Издания БелНИИДАД

| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993|


1999 год

 1. Альбом форм организационно-распорядительных документов / Гос. ком. по арх. и делопроизводству Респ. Беларусь. БелНИИДАД; Авт.-разраб.: Э. Н. Давыдова, П. А. Левчик, А. Е. Рыбаков, А. С. Терехов. — Мн.: БелНИИДАД, 1999. — 144 с. — Загл. обл. парал.: рус., бел.
 2. Архіў уніяцкіх мітрапалітаў: Дак. да гісторыі царквы ў Беларусі XV — XIX стст. у фондзе “Канцылярыя мітрапаліта грэка-уніяц. цэркваў у Расіі”: Даведнік / БелНДІДАС. Полац. грэка-катал. грамада; Склад.: С. І. Паўловіч, Т. М. Мальцава; Навук. рэд.: М. Ф. Шумейка, М. М. Баўтовіч. — Мн.: БелНДІДАС; Полацк: Грэка-катал. рэлігійн. грамада, 1999. — 385 с. — Тлумач. слоўн.: с. 371 — 382. — Паказ. геагр. назв., імёнаў: с. 269 — 370.
 3. Валахановіч А. І., Міхнюк У. М. Споведзь у надзеі застацца жывым: Аўтабіягр. Б. Тарашкевіча / БелНДІДАС; Навук. рэд. А. С. Ліс. — Мн.: БелНДІДАС, 1999. — 197 с.: іл. — (Сер. “Вернутыя з небыцця”). — Частка тэксту: рус. — Паказ. імян., геагр.: с. 182 — 196.
 4. Жумарь С. В., Карев Д. В., Шумейко М. Ф. Очерки истории архивного дела в Беларуси (XV в. — 1991 г.) / БелНИИДАД; Науч. ред. А. Н. Михальченко. — Мн.: БелНИИДАД, 1999. — 292 с. — Библиогр. в конце гл.
 5. Журкевич П. П. Развитие отношений управления как естественно-исторический процесс: Монография. — Мн.: БелНИИДАД, 1999. — 132 с., схемы. — Библиогр.: с. 126 — 130 (106 назв.).
 6. Знешняя палітыка Беларусі: Зб. дак. і матэрыялаў. Т. 2 (1923 — 1927 гг.) / М-ва замеж. спраў Рэсп. Беларусь. БДУ. БелНДІДАС; Склад.: У. М. Міхнюк, У. К. Ракашэвіч, Я. С. Фалей, А. В. Шарапа. — Мн., 1999. — 461 с. — Паказ.: с. 441 — 452.
 7. Кто есть Кто в Республике Беларусь / БелНИИДАД; Авт.-сост.: А. И. Валаханович, А. Э. Вертинский, О. Н. Колб и др.; Среди авт. также: А. С. Король, В. П. Осмоловский, С. И. Павлович, Т. Б. Полякова, А. Е. Рыбаков, В. В. Федосов, И. Г. Яцкевич; Ред. кол.: В. В. Федосов и др. — Мн.: ООО “Завигар”, 1999. — 295 с.
 8. Магілёўскі магістрат 1580 — 1581, 1588. Вып. 1. Беларусь у актавых кнігах ХVI — ХVIII стст. / Нац. гіст. арх. Беларусі; Склад.: З. Л. Яцкевіч, А. А. Лашкевіч. — Мн.: БелНДІДАС, 1999. — 461 с.: табл. — Асабовы, геагр. паказ.: с. 328 — 454.
 9. На крутым павароце: Ідэол.-палітычная барацьба на Беларусі ў 1929 —1931 гг.: Дакументы, матэрыялы, аналіз / Аўт.-склад. Р. П. Платонаў. — Мн.: БелНДІДАС, 1999. — 385 с. — Імян., геагр. паказ.: с. 359 — 373.
 10. Первая всебелорусская конференция архивных работников 12 — 15 мая 1924 г.: Док. и материалы / Гос. ком. по арх. и делопроизводству Респ. Беларусь. БелНИИДАД. Археогр. комис. Гос. ком. по арх. и делопроизводству Респ. Беларусь; Сост. М. Ф. Шумейко. — Мн.: БелНИИДАД, 1999. — 148 с.: табл. — Библиогр. в примеч.: с.133 — 142. — Имен. указ.: с. 145 — 146.
 11. Прейскурант на платные работы и услуги, выпол-няемые архивными учреждениями Республики Беларусь / Гос. ком. по арх. и делопроизводству Респ. Беларусь; Сост. В. В. Федосов. — Мн.: БелНИИДАД, 1999. — 24 с.
 12. Рыбаков А. Е. Общее делопроизводство в центральном аппарате государственного управления Великого княжества Литовского в ХVI в.: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук: (07.00.09, 05.25.02) / БелНИИДАД. — Мн.: БелНИИДАД, 1999. — 20 с.
 13. Улашчык М. Краязнаўства: Нататкі пра бадзянні ў 1924 — 1929 гг.: З рукап. спадчыны / БелНДІДАС; Падрыхт. тэксту і камент. Я. М. Кісялёвай, В. У. Скалабана; Рэд. кал.: Н. М. Дзятчык і інш. — Мн.: БелНДІДАС; Пейто, 1999. — 158 с.: партр., іл.
 14. Улашчык М. Працы па археаграфіі і крыніцазнаўству гісторыі Беларусі: З рукап. спадчыны / БелНДІДАС; Уклад.: Я. М. Кісялёва, В. У. Скалабан; Рэд. кал.: Н. М. Дзятчык і інш. — Мн.: БелНДІДАС, 1999. — 119 с. — Бібліягр. спасылкі ў падрад. заўв.
 15. Янушкевіч Я. Нацыянальная праграма выдання гістарычных крыніц: Аднаўленне Бел. археагр. каміс. (БАК): Праект / БелНДІДАС. — Мн.: БелНДІДАС. — 1999. — 16 с.