Публикации сотрудников Белорусского научно-исследовательского центра электронной документации

| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |


2005 год

 1. Дашкевич Г. Комментарий специалиста // Архівы і справаводства. – 2005. – № 3. – С. 48-49.
 2. Заранко Ю.Л. Перспективы создания фонда пользования архивных документов // Архiвы i справаводства. – 2005. – № 6. – С. 75-81.
 3. Кашталян І. Дакументы асобага сектара ЦК КП(б)Б у даследаванні штодзённай гісторыі БССР (1944–1953 гады) // Архівы і справаводства. – 2005. – № 3. – С. 100-102.
 4. Кашталян І.С. Рэпрэсіўны фактар у правядзенні калектывізацыі ў заходніх абласцях БССР у 1949-1952 гг. // Социально-экономическое и гуманитарное развитие белорусского общества в ХХІ веке: Мат-лы Респ. науч. конф. студентов, магистрантов, аспирантов, Минск, 16 дек. 2004 г. – Минск : БГЭУ, 2005. – С. 459-461.
 5. Каштелян И.С. Политика советских властей по отношению к Русской православной церкви и повседневная жизнь в БССР в 1945–1953 гг. // Макарьевсике чтения: Материалы четвертой международной конференции, Горно-Алтайск, 21–22 ноября 2005 г. – Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2005. – С. 156-163.
 6. Крывашэй Дз.А. Архіўныя дакументы як крыніца для распрацоўкі гісторыі культуры нацыянальных меншасцей Беларусі ў час нямецка – фашысцкай акупацыя (Па матэрыялах архіваў Рэспублікі Беларусь) // Быў подзвіг і была Перамога: матэрыялы архіўн. чытанняў, прысвеч. 60-годдзю Перамогі ў Вялікай Айчын. вайне (Мінск, 12 мая 2005 г.) / Адк. рэд. Ю.У.Несцяровіч, У.В.Фядосаў. – Мінск : БелНДІДАС, 2005. – С. 118-126.
 7. Крывашэй Дз.А. Архіўныя крыніцы па гісторыі нацыянальных супольнасцяў Беларусі ў 1941–1944 гг. // Гістарычны альманах. – 2005. – Том 11. – С. 146-153.
 8. Крывашэй Дз.А. Да гісторыі татар-мусульман Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны // Канфесіі на Беларусі: гісторыя, сучаснасць: зб. матэрыялаў міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Брэст, 7–8 кастрычніка 2004 г.). – Брэст: Выд- ва БрДУ, 2005. – С. 38-41.
 9. Крывашэй Дз.А. З гісторыі фольксдойчэ на Беларусі ў гады Другой сусветнай вайны // Наука и инновации. – 2005. – №3. – С. 33-39.
 10. Крывашэй Дз.А. Змест паняцця “культурная палітыка» // Чалавек. Грамадства. Свет. – 2005. – №4. – С.26-30.
 11. Крывашэй Дз.А. Культурная палітыка Польшчы (1989–2004 гг.) // Беларусь – Польша: путь к сотрудничеству: материалы междунар. науч. конф., Минск, 11 ноябр. 2004 г. / Редкол.: А.В.Шарапо (отв. ред.) и др. Мінск : БГУ, 2005. – С. 136-142.
 12. Крывашэй Дз.А. Культурная палітыка славянскіх краін у перыяд сістэмнай трансфармацыі // Славянские страны в условиях системной трансформации и европейской интеграции: Сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук. Выпуск ІІ. – Брест: Издательство БГТУ, 2005. – С.238-243.
 13. Крывашэй Дз.А. Польская супольнасць Беларусі пад час акупацыі // Беларусь у выпрабаваннях Вялікай Айчыннай вайны: масавыя забойствы нацыстаў. Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі 2 ліпеня 2004 г., Мінск. Адк. рэд. В.Ф.Балакіраў, К.І.Казак. – Мінск : Гістарычная майстэрня ў Мінску, 2005. – С. 139–148.
 14. Насевіч В.Л. Дакументальная спадчына ВКЛ як інфармацыйны рэсурс // Актуальныя пытанні вывучэння і выдання Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага: Матэрыялы міжнароднай навук.-практ. канфер. (Мінск, 11-12 лістапада 2003 г.). – Мінск : Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 2005. – С. 35-42.
 15. Носевич В.Л. Встреча архивистов во Львове // Архiвы i справаводства. – 2005. – № 6. – С. 6-8.
 16. Носевич В.Л. Информационные технологии – важнейший ресурс повышения эффективности документационного обеспечения управления // Архiвы i справаводства. – 2005. – № 2. – С. 20-22.
 17. Носевич В.Л. Пограничье как отложенный выбор // После империи: исследования восточноевропейского пограничья: Сб. статей / Под ред. И. Бобкова, С. Наумовой, П. Терешковича. – Вильнюс : EHU-international, 2005. – С. 183-189.
 18. Носевич В.Л. Семинар в Минске // Архiвы i справаводства. – 2005. – № 6. – С. 72-74.
 19. Пашкевіч А. В. Байкот беларускімі нацыянальнымі арганізацыямі выбараў у Віленскі сейм у 1922 г.: аналіз вынікаў // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. – 2005. – № 5. Ч. 2. – С. 53-55.
 20. Пашкевіч А. Выбары ў Вiленскi сейм у 1922 г. і адносiны да іх беларускай грамадскасцi // Беларускі гістарычны агляд. – 2005. Сш. 12. – Ч. 2. – С. 111-131.
 21. Пашкевіч А. Псіхалогія здрады: беларускі нацыянальны рух вачыма канфідэнта ІІ аддзела польскага Генеральнага штаба // Arche=Пачатак. – 2005. – № 6. – С. 214-271 (разам з А. Чарнякевічам).
 22. Пашкевіч А.В. Рапарты Р.Зямкевіча ў ІІ аддзел Генеральнага штаба польскага войска за 1922 г. // Беларускі археаграфічны штогоднік. – Вып. 6. – Мінск : БелНДІДАС, 2005. – С. 248-260 (разам з А. Чарнякевічам).
 23. Силков С. В. Электронная цифровая подпись: технология применения и нормативное регулирование // Архiвы i справаводства. – 2005. – № 4. – С. 42-46.
 24. Суркова А. В. Стратегия информатизации архивной отрасли Республики Беларусь на ближайшую перспективу // Архівы і справаводства. – 2005. – № 3. – С. 69-71.