Белорусский археографический ежегодник

Выпуск 8 (2007 г.)
Аннотация

УДК 930.25(476)(058)
ББК 79.3(4Беи)я5
Б43

Рэкамендавана да друку Вучоным саветам БелНДІДАС

Рэдакцыйная калегія:
Галоўны рэдактар доктар гістарычных навук, прафесар Э. М. САВІЦКІ

Члены рэдкалегіі:
У. І. АДАМУШКА, Г. Я. ГАЛЕНЧАНКА, С. У. ЖУМАР, П. П. ЖУРКЕВІЧ, Дз. У. КАРАЎ, Г. В. КІСЯЛЁЎ,
В. А. КОСМАЧ, У. П. КРУК, М. В. ЛАРЫН (Расія), І. Б. МАЦЯШ (Украіна), В. Л. НАСЕВІЧ, Ю. У. НЕСЦЯРОВІЧ, В. С. ПАЗДНЯКОЎ (адказны сакратар), А. Я. РЫБАКОЎ, І. В. САВЕРЧАНКА, А. М. САРОКІН, В. Дз. СЕЛЯМЕНЕЎ, В. У. СКАЛАБАН, У. В. ФЯДОСАЎ, М. Ф. ШУМЕЙКА


Б 43 Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 8 / Рэдкалегія: Э. М. Са­віц­кі (гал. рэд.) і інш. — Мн.: БелНДІДАС, 2007. —316 с.

У восьмым выпуску «Беларускага археаграфічнага штогодніка» друкуюцца матэрыялы па археаграфіі, архівазнаўстве, крыніцазнаўстве, кадыкалогіі, тэксталогіі і гісторыі дзяржаўных устаноў. Публікуюцца дакументы па сярэдневяковай, новай і найноў­шай гісторыі Беларусі, агляды архіўных фондаў і іншыя матэрыялы.

Прызначаны для спецыялістаў і аспірантаў-гісторыкаў, філолагаў, архівістаў, краязнаўцаў.