Публикации сотрудников БелНИИДАД

| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |


2013 год

 1. Барбарчук В.А. Как защитить документы от подделки // Архивы и делопроизводство. – 2013. – № 4. – С. 41 – 48.
 2. Бурачонак А.В. Удзел ганаровых грамадзян у развіцці фабрычна-заводскага прадпрымальніцтва Беларусі ў канцы ХІХ – пачатку ХХ ст. / А.В. Бурачонак // Европа: актуальные проблемы этнокультуры: материалы VI Междунар. науч.-теорет. конф.(г. Минск, 22 апр. 2013 г. / БГПУ им. М. Танка; редкол. В.В. Тугай (отв. ред.), А.П. Житко, Г.А. Космач и др. – Минск: БГПУ, 2013. – С. 219–221.
 3. Бурачонак А.В. Крыніцы па праблеме развіцця прамысловага прадпрымальніцтва ў фабрычна-заводскай сферы вытворчасці Беларусі ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст. // Историческое наследие Беларуси: выявление, сохранение и изучение: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию Гос. арх. службы Респ. Беларусь, 85-летию Нац. архива Респ. Беларусь и 20-летию кафедры источниковедения БГУ (г. Минск, 17-18 мая 2012 г.): в 2 ч. Ч. 1 / редкол.: В.И. Адамушко [и др.]. – Минск: БелНИИДАД, 2013. – С. 133–141.
 4. Дернович Е.П. Новое издание Альбома форм организационно-распорядительных документов с комментариями // Архивы и делопроизводство. – 2013. – № 1. – С. 35 – 37.
 5. Дернович Е.П. Внесены изменения в Методические рекомендации по использованию электронной почты в деятельности организаций Республики Беларусь и Методические рекомендации по составлению табеля унифицированных форм документов организаций// Архивы и делопроизводство. – 2013. – № 6. – С. 52 – 55.
 6. Жлутка А. Эўрыпід. Бакханкі / Пераклад Ю. Дрэйзіна; публікацыя А. Жлуткі // Дзеяслоў. – 2013. – № 6. – С. 223—258.
 7. Жлутка А. Стэфан Свяжаўскі. Святы Тамаш прачытаны нанава // Наша Вера. – 2013. – № 1. С. 36—38; № 2. – С. 22—24; № 3. – С. 12—14. (пераклад, прадмова і каментарый).
 8. Жлутка А. Шлях да слова: Ад Канстанціна Філосафа да Канстанціна Прэслаўскага // Наша Вера. – 2013. – № 2. – С. 25—28.
 9. Жлутка А. Толькі Стрыйкоўскі? (Наратыўныя крыніцы пра каранацыю ў Наваградку) // Людзі і ўлада Навагрудчыны: гісторыя ўзаемадзеяння: да 500-годдзя надання Навагрудку прывілея на магдэбургскае права: Зб. навук. арт. – Мінск: Беларуская навука, — 2013. – С. 54—65.
 10. Жумарь С.В. Архивы организаций сегодня // Архивы и делопроизводство. – 2013. – № 1. – С. 64 – 65.
 11. Жумарь С.В. Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов. Справочник. – Ч. 2. – Фонодокументы. – Минск: ПрофПресс, 2013.
 12. Жумарь С.В. Фонды Национального архива Республики Беларусь: краткий справочник / сост. Г.Н.Лихтенштейн, Е.Р. Маньковская. – Минск: НББ, 2012. – 229 с. // Архиварыус. – 2013. Вып. 11 – С. 276 – 278.
 13. Жумарь С.В. К вопросу о государственном управлении архивным делом // Историческое наследие Беларуси: выявление, сохранение и изучение: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию Гос. арх. службы Респ. Беларусь, 85-летию Нац. архива Респ. Беларусь и 20-летию кафедры источниковедения БГУ (г. Минск, 17-18 мая 2012 г.): в 2 ч. Ч. 2 / редкол.: В.И. Адамушко [и др.]. – Минск: БелНИИДАД, 2013. – С. 205 – 210.
 14. Zhumar S. Aktuelle informationen zum Archivwesen in Weißrussland und neue perspektiven die deutsche forschung // Archivar. – Februar. – 2013. – S. 61 – 63.
 15. Капмоле Н.А. Особенности оформления совместных документов // Секретарское дело. – 2013. – № 4. – С. 19 – 22.
 16. Мальчевский Е.С. Оценка влияния охраны интеллектуальной собственности на положение страны в рейтинге экономической свободы // Интеллектуальная собственность в Беларуси. – 2013. – № 1. – С.28 – 33; № 2. – С.22 – 26.
