І арт. Сер. «Гісторыя, архівазнаўства, крыніцазнаўства» / Нацыян. Гістар. Архіў Беларусі; рэдкал.: Ю.М. Бохан ( алл. Рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2010. – Вып. 8. – С. 319–323. – Рэц. На кн.: Калечыц, І.Л. Дапаможныя гістарычныя дысцыпліны: вучэб.-метад. Дапам. / І.Л. Калечыц. – 2-е выд. – Мінск: БДПУ, 2009. – 140 с.