Издания БелНИИДАД

| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993|


1996

 1. Сістэма арганізацыйна-распарадчай дакументацыі. Патрабаванні да афармлення дакументаў: СТБ 6.38-95. — Уведз. 20.10.95. — Мн.: БелНДІДАС, 1996. — 52 с. — (Уніфікаваныя сістэмы дакументацыі Рэспублікі Беларусь). — Тэкст: бел., рус. — Распрацаваны Беларускім навукова-даследчым цэнтрам дакументазнаўства, археаграф? і і архіўнай справы.
 2. Альбом форм организационно-распорядительных документов = Альбом формаў арганізацыйна-распарадчых дакументаў / Комитет по арх. и делопроизводству Респ. Беларусь. БелНИИДАД; Авт.-разраб.: Э. Н. Давыдова, П. А. Левчик, А. Е. Рыбаков, А. С. Терехов; Пер. на бел. яз. В. А. Сорока. — Мн.: БелНИИДАД, 1996. — 146 с. — Текст: рус., бел.
 3. Архіўная справа на Беларусі ў дакументах і матэрыялах (1921 — 1995 гг.) / Камітэт па арх. і справаводству Рэсп. Беларусь. БелНДІДАС; Склад.: С. У. Жумар, А. Д. Лебедзеў, А. М. Гесь, Н. М. Дзятчык, Т. З. Міхалевіч; Прадм.: С. У. Жумар, М. Ф. Шумейка; Навук. рэд. М. Ф. Шумейка. — Мн.: БелНДІДАС, 1996. — 180 с.
 4. Жумарь С. В. Оккупационная периодическая печать на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны / БелНИИДАД. — Мн.: БелНИИДАД, 1996. — 286 с.
 5. Краснокуцкая Г. П. Комплектование государственных архивов Республики Беларусь документами организаций и пердприятий нового типа: (Метод. рекомендации) / Комитет по арх. и делопроизводству Респ. Беларусь. БелНИИДАД. — Мн.: БелНИИДАД, 1996. — 32 с.
 6. Месцы прымусовага ўтрымання грамадзянскага насельніцтва на часова акупіраванай тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны: Даведнік / Камітэт па арх. і справаводству Рэсп. Беларусь; Склад.: У. І. Адамушка, В. У. Бірукова (адк. склад.), У. П. Крук, Г. А. Кудракова; Навук. рэд. У. І. Адамушка. — Мн.: БелНДІДАС, 1996. — 76 с.
 7. Метадычныя ўказанні па практычным прымяненні СТБ 6.38-95 “Уніфікаваныя сістэмы дакументацыі Рэспублікі Беларусь. Сістэма арганізацыйна-распарадчай дакументацыі. Патрабаванні да афармлення дакументаў” / Камітэт па арх. і справаводству Рэсп. Беларусь. БелНДІДАС; Рапрац.: П. А. Леўчык, К. А. Сечанава, Э. М. Давыдава, І. В. Нікалаева, Г. Ц. Пташынская; Пер. на бел. мову У. А. Сарока. — Мн.: БелНДІДАС, 1996. — 50 с. — Тэкст: бел., рус.
 8. Мікалай Мікалаевіч Улашчык: Біябібліягр. паказ. / Нац. б-ка Беларусі. БелНДЦДААС; Склад.: А. К. Каўка, В. У. Скалабан, Р. М. Чыгірова; Навук. рэд. У. М. Міхнюк. — Мн., 1996. — 52 с.
 9. Міхнюк У. Арыштаваць у высылцы: Дак. нарыс пра [паэта] Алеся Дудара: [На падставе дак. і матэрыялаў КДБ і Нац. архіва Рэсп. Беларусь, Беларус. дзярж. архіва-музея літ. і мастацтва] / БелНДІДАС. — Мн.: БелНДІДАС, 1996. — 150 с.: іл., 4 л. іл. — (Вернутыя з небыцця). — Заўвагі і камент.: — с. 109 — 142. — Імянны паказ.: — с. 143 — 146.
 10. Павлов Я. С. Советско-германские договоры 1939 — 1941 годов: трагедия тайных сделок. — Мн.: БелНИИДАД, 1996. — 100 с.
 11. Памятка по вопросам городской и территориальной символики для представителей местных органов власти / Комитет по арх. и делопроизводству Респ. Беларусь, Гос. геральдическая служба. — Мн.: БелНИИДАД, 1996. — 16 с.
 12. Платонаў Р. П. Палітыкі. Ідэі. Лёсы: Грамадз. пазіцыі ва ўмовах нарастання ідэолага-палітычнага дыктату ў Беларусі 20 — 30-х гадоў / БелНДІДАС. — Мн.: БелНДІДАС, 1996. — 383 с. — Паказ. імён.: — с. 372 — 380.
 13. Примерная инструкция по работе с машиночитаемыми документами в организациях, на предприятиях и в ведомственных архивах Республики Беларусь / Комитет по арх. и делопроизводству Респ. Беларусь. БелНИИДАД; Авт.-разраб.: Г. Л. Горбачев, И. В. Дударь. — Мн.: БелНИИДАД, 1996. — 47 с.
 14. Хроника чернобыльской трагедии, 1986 — 1996: (По док. Нац. архива Респ. Беларусь) / М-во по чрезв. ситуациям и защите населения от последствий катастрофы на Черноб. АЭС Респ. Беларусь; Сост.: В. Д. Селеменев, Г. Д. Кнатько, Н. П. Дзюба, Н. А. Бондаренко, А. Ф. Великий, В. И. Кириченко. — Мн.: БелНИИДАД, 1996. — 100 с.