Белорусский археографический ежегодник

Выпуск 8 (2007 г.)
Содержание

АРТЫКУЛЫ

B. И. Адамушко, В. П. Крюк
Публикаторская деятельность государственных архивов Республики Беларусь в конце ХХ – начале ХХI в. Состояние и перспективы

У. Г. Кулажанка
Агляд археаграфічнай дзейнасці Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва за 1960 – 2005 гг.

І. П. Клімаў
Тэксталогія царкоўнаславянскага Евангелля ў навуковым асвятленні

C. А. Рыбчонак
Комплекс рэвізскіх сказак у Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі

В. С. Іванова
Змест і эвалюцыя паняцця «асабісты архіў»

Р. М. Мясников, А. Р. Мясникова
Электронные выставки архивных документов как средство упрощения диалога «архив – пользователь»

Г. М. Брэгер, Л. А. Лінская
Фрагмент архіва Слуцкага Трайчанскага Свята-Траецкага манастыра ў фондах Нацыянальнага музея гісторы культуры Беларусі (1703 – 1719)

Дз. Ч. Матвейчык
Рукапісныя дакументы Таварыства Літоўскага i Рускіх Зямель і Таварыства Братэрскага Аб’яднання ў бібліятэчных сховішчах Польшчы

М. А. Попов
Римско-католическая церковь в Беларуси в 1772 – 1825 гг. Источниковедческий обзор

К. В. Серак
Из истории репрессий участников восстания 1863 – 1864 гг. в Беларуси: нормативно-правовые документы и практика их реализации (по материалам НАРБ)

A. І. Цітавец
Уладальнікі рукапісаў беларускіх татараў: аналіз запісаў ix на кнігах

И. Н. Шпилевская
Документооборот и документирование в государственных учреждениях на территории Беларуси второй половины XIX – начала XX в.

Дз. В. Лісейчыкаў
Фрагмент асабістага архіва прафесара Полацкай духоўнай семінарыі Адама Тамковіда

Ю. В. Нестерович
О науковедческом статусе археографии и системе научных дисциплин о документальной информации

ПУБЛІКАЦЬП ДАКУМЕНТАЎ

B. С. Мянжынскі, Ю. У. Несцяровіч
Распарадчыя дакументы («листы») Жыгімонта Аўгуста ў кнізе Метрыкі ВКЛ 30

А. У. Ліцкевіч
Рэестр шляхты Крамянецкага павета, якая не стала да прысягі на вернасць каралю і Кароне Польскай 16 чэрвеня 1569 г. (дакумент з 583-й кнігі Метрыкі ВКЛ)

A. І. Дзярновіч
«Тубылец віцебскі»: новы дакумент з былога apxiўнara комплексу MOSCOWITICA – RUTHENICA (Дзяржаўнага гістарычнага архіва Латвіі)

B. С. Пазднякоў
Тастамент Галыша Яуф1ми Радавш з князёў Вішнявецкіх (1569 – 1596)

B. С. Іванова
ЛістызасабістагаархіваІванаГрыгаровіча

Н. Я. Калеснік
«Першыя крокі» Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь

ПОСТАЦІ

А. М. Гесь, У. В. Ляхоўскі
Памяці прафесара Уладзіміра Міхнюка

М. Ф. Шумейко
Основатель архивной династии. Посвящается памяти А. В. Воробьева

А. І. Дзярновіч
Толькі праз крыніцы (Да 70-годдзя Георгія Галенчанкі)

Э. М. Савицкий
Четверть века руководства В. Д. Селеменева

A. Л. Киштымов
Дядька Скалабан (К 60-летию со дня рождения)

Р. С. Жаўняркевіч
Да 60-годдзя з дня нараджэння У. П. Крука

РЭЦЭНЗІІ

Ю. М. Бохан
Грунтоўная энцыклапедыя па гісторыі Вялікага княства Літоўскага

C. Л. Зворский
Весомый вклад в вузовскую подготовку белорусских археографов

Ю. У. Несцяровіч
Важкі набытак беларускай археаграфіі

B. В. Яновская, Е. Н. Филатова
Православная церковь на Витебщине (1918 – 1991): документы и материалы

Дз. Ч. Матвейчык
Цікавае юбілейнае выданне

B. С. Пазднякоў
Пачатак новага біяграфічнага праекта

C. Я. Новікаў
Халакост на акупіраванай тэрыторыі Беларусі 1941 – 1944 гг.: погляд у святле унікальных дакументаў

ІНФАРМАЦЫЯ

С. В. Жумарь
Предъюбилейный форум

РЭЗЮМЕ
SUMMARY

ПРАВІЛЫ ДЛЯ АЎТАРАЎ «БЕЛАРУСКАГА АРХЕАГРАФІЧНАГА ШТОГОДНІКА»