Белорусский археографический ежегодник

Выпуск 20 (2019 г.)
Содержание


Артыкулы

М. Ф. Шумейко. Документы об образовании БССР: источниковедческий и архивно-археографический аспекты

Т. Н. Агеенко. Комплектование Партархива ЦК КП(б)Б в 1930—1941 гг.

С. А. Елизаров. Местные Советы Белорусской ССР периода «победившего социализма» (1937—1941 гг.)

С. В. Кулинок. Документы Национального архива Республики Беларусь о деятельности немецких разведывательно-диверсионных школ и курсов на территории Польши и Германии (1939—1944 гг.)

Е. А. Макаренко. Белорусская республиканская комиссия содействия в работе ЧГК СССР: история создания и формирование архивных комплексов документов

А. М. Латушкін. Комплекс арыгіналаў актаў агульнадзяржаўнага значэння архіва Вялікага Княства Літоўскага ў расійскай дарэвалюцыйнай гістарыяграфіі: тэрміналагічны аспект праблемы

В. С. Іванова. Падыходы да даследавання гісторыі і штодзённасці беларускай вёскі (на прыкладзе палескай вёскі Ліпляны)

Ю. В. Нестерович. Значимые особенности архивоведения и документоведения на стадии развитой науки в условиях тенденции трансдисциплинарности (эпистемологический аспект)

С. С. Злобин. Понятие «история» в постколониальных исторических исследованиях (на примере колониальной Индии)

Навукова-метадалагічны «круглы стол» «Актуальныя праблемы археаграфіі, крыніцазнаўства, архівазнаўства ў Беларусі»

М. Ф. Шумейко. Д. И. Довгялло — архивист, археограф, архивовед (к 150-летию со дня рождения ученого)

Д. А. Безмацерных. Кнігі Браслаўскага земскага суда: фарміраванне крыніцы і яе захаванасць

А. Б. Доўнар. Ці атрымлівала шляхта выпісы судоў на пергаміне ў XVI cт.? Выпісы 1589 г. з актавых кніг земскага суда Віцебскага ваяводства

Е. В. Хроленок. История Стародубского полка (1654—1781) как предмет изучения

А. Я. Паўлава. Паштоўкі як комплексныя гістарычныя крыніцы

А. С. Кудрицкий. Исчезающая история: проблемы хранения и анализа интернет-контента на примере блогов и блог-платформ

Публікацыі дакументаў

В. С. Пазднякоў. Мястэчка Рудыя Белкі: пачатак гісторыі ў дакументах

В. В. Аніпяркоў. Мемарыялы Брэста і Камянца да Генеральнай Канфедэрацыі Абодвух Народаў (1792)

Я. М. Луняк, В. Л. Гілеўскі. Нежынскія знаходкі: дакументы аб гімназічных гадах Фёдара Стравінскага

Т. В. Кекелева. «Адчуць паветра, якім дыхаў аўтар…» (лісты дзеячаў беларускай культуры да Яўгена Мазалькова ў Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва)

Постаці

Р. Ф. Горячева. К 80-летию Екатерины Ивановны Еременко

Соф’я Васільеўна Мартыненка (да 70-годдзя з дня нараджэння)

С. Н. Громыко. Более 40 лет служения архивному делу  (к 65-летию Розы Фуатовны Горячевой)

Р. Ф. Горячева. Судьба и архив неотделимы. К 100-летию со дня рождения заслуженного работника культуры БССР Алексея Сергеевича Каткова (15.10.1919—05.08.1990)

Н. М. Дятчик. «А жизнь, как миг, такая короткая…». Памяти Е. К. Прыгуновой (13.07.1931—07.03.2019)

Т. В. Столина. Памяти Нины Антоновны Овчинниковой (03.10.1948—07.08.2003)

Рэзюмэ

Резюме

Summary

Правілы для аўтараў