Белорусский археографический ежегодник

Выпуск 12 (2011 г.)
Содержание

АРТЫКУЛЫ
О. А. Ледовская.
О Государственной программе «Архивы Беларуси» на 2011-2015 гг.

А. Е. Рыбаков.
«Принять предложение трудового коллектива…» (к 20-летию Белорусского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела)

А. М. Сарокін.
Уклад БелНДІДАС у распрацоўку гісторыі дзяржаўнасці Беларусі (з 1919 г.-па цяперашні час)

В. В. Баландин, Е. И. Третьяк.
70 лет Белорусскому государственному архиву кинофотофонодокументов

В. В. Федосов.
О взаимосвязях общей теории архивоведения и теории экспертизы ценности документов

А. Н. Сукач.
Критерии выделения из массива электронной переписки документов, подлежащих включению в документную систему организации

Я. С. Мальчэўскі.
Станаўленне і развіццё дзяржаўнай патэнтавай службы ў Рэспубліцы Беларусь

А. М. Таратута.
Органы мясцовага кіравання і самакіравання на тэрыторыі Заходняй Беларусі ў 1919-1939 гг.

А. І. Буча.
Матэрыялы аб грамадска-палітычнай дзейнасці беларускай дыяспары ў Чэхаславакіі (1921-1935) у фондах Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь

А. В. Бурачонак.
Фарміраванне слоя прадпрымальнікаў у фабрычна-заводскай сферы вытворчасці Беларусі ў другой палове ХІХ-пачатку ХХ ст.: аналіз крыніц

Ф. А. Некрашевич.
Источники по истории Отдельного Литовского корпуса (1817-1831 гг.)

А. М. Лукашевич.
Источники о «Польском вопросе» во внешнеполитической доктрине Российской империи (март 1801 г.-июнь 1812 г.)

В. В. Урублеўскі.
Даследаванне інвентароў XVI-XVIII стст. у беларускай гістарыяграфіі і перспектывы іх разгляду з пазіцый гісторыі штодзённасці

Ю. В. Нестерович.
Заголовок к историческому документу (терминологический аспект)

І. П. Клімаў.
Скарочаныя напісанні ў старажытным пісьменстве

ПУБЛІКАЦЫІ ДАКУМЕНТАЎ
І. А. Сынкова.
Аповед пра Сарматыю 1493 г.

О. Б. Келлер.
Интересные сведения по истории Беларуси, зафиксированные в старопечатных немецкоязычных «летучих листках» XVI в.

Я. К. Анішчанка.
Малавядомыя крыніцы пра «Віленскую асацыяцыю» 1797 года

И. Н. Шпилевская.
О подготовке сельских писарей из детей казенных крестьян

В. В. Гарбачова.
Ігнацій Клюкоўскі і Іаахім Лялевель (1822-1830 гг.)

«КРУГЛЫ СТОЛ» па тэме «Актуальныя праблемы метадалогii i методыкi публiкацыi гiстарычных дакументаў у Рэспублiцы Беларусь»
А. І. Шаланда.
Да праблемы выдання польскамоўных крыніц па гісторыі Беларусі ХVІ-першай паловы ХІХ ст.: галоўныя метадычныя прыёмы і метадалагічныя прынцыпы

Ю. В. Нестерович.
Целесообразность оптимизации и модернизации ряда терминов археографии (логико-эпистемологические основания)

В. С. Пазднякоў.
Выкарыстанне дужак у археаграфіі пры перадачы тэксту дакументаў

Выступленні ў дыскусіі

ПОСТАЦІ
Е. А. Макаренко.
К 80 летию со дня рождения Анейчик Юзефы Ивановны

Н. М. Дзятчык.
Сапраўдны беларускі інтэлігент з выражанай нацыянальнай адметнасцю (да 80-годдзя з дня нараджэння У .А. Сарокі)

О. В. Бирюкова.
75-летний юбилей Альбины Викторовны Капицы

О. В. Бирюкова.
Юрий Александрович Капица – старейший архивист Беларуси

В. У. Бабкова.
Юбілей Альбіны Францаўны Аляксандравай(да 70-годдзя з дня нараджэння)

Нина Михайловна Быкова

Р. Ф. Горячева.
Архивная и дивная (к 70-летию со дня рождения Т. Н. Юрченко)

М. Ф. Шумейка.
Ад краязнаўства да архівазнаўства (да 60-годдзя з дня нараджэння С. М. Асіноўскага)

А. С. Забялінская.
Да 80 годдзя Дзмітрыя Пятровіча Нарановіча (03.10.1931-12.12.2003)

Т. М. Свистунова, В. П. Коханко.
Анна Васильевна Сырцова (Ходусева) (27.11.1931-04.12.2005)

А. М. Грыневіч.
Памяці С. І. Мурмылы (да 70-годдзя з дня нараджэння)

Памяти Валентины Аркадьевны Данильченко

РЭЗЮМЭ
РЕЗЮМЕ
SUMMARY

ПРАВІЛЫ ДЛЯ АЎТАРАЎ