Parish records of Orthodox and Uniate (Greek Catholic) churches
Novogrudok uezd Minsk province

National Historical Archives of Belarus in Minsk

Parish/Church Years Fond/Inventory Item number
Adakhovshchina 1925 136 / 42 11
Darevo 1801 – 1806, 1808 – 1813 136 / 13 1428
Eremichi 1802 – 1805 136 / 13 1428
Kolpenitsa / St. John the Baptist Church [Ioanno-Predtechenskaia] 1866 – 1869 1485  
  1911 – 1915, 1918 – 1923, 1925 136 / 42 15 – 18
Krivoshin / Intercession Church [Pokrovskaia]  1826 – 1914 948  
Lavrishevo 1802 – 1805 136 / 13 1428
Lysitsa 1715 – 1748 136 / 13 1425
Lyski 1801 – 1803, 1805 – 1813 136 / 13 1428
Liubcha-Livie 1910 1166  
Morozovichi 1844 – 1915 966  
Narutsevichi 1792 – 1826 136 / 34 330
Novaia Mysh 1915, 1918 – 1924 136 / 42 19 – 20
  1923 136 / 47 54
  1801 – 1812 136 / 13 1427
Polonka 1843 – 1915 965  
  1920 – 1922, 1924 – 1925 136 / 42 21 – 23
Polbereg / Nativity of the Virgin Church [Rozhdestvo-Bogoroditskaia] 1855, 1897, 1915 945  
Shchorsy 1807 – 1823 136 / 13 1428а
Velikie Luki (Luki) / St. George Church [Geogrievskaia] 1901, 1903, 1920 – 1922, 1925 136 / 42 9 – 10, 12 – 14
Volno 1801 – 1806, 1808 – 1813 136 / 13 1428
Yastrebel 1801 – 1806, 1808 – 1813 136 / 13 1428
  1924 – 1925 136 / 42 24
Zaluzhie / St. George Church [Geogrievskaia] 1779 – 1794 136 / 13 1426
  1926 – 1928 136 / 42 475 – 477
Zheleznitsa 1840 – 1841 1466  
  1901 – 1902, 1907, 1914 136 / 42 1 – 4

National Historical Archives of Belarus in Grodno

Parish/Church Years Fond/Inventory Number of items
Lavrishevo 1827 – 1834 1509 / 1 1