Белорусский археографический ежегодник

Выпуск 6 (2005 г.)
Аннотация

УДК 930.25(476)(058)
ББК 79.3(4Беи)я5
Б43

Рэдакцыйная калегія:
Галоўны рэдактар доктар гістарычных навук, прафесар У. К. КОРШУК

Члены калегіі:

У. І. АДАМУШКА, Г. Я. ГАЛЕНЧАНКА, С. У. ЖУМАР, П. П. ЖУРКЕВІЧ, Дз. У. КАРАЎ, Г. В. КІСЯЛЁЎ, В. А. КОСМАЧ, У. П. КРУК, М. В. ЛАРЫН (Расія), І. Б. МАЦЯШ (Украіна), В. Л. НАСЕВІЧ, Ю. У. НЕСЦЯРОВІЧ (адк. рэд), І. В. САВЕРЧАНКА, А. М. САРОКІН, В. Дз. СЕЛЯМЕНЕЎ, В. У. СКАЛАБАН, У. В. ФЯДОСАЎ, М. Ф. ШУМЕЙКА (адк. рэд), Я. Я. ЯНУШКЕВІЧ (адк. рэд)

Адказныя рэдактары выпуску: Ю. У. Несцяровіч М. Ф. Шумейка

Рэкамендавана да друку бюро Археаграфічнай камісі Белкамархіва
і Вучоным саветам БелНДІДАС

Б 43 Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 6 / Рэд. калегія: У. К. Кор­шук (гал. рэд.) і інш. — Мн.: БелНДІДАС, 2005. — 364 с.

У шостым выпуску «Беларускага археаграфічнага штогодніка» друкуюцца матэрыялы па археаграфіі, архівазнаўстве і эканоміцы архіўнай справы, крыніцазнаўстве, кадыкалогіі і тэксталогіі, сфрагістыцы, гісторыі дзяржаўных устаноў. Публікуюцца дакументы па старажытна-сярэднявечнай, новай і найноўшай гісторыі Беларусі, агляды архіўных фондаў, успаміны беларускага гісторыка В. У. Чапко, інфарма­цыя пра дзейнасць Археаграфічнай камісіі Белкамархіва і іншыя матэрыялы.

Прызначаны для спецыялістаў і аспірантаў-гісторыкаў, філолагаў, архівістаў, краязнаўцаў.