Разделы
Органы архивного дела и делопроизводства и система государственных архивных учреждений
Государственный контроль в сфере архивного дела и делопроизводства
Архивное дело
Нормативная база
Архивные справочники
Фондовый каталог государственных архивов Республики Беларусь
Тематические разработки и базы данных
Генеалогия
Археография
Геральдика
Услуги
Административные процедуры
Образование
Журнал «Архивы и делопроизводство»
Каляндар знамянальных і памятных дат па гісторыі Беларусі
Жыццё і дзейнасць народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава
Главная Новости сайта Новости отрасли

Новости отрасли

26 ноября 2010 г.
На днях в здании Национальной библиотеки состоялась презентация факсимильного издания альбома "Радзивиллы. Альбом портретов XVIII-XIX веков".

Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, Национальный исторический архив Беларуси предоставили для этого издания цифровые копии оригинала альбома, хранящегося в архиве.

Альбом выпущен издательством "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки".

26 ноября 2010 г.
24 лістапада ў Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва прайшла вечарына ўспамінаў пра У.С.Караткевіча, класіка беларускай літаратуры, творцы, які праявіў сябе ярка і глыбока ў розных накірунках дзейнасці: паэзіі, прозе, драматургіі, кінамастацтве. На вечар былі запрошаны родныя, навукоўцы, пісьменнікі, якія добра ведалі Уладзіміра Сямёнавіча, сустракаліся з ім, сябравалі, пісалі пра яго. На вечарыне прысутнічалі і студэнты Белдзяржуніверсітэта, будучыя гісторыкі-архівісты. Вечар вяла дырэктар архіва-музея Г.В.Запартыка.

Блізкі сябра пісьменніка, літаратуразнаўца, доктар філалагічных навук А.В.Мальдзіс узгадаў пра велічнае і простае, касмічнае і зямное ў творчым жыцці Караткевіча. Ён назваў шэраг мерапрыемстваў па ўшанаванні 80-годдзя з дня нараджэння пісьменніка, якія ў гэтым годзе набылі міжнародны маштаб. Галоўнай тэмай яго выступлення стала гісторыя стварэння знакамітай “амбарнай кнігі” з жартоўным надпісам на вокладцы – “Журнал інвентарызацыі выпітага”, у якую пісьменнік, знаходзячыся ў гасцях ў Адама Восіпавіча, запісваў вершы, пародыі, эпіграмы, рабіў малюнкі і шаржы. Гэты рарытэт падараваны архіву Адамам Мальдзісам і будзе захоўвацца ў яго асабістым фондзе ў БДАМЛіМ.

Госць з Масквы, літаратуразнаўца, гісторык, пісьменнік А.К.Каўка распавёў пра сваё ўспрыманне У.Караткевіча, пра значнасць яго прадказальнага, прарочага слова для сённяшніх чытачоў.

Пісьменніца В.М.Коўтун узгадала пра сумесныя, разам з Я.І.Янішчыц і У.С.Караткевічам, паездкі ў Украіну, дзе маладымі паэткамі шчыра апекваўся Рыцар Беларусі і беларушчыны Уладзімір Караткевіч. Яна ўспамінала пра тое, што свае выступленні ён прамаўляў коратка, лаканічна, завяршаючы вершам “Заяц варыць піва”. Менавіта праз творчасць Караткевіча моладзь прыйшла да Беларусі, да ўсведамлення велічы сваёй гісторыі..

У.С.Ліпскі, празаік, рэдактар часопіса “Вясёлка” расказаў, як ён заахвочваў беларускіх пісьменнікаў пісаць для дзяцей. І першым на яго просьбу адгукнуўся У.Караткевіч, адзначыўшы ў лісце да рэдактара, што ніколі б не ўзяўся пісаць для малых, каб ведаў, як гэта няпроста . У.Ліпскі перадаў у архіў падшыўку “Вясёлкі”за 1980 г. з тымі казкамі Караткевіча. Ён назаўсёды застаўся ў памяці “вясёлкаўцаў” непасрэдным, мудрым, геніяльным, добрым і прывабным.

А.С.Ліс, літаратуразнаўца, фалькларыст, распавёў пра тое, як рэдагаваў першы зборнік паэзіі У.Караткевіча “Матчына душа”, як выдатна, артыстычна чытаў той свае вершы, асабліва з крымскага цыклу, якія пісаў узнёслыя, светлыя, рамантычныя эсэ пра старажытныя гарады Беларусі.

Пляменніца пісьменніка А.І.Сінькевіч падарыла архіву сямейны фотаздымак 1902 г. і прачытала ўрывак з ліста У.Караткевіча да выкладчыцы Кіеўскага ўніверсітэта і адзін з яго вершаў.

