Белорусский археографический ежегодник

Выпуск 7 (2006 г.)
Содержание

АРХЕАГРАФІЯ

Ю. В. Нестерович
Объект и основные аспекты эдиционной археографической работы (терминологический аспект)

В. В. Мальцев
Публикация документов и материалов по истории театра Беларуси

АРХІВАЗНАЎСТВА

Т. Д. Гярновіч
Рэстытуцыя польскіх архіўных каштоўнасцей з БССР у 1920 – 1960-я гг.

В. Н. Надежина
Создание объединенного архивного фонда и усовершенствование пофондовой классификации документов (на основе анализа работы Госархива Гомельской области)

КРЫНІЦАЗНАЎСТВА. КАДЫКАЛОГІЯ

B.В. Гарбачова
Невядомыя ўспаміны аб паўстанні 1830-1831 гг. у Беларусі

Ю. Л. Грузицкий
Материалы по истории банков Беларуси XIX – начала XX в. в фондах Национального исторического архива

А. В. Стефанович
Состав и тематическая структура книжных фондов частновладельческого книжного собрания Радзивиллов Несвижской ординации

А. І. Цітавец
Уплыў традыцый розных культур на змест рукапісных кніг беларускіх татараў

ТЭКСТАЛОГІЯ. ПАЛЕАГРАФІЯ

І. П. Клімаў
Змест, кампазіцыя і жанр «Прадмовы» Васіля Цяпінскага

А. І. Груша
Гісторыя вывучэння беларускай і ўкраінскай кірыліцкай палеаграфіі да 1920-х гг.

ГЕНЕАЛОГІЯ

C. А. Рыбчонак
Радаводная справа шляхецкага роду Міцкевічаў

3 ГІСТОРЫІ ДЗЯРЖАЎНЫХ УСТАНОЎ

А. М. Лукашевич
Организация гражданского и военного управления в белорусских губерниях Российской империи (1796 – 1806)

ПОСТАЦІ

Н. А. Заикин, А. М. Лукашевич
Захар Карнеев: административная деятельность в Минске (по документам НИАБ)

Э. Р. Iофе
Акадэмiк У. I. Пiчэта як гiсторык Беларусi

ДАКУМЕНТАЛЬНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

A. А. Жлутка
Ліст Папы Клімента V 1310 г. аб становішчы ў Лівоніі i ў суседніх краінах у другой палове ХІІІ – пачатку ХІV ст.

B. С. Мянжынскі, Ю. У. Несцяровіч
Судовыя дакументы з саманазвай «справа» ў кнізе Метрыкі ВКЛ 30

A. С. Залівака
Дакументы пра судовую справу ксяндза Я. Рачынскага з зямянінам А. Залівакам аб валоданні маёнткам Сліжын Менскага ваяводства (на мяжы XVI – XVII стст.)

Я. К. Анішчанка
Акт вольнай канфедэрацыі Мінскага ваяводства ад 12 ліпеня 1792 г.

B. М. Лебедзева
«Я прежде всего белорус…»: лісты Е. Раманава да А. Пыпіна (1888 – 1892)

В. Н. Жук
Религиозно-общественные объединения католиков-поляков и антирелигиозная работа во второй половине 1920-х гг. в БССР

АГЛЯДЫ

Г. М. Брэгер, Л. А. Лінская
Фрагмент архіва Слуцкага Трайчанскага Свята-Траецкага манастыра ў фондах Нацыянальнага музея гісторыі і культуры Беларусі (1687 – 1702)

A. К. Галубовіч
Архіўны вопіс «Інвентары партрэтаў, карцін i мармуровых скульптур» Нясвіжскага замка князёў Радзівілаў у Бундэсархіве г. Кобленца (Германія)

РЭЦЭНЗІІ

Ю. У. Несцяровіч
Першыя рэкамендацыі па публікацыі актавай дакументацыі на лацінскай мове беларускага вучонага

B. У. Бабкова
Добрая вестка

І. П. Клімаў
Новыя выданні старабеларускіх помнікаў

І. П. Клімаў
Навуковая публікацыя новага твора Івана Ужэвіча

М. Ф. Шумейко
Двадцать лет спустя

ХРОНІКА. ІНФАРМАЦЫЯ

Інфармацыя пра агульны сход Археаграфічнай камісіі Белкамархіва 16.05.2006 г.

Славуты беларускі псторык – наш зямляк

РЭЗЮМЕ
SUMMARY