 17. Мальчевский Е.С. Организация патентно-информационного обеспечения // Информатика. – 2013. – № 2 (38). – С.90 – 94.
 18. Мальчевский Е.С. Документирование государственного учета объектов промышленной собственности // Архівы і справаводства. – 2013. – № 3. – С.130 – 136.
 19. Мальчэўскі Я.С. Паўтаральнасць інфармацыі ў патэнтавых дакументах // Историческое наследие Беларуси: выявление, сохранение и изучение: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию Гос. арх. службы Респ. Беларусь, 85-летию Нац. архива Респ. Беларусь и 20-летию кафедры источниковедения БГУ (г. Минск, 17-18 мая 2012 г.): в 2 ч. Ч. 2 / редкол.: В.И. Адамушко [и др.]. – Минск: БелНИИДАД, 2013. – С. 158 – 163.
 20. Мальчэўскі Я.С. Супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь з краінамі СНД у галіне аховы прамысловай уласнасці (1991 – 2012 гг.) // Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии (вторая половина XX – начало XXI вв.): материалы Междунар. науч. конф. (г. Витебск, 25 – 26 апр. 2013 г.) / ВГУ им. П.М. Машерова – Витебск, 2013. – С. 146–150.
 21. Філіграні архіўных дакументаў Беларусі XVI—пачатку ХХ ст. / Складальнік В.С. Пазднякоў. – Мінск: БелНДІДАС, 2013. – 255 с., іл.
 22. Пазднякоў В.С. Вадзяныя знакі Слуцкага Евангелля і праблема датавання рукапісу // Беларускі археаграфічны штогоднік. – Вып. 14. Мінск: БелНДІДАС, 2013. – С. 170—194.
 23. Поздняков В.С. Проблемы использования компьютерных технологий при подготовке альбома филиграней // Берковские чтения — 2013. Книжная культура в контексте международных контактов. материалы Междунар. науч. конф. (г. Минск, 16—17 мая 2013 г.). Минск, М., 2013. – С. 292—296.
 24. Пазднякоў В.С. Вадзяныя знакі Слуцкага Евангелля // Матэрыялы ІХ Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў “Статут Вялікага Княства Літоўскага ў гісторыі і культуры Беларусі” (г. Мінск, 18—19 красавіка 2013 г.). – Мінск: НББ, 2013. – С. 179—185, іл.
 25. Пазднякоў Валерый. Беларуская грамата XV стагоддзя: дароўны ліст княгіні Марыі намесніку віцебскаму Івану Ільінічу на сяльцо каля ракі Друць // Герольд Litherland. – 2013. – № 19. – С. 118—125.
 26. Пазднякоў В.С. Вильна // Города, местечки и замки Великого княжества Литовского. Энциклопедия. 2-е изд. – Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2013. – С. 92—98.
 27. Пазднякоў В.С. Ганцевичи // Города, местечки и замки Великого княжества Литовского. Энциклопедия. 2-е изд. – Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2013. – С. 110.
 28. Пазднякоў В.С. Гомель // Города, местечки и замки Великого княжества Литовского. Энциклопедия. 2-е изд. – Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2013. – С. 118—119.
 29. Пазднякоў В.С. Давид-Городок // Города, местечки и замки Великого княжества Литовского. Энциклопедия. 2-е изд. – Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2013. – С. 133.
 30. Пазднякоў В.С. Каролинский замок // Города, местечки и замки Великого княжества Литовского. Энциклопедия. 2-е изд. – Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2013. – С. 165.
 31. Пазднякоў В.С. Каунас // Города, местечки и замки Великого княжества Литовского. Энциклопедия. 2-е изд. – Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2013. – С. 165—168.
 32. Пазднякоў В.С. Кедайняй // Города, местечки и замки Великого княжества Литовского. Энциклопедия. 2-е изд. – Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2013. – С. 168—169.
 33. Пазднякоў В.С. Клецк // Города, местечки и замки Великого княжества Литовского. Энциклопедия. 2-е изд. – Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2013. – С. 171—172.
 34. Пазднякоў В.С. Кнышин // Города, местечки и замки Великого княжества Литовского. Энциклопедия. 2-е изд. – Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2013. – С. 172—173.
 35. Пазднякоў В.С. Кодень // Города, местечки и замки Великого княжества Литовского. Энциклопедия. 2-е изд. – Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2013. – С. 175.
 36. Пазднякоў В.С. Копысь // Города, местечки и замки Великого княжества Литовского. Энциклопедия. 2-е изд. – Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2013. – С. 178.
