Разделы
Органы архивного дела и делопроизводства и система государственных архивных учреждений
Государственный контроль в сфере архивного дела и делопроизводства
Архивное дело
Нормативная база
Архивные справочники
Фондовый каталог государственных архивов Республики Беларусь
Тематические разработки и базы данных
Генеалогия
Археография
Геральдика
Услуги
Административные процедуры
Образование
Журнал «Архивы и делопроизводство»
Каляндар знамянальных і памятных дат па гісторыі Беларусі
Жыццё і дзейнасць народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава
Главная Новости отрасли

Новости отрасли

30 ноября 2010 г.
книга «Встали мы плечом к плечу… Евреи в партизанском движении Белоруссии»В Лондоне вышла книга «Встали мы плечом к плечу… Евреи в партизанском движении Белоруссии» на английском языке. Ее основу составляет подготовленное Музеем истории и культуры евреев Беларуси, Национальным архивом Республики Беларусь и Республиканским фондом «Холокост» одноименное издание 2005 года, в котором впервые опубликованы списки евреев, воевавших в партизанских формированиях республики.

Вышедшая книга дополнена документами и материалами, выявленными Джеком Каганом, о партизанском отряде Т. Бельского.
Д. Каган узник Новогрудского гетто в годы Великой Отечественной войны. После побега воевал в отряде Т. Бельского. Он один из авторов книги «Як мы перажылі Халакост з яўрэйскім партызанскім атрадам у Беларусі», изданной в Минске в 1999 г.

Новая публикация дает возможность иностранным исследователям глубже познакомиться с малоизученной страницей партизанского движения Беларуси.


26 ноября 2010 г.
На днях в здании Национальной библиотеки состоялась презентация факсимильного издания альбома "Радзивиллы. Альбом портретов XVIII-XIX веков".

Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, Национальный исторический архив Беларуси предоставили для этого издания цифровые копии оригинала альбома, хранящегося в архиве.

Альбом выпущен издательством "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки".

26 ноября 2010 г.
24 лістапада ў Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва прайшла вечарына ўспамінаў пра У.С.Караткевіча, класіка беларускай літаратуры, творцы, які праявіў сябе ярка і глыбока ў розных накірунках дзейнасці: паэзіі, прозе, драматургіі, кінамастацтве. На вечар былі запрошаны родныя, навукоўцы, пісьменнікі, якія добра ведалі Уладзіміра Сямёнавіча, сустракаліся з ім, сябравалі, пісалі пра яго. На вечарыне прысутнічалі і студэнты Белдзяржуніверсітэта, будучыя гісторыкі-архівісты. Вечар вяла дырэктар архіва-музея Г.В.Запартыка.

Блізкі сябра пісьменніка, літаратуразнаўца, доктар філалагічных навук А.В.Мальдзіс узгадаў пра велічнае і простае, касмічнае і зямное ў творчым жыцці Караткевіча. Ён назваў шэраг мерапрыемстваў па ўшанаванні 80-годдзя з дня нараджэння пісьменніка, якія ў гэтым годзе набылі міжнародны маштаб. Галоўнай тэмай яго выступлення стала гісторыя стварэння знакамітай “амбарнай кнігі” з жартоўным надпісам на вокладцы – “Журнал інвентарызацыі выпітага”, у якую пісьменнік, знаходзячыся ў гасцях ў Адама Восіпавіча, запісваў вершы, пародыі, эпіграмы, рабіў малюнкі і шаржы. Гэты рарытэт падараваны архіву Адамам Мальдзісам і будзе захоўвацца ў яго асабістым фондзе ў БДАМЛіМ.

Госць з Масквы, літаратуразнаўца, гісторык, пісьменнік А.К.Каўка распавёў пра сваё ўспрыманне У.Караткевіча, пра значнасць яго прадказальнага, прарочага слова для сённяшніх чытачоў.

Пісьменніца В.М.Коўтун узгадала пра сумесныя, разам з Я.І.Янішчыц і У.С.Караткевічам, паездкі ў Украіну, дзе маладымі паэткамі шчыра апекваўся Рыцар Беларусі і беларушчыны Уладзімір Караткевіч. Яна ўспамінала пра тое, што свае выступленні ён прамаўляў коратка, лаканічна, завяршаючы вершам “Заяц варыць піва”. Менавіта праз творчасць Караткевіча моладзь прыйшла да Беларусі, да ўсведамлення велічы сваёй гісторыі..

У.С.Ліпскі, празаік, рэдактар часопіса “Вясёлка” расказаў, як ён заахвочваў беларускіх пісьменнікаў пісаць для дзяцей. І першым на яго просьбу адгукнуўся У.Караткевіч, адзначыўшы ў лісце да рэдактара, што ніколі б не ўзяўся пісаць для малых, каб ведаў, як гэта няпроста . У.Ліпскі перадаў у архіў падшыўку “Вясёлкі”за 1980 г. з тымі казкамі Караткевіча. Ён назаўсёды застаўся ў памяці “вясёлкаўцаў” непасрэдным, мудрым, геніяльным, добрым і прывабным.

