Издания БелНИИДАД

| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993|


1998 год

  1. Альбом форм организационно-распорядительных документов / Гос. ком. по арх. и делопроизводству Респ. Беларусь. БелНИИДАД; Авт.-разраб.: Э. Н. Давыдова, П. А. Левчик, А. Е. Рыбаков, А. С. Терехов. — Мн.: БелНИИДАД, 1998. — 144 с. — Загл. обл. и текст парал.: рус., бел.
  2. Бібліятэка Міхася Мялешкі: Звод. каталог / БелНДІДАС. Нац. арх. Рэсп. Беларусь. Нац. гіст. арх. Беларусі. Дзярж. арх. Мін. вобл.; Склад.: В. У. Скалабан (кіраўнік), А. М. Гесь, Т. І. Седлярэвіч, А. В. Філіпава; Навук. і бібліягр. рэд. Т. І. Рошчына. — Мн.: БелНДІДАС, 1998. — 60 с. — (Сер. “Вернутыя з небыцця”). — Бібліягр. спасылкі ў падрадк. заўв. — Імян. паказ.: с.57.
  3. Документы по истории Великой Отечественной войны в государственных архивах Республики Беларусь: Аннот. справ. / Гос. ком. по арх. и делопроизводству Респ. Беларусь. БелНИИДАД. Нац. арх. Респ. Беларусь; Авт.-сост.: С. В. Жумарь (отв. сост.) и др. — Мн.: БелНИИДАД, 1998. — 254 с. — Имен., геогр. указ.: с.239 — 253.
  4. Замежная архіўная Беларусіка: Матэрыялы міжнар. навук. канф., г. Мінск, 25 — 26 крас. 1996 г. / Дзярж. кам. па арх. і справаводству Рэсп. Беларусь. БелНДІДАС. Бел. асацыяцыя клубаў ЮНЕСКА. Бел. асацыяцыя гісторыкаў. БДУ. Гіст. фак. Часоп. “Бел. мінуўшчына”; Рэд.-склад.: У. М. Міхнюк (старшыня), М. Ф. Шумейка, Я. Я. Янушкевіч. — Мн.: БелНДІДАС, 1998. — 336 с. — Бібліягр. заўв.: с.294 — 328.
  5. Платонаў Р. П. Лёсы: Гiст.-дак. нарысы аб людзях i малавядомых падзеях духоўнага жыцця Беларусi 20 — 30-х гадоў. — Мн.: БелНДIДАС, 1998. — 327 с. — Частка тэксту: рус. — Бібліягр. у заўв. у канцы раздз. — Паказ. імён: с. 316 — 324.
  6. Фонды бывших архивов Коммунистической партии Белоруссии: Крат. справ.: В 2 ч. Ч. 1 / Нац. арх. Респ. Беларусь. БелНИИДАД. Гос. арх. Брест., Витеб. и Минск. обл. Гос. арх. обществ. об-ний Гомел., Гродн. и Могилев. обл.; Сост.: Г. С. Данилова, В. Д. Селеменев; Предисл.: В. Д. Селеменев, М. Ф. Шумейко; Среди чл. редкол.: Р. П. Платонов, В. В. Скалабан. — Мн.: НАРБ, 1997. — 104 с.; — Ч. 2. — 1998. — 288 с.