Программа «Архивная Беларусика»

Приложение (издания археографической комиссии)

Издания, которые вышли из печати под грифом Археографической комиссии Белкомархива в 2000-2003 гг.:

1. Аграрные преобразования в Вилейской области: 1939-1941 гг. Документы и материалы / Сост. И.Н. Курков и др. — Мн., 2001. — 174 с.

2. Аграрные преобразования в Вилейской области: 1944-1953 гг. Документы. / Сост. Н.А. Бондаренко и др. — Мн.: НАРБ, 2003. — 438 с.

3. Архівы Беларусі на рубяжы XX-XXI стст.: Гісторыя, стан, перспектывы развіцця: Міжн. нав.-практ. канф. — Мн.. 2001. — 196 с.

4. Архіўная спадчына Віцебшчыны як крыніца вывучэння гісторыі краю. Матэрыялы архіўных чытанняў, прысвечаных 150-годдзю з дня нараджэння А.П. Сапунова 6-7 чэрвеня 2001 г. Віцебск. — Мн.: 2002. — 232 с.

5. Беларусізацыя. 1920-я гады: Дакументы і матэрыялы / Аўт.-склад. У.К. Коршук, Р.П. Платонаў, І.Ф. Раманоўскі, Я.С. Фалей; Пад агульнай рэд. Р.П. Платонава і У.К. Коршука. — Мн.: БДУ, 2001. — 270 с.

6. Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 1. / Рэд. кал. Р.П. Платонаў (гал. рэд.) і інш. — Мн.: 2000. — 266 с.

7. Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 2. / Рэд. кал. Р.П. Платонаў (гал. рэд.) і інш. — Мн.: 2001. — 360 с.

8. Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 3. / Рэд. кал. Р.П. Платонаў (гал. рэд.) і інш. — Мн.: 2002. — 276 с.

9. Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 4. / Рэд. кал. У.І. Адамушка і інш. — Мн. 2003. — 356 с.

10. Беларусь, 22 июня 1941 года: Говорят архивы… Материалы к заседанию «круглого стола», посвященного 60-летию начала Великой Отечественной войны (июнь 2001 г.) / Отв. ред.-сост. Р.П. Платонов, В.В. Федосов. — Мн., 2001. — 145 с.

11. Вацлав Ластоўскі: Кароткая энцыклапедыя старасветчыны. Укладальнік Язэп Янушкевіч. Мн. 2003. — с.

12. Второе совещание архивных работников Беларуси 19-24 декабря 1927 г.: Док. и материалы / Сост. М.Ф. Шумейко. — Мн., 2001. — 74 с.

13. 90 гадоў Віцебскай вучонай архіўнай камісіі. Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі. 24 лістапада 1999 г., Віцебск. — Мн., 2000. — 92 с.

14. Мужество и трагедия народа. По материалам «круглого стола», посвященного 55-летию победы в Великой Отечественной войне. — Мн., 2000. — 91 с.

15. Перед крутым поворотом: тенденции в политической и духовной жизни Беларуси (1925-1928 гг.). Отражение времени в архивных документах / Авт.-сост. Р.П. Платонов и др. Под ред. Р.П. Платонова. — Мн., 2001. — 312 с.

16. Платонов Р.П. Старонкі гісторыі Беларусі. Архівы сведчаць. 3 навуковай спадчыны. — Мн., 2002. — 352 с.

17. Справочник о местах принудительного содержания гражданского населения на оккупированной территории Белоруссии 1941-1944 / Авт.-сост. В.И. Адамушко и др. Научн. ред. Р.П. Платонов, В.И. Адамушко. — Мн., 2001. — 158 с.

18. Стогн. Паўстанне і вайна 1794 года ў Літоўскай правінцыі. Дакументы. — Мн.: 2002. — 208 с.

19. Шумейко М.Ф. Архивист и археограф Дмитрий Иванович Довгялло. Мн., 2002. 165 с.

20. Янушкевіч Я.Я. Дыярыуш з ХІХ ст. Дзённікі М. Галубовіча як гістарычная крыніца. Мн. 2003. — 350 с.

Издания, подготовленные к печати Археографической комиссией Белкомархива в 2000-2003 гг.:

1. «Праблемы беларускай археаграфіі» (да 150-годдзя выхаду ў свет «Беларускага архіва старажытных грамат»). Матэрыялы нав. міжн. канферэнцыі. Мінск. 11-12 сакавіка 1999.

2. Шумейко М. Ф. Белорусская археография XIX-XX вв.