Издания БелНИИДАД

| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993|


1997

 1. Антон Луцкевич: материалы следственного дела НКВД БССР: [Сб.] / БелНИИДАД. Науч. ред. В. Н. Михнюк; Подгот. к печати, введ. и коммент. В. Н. Михнюка, Н. М. Климовича, А. Н. Гесь. — Мн.: БелНИИДАД, 1997. — 204 с. — Имен. указ.: с. 198 — 202. — (Возвращенные из небытия).
 2. Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва: Даведнік. Вып 1. Паступленні 1960 — 1992 гг. / Камітэт па арх. і справаводству Рэсп. Беларусь. Бел. дзярж. архіў-музей літаратуры і мастацтва. БелНДІДАС; Рэдкал.: В. Я. Данекіна, Г. В. Запартыка, І. У. Саламевіч, В. У. Скалабан, Г. І. Сурмач, В. А. Фок; Склад.: І. Л. Асецкая, В. І. Бярэйшык, А. А. Варашылава і інш. — Мн.: БелНДІДАС, 1997. — 471 с. — Паказ. імёнаў, дзярж. устаноў, грамад. арганізац. і культур.-грамад. мерапрыемстваў: с.379 — 463.
 3. Беларускі навукова-даследчы інстытут дакументазнаўства і архіўнай справы: Бібліягр. паказ. / БелНДІДАС. Б-ка Бел. ун-та культуры; Склад.: Т. А. Самайлюк, В. У. Скалабан, Т. А. Дзем’яновіч, Л. І. Доўнар. — Мн.: БелНДІДАС, 1997. — 98 с.
 4. Бунд в Беларуси, 1897-1921: Док. и материалы / Нац. арх. Респ. Беларусь. БелНИИДАД; [Сост. Э. М. Савицкий]. — Мн.: БелНИИДАД, 1997. — 607 с.
 5. Знешняя палітыка Беларусі: Зб. дак. і матэрыялаў. Т. 1 (1917 — 1922 гг.) /Пастаян. каміс. Савета Рэсп. Нац. сходу Рэсп. Беларусь па міжнар. справах і нац. бяспецы. М-ва замеж. спраў Рэсп. Беларусь. БДУ. БелНДІДАС; Склад.: У. М. Міхнюк, У. К. Ракашэвіч, Я. С. Фалей і інш. — Мн.: БелНДІДАС, 1997. — 398 с. — Частка тэксту: рус. — Бібліягр. у камент. і заўв.: с. 345 — 361. — Бібліягр. у тэксце. — Паказ.: с. 375 — 387.
 6. Илькевич Н. Н., Платонов Р. П. Александр Ульянов и версия НКВД об антисоветском подполье в БССР: (Фальсификация уголовных дел в 1937 — 1938 гг.) / БелНИИДАД. — Мн.: БелНИИДАД, 1997. — 100 с. — Указ. имен.: с.95 — 96.
 7. Несцяровіч Ю. У. Праблема класіфікацыі археаграфічных публікацый і беларускія археаграфічныя выданні: (Гіст.-археаграф. нарыс). — Мн.: БелНДІДАС, 1997. — 56 с. — Бібліягр. у заўв.: с. 5 — 55 (88 назв.).
 8. М.М.Улашчык і праблемы беларускай гістарыяграфіі, крыніцазнаўства і археаграфіі (Да 90-х угодкаў вучонага): Матэрыялы навук. канф., Мінск, 14 — 15 лют. 1996 г. / БелНДІДАС. БДУ. Гіст. фак.; Рэд.-склад.: А. М. Гесь, В. У. Скалабан. — Мн.: БелНДІДАС, 1997. — 362 с. — Біябібліягр. паказ.: с. 331 — 358.
 9. Основные правила работы архивов центральных и местных органов государственой власти и управления, учреждений, организаций и предприятий Республики Беларусь: Утв. Гос. ком. по арх. и делопроизводству Респ. Беларусь, 30.04.1997, № 5 / Гос. ком. по арх. и делопроизводству Респ. Беларусь. БелНИИДАД; Авт.-разраб.: С. В. Жумарь (рук.), Г. П. Краснокуцкая, П. А. Левчик, Н. А. Овчинникова, Е. А. Сеченова, С. И. Павлович. — Мн: БелНИИДАД, 1997. — 184 с. — Библиогр.: с.178 — 179 (19 назв.).
 10. Правила учета и передачи электронных (машиночитаемых) документов на государственное хранение. Утв. Гос. ком. по арх. и делопроизводству Респ. Беларусь, 03.04.1997, № 8 / Гос. ком. по арх. и делопроизводству Респ. Беларусь. БелНИИДАД; Авт.-разраб.: Г. Л. Горбачев, И. В. Дударь. — Мн.: БелНИИДАД, 1997. — 44 с.
 11. Русско-белорусский словарь делопроизводственной и архивной терминологии = Беларуска-рускі слоўнік справаводнай і архіўнай тэрміналогіі / БелНДІДАС; Аўт. рус.-бел. часткі: У. А. Сарока, Т. М. Мальцава, Г. В. Запартыка, бел.-рус. часткі: У. А. Сарока, Т. М. Мальцава; Нав. рэд. В. П. Лемцюгова. — Мн.: Полымя; БелНДІДАС, 1997. — 441 с.
 12. Рэкамендацыі па арганізацыі работы з гістарычнымі дакументамі: (Для навуковых выданняў) / БелНДІДАС; Аўт.-склад.: Р. П. Платонаў, І. Г. Яцкевіч. — Мн.: БедНДІДАС, 1997. — 40 с.
 13. Шумейко М. Ф. Собрать рассеянное: О реституции бел. арх. в прошлом и настоящем / БелНИИДАД. Бел. фонд культуры. Комис. “Вяртанне”. — Мн.: БелНИИДАД, 1997. — 153 с.: табл. — Часть текста: бел. — Библиогр. ссылки в подстроч. примеч.