А.С.Ліс, літаратуразнаўца, фалькларыст, распавёў пра тое, як рэдагаваў першы зборнік паэзіі У.Караткевіча “Матчына душа”, як выдатна, артыстычна чытаў той свае вершы, асабліва з крымскага цыклу, якія пісаў узнёслыя, светлыя, рамантычныя эсэ пра старажытныя гарады Беларусі.

Пляменніца пісьменніка А.І.Сінькевіч падарыла архіву сямейны фотаздымак 1902 г. і прачытала ўрывак з ліста У.Караткевіча да выкладчыцы Кіеўскага ўніверсітэта і адзін з яго вершаў.

Я.М.Кісялёва, супрацоўніца архіва-музея, жонка вучонага Г.В.Кісялёва, якія сябравалі сем’ямі, ўзгадала шмат цікавых эпізодаў з жыцця У.Караткевіча, адзначыўшы яго дзіцячую даверлівасць, непасрэднасць, шчодрасць душы, высакародства.

Напрыканцы вечарыны літаратуразнаўца, выкладчык Белдзяржуніверсітэта і даследчык творчасці У.С.Караткевіча А.Л.Верабей расказаў пра падрыхтоўку для выдання творчай спадчыны пісьменніка ў 25 тамах і заклікаў архівістаў шукаць і знаходзіць новыя рукапісы, малюнкі, лісты і дароўныя надпісы Уладзіміра Караткевіча.

25 ноября 2010 г.
24 ноября 2010 г. состоялось заседание коллегии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, на котором были рассмотрены вопросы: об организации работы ЭМК (ЭПК) государственных архивов и органов Государственной архивной службы областей и г. Минска в 2005–2009 гг.; о работе государственных архивов по оказанию платных услуг юридическим и физическим лицам в области использования документов; об основных показателях работы учреждений Государственной архивной службы Республики Беларусь на 2011–2015 гг., а также рассмотрены кадровые вопросы.

В ходе обсуждения информации об организации работы ЭМК (ЭПК) государственных архивов и органов Государственной архивной службы областей и г. Минска в 2005–2009 гг. отмечено, что деятельность ЭМК (ЭПК) государственных архивов и органов Государственной архивной службы областей и г. Минска направлена, прежде всего, на улучшение отбора документов на государственное хранение в целях качественного формирования Национального архивного фонда, организации документов в делопроизводстве, а также осуществление методического руководства и контроля за работой экспертных служб организаций–источников комплектования государственных архивов. ЭПК органов ГАС областей и г. Минска осуществляют методическое руководство деятельностью экспертных служб областных и зональных государственных архивов, а также территориальных (городских или районных) архивов местных исполнительных и распорядительных органов.

Обеспечивается систематичность и плановость в работе ЭМК (ЭПК). Заседания проводятся в соответствии с графиками, не реже одного раза в месяц. За 2005–2009 гг. проведено 2310 заседаний ЭМК (ЭПК), из них: в республиканских архивных учреждениях 363, в органах ГАС областей и г. Минска – 483, в областных и зональных государственных архивах – 1464. Работа ЭМК (ЭПК) стала более эффективной, так как в рамках возложенных функций и задач больше уделяется внимания вопросам качества формирования Национального архивного фонда.

Вместе с тем, отмечалось наличие определенных недостатков в работе ЭМК (ЭПК). Не организовано на должном уровне изучение состава и содержания документов организаций, включаемых в списки № 1 и № 2. Не всеми ЭПК практикуется проведение выездных заседаний с целью оказания методической и практической помощи ЭМК государственных архивов, улучшения качества представляемых на рассмотрение ЭПК документов. На заседаниях ЭМК (ЭПК) часто формально подходят к обсуждению некоторых рассматриваемых документов (списков № 1 и № 2, информаций, справок, актов о выделении к уничтожению документов и дел и др.). В решении коллегии намечены меры по устранению указанных недостатков.

В ходе обсуждения второго вопроса коллегией было отмечено, что в 2008 – октябре 2010 гг. государственными архивами Республики Беларусь в области использования документов было заработано 1 116 998 963 рублей. Среди республиканских государственных архивов наилучшие результаты во внебюджетной деятельности были получены в Национальном историческом архиве Беларуси и Белорусском государственном архиве кинофотофонодокументов. На их счета поступили соответственно 367 и 150,5 млн. рублей. Среди областных и зональных архивов лидируют государственные архивы Брестской (117,6 млн. рублей) и Минской областей (82 млн. рублей).

Основными видами платных услуг, оказываемых государственными архивами в области использования документов, являются исполнение тематических, биографических, генеалогических запросов, запросов социально-правового характера, касающихся имущественных и наследственных прав, а также копирование документов.

Вместе с тем в работе по оказанию платных услуг государственные архивы сталкиваются с рядом проблем. Отсутствие валютных счетов в ряде государственных архивов не позволяет им взимать плату за исполнение поступающих из-за рубежа запросов. Имеют место случаи отказа заявителей от оплаты отрицательных ответов. В этой связи на коллегии было указано на необходимость рассмотрения вопроса об открытии валютных счетов в тех архивных учреждениях, где они отсутствуют, а также введения системы предоплаты.

В ряде государственных архивов сохраняется разница в величине оплаты за оказанные услуги для белорусских и иностранных пользователей. Коллегией было признано целесообразным унифицировать размер оплаты за оказанные услуги для отечественных и зарубежных пользователей.

В целом проведенный анализ работы государственных архивов показал, что ими достигнуты положительные результаты по оказанию платных услуг пользователям архивной информации.

Коллегией Департамента одобрены основные показатели работы учреждений Государственной архивной службы Республики Беларусь на 2011–2015 гг.

Рассмотрен кадровый вопрос. Коллегией принято решение о назначении Антонович Зинаиды Васильевны на должность заведующего отделом автоматизированных архивных технологий Государственного учреждения «Национальный исторический архив Беларуси» и Головий Галины Яковлевны на должность главного бухгалтера Государственного учреждения «Национальный исторический архив Беларуси».

17 ноября 2010 г.
6 ноября 2010 г. заместителю директора БелНИИДАД Федосову Владимиру Васильевичу исполнилось 60 лет.

В связи со столь знаменательной датой, а также за многолетние заслуги перед архивной отраслью В.В.Федосову на торжественном собрании института директором Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь В.И.Адамушко был вручен нагрудный знак «Ганаровы архівіст Беларусі»

Коллектив БелНИИДАД сердечно поздравляет Владимира Васильевича Федосова с юбилеем!12 ноября 2010 г.
В Зональном государственном архиве в г. Жлобине завершились ремонтные работы в архивохранилище общей площадью 75м2, в котором ранее размещалось 65 тысяч дел. Общая стоимость работ составила 17 миллионов рублей.

В настоящее время в архивохранилище № 1 установлены новые металлические стеллажи и начаты работы по рациональному размещению фондов по хранилищам архива.

Для закрепления места хранения и поиска документов будут пересоставлены пофондовые и постеллажные топографические указатели на бумажных носителях и внесены изменения в электронные карточки в программном модуле сетевой АИС архива «Обеспечение сохранности».

Завершение ремонтных работ позволит увеличить прием документов на государственное хранение и своевременно принять документы от организаций в течение последующих 15 лет.

В настоящее время общая площадь всех архивохранилищ составляет 314 м2 На стеллажах общей длиной 2150 погонных метров обеспечивается хранение 922 фондов в количестве 137340 ед.хр.

11 ноября 2010 г.
У БелНДІДАС выдадзены адзінаццаты выпуск «Беларускага археаграфічнага штогодніка».

У адзінаццатым выпуску «Беларускага археаграфічнага штогодніка» друкуюцца матэрыялы па археаграфіі, архівазнаўстве, крыніцазнаўстве, кадыкалогіі, тэксталогіі і гісторыі дзяржаўных устаноў. Публікуюцца дакументы па сярэдневяковай, новай і найноўшай гісторыі Беларусі, агляды архіўных фондаў і іншыя матэрыялы.

Прызначаны для архівістаў, гісторыкаў, краязнаўцаў, філолагаў.

Па пытанням набыцця адзінаццатага выпуска «Беларускага археаграфічнага штогодніка» просьба звяртацца:
па адрасу: вул. Крапоткіна, 55, каб. 15, 220002, г. Мінск
па тэлефоне/факсу: (017) 286 02 05 (панядзелак – чацверг з 9.00 да 13.18 и з 14.00 да 18.00; пятніца да 16.30).
01 ноября 2010 г.
29 октября 2010 г. представители НМУ "Зональный государственный архив в г.Барановичи" провели семинар в Управлении сельского хозяйства и продовольствия Ивацевичского райисполкома с ответственными за делопроизводство и архивы сельскохозяйственных предприятий Ивацевичского района по теме "Организация работы с документами на стадии делопроизводства и при ведомственном хранении".
Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124 
Архив по годам: 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Объявления
05 февраля 2020 г.
27 февраля 2020 г. БелНИИДАД проводит семинар «Электронный документ. Электронный документооборот и хранение документов в электронном виде» Подробнее >>
Новости сайта
28 января 2020 г.
20 января 2020 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов представляет виртуальную фотовыставку к 90-летию со дня рождения Р.И. Янковского Подробнее >>
Новости отрасли
21 февраля 2020 г.
11 февраля 2020 года в учреждении «Зональный государственный архив в г. Молодечно» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летию образования архива Подробнее >>
19 февраля 2020 г.
У выніковай праграме беларускага тэлебачання “Галоўны эфір” выйшаў сюжэт, прысвечаны юбілею архітэктара Вальмена Аладава Подробнее >>
14 февраля 2020 г.
11 февраля 2020 г. состоялось торжественное собрание, посвященное 80-летию Национального исторического архива Беларуси в г. Гродно (1940-2020) Подробнее >>
14 февраля 2020 г.
В Государственном архиве Брестской области организована выставка «История архива в фотографиях», посвященная 80-летию образования архива. Подробнее >>
13 февраля 2020 г.
11 февраля 2020 г. в главном управлении юстиции Брестского облисполкома состоялось торжественное собрание, посвященное 80-летию создания архивной службы и государственных архивов Брестской области Подробнее >>
  Ccылка на facebook