 37. Пазднякоў В.С. Лельчицы // Города, местечки и замки Великого княжества Литовского. Энциклопедия. 2-е изд. – Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2013. – С. 188.
 38. Пазднякоў В.С. Логойск // Города, местечки и замки Великого княжества Литовского. Энциклопедия. 2-е изд. – Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2013. – С. 193.
 39. Пазднякоў В.С. Мозырь // Города, местечки и замки Великого княжества Литовского. Энциклопедия. 2-е изд. – Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2013. – С. 216—217.
 40. Пазднякоў В.С. Мяркине // Города, местечки и замки Великого княжества Литовского. Энциклопедия. 2-е изд. – Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2013. – С. 227.
 41. Пазднякоў В.С. Несвиж // Города, местечки и замки Великого княжества Литовского. Энциклопедия. 2-е изд. – Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2013. – С. 229—231.
 42. Орша // Города, местечки и замки Великого княжества Литовского. Энциклопедия. 2-е изд. – Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2013. – С. 241—242.
 43. Пазднякоў В.С. Паневежис // Города, местечки и замки Великого княжества Литовского. Энциклопедия. 2-е изд. – Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2013. – С. 247.
 44. Пазднякоў В.С. Пинск // Города, местечки и замки Великого княжества Литовского. Энциклопедия. 2-е изд. – Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2013. – С. 248—249.
 45. Пазднякоў В.С. Расейняй // Города, местечки и замки Великого княжества Литовского. Энциклопедия. 2-е изд. – Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2013. – С. 264.
 46. Пазднякоў В.С. Речица // Города, местечки и замки Великого княжества Литовского. Энциклопедия. 2-е изд. – Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2013. – С. 265—266.
 47. Пазднякоў В.С. Смоленск // Города, местечки и замки Великого княжества Литовского. Энциклопедия. 2-е изд. – Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2013. – С. 277—278.
 48. Пазднякоў В.С. Супрасль // Города, местечки и замки Великого княжества Литовского. Энциклопедия. 2-е изд. – Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2013. – С. 283.
 49. Пазднякоў В.С. Тракай // Города, местечки и замки Великого княжества Литовского. Энциклопедия. 2-е изд. – Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2013. – С. 285—286.
 50. Пазднякоў В.С. Тыкоцин // Города, местечки и замки Великого княжества Литовского. Энциклопедия. 2-е изд. – Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2013. – С. 289.
 51. Пазднякоў В.С. Асвета і культура ў другой палове XVI—першай палове XVII ст. // Вялікі гістарычны атлас Беларусі ў 4-х тамах. Том 2. Мінск: Белкартаграфія, 2013. С. 57.
 52. Пазднякоў В.С. Асвета і культура ў другой палове XVIІ—XVІII ст. // Вялікі гістарычны атлас Беларусі ў 4-х тамах. Том 2. – Мінск: Белкартаграфія, 2013. – С. 58—59.
 53. Рудовіч С.С. Вусная гісторыя ў архіве: стэнаграмы “вечарын успамінаў” бальшавікоў Беларусі і Заходняга фронту як гістарычная крыніца // Историческое наследие Беларуси: выявление, сохранение и изучение: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию Гос. арх. службы Респ. Беларусь, 85-летию Нац. архива Респ. Беларусь и 20-летию кафедры источниковедения БГУ (г. Минск, 17-18 мая 2012 г.): в 2 ч. Ч. 2 / редкол.: В.И. Адамушко [и др.]. – Минск: БелНИИДАД, 2013. – С. 112 – 126.
 54. Рудович С.С. Из истории становления института прокуратуры в Республике Беларусь (1990-е гг.) // Беларускі археаграфічны штогоднік. – Вып. 14. – Мінск: БелНИИДАД, 2013. – С. 26 – 42.
 55. Методические рекомендации по работе с документами в организациях Республики Беларусь, внедряющих международные стандарты ISO серии 9000 «Системы менеджмента качества» / авт.-разраб.: А.Н.Сукач, Н.С.Максимова, А.Е.Рыбаков. – Минск: БелНИИДАД, 2013. – 50 с.
 56. Андрей Рыбаков. Происхождение и эволюция термина «документ» // Архивы и делопроизводство. – 2013. – № 5. – С. 68 – 75; № 6. – С.70 – 81.
 57. Андрей Рыбаков. Научно-практический комментарий к Инструкции по делопроизводству в государственных органах и организациях Республики Беларусь // Архивы и делопроизводство. – 2013. – № 1. – С. 25 – 34; № 2. – С. 44 – 55; № 3. – С. 32 – 41; № 4. – С. 25 – 34; – № 5. – С. 25 – 34; № 6. – С. 30 – 48.
 58. Андрей Рыбаков. Новый порядок выдачи и свидетельствования копий документов, касающихся прав и (или) законных интересов граждан и юридических лиц: комментарий специалиста // Архивы и делопроизводство. – 2013. – № 2. – С. 28 – 43.
 59. Рыбаков А.Е. Понятие «документы Национального архивного фонда» в контексте правового оформления системы управления документами и архивами в Республике Беларусь // Историческое наследие Беларуси: выявление, сохранение и изучение: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию Гос. арх. службы Респ. Беларусь, 85-летию Нац. архива Респ. Беларусь и 20-летию кафедры источниковедения БГУ (г. Минск, 17—18 мая 2012 г.). В 2 ч. Ч. 2/ редкол.: В.И. Адамушко [и др.]. – Минск: БелНИИДАД, 2013. – С. 249 – 255.
 60. Andrei Rybakou. The Formation and Development of Archival Science in the Republic of Belarus // Atlanti: Review for modern archival theory and practice. – Trieste – Maribor, 2013. – Vol. 23 (2013). – № 1. – P. 49 – 56.
 61. Сукач А.Н. О новых Методических рекомендациях по работе с документами в организациях, внедряющих международные стандарты ISO серии 9000 на системы менеджмента качества // Архивы и делопроизводство. – 2013. – № 6. – С. 49 – 52.
 62. Сукач А.Н. СТБ 2059-2013: продолжая отечественные традиции терминологии в сфере делопроизводства и архивного дела // Архивы и делопроизводство. – 2013. – № 4. – С. 48 – 52.
 63. Сукач А.Н. Закон «О коммерческой тайне: нововведение в части работы с документами // Архивы и делопроизводство. – 2013. – № 2. – С. 65 – 70.
 64. Шаланда А. Геральдыка князёў Агінскіх: генезіс, легенда, факты // Герольд Litherland. – Горадня–Менск, 2013. – № 19. – С. 20–29.
 65. Шаланда А. Сапраўдны гербоўнік шляхты Ваўкавыскага павета ВКЛ у другой палове ХVІ–ХVІІІ ст. (Г) // Герольд Litherland. – Горадня –Менск, 2013. – № 19. – С. 55–66.
 66. Шаланда А., Галубовіч В. Вяртанне сапраўднага герба Мастоў: “Memoria Stanislai Augusti 1791” // Герольд Litherland. – Горадня–Менск, 2013. – № 19. – С. 55–66.
 67. Шаланда А. Лёс клейнавых гербаў шляхты ВКЛ і яе гербавы “сепаратызм” у другой палове ХVI–XVIII ст. // Генеалогія. Зб. наукових праць. – Киïв: Простір, 2013. – Вип. 1. – С. 427–434.
 68. Шаланда А. Гербы шляхты Наваградскага павета ВКЛ у другой палове XVI–першай палове XVII ст. // Людзі і ўлада Навагрудчыны: гісторыя ўзаемадзеяння (да 500-годдзя надання Навагрудку прывілея на магдэбургскае права). Зб. навук. артыкулаў. – Мінск: Беларуская навука, 2013. – С.119–129.
 69. Шаланда А. Сфрагістыка ВКЛ у польскай, расійскай, украінскай і літоўскай гістарыяграфіях ХХ–пачатку ХХІ ст. // Беларусь, Расія, Украіна: дыялог народаў і культур. – Гродна: ЮрсаПрынт, 2013. – С. 74–78.
 70. Шаланда А. Геральдыка Радзівілаў у другой палове XVI–XVII ст. на падставе сфрагістычнага матэрыялу // Замкі, палацы і сядзібы ў кантэксце еўрапейскай культуры. Зб. навук. артыкулаў. – Мінск: Медысонт, 2013. – С.269–278.
 71. Теория и практика белорусской археографии (XVIII–XX вв.): сб. док. / сост. М.Ф. Шумейко. – Минск, 2013. – 366 с.
 72. Ісці на святло лабірынтамі даўніх падзей: зборнік памяці Віталя Скалабана/ уклад. А.Сідарэвіч, А.Фядута, М.Шумейка.—Мінск: Лімарыус, 2013.—500 с.
 73. Шумейко М.Ф. Исторические и правовые аспекты реституции белорусских архивов. – Минск: БелНИИДАД, 2013. – 270 с.
 74. Шумейко М.Ф. Архівазнаўства. Дапаможнік па курсе “Архівазнаўства” для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў спецыяльнасцей 1-23 01 13 “Гісторыка-архівазнаўства” 1-26 02 04 “Дакументазнўства” (па напрамках) ( в печати).
 75. Шумейко М.Ф. «Архіварыус». Вып. 10 (подп.: Соб. инф.) // Архивы и делопроизводство. – 2013. – № 2. – С. 128—129.
 76. Шумейко М.Ф. Архивно-археографическая деятельность И.Я.Спрогиса: к 180-летию со дня рождения // Проблемы славяноведения. Сб. научных статей и материалов. – Брянск: Ладомир, 2013. – С. 77 —90.
 77. Шумейко М.Ф. Архивы, библиотеки, музеи как институты социальной памяти человечества // Историческое наследие Беларуси: выявление, сохранение и изучение: материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию Гос. арх. службы Респ. Беларусь, 85-летию Нац. архива Респ. Беларусь и 20-летию кафедры источниковедения БГУ (г. Минск, 17-18 мая 2012 г.): в 2 ч. Ч. 1 / редкол.: В.И. Адамушко [и др.]. – Минск: БелНИИДАД, 2013. – С. 100—111.
 78. Шумейко М.Ф. Беларускі археаграфічны штогоднік. Выпуск 13 // Архивы и делопроизводство. – 2013. – № 1. – С. 110—114 (подп. Соб. инф.)
 79. Шумейко М.Ф. Белорусские адреса российского историка-архивиста А.Ф.Изюмова. Первая половина ХХ века // Вестник архивиста. – М., 2013. – № 1. – С. 232—246
 80. Шумейко М.Ф. «Генерал» архивного дела (К 180-летию со дня рождения И.Я. Спрогиса) // Архивы и делопроизводство. – 2013. – № 3. – С. 122—129.
 81. Шумейко М.Ф. Документальное наследие Великого Княжества Литовского: объект совместного изучения и публикации или «яблоко раздора» ? // Беларусь, Расія, Украіна: дыялог народаў і культур / уклад. Д.У.Караў, В.В.Масненка (серыя “Гістарыяграфічныя даследванні”). Гродна: ЮрсаПрынт, 2013. – С. 152—157.
 82. Шумейко М.Ф. Зарубежные научные контакты академика В.И.Пичеты // Русское научное наследие за рубежами России: Материалы науч. конф. (г. Брянск, 24—25 октября 2013 г.) / отв. ред. С.И.Михальченко. Брянск: РИО Брянского госуд. Университета, 2013. – С. 95—119.
 83. Шумейко М.Ф. Идентификация документальных памятников белорусского происхождения—основа для успешного решения вопросов совместного их использования // Архивы и делопроизводство. – 2013. – № 1. – С. 78—94.
 84. Шумейко М.Ф. Мастер архивных изысканий (К 150-летию со дня рождения В.Г.Краснянского) // Архивы и делопроизводство. – 2013. – № 4. – С. 91—97.
 85. Шумейко М.Ф. Редакция—архив. Полезный диалог (подп.: Соб. инф.)// Архивы и делопроизводство. – 2013. – № 2. – С. 126—127.
 86. Шумейко М.Ф. «Я никогда не стеснялся учиться архивному делу» (К столетию со дня рождения С.З. Почанина) // Архивы и делопроизводство. – 2013. – № 2. – С. 106—114.
 87. Шумейко М.Ф. Издание корпуса источников по истории белорусской литературы ХХ в.// Сетевой журнал «Вестник архивиста» www.vest.archive.ru| component|content|article. Режим доступа 14 ноября 2013 [рец. на сб. док. «Купала і Колас, вы нас гадавалі…”]; опубл.: //Вестник архивиста. – 2013.— № 4. – С. 301—315.
 88. Шумейко М.Ф. Возобновление археографической традиции (К 10-летию создания Археографической комиссии в системе Государственной архивной службы Беларуси) // АЕ за 2009 – 2010. М., 2013. – С. 213 – 226.
 89. Шумейко М.Ф. «Вильну до ее оккупации в 1915 г. можно было назвать городом архивов, библиотек и музеев» (Записки старшего архивиста I отделения II секции ЕГАФ РСФСР А.И.Миловидова в Наркомпрос РСФСР) // АЕ за 2009—2010 гг. М., – 2013. – С. 457—467.
 90. Шумейко М.Ф. Календарь знаменательных и памятных дат на 2014 год // Архивы и делопроизводство. – 2013. – № 6. – С. 131 – 138.
 91. Шумейко М.Ф. В.В.Скалабан как историк, источниковед, археограф (к 65-летию со дня рождения)// Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны. – Мінск: БДУ, 2013. Вып.8. – С. 20 – 25.