Белорусский археографический ежегодник

Выпуск 11 (2010 г.)
Содержание

АРТЫКУЛЫ
А. М. Запартыка, Г. В. Запартыка.

Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва. Пачатак (да 50 годдзя заснавання)

Э. М. Савицкий.
Органы Союзного государства Беларуси и России

В. В. Федосов.
Архивоведение в системе междисциплинарных связей (историографический обзор)

М. М. Елинская.
Символика креста в территориальной геральдике Беларуси

А. Б. Жайворонок.
Источники по становлению многопартийности в Республике Беларусь

Я. С. Мальчэўскі.
Склад сістэмы патэнтавай дакументацыі

В. М. Матох.
Документы городских управ как источник по истории Великой Отечественной войны (по материалам Государственного архива Минской области)

А. Г. Карапузова.
Документы гминных правлений Полесского воеводства как источник по истории региона в 1919—1939 гг. (по материалам Государственного архива Брестской области)

А. М. Лукашевич.
Источники Национального исторического архива Беларуси о размерах материального ущерба, нанесенного войной 1812 г. населению белорусских земель

 І. П. Клімаў.
Да праблемы функцыянальнай стратыфiкацыi старабеларускай мовы ў ВКЛ XIV—XVIII стст.

ПУБЛІКАЦЫІ ДАКУМЕНТАЎ
Я. К. Анішчанка.

Да пытання аб падрыхтоўцы заканадаўства Расійскай імперыі аб мяжы пастаяннай яўрэйскай аселасці

В. С. Іванова.
З асабістага архіва І. Я. Спрогіса (лісты Дз. І. Даўгялы да І. Я. Спрогіса ў Бібліятэцы Віленскага ўніверсітэта)

Д. В. Карев.
Архивы средневековой Руси и Великого Княжества Литовского (X—XV вв. в творческом наследии академика М. К. Любавского)

А. У. Мацук.
Асаблівасці выбараў павятовых земскіх ураднікаў у панаванне Аўгуста ІІІ (на прыкладзе дакументаў аб выбары мазырскіх земскіх ураднікаў)

Г. Г. Паўлоўская.
Гарадзенскі кляштар сёстраў св. Клары ў «Храналогіі» Томаша Дыганя

І. А. Сынкова.
Усходняя Еўропа ў апісанні Вілібальда Піркхаймера

И. Н. Шпилевская.
Сенаторская ревизия канцелярии начальника Витебской губернии 1853 г.

М. Ф. Шумейко.
Из истории подготовки международных археографических публикаций (методические рекомендации по археографической обработке документов серии сборников «Восстание 1863 г.»)

Постаці
М. Ф. Шумейко.

Чтобы помнили: к 80-летию со дня рождения А. В. Воробьева (21.02.1930—4.06.2006)

Д. В. Карев.
Э. М. Савицкий — историк, архивист, педагог

Е. А. Макаренко.
Биографический очерк о Лихтенштейн Галине Николаевне

Т. Г. Воронова.

К 70-летию со дня рождения А. Ф. Марковой

 Г. В. Запартыка.
Ганна Дзмітрыеўна Харавец. Жыццё і служэнне архіўнай справе (да 70-годдзя з дня нараджэння)

И. М. Воронко.
Почетный архивист Караськ Нина Витальевна

С. В. Жумарь.
У. В. Фядосаву — 60 гадоў

Е. Г. Бейнер.
К 60-летию со дня рождения О. А. Козак Памяти Ф. Э. Савинской

Р. Ф. Горячева.
Памяти Ольги Николаевны Синициной посвящается

РЭЦЭНЗІІ
С. В. Жумарь.

Новая книга по истории права Белорусской ССР

В. С. Іванова.
Даведнік па дакументах асабістага паходжання ў дзяржаўных архівах Рэспублікі Беларусь

В. А. Невежин.
Архивы и имена

В. А. Сабалеўская.
Нацыянальныя супольнасці Беларусі ў перыяд германскай акупацыі (чэрвень 1941 — ліпень 1944)

В. Дз. Селяменеў.
Цікавая старонка ў гісторыі беларускага нацыянальнага руху

В. С. Пазднякоў.
Новае археаграфічнае выданне па ваеннай гісторыі

РЭЗЮМЕ
РЕЗЮМЕ

SUMMARY

ЗВЕСТКІ АБ АЎТАРАХ

ПРАВІЛЫ ДЛЯ АЎТАРАЎ «БЕЛАРУСКАГА АРХЕАГРАФІЧНАГА ШТОГОДНІКА»