Белорусский археографический ежегодник

Выпуск 7 (2006 г.)
Аннотация

УДК 930.25(476)(058)
ББК 79.3(4Беи)я5
Б43

Рэкамендавана да друку Вучоным саветам БелНДІДАС

Рэдакцыйная калегія:
Галоўны рэдактар доктар гістарычных навук, прафесар У. К. КОРШУК

Члены рэдкалегіі:
У. І. АДАМУШКА, Г. Я. ГАЛЕНЧАНКА, С. У. ЖУМАР, П. П. ЖУРКЕВІЧ, Дз. У. КАРАЎ, Г. В. КІСЯЛЁЎ, В. А. КОСМАЧ, У. П. КРУК, М. В. ЛАРЫН (Расія), І. Б. МАЦЯШ (Украіна), В. Л. НАСЕВІЧ, Ю. У. НЕСЦЯРОВІЧ, А. Я. РЫБАКОЎ, І. В. САВЕРЧАНКА, Э. М. САВІЦКІ, А. М. САРОКІН, В. Дз. СЕЛЯМЕНЕЎ, В. У. СКАЛАБАН, У. В. ФЯДОСАЎ, М. Ф. ШУМЕЙКА, Я. Я. ЯНУШКЕВІЧ

Б 43 Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 7 / Рэдкалегія: У.К. Кор­шук (гал. рэд.) і інш. — Мн.: БелНДІДАС, 2006. — 296 с.

У сёмым выпуску «Беларускага археаграфічнага штогодніка» друкуюцца матэрыялы па археаграфіі, архівазнаўстве, крыніцазнаўстве, кадыкалогіі, тэксталогіі, палеагра­фіі, генеалогіі і гісторыі дзяржаўных устаноў. Публікуюцца дакументы па старажытна-сярэднявечнай, новай і найноўшай гісторыі Беларусі, агляды архіўных фондаў, інфарма­цыя пра дзейнасць Археаграфічнай камісіі Белкамархіва і іншыя матэрыялы.

Прызначаны для спецыялістаў аспірантаў-гісторыкаў, філолагаў, архівістаў, краязнаўцаў.