Я.М.Кісялёва, супрацоўніца архіва-музея, жонка вучонага Г.В.Кісялёва, якія сябравалі сем’ямі, ўзгадала шмат цікавых эпізодаў з жыцця У.Караткевіча, адзначыўшы яго дзіцячую даверлівасць, непасрэднасць, шчодрасць душы, высакародства.

Напрыканцы вечарыны літаратуразнаўца, выкладчык Белдзяржуніверсітэта і даследчык творчасці У.С.Караткевіча А.Л.Верабей расказаў пра падрыхтоўку для выдання творчай спадчыны пісьменніка ў 25 тамах і заклікаў архівістаў шукаць і знаходзіць новыя рукапісы, малюнкі, лісты і дароўныя надпісы Уладзіміра Караткевіча.

25 ноября 2010 г.
24 ноября 2010 г. состоялось заседание коллегии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, на котором были рассмотрены вопросы: об организации работы ЭМК (ЭПК) государственных архивов и органов Государственной архивной службы областей и г. Минска в 2005–2009 гг.; о работе государственных архивов по оказанию платных услуг юридическим и физическим лицам в области использования документов; об основных показателях работы учреждений Государственной архивной службы Республики Беларусь на 2011–2015 гг., а также рассмотрены кадровые вопросы.

В ходе обсуждения информации об организации работы ЭМК (ЭПК) государственных архивов и органов Государственной архивной службы областей и г. Минска в 2005–2009 гг. отмечено, что деятельность ЭМК (ЭПК) государственных архивов и органов Государственной архивной службы областей и г. Минска направлена, прежде всего, на улучшение отбора документов на государственное хранение в целях качественного формирования Национального архивного фонда, организации документов в делопроизводстве, а также осуществление методического руководства и контроля за работой экспертных служб организаций–источников комплектования государственных архивов. ЭПК органов ГАС областей и г. Минска осуществляют методическое руководство деятельностью экспертных служб областных и зональных государственных архивов, а также территориальных (городских или районных) архивов местных исполнительных и распорядительных органов.

Обеспечивается систематичность и плановость в работе ЭМК (ЭПК). Заседания проводятся в соответствии с графиками, не реже одного раза в месяц. За 2005–2009 гг. проведено 2310 заседаний ЭМК (ЭПК), из них: в республиканских архивных учреждениях 363, в органах ГАС областей и г. Минска – 483, в областных и зональных государственных архивах – 1464. Работа ЭМК (ЭПК) стала более эффективной, так как в рамках возложенных функций и задач больше уделяется внимания вопросам качества формирования Национального архивного фонда.

Вместе с тем, отмечалось наличие определенных недостатков в работе ЭМК (ЭПК). Не организовано на должном уровне изучение состава и содержания документов организаций, включаемых в списки № 1 и № 2. Не всеми ЭПК практикуется проведение выездных заседаний с целью оказания методической и практической помощи ЭМК государственных архивов, улучшения качества представляемых на рассмотрение ЭПК документов. На заседаниях ЭМК (ЭПК) часто формально подходят к обсуждению некоторых рассматриваемых документов (списков № 1 и № 2, информаций, справок, актов о выделении к уничтожению документов и дел и др.). В решении коллегии намечены меры по устранению указанных недостатков.

В ходе обсуждения второго вопроса коллегией было отмечено, что в 2008 – октябре 2010 гг. государственными архивами Республики Беларусь в области использования документов было заработано 1 116 998 963 рублей. Среди республиканских государственных архивов наилучшие результаты во внебюджетной деятельности были получены в Национальном историческом архиве Беларуси и Белорусском государственном архиве кинофотофонодокументов. На их счета поступили соответственно 367 и 150,5 млн. рублей. Среди областных и зональных архивов лидируют государственные архивы Брестской (117,6 млн. рублей) и Минской областей (82 млн. рублей).

Основными видами платных услуг, оказываемых государственными архивами в области использования документов, являются исполнение тематических, биографических, генеалогических запросов, запросов социально-правового характера, касающихся имущественных и наследственных прав, а также копирование документов.

Вместе с тем в работе по оказанию платных услуг государственные архивы сталкиваются с рядом проблем. Отсутствие валютных счетов в ряде государственных архивов не позволяет им взимать плату за исполнение поступающих из-за рубежа запросов. Имеют место случаи отказа заявителей от оплаты отрицательных ответов. В этой связи на коллегии было указано на необходимость рассмотрения вопроса об открытии валютных счетов в тех архивных учреждениях, где они отсутствуют, а также введения системы предоплаты.

В ряде государственных архивов сохраняется разница в величине оплаты за оказанные услуги для белорусских и иностранных пользователей. Коллегией было признано целесообразным унифицировать размер оплаты за оказанные услуги для отечественных и зарубежных пользователей.

В целом проведенный анализ работы государственных архивов показал, что ими достигнуты положительные результаты по оказанию платных услуг пользователям архивной информации.

Коллегией Департамента одобрены основные показатели работы учреждений Государственной архивной службы Республики Беларусь на 2011–2015 гг.

Рассмотрен кадровый вопрос. Коллегией принято решение о назначении Антонович Зинаиды Васильевны на должность заведующего отделом автоматизированных архивных технологий Государственного учреждения «Национальный исторический архив Беларуси» и Головий Галины Яковлевны на должность главного бухгалтера Государственного учреждения «Национальный исторический архив Беларуси».

17 ноября 2010 г.
6 ноября 2010 г. заместителю директора БелНИИДАД Федосову Владимиру Васильевичу исполнилось 60 лет.

В связи со столь знаменательной датой, а также за многолетние заслуги перед архивной отраслью В.В.Федосову на торжественном собрании института директором Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь В.И.Адамушко был вручен нагрудный знак «Ганаровы архівіст Беларусі»

Коллектив БелНИИДАД сердечно поздравляет Владимира Васильевича Федосова с юбилеем!12 ноября 2010 г.
В Зональном государственном архиве в г. Жлобине завершились ремонтные работы в архивохранилище общей площадью 75м2, в котором ранее размещалось 65 тысяч дел. Общая стоимость работ составила 17 миллионов рублей.

В настоящее время в архивохранилище № 1 установлены новые металлические стеллажи и начаты работы по рациональному размещению фондов по хранилищам архива.

Для закрепления места хранения и поиска документов будут пересоставлены пофондовые и постеллажные топографические указатели на бумажных носителях и внесены изменения в электронные карточки в программном модуле сетевой АИС архива «Обеспечение сохранности».

Завершение ремонтных работ позволит увеличить прием документов на государственное хранение и своевременно принять документы от организаций в течение последующих 15 лет.

В настоящее время общая площадь всех архивохранилищ составляет 314 м2 На стеллажах общей длиной 2150 погонных метров обеспечивается хранение 922 фондов в количестве 137340 ед.хр.

11 ноября 2010 г.
У БелНДІДАС выдадзены адзінаццаты выпуск «Беларускага археаграфічнага штогодніка».

У адзінаццатым выпуску «Беларускага археаграфічнага штогодніка» друкуюцца матэрыялы па археаграфіі, архівазнаўстве, крыніцазнаўстве, кадыкалогіі, тэксталогіі і гісторыі дзяржаўных устаноў. Публікуюцца дакументы па сярэдневяковай, новай і найноўшай гісторыі Беларусі, агляды архіўных фондаў і іншыя матэрыялы.

Прызначаны для архівістаў, гісторыкаў, краязнаўцаў, філолагаў.

Па пытанням набыцця адзінаццатага выпуска «Беларускага археаграфічнага штогодніка» просьба звяртацца:
па адрасу: вул. Крапоткіна, 55, каб. 15, 220002, г. Мінск
па тэлефоне/факсу: (017) 286 02 05 (панядзелак – чацверг з 9.00 да 13.18 и з 14.00 да 18.00; пятніца да 16.30).
01 ноября 2010 г.
29 октября 2010 г. представители НМУ "Зональный государственный архив в г.Барановичи" провели семинар в Управлении сельского хозяйства и продовольствия Ивацевичского райисполкома с ответственными за делопроизводство и архивы сельскохозяйственных предприятий Ивацевичского района по теме "Организация работы с документами на стадии делопроизводства и при ведомственном хранении".
26 октября 2010 г.
С 10 по 16 октября 2010 г. в г. Триесте (Италия) состоялись очередные мероприятия в рамках XX Международного архивного дня и Осенней архивной школы.

Мероприятия были организованы Международным институтом архивоведения в Триесте и Мариборе (ИИАС) при поддержке Государственного архива в г. Триесте и Центрально-европейской инициативы (CEI), обеспечивающей координацию и финансовую поддержку различных научных и культурных проектов стран региона.

Главная тема конференции XX Международного архивного дня – «Архивное законодательство» (с акцентом на законодательное регулирование доступа к архивным документам; тема являлась обязательной для членов института). Вторая тема конференции – «Веб-сайты, посвященные архивам». В работе конференции приняли участие члены ИИАС, представляющие Австрию, Беларусь, Германию, Израиль, Испанию, Италию, Канаду, Польшу, Россию, Сербию, Словакию, Словению, Францию, Черногорию, Чехию, а также гости из Великобритании, Боснии и Герцеговины, Греции, Малайзии, Румынии, Султаната Оман, Хорватии, Эстонии.

Впервые на конференции Международного архивного дня присутствовал генеральный секретарь МСА Дэвид Литч (Шотландия), выступивший с приветственным словом и призвавший при подведении итогов конференции к более активному сотрудничеству ИИАС с МСА. В качестве почетного гостя на конференции с докладом выступил бывший генеральный секретарь Международного совета архивов Шарль Кечкемети (Франция).

Рабочими языками конференции традиционно были английский, итальянский, словенский.
Работа конференции (11 – 12 октября) была организована в рамках двух сессий, названия которых соответствовали заявленной тематике конференции. От нашей страны с докладом на тему «Доступ к архивной информации в Беларуси: законодательное регулирование и практика» (на английском языке) выступил директор БелНИИДАД А.Е.Рыбаков. Статьи, подготовленные по материалам докладов, представленных на конференции, опубликованы в журнале «Атланти» за 2010 год.

В дебатах по итогам первого дня конференции было признано, что наиболее четко и прозрачно вопросы доступа к архивам и архивным документам отражены в белорусском законодательстве. В своем выступлении Ш.Кечкемети подчеркнул, что законодательная регламентация доступа к архивной информации в Беларуси в наибольшей степени соответствует рекомендациям, принятым в 2000 году Комитетом Министров Совета Европы по данному вопросу, и в части их имплементации в национальное законодательство Беларусь опередила многие страны Европейского Союза. Итальянских архивистов заинтересовали нормы административной ответственности за незаконный отказ в доступе к архивному документу, установленные Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях, а также практика их применения.

Во второй рабочий день конференции была организована архивная ярмарка, на которой были представлены презентации компаний-производителей сканирующего и иного специального архивного оборудования, выступивших в качестве спонсоров конференции.

По окончании научной конференции (12 октября) состоялась XXV Ассамблея членов ИИАС, на которой был заслушан отчет директора института П.Класинца и заместителя директора института Г.Тато о деятельности ИИАС в 2009 – 2010 гг., рассмотрены вопросы развития ежегодника «Атланти», его дальнейшего продвижения в системе международных научных изданий, а также приема в ИИАС новых членов (К.Крузе, Германия и М.Ваннер, Чехия). Определены рабочие названия тем конференции 2011 г. – «Архивы и общество» (содержание темы будет конкретизированы позднее) и «Реализация международных архивных проектов на национальном уровне».

13 – 16 октября была организована работа Осенней архивной школы ИИАС, в которой в качестве слушателя впервые принял участие представитель Беларуси (зав. отделом документоведения БелНИИДАД А.Н.Сукач). Благодаря усилиям руководства Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь и БелНИИДАД регистрационный взнос (200 евро) за участие в работе школы, а также оплата за проживание в гостинице с белорусского слушателя не взимались.

В рамках школы молодым архивистам из разных стран был предложен курс лекций в развитие проблематики, рассмотренной на конференции. С лекциями перед молодыми архивистами выступили члены института и некоторые из гостей конференции.

В рамках выполнения Плана совместных действий Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь и Федерального архивного агентства России А.Е.Рыбаковым и директором ВНИИДАД М.В.Лариным слушателям архивной школы была предложена совместная лекция-презентация по теме «Архивные веб-сайты Беларуси и России» (на английском языке), в рамках которой были представлены сайты «Архивы Беларуси» и «Архивы России», а также сайты возглавляемых ими научных институтов. Отвечая на вопросы слушателей, лекторы обратили внимание на возможности использования сайтов для удовлетворения потребностей пользователей архивной информации, распределение обязанностей и ответственности между архивистами и программистами при разработке и содержательном наполнении архивных сайтов, перспективы их развития и совершенствования.

По окончании курса слушателям были вручены сертификаты.

26 октября 2010 г.
С 8 по 10 октября 2010 г. в г. Липица (Словения) состоялась I Конференция архивов славянских стран.

Конференция была организована при поддержке Форума славянских культур (Словения), Министерства высшего образования, науки и технологий Республики Словения, Архива Республики Словения, Государственного архива г. Триеста (Италия), Общества историков-архивистов Словении. Финансовая поддержка организации и проведению конференции была предоставлена Дирекцией государственных архивов Министерства культуры Италии.

В состав организационного комитета вошли члены Международного института архивоведения Триеста и Марибора (ИИАС) П.Класинц (Словения, директор ИИАС, Председатель оргкомитета), М.Ларин (Россия, директор ВНИИДАД), Й.Ханус (Словакия, директор Департамента по архивам и регистрации Министерства внутренних дел Словацкой Республики), А.Рыбаков (Беларусь, директор БелНИИДАД), М.Марош (Польша, директор Государственного архива в г. Кракове).

Тема конференции – «Актуальные проблемы архивной теории и практики». В работе конференции приняли участие представители 12 из 13 славянских стран: Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Македонии, Польши, России, Словакии, Словении, Сербии, Украины, Хорватии и Черногории. Из славянских стран на конференции не была представлена только Чехия. Отдельный представитель на конференцию был делегирован Сербской Республикой, являющейся автономным образованием в составе Боснии и Герцеговины.

Учитывая близость культурных традