Издания БелНИИДАД

| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993|


2000 год

 1. Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 1 / Дзярж. кам. па арх. і справаводству Рэсп. Беларусь. Археагр. каміс. Дзярж. кам. па арх. і справаводству Рэсп. Беларусь. БелНДІДАС; Рэдкал.: Р. П. Платонаў (гал. рэд.), У. І. Адамушка, Г. Л. Гарбачоў, Н. М. Дзятчык, С. У. Жумар, П. П. Журкевіч, Г. В. Кісялёў, А. М. Міхальчанка, Э. М. Савіцкі, К. А. Сечанава, В. У. Скалабан (нам. гал. рэд.), М. С. Сташкевіч, У. В. Фядосаў, М. Ф. Шумейка, Я. Я. Янушкевіч. — Мн.: БелНДІДАС, 2000. — 266 с.
 2. Высшие органы государственной власти и центрального управления Белорусской ССР (1965 — 1991): В 3 ч / Гос. ком. по арх. и делопроизводству Респ Беларусь. Европ. фонд “Диалог”. БелНИИДАД. Нац. арх. Респ. Беларусь; Редкол.: В. В. Федосов (гл. ред.) и др.; Авт. кол.: Р. П. Платонов (рук.), С. В. Жумарь, М. К. Бобер и др.; Среди авт.: С. И. Павлович, Е. К. Прыгунова, В. К. Ракашевич, Э. М. Савицкий. — Ч. 1. — Мн.: БелНИИДАД, 2000. — 214 с.; Ч. 2. — Мн.: БелНИИДАД, 2000. — 258 с.; Ч. 3. — Мн.: БелНИИДАД, 2000. — 204 с.
 3. Гарэцкі М. Публіцыстыка 1918 — 1919 гг. / Нац. арх. Рэсп. Беларусь. Рэсп. фонд імя братоў Гарэцкіх. БелНДІДАС; Уклад.: В. Дз. Селяменеў, В. У. Скалабан; Навук. рэд. М. І. Мушынскі. — Мн.: БелНДІДАС, 2000. — 158 с. — Бібліягр. у тэксце.
 4. Государственные архивы Республики Беларусь (1944 — 1997): Краткий справочник / Гос. ком. по арх. и делопроизводству Респ. Беларусь. БелНИИДАД; Авт.-сост.: А. Н. Михальченко (рук.), С. В. Жумарь (отв. сост.), Л. Н. Александрова, О. А. Добычина, С. И. Павлова. — Мн.: БелНИИДАД, 2000. — 476 с.
 5. 90 гадоў Віцебскай вучонай архіўнай камісіі: Матэрыялы навук.-практ. канф., г. Віцебск, 24 лістап. 1999 г. / Дзярж. арх. Віцеб. вобл. Віцеб. абл. краязн. музей. БелНДІДАС. Археагр. каміс. Дзярж. кам. па арх. і справаводству Рэсп. Беларусь; Склад.: В. У. Скалабан, В. В. Шарэнда, М. Ф. Шумейка; Рэд. кал.: М. У. Пішчулёнак (старшыня), В. У. Скалабан, У. В. Фядосаў, В. В. Шарэнда, М. Ф. Шумейка, Ж. Ф. Юшкоўская. — Мн.: БелНДІДАС; Віцебск, 2000. — 91 с.
 6. Мужество и трагедия народа: По материалам “круглого стола”, посвящ. 55-летию Победы в Великой Отеч. войне (Минск, 3 мая 2000 г.) / БелНИИДАД. Археогр. комис. Гос. ком. по арх. и делопроизводству Респ. Беларусь. Бел. респ. фонд “Взаимопонимание и примирение”. Нац. арх. Респ. Беларусь; Отв. ред.: Р. П. Платонов, В. В. Федосов. — Мн.: БелНИИДАД, 2000. — 91 с.
 7. Платонов Р. П. Белоруссия, 1941-й: известное и неизвестное: По док. Нац. арх. Респ. Беларусь / БелНИИДАД. Нац. арх. Респ. Беларусь. — Мн.: БелНИИДАД, 2000. — 208 с. — Библиогр. в примеч.: с. 192 — 195. — Имен. указ.: с. 200 — 206.
 8. Расціслаў Пятровіч Платонаў (Да 70-годдзя з дня нараджэння): Бібліягр. паказ. / БелНДІДАС; Склад.: Т. А. Самайлюк, В. У. Скалабан. — Мн.: БелНДІДАС, 2000. — 62 с., партр.
 9. Слоўнік асабовых імёнаў. Бел.-рус. і рус.-бел. / Уклад. У. А. Сарока; Навук. рэд. М. Н. Крыўко. — Мн.: БелНДІДАС; Тэсей, 2000. — 280 с.
 10. Улашчык М. Мемуары і дзённікі як крыніцы па гісторыі Беларусі: З рукапіс. спадчыны / БелНДІДАС; Уклад.: Я. М. Кісялёва, В. У. Скалабан; Рэд. кал.: Н. М. Дзятчык, П. П. Журкевіч, А. К. Каўка і інш.; Сярод членаў рэд. кал.: Э. М. Савіцкі, В. У. Скалабан, У. В. Фядосаў. Аўт. прадм. В. Скалабан. — Мн.: Пейто, 2000. — 86 с. — Бібліягр. спасылкі ў падрадк. заўв.
 11. Унифицированная система организационно-распорядительной документации: Утв. Гос. ком. по арх. и делопроизводству Респ. Беларусь, 28.12.1999 / Гос. ком. по арх. и делопроизводству Респ. Беларусь. БелНИИДАД; Авт. П. А. Левчик (рук. авт. коллек.), Э. Н. Давыдова, Е. К. Прыгунова, А. Е. Рыбаков, Е. А. Сеченова. — Мн.: БелНИИДАД, 2000. — 87 с.