Издания БелНИИДАД

| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993|


2011 год

  1. Методические рекомендации по составлению табеля унифицированных форм документов организации = Метадычныя рэкамендацыі па састаўленні табеля ўніфікаваных форм дакументаў арганізацыі / авт.-разраб.: Н.В.Кондакова [и др.]. – Минск: БелНИИДАД, 2011. – 156 с.
  2. Невядомы Дунін-Марцінкевіч: дак. да біяграфіі з Нац. гіст. архіва Беларусі / склад. У.М.Дзянісаў, В.С.Пазднякоў, Я.Я.Янушкевіч. – Мінск: БелНДІДАС, 2011. – 204 с.
  3. Альбом форм организационно-распорядительных документов с комментариями (на основе унифицированных форм документов Унифицированной системы организационно-распорядительной документации) / сост.: А.Е.Рыбаков, А.Н.Сукач, Е.В.Шумская. – Минск: БелНИИДАД, 2011. – 195 с.
  4. Обеспечение оптимальных условий хранения документов на бумажных носителях Национального архивного фонда Республики Беларусь: методические рекомендации / сост.: С.В.Жумарь, Е.Л.Тарасевич. – Минск: БелНИИДАД, 2011. – 108 с.
  5. Лацінска-беларускі слоўнік актавай мовы Вялікага Княства Літоўскага XIII-XVIII стст. / склад. А.А.Жлутка. – Мінск: БелНДІДАС, 2011. – 389 с.
  6. Беларускі навукова-даследчы інстытут дакументазнаўства і архіўнай справы: Да 20-годдзя ўтварэння: бібліягр. паказальнік (2002-2010) / склад.: В.А.Гапановіч [і інш.]. – Мінск: БелНДІДАС, 2011. – 80 с.
  7. Беларускі археаграфічны штогоднік. Выпуск 12. Мінск: БелНДІДАС, 2011.
  8. Бібліяграфічны паказальнік археаграфічных публікацый у Рэспубліцы Беларусь (1991—2006 гг.) / склад. В. С. Пазднякоў. — Мінск: БелНДІДАС, 2011. — 367 с.
  9. Інструкцыя па справаводстве ў дзяржаўных органах і арганізацыях Рэспублікі Беларусь / аўт.-распрац.: А. Я. Рыбакоў, Э. М. Давыдава, А. М. Сукач. — Мінск: БелНДІДАС, 2011. — 97 с.
  10. Материалы международной научно-практической конференции «Государственные архивные службы и частные архивы: опыт взаимодействия» (Минск, 21—23 июня 2011 г.) / редкол.: В. И. Адамушко [и др.]. — 60 с.