Публикации сотрудников Белорусского научно-исследовательского центра электронной документации

| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |


2006 год

 1. Кашталян І.С. Гістарыяграфія штодзённай гісторыі БССР у кантэксце ўплыву рэпрэсіўных фактараў унутранай палітыкі СССР (1944–1953 гг.) // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Серыя 3. Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Эканоміка. Права. – 2006. – № 1. – С. 26-30.
 2. Кашталян І.С. Штодзённае жыццё беларускага грамадства (1944–1953 гг.): Аўтарэферат дыс. … канд. гіст.навук: 07.00.02. – Мінск : БДУ, 2006. – 20 с.
 3. Коханова Г. О работе с базами данных в организации и передаче их на архивное хранение // Архiвы i справаводства. – 2006. № 2. – С. 65-69; № 3. – С. 61-64.
 4. Крывашэй Дз.А. Культурная дыпламатыя як шлях да пашырэння еўрапейскіх культурных кантактаў Беларусі // Дыяспара. Культуралогія. Гісторыя: матэрыялы IV Міжнар. кангрэса беларусістаў “Беларуская культура ў кантэксце культур еўрапейскіх краін” (Мінск, 6-9 чэрвеня 2005 г.) / Пад. рэд. А.Мальдзіса, А.Смаленчука (Беларусіка=Albaruthenica; кн. 28). – Мінск : Рэд. газ. “Голас Радзімы”, 2006. – С.200-205.
 5. Крывашэй Дз.А. Нацыянальныя меншасці Беларусі ў гады нямецкай акупацыі (чэрвень 1941 – ліпень 1944 г.) // Этносоциальные и конфессиональные процессы в современном обществе: материалы междунар. научн. конф., 8–9 декабря 2005 г., Гродно / Отв. ред. проф. М.А.Можейко. – Гродно: ГрГУ, 2006. – С. 104-108.
 6. Крывашэй Дз.А. Праблема выбару і мяжы // Arche=Пачатак. 2006. – №4. – С. 228-232. Пашкевіч А. Беларуская місія габрэйскага камуніста-інтэрнацыяналіста (Падрыхтоўка да друку, прадмова, пераклад і камэнтары) // Запісы Беларускага інстытуту навукі і мастацтва. Вып. 30. – Нью-Ёрк-Менск, 2006. – С. 231-245.
 7. Носевич В. Л. К вопросу о факторах, порождающих цивилизационную идентичность // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». – 2006. – № 34. – С. 55-56.
 8. Носевич В. Л. Многосемейное крестьянское дворохозяйство: реликт патриархального прошлого или феномен Нового времени? // Экономическая история: Ежегодник. 2006. – М.: РОССПЭН, 2006. – С. 503–538.
 9. Пашкевіч А. Беларуская сялянска-работніцкая Грамада ў першае паўгоддзе існавання (чэрвень–снежань 1925 г.) // Гістарычны альманах. – 2006. – Т. 12. – С. 23-36.
 10. Пашкевіч А. В. Удзел заходнебеларускіх нацыянальных арганізацый у выбарах польскага парламента (1922 г.) // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. – 2006. – № 1. – С. 58-64.
 11. Пашкевіч А. Галасы забытых людзей // Arche=Пачатак. – 2006. – № 10. – С. 28-41.
 12. Пашкевіч А. Справа “Беларускага нацыянальнага цэнтру” паводле сведчанняў былых актывістаў Кампартыі Заходняй Беларусі // Спадчына. – 2006. – № 1. – С. 102-116.
 13. Пашкевіч А. Удзел беларускіх арганізацый у выбарах польскага парламента ў 1928 г. // Беларускі гістарычны часопіс. – 2006. – № 1. – С. 19-25.
 14. Пашкевіч А. Цаглінка ў даволі саліднай гістарыяграфіі // Arche=Пачатак. – 2006. – № 6. – С. 42-54.
 15. Пашкевіч А.В. Аляксандр Уласаў як беларускі палітык у міжваеннай Польшчы // Асоба ў гісторыі: Гераічнае і трагічнае: Матэрыялы Другой Міжнар. нав.-практ. канф. студэнтаў, аспірантаў і маладых вучоных, прысвечанай памяці праф. У.У. Мелішкевіча, 12-13 лістапада 2004 г. – Брэст: Академия, 2006. – С. 214-219.
 16. Пашкевіч А.В. Дзейнасць беларускіх паслоў і сенатараў цэнтрысцкай арыентацыі ў парламенце Польскай Рэспублікі ІІ склікання (1928–1930 гг.) // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 1. Гісторыя. Філасофія. Паліталогія і сацыялогія. Культуралогія. Педагогіка. Псіхалогія. Правазнаўства. Філалогія. – 2006. – № 1 (36). – С. 21-25.
 17. Пашкевіч А.В. Парламенцкія формы змагання за нацыянальныя і сацыяльныя правы беларускага народа ў міжваеннай Польшчы (1921–1930 гг.): Аўтарэферат дыс. … канд. гіст. навук: 07.00.02. – Мінск : БДПУ імя М.Танка, 2006. – 21 с.
 18. Пашкевіч А.В. Тэрытарыяльная ці нацыянальная? Дыскусія аб Грамадзе на ІІІ канферэнцыі Камуністычнай партыі Заходняй Беларусі // Гістарычны альманах. – 2006. – Т. 12. – С. 163-170.
 19. Пашкевіч А.В. Эміграцыя [з Заходняй Беларусі ў міжваенны перыяд] // Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 5. Беларусь у 1917–1945 гг. / А.Вабішчэвіч [і інш.]; рэдкал. М. Касцюк (гал. рэдактар) і інш. – Мінск : Экаперспектыва, 2006. – С. 376-378.
 20. Силков С. Документация в информационном обществе: законодательство и стандарты // Архiвы i справаводства. – 2006. – № 1. – С. 54-59 (вместе с Н. Капмоле).