Белорусский археографический ежегодник

Выпуск 10 (2009 г.)
Аннотация

УДК 930.25(476)(058)

У дзесятым выпуску «Беларускага археаграфічнага штогодніка» друкуюцца матэрыялы па археаграфіі, архівазнаўстве, крыніцазнаўстве, кадыкалогіі, тэксталогіі і гісторыі дзяржаўных устаноў. Публікуюцца дакументы па сярэдневяковай, новай і найноўшай гісторыі Беларусі, агляды архіўных фондаў і іншыя матэрыялы.
Прызначаны для архівістаў, гісторыкаў, краязнаўцаў, філолагаў.

Рэкамендавана да друку Вучоным саветам БелНДІДАС

Рэдакцыйная калегія:
Э. М. САВІЦКІ (галоўны рэдактар), У. І. АДАМУШКА, Г. Я. ГАЛЕНЧАНКА, В. А. ГАПАНОВІЧ, С. У. ЖУМАР, Дз. У. КАРАЎ, Г. В. КІСЯЛЁЎ, У. К. КОРШУК, В. А. КОСМАЧ, У. П. КРУК, М. В. ЛАРЫН (Расія), І. Б. МАЦЯШ (Украіна), В. Л. НАСЕВІЧ, Ю. У. НЕСЦЯРОВІЧ, В. С. ПАЗДНЯКОЎ (адказны сакратар), А. Я. РЫБАКОЎ, І. В. САВЕРЧАНКА, А. М. САРОКІН, В. Дз. СЕЛЯМЕНЕЎ, В. У. СКАЛАБАН, У. В. ФЯДОСАЎ, М. Ф. ШУМЕЙКА


У адпаведнасці з загадам Вышэйшай атэстацыйнай камісіі ад 13.12.2005 № 207 «Беларускі археаграфічны штогоднік» уключаны ў Пералік навуковых выданняў Рэспублікі Беларусь для апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў па гістарычных навуках

«Беларускаму археаграфічнаму штогодніку» Міжнародным цэнтрам ISSN прысвоены міжнародны стандартны нумар серыйнага выдання ISSN 2076-3468© БелНДІДАС, 2009