Белорусский археографический ежегодник

Выпуск 6(2005 г.)
Содержание

АРХЕАГРАФІЯ

М. Ф. Шумейко
От «культуры обычая» к «культуре правил»: история создания нормативно-методической базы археографии в России и СССР

Ю. У. Несцяровіч

Эксплікацыя паняцця навукі і акрэсленне археаграфіі як сацыякультурнага феномена

АРХІВАЗНАЎСТВА

 В.В. Федосов
О содержании теории архивоведения и месте в ней теоретических основ экономики архивного дела

А.М. Латушкіна
Да гісторыі Нясвіжскага архіва князёў Радзівілаў у 1790 – 1818 гг.

КРЫНІЦАЗНАЎСТВА. КАДЫКАЛОГІЯ

 Р. Б. Гагуа
Хроніка канфлікту Уладзіслава, караля Польшчы, з крыжакамі ў год хрыстоў 1410

Г. М. Сагановіч

Маскоўская калекцыя дакументаў па гісторыі адносін ВКЛ і Нямецкага ордэна

І. А. Сынкова

Інкунабулы ў фондах ЦНБ НАН Беларусі

Дз. В. Лісейчыкаў

Візіты і інвентары уніяцкіх храмаў Беларусі як крыніца па гісторыі штодзённасці (паводле матэрыялаў НГАБ)

А. В. Стефанович

Экслибрисы князей Радзивиллов в книжных собраниях Несвижской ординации

А. І. Цітавец

Звесткі пра перапісчыкаў рукапісных кніг беларускіх татараў XVII – XX стст.
 
А. Л. Самович

К вопросу о военнопленных наполеоновской армии в 1812 – 1814 гг. в Российской империи

ТЭКСТАЛОГІЯ

І. П. Клімаў
Беларускія і ўкраінскія катэхізісы 16 – 18 стстс.

СФРАГІСТЫКА

Р. С. Жаўняркевіч
Станаўленне сфрагістыкі ісламскіх устаноў Беларусі (XIX ст.)

3 ГІСТОРЫІ ДЗЯРЖАЎНЫХ УСТАНОЎ

 А. М. Лукашевич
Законодательные и делопроизводственные документы о рекрутских наборах в белорусских губерниях Российской империи (конец XVIII в. – 1812 г.)

А. Д. Гронский

К вопросу о деятельности железнодорожных жандармов белорусских губерний Российской империи в начале XX в.

 И. М. Шпилевская
Структура, функции и постановка делопроизводства губернских правлений Российской империи после принятия «Временных правил» 1865 г.

В. М. Жук

Развитие образования и культуры среди польского населения БССР в 1930-е годы

ПОСТАЦІ

 С. В. Жумарь, Е.Л. Тарасевич
В. В. Чепко: из воспоминаний

ДАКУМЕНТАЛЬНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ

 В. С. Мянжынскі, Ю. У. Несцяровіч
З гісторыі Беларусі XVI ст.: канфірмацыйныя прывілеі ў кнізе Метрыкі ВКЛ 30

А. А. Цвірка, З. Л. Яцкевіч

Візіты Заслаўскай уніяцкай царквы Праабражэння Гасподняга за 1681, 1792 гг.

Я. К. Анішчанка

Т. Касцюшка – генералу А. Хрушчову: «Вяртаю Вам Вашу сям’ю»

А. В. Пашкевіч, А. М. Чарнякевіч

Рапарты Р. Зямкевіча ў II аддзел Генеральнага штаба Польскага войска за 1922 г.

Я. М. Кісялёва

Жыццяпіс К. Дуж-Душэўскага

АГЛЯДЫ

 A. К. Галубовіч, Л. М. Лісава
Дакументы з замежных архіваў у Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі

Г. М. Брэгер, Л. А. Лінская

Фрагмент архіва Слуцкага Трайчанскага Свята-Траецкага манастыра ў фондах Нацыянальнага музея гісторыі і культуры Беларусі (1650 – 1687)

Я. Я. Янушкевіч

Валожыншчына ў матэрыялах Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі

РЭЦЭНЗІІ

В. Б. Келер
Кніга Андрэя Якаўлева пра нямецкае права ў Беларусі

І. П. Клімаў
Навуковая публікацыя царкоўнаславянскага перакладу «Гісторыі іудзеўскай вайны» Я. Флавія

ІНФАРМАЦЫЯ

 Дзейнасць бюро Археаграфічнай камісіі Белкамархіва (ліпень 2004 г. – май 2005 г.)

О создании фонда А. Д. Карасева в государственном архиве Гомельской области

ПАМЯЦІ ТАВАРЫША

 А. І. Валахановіч
Уладзімер Мікалаевіч Міхнюк (27.09.1947 – 13.10.2004)

РЭЗЮМЕ
SUMMARY