Parish records of Orthodox churches
Kobrin uezd Grodno province

National Historical Archives of Belarus in Grodno

Parish/Church Years Fonds/Inventory Number of items Notes
Andronovo 1802 – 1817, 1831 – 1860 447/1 6  
Antopol / Resurrection Church [Voskresenskaia] 1867 – 1872 1779/1 1  
Bereza 1843 – 1866, 1869, 1874 897/1 6  
Bezdesh 1835 – 1853 575/1 1  
Bolota 1801 – 1817, 1827 – 1889 456/1 10  
Borodichi 1857 – 1875 453/1 4  
Bukhovichi 1934 460/1 1

Lists of priests

Bulkovo 1843 – 1864 442/1 7  
Cherevachitsy 1827 – 1835, 1846 – 1856, 1859 – 1868 444/1 8  
Cherevachitsy / St. Paraskeva Church [Piatnitskaia] 1898 – 1901, 1906 – 1907 1662/1 4  
Cherevachitsy / St. Paraskeva Church [Piatnitskaia] 1912 – 1914 1662/1 1

Lists of parishioners

Cherni 1843 – 1861 441/1 7  
Doroshevichi 1835 – 1864 451/1 8  
Drogichin 1845, 1861 112/1 2  
Dyvin 1847 – 1867, 1871 – 1876 446/1 14  
Golovchitsy 1835 – 1874, 1881 – 1882, 1929 458/1 18  
Gorban 1839 – 1856, 1860 – 1875 457/1 11  
Grushevichi 1840 – 1880 455/1 7  
Ianovo 1835 – 1853 467/1 2  
Khabovichi 1847 – 1858, 1866 – 1880 452/1 12  
Khomsk / Protection Church [Pokrovskaia] 1870 – 1883 1774/1 2  
Kiselevtsy 1861 – 1862 461/1 1  
Kobrin /St. Nicholas Church 1813 – 1836 449/1 4  
Kobrin / St. Nicholas Church 1823 449/2 1 Lists of nuns
Kobrin / St. Peter and St. Paul Chucrch [Petropavlovskaia] 1862, 1863, 1872 901/1 3  
Kobrin / Transfiguration Church [Preobrazhenskaia] 1826 – 1834 269/1 1  
Kobrin / Assumption of Our Lady Church [Prechistinskaia] 1798 – 1826, 1838 – 1855 951/1 13  
Lipniki 1835 – 1843, 1847 – 1860, 1864, 1867, 1869 – 1871 578/1 14  
Liakhovichi 1843 – 1855, 1859 – 1866 245/1 6  
Mokrany 1796 – 1885 459/1 19  
Motol 1873, 1876, 1827 – 1844, 1849 – 1851, 1865 – 1858, 1881 579/1 5  
Odrizhin 1843 – 1863 507/1 1  
Oziaty 1879 – 1880 1778/1 1  
Rechitsa / St. Michael Church 1841 – 1843 1607/1 3  
Snitovo 1845 – 1864 1776/1 1  
Stepanki 1843 – 1864, 1873 – 1874 910/1 14  
Strigovo 1835 – 1878 450/1 9  
Tarakan 1861 470/1 1  
Vavulichi 1835 – 1843 476/1 1  
Zbirogov 1847 – 1853 1661/1 1