Белорусский археографический ежегодник

Выпуск 9 (2008 г.)
Аннотация

УДК 930.25(476)(058)

Рэкамендавана да друку Вучоным саветам БелНДІДАС

Рэдакцыйная калегія:
Галоўны рэдактар доктар гістарычных навук, прафесар Э. М. САВІЦКІ

Члены рэдкалегіі:
У. І. АДАМУШКА, Г. Я. ГАЛЕНЧАНКА, С. У. ЖУМАР,  П.П.ЖУРКЕВІЧ , Дз. У. КАРАЎ, Г. В. КІСЯЛЁЎ,
В. А. КОСМАЧ, У. П. КРУК, М. В. ЛАРЫН (Расія), І. Б. МАЦЯШ (Украіна), В. Л. НАСЕВІЧ,
Ю. У. НЕСЦЯРОВІЧ, В. С. ПАЗДНЯКОЎ (адказны сакратар), А. Я. РЫБАКОЎ, І. В. САВЕРЧАНКА,
А. М. САРОКІН, В. Дз. СЕЛЯМЕНЕЎ, В. У. СКАЛАБАН, У. В. ФЯДОСАЎ, М. Ф. ШУМЕЙКА


У адпаведнасці з загадам Вышэйшай атэстацыйнай камісіі ад 13.12.2005 № 207 «Беларускі археаграфічны штогоднік» уключаны ў Пералік навуковых выданняў Рэспублікі Беларусь для апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў па гістарычных навуках

У дзевятым выпуску «Беларускага археаграфічнага штогодніка» друкуюцца матэрыялы па археаграфіі, архівазнаўстве, крыніцазнаўстве, кадыкалогіі, тэксталогіі і гіс­то­рыі дзяржаўных устаноў. Публікуюцца дакументы па сярэдневяковай, новай і найноў­шай гісторыі Беларусі, агляды архіўных фондаў і іншыя матэрыялы.

Прызначаны для спецыялістаў і аспірантаў-гісторыкаў, філолагаў, архівістаў, краязнаўцаў.© БелНДІДАС, 2008