Разделы
Органы архивного дела и делопроизводства и система государственных архивных учреждений
Государственный контроль в сфере архивного дела и делопроизводства
Архивное дело
Нормативная база
Архивные справочники
Фондовый каталог государственных архивов Республики Беларусь
Тематические разработки и базы данных
Генеалогия
Археография
Геральдика
Услуги
Административные процедуры
Образование
Журнал «Архивы и делопроизводство»
Каляндар знамянальных і памятных дат па гісторыі Беларусі
Юридические основы управления белорусскими землями в XIV–XVIII веках
Главная Новости отрасли

Новости отрасли

07 октября 2015 г.
6 кастрычніка 2015 г. у Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва прайшлі ХІІI Архіўныя чытанні, прысвечаныя 25-годдзю Беларускага таварыства архівістаў. На канферэнцыю сабраліся пераважна гісторыкі і архівісты з Мінска, Гомеля, Гродна, Дзяржынска, якіх прывітала першы намеснік дырэктара Дэпартамента па архівах і справаводстве Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь Вольга Бірукова. Можна сказаць і пра завочны ўдзел замежных навукоўцаў: на пленарным пасяджэнні былі агучаны прывітальныя і віншавальныя словы ад Беларускага інстытута навукі і мастацтва (Нью-Ёрк) і Аляксандра Гараніна, дырэктара Украінскага навукова-даследчага інстытута архіўнай справы і дакументазнаўства. Дацэнт БДУ Міхаіл Шумейка разважаў пра месца і ролю архівіста ў сучасным грамадстве і дзяржаве, а дырэктар БДАМЛМ Ганна Запартыка правяла прэзентацыю фондаў БДАМЛМ, апрацаваных у 2014 – 2015 гг.

Частка выступленняў на секцыях была прысвечана жыццю і дзейнасці выбітных дзеячаў архіўнай справы, пра што сведчаць назвы дакладаў: “Новыя крыніцы і факты з гісторыі жыцця і дзейнасці архіварыусаў Архіва Нясвіжскай ардынацыі князёў Радзівілаў” (дакладчык Андрэй Латушкін), “Руководящий состав Государственного архива Гомельской области в 1920 – 1930-е годы” (Марына Бартноўская), “А. Н. Плешевеня (1923 – 1993) – заслуженный работник культуры БССР, архивист” (Ганна Гукасян), “Дакументальная спадчына В. У. Скалабана” (Ірына Евенка), “Дакументы з асабістага архіва А. В. Вараб’ёва ў кантэксце гісторыі архіўнай справы на Беларусі ў 2-й пал. ХХ ст. (па матэрыялах сямейнага фонду А. В. і Т. А. Вараб’ёвых)” (Міхаіл Скамарошчанка). Двое ўдзельнікаў канферэнцыі прысвяцілі даклады архіўным фондам у кантэксце даследавання архітэктурна-гістарычнай спадчыны: Антон Астаповіч распавёў пра матэрыялы з Нацыянальнага фонду Рэспублікі Беларусь, а Алена Траццяк – пра дакументы фатографа-аматара В. А. Васіленкі. Прадметам дакладаў іншых даследчыкаў сталі матэрыялы да біяграфіі вядомых асобаў: спевака-эмігранта Пётры Конюха (Наталля Гардзіенка), пісьменніка Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча (Валерый Пазднякоў). Вадзім Вярыга засяродзіўся на праблеме вывучэння грамадска-палітычнай дзейнасці моладзі на тэрыторыі беларускіх губерняў у канцы ХІХ – пачатку ХХ стст.; Мар’яна Тумаш распавяла пра каштоўную дакументальную серыю НАРБ “Архіў. Гісторыя. Памяць”, а Аксана Данільчык – пра цікавы факт з гісторыі беларуска-італьянскіх літаратурных сувязяў: рэцэнзію Уліссе Алессіё Фларыдзі на кнігу Джузэпэ Месіны “Беларуская літаратура”.

05 октября 2015 г.
5 октября 2015 г. в Национальном пресс-центре Республики Беларусь состоялась пресс-конференция на тему: «О развитии архивного дела в Республике Беларусь», посвященная Дню архивиста.

В пресс-конференции приняли участие заместитель директора Департамента по архива и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь О.А. Ледовская, директор Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства А.В. Запартыко и директор Белорусского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела А.Е. Рыбаков.

Участники пресс-конференции осветили основные вопросы, связанные с работой государственных архивных учреждений Республики Беларусь. В своих выступлениях и ответах на вопросы журналистов они затронули проблемы, связанные обеспечением сохранности и использованием архивных документов, а также уделили внимание методическим аспектам деятельности государственных архивов.

02 октября 2015 г.
28-30 сентября 2015 г. в Государственном архиве Брестской области проведены учебно-методические занятия «Школа молодого архивиста».

Данное мероприятие организовано для молодых сотрудников архива в преддверии профессионального праздника Дня архивиста и приурочено к Году молодежи, объявленного Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2014 № 495.

В последнее время коллектив архива активно пополнялся молодыми кадрами (только в текущем году принято 5 новых работников).

В рамках трехдневного обучающего курса, в котором приняли участие 11 слушателей, директор архива А.Г.Карапузова ознакомила их с историей архива, с составом и содержанием документов, хранящихся в архиве, с основными направлениями его деятельности (в сопровождении мультимедийных презентаций, с демонстрацией некоторых архивных документов).

Начальник отдела по архивам главного управления юстиции Брестского облисполкома Н.М.Кралько ознакомила молодых специалистов с основными нормативно-методическими документами в сфере архивного дела и делопроизводства.

Заведующая отделом делопроизводства и формирования НАФ С.Н.Козлова проинформировала о работе с организациями – источниками комплектования архива и принципах формирования Национального архивного фонда Республики Беларусь.

Старейший сотрудник архива Л.Г.Романович, которая уже 49 лет служит архивному делу, рассказала молодому поколению о своей архивной судьбе, о специфике профессии архивиста и любви к архивным документам.

В ходе экскурсии по архиву молодые архивисты ознакомились с работой всех структурных подразделений, архивохранилищ, лаборатории по ремонту и реставрации документов.

Руководство архива надеется, что проведенное мероприятие достигло своей цели – помогло молодым кадрам глубже познакомиться с историей архива, его функциями и задачами, проникнуться духом архивной профессии и, возможно, связать свою дальнейшую трудовую деятельность именно с работой в Государственном архиве Брестской области.


Учебно-методические занятия «Школа молодого архивиста» в Государственном архиве Брестской области


Учебно-методические занятия «Школа молодого архивиста» в Государственном архиве Брестской области


Учебно-методические занятия «Школа молодого архивиста» в Государственном архиве Брестской области


Учебно-методические занятия «Школа молодого архивиста» в Государственном архиве Брестской области


Учебно-методические занятия «Школа молодого архивиста» в Государственном архиве Брестской области

30 сентября 2015 г.
22–23 сентября 2015 г. директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь В.И.Адамушко принял участие в заседании Совета по архивному делу при Федеральном архивном агентстве России, которое состоялось в г. Ярославле.

Заседание Совета было посвящено вопросам совершенствования законодательства в архивном деле.

29 сентября 2015 г.
29 сентября 2015 г. состоялось заседание коллегии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, на котором были рассмотрены вопросы о работе государственных архивов по информационному обеспечению пользователей и о подготовке государственных архивных учреждений к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года.

В ходе рассмотрения первого вопроса была проанализирована работа государственных архивов по информационному обеспечению пользователей за период 2011 – первой половины 2015 гг. Особое внимание было уделено рассмотрению в архивах заявлений граждан в рамках осуществления административных процедур, затронуты проблемы, связанные с определением видовой принадлежности запросов.

По второму вопросу коллегией отмечено, что профилактические и ремонтные работы по подготовке государственных архивных учреждений к осенне-зимнему сезону 2015/2016 года завершены.

Подготовка проводилась в соответствии с исполнением постановления Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2015 г. № 443 «О подготовке к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года»; технического кодекса установившейся практики «Правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергосберегающими организациями и потребителями тепловой энергии», утвержденном совместным постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 6 июня 2012 г. № 27/8; разработанных в государственных архивных учреждениях планов и организационно-технических мероприятий на предстоящий сезон с учетом предписаний органов Госэнергонадзора, органов государственного надзора за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов, на основе анализа функционирования систем в предыдущий осенне-зимний период; соответствующих распорядительных документов руководителей государственных архивных учреждений.

Предъявление объектов для проверки готовности к работе в осенне-зимний период и оформление паспортов готовности производилось в сроки, утвержденные исполкомами. Паспорта и акты готовности государственные архивные учреждения получали в период с 8 июня по 10 сентября. Показатели получения паспортов и актов готовности распределились следующим образом: в июне готовность была у 8% архивных учреждений, в июле – у 41%, в августе – у 88% и в сентябре у 100%.

Государственные архивные учреждения, являющиеся собственниками зданий, выполнили все запланированные мероприятия. Не проводились работы по подготовке к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года в здании Государственного архива Брестской области по ул. Энгельса,8, так как оно находится на капитальном ремонте.

В арендуемых зданиях (помещениях) уполномоченными лицами произведено обследование и необходимый ремонт имеющегося электрооборудования, систем противопожарного оборудования, систем отопления.

Выполнен комплекс необходимых мероприятий, направленных на поддержание оптимальных режимов хранения документов и на создание благоприятных и безопасных условий работы для людей.

Руководителями государственных архивных учреждений регулярно проводятся беседы с работниками о необходимости соблюдения режима экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов, данный вопрос рассматривается на заседаниях дирекций и комиссий по контролю за использованием топливно-энергетических и материальных ресурсов.

В необходимые сроки до наступления холодов в государственных архивных учреждениях и учреждении «Редакция журнала «Архивы и делопроизводство» для поддержания соответствующего температурного режима там, где это необходимо, будут завершены мероприятия по утеплению окон и наружных дверей.

Коллегией приняты решения о назначении Шумской Е.В. на должность заведующего отделом документоведения учреждения «Белорусский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела», Антошиной И.И. на должность главного бухгалтера учреждения «Белорусский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела» и Вихаревой О.В. на должность заведующего отделом обеспечения сохранности документов и фондов государственного учреждения «Национальный исторический архив Беларуси в г. Гродно».

28 сентября 2015 г.
24-26 сентября 2015 г. в г. Любляне (Республика Словения) под эгидой международной организации «Форум славянских культур» и Архива Республики Словения прошла 1-я научная конференция национальных (государственных) архивов славянских государств, посвященная событиям Первой мировой войны.

В работе конференции принял участие директор Национального исторического архива Беларуси Яцевич Д.В., который представил доклад на тему: «Первая мировая война в документах Национального исторического архива Беларуси».

Форум славянских культур – международная организация, объединяющая представителей культуры, образования, архивов и науки государств, население которых говорит на славянских языках. Штаб-квартира Форума находится в г.Любляне. В его работе в качестве полноправных членов или наблюдателей принимают участие представители 13 славянских государств: Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Македонии, Польши, России, Сербии, Словакии, Словении, Украины, Хорватии, Черногории и Чехии.

В рамках конференции прошла презентация сборника документов «Беларусь в годы Первой мировой войны», подготовленного Национальным историческим архивом Беларуси к 100-летию начала Первой мировой войны.

25 сентября 2015 г.
Обложка изданияУчреждением «Государственный архив общественных объединений Гомельской области» совместно со специалистами государственных архивов области издан сборник «Гомельщина в 1943 – 1953 гг.: документы и материалы».

Сборник документов является первым научным изданием, разработанным коллективом архива.

В сборник включено 134 документа, в том числе 82 – из фондов Государственного архива общественных объединений Гомельской области, 27 – из фондов Государственного архива Гомельской области, 25 – из Зонального государственного архива в г. Мозыре.

Большинство документов публикуется впервые. При отборе документов предпочтение отдавалось подлинникам, при их отсутствии – заверенным копиям.

Документы периода конца 40-х – начала 50-х гг. прошлого столетия представлены в несколько меньшем объеме по сравнению с документами первых послевоенных лет, но при этом дополнены достаточным количеством фотоматериалов.

В сборник включены постановления высших органов власти (Советов Народных Комиссаров СССР и БССР), протоколы заседаний бюро и постановления областных, городских и районных комитетов КП(б)Б, решения местных органов власти (исполнительных комитетов Советов депутатов трудящихся и их структурных подразделений), докладные записки, отчеты и информации партийных и советских органов власти, различных организаций и учреждений, статистическая документация. Комплекс этих документов, отражающих политику партии и государства, не претендует на полную и объективную картину исторической реальности. Многие документы носят распорядительный характер, то есть содержат указания на совершение действий, которые должны произойти в будущем, после подписания документа. Но вместе с тем они помогают каждому читателю прикоснуться к атмосфере того времени, на основе подтвержденных документами фактов сформировать собственную картину прошлого.

Одним из существенных компонентов сборника являются иллюстрации. Представленные фотографии включают в себя портреты руководящих работников Гомельской области периода 1943 – 1953 гг., изображения г. Гомеля послевоенного времени, эпизодов повседневной жизни населения города и деревни, производственной и культурной деятельности. Добавлены также изображения отдельных страниц газеты «Гомельская правда» и фотографиями государственного историко - культурного учреждения «Гомельский дворцово-парковый ансамбль».

Подобранные в сборнике документы позволяют получить комплексное представление о политических, экономических, социальных и культурных процессах, проходивших на территории Гомельской и Полесской областей в первое десятилетие после освобождения от гитлеровской оккупации, и будут интересны для специалистов и всех интересующихся вопросами советского периода истории Гомельщины.
25 сентября 2015 г.
Сотрудники Государственного архива Минской области к 95-летию белорусского комсомола подготовили виртуальную выставку документов «Комсомол – это гордость моя!».
На выставке представлены интересные документы из истории и жизни комсомольцев Минщины.

16 сентября 2015 г.
15 сентября 2015 г. в Сморгони прошли мероприятия, посвященные 100-летию начала героической обороны города в годы Первой мировой войны. В рамках этих мероприятий в Сморгонском краеведческом музее состоялся круглый стол «Состояние и перспективы изучения и сохранения военно-исторического наследия Первой мировой войны в Республике Беларусь и Российской Федерации: к 100-летию битвы за Сморгонь». В нем приняли участие историки, архивисты, сотрудники музеев, краеведы.

Белорусских и российских архивистов на мероприятии представляли директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларуси В.И.Адамушко и руководитель Федерального архивного агентства Министерства культуры Российской Федерации А.Н.Артизов. Темы их выступлений на круглом столе – «Документы государственных архивов Беларуси о событиях Первой мировой войны» и «Российские архивы и сохранение памяти о Первой мировой войне».

07 сентября 2015 г.
Напярэдадні Дня беларускага пісьменства Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў і TUT.BY прадставілі выпуск суместнага праекта "Як гэта было. Кніжны кірмаш у Беларусі 55 гадоў таму".

У кароткім відэа ад Беларускага дзяржаўнага архіва кінафотафонадакументаў можна пабачыць кніжны кірмаш у Мінску восенню 1960 года, у парку Чалюскінцаў. Беларускамоўныя вокладкі, беларускія аўтары, кнігі з раманамі пра беларускую сталіцу.

Відэаматэрыялы падрыхтавала галоўны архівіст аддзела навуковага выкарыстання дакументаў і інфармацыі БДАКФФД Алена Паляшчук.

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121 
Архив по годам: 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Объявления
31 октября 2019 г.
21 ноября 2019 г. БелНИИДАД проводит однодневный семинар «Составление и оформление номенклатур дел организаций, примерных и типовых номенклатур дел» Подробнее >>
28 октября 2019 г.
Информация об оказании платных услуг учреждением «Государственный архив общественных объединений Гомельской области» Подробнее >>
Новости отрасли
14 ноября 2019 г.
12 ноября 2019 г. заместитель директора Департамента по архивам и делопроизводству А.Е.Цветков принял участие в работе круглого стола, посвященного презентации энциклопедических изданий Подробнее >>
12 ноября 2019 г.
11 ноября 2019 г. состоялась встреча директора Департамента по архивам и делопроизводству В.И.Кураша с делегацией литовских архивистов Подробнее >>
12 ноября 2019 г.
В БелНИИДАД изданы методические рекомендации по документационному обеспечению местных исполнительных и распорядительных органов Подробнее >>
12 ноября 2019 г.
Изданы методические рекомендации по организации комплектования государственных архивов документами общественных организаций Подробнее >>
12 ноября 2019 г.
Пабачыў свет дваццаты выпуск Беларускага археаграфічнага штогодніка Подробнее >>
  Ccылка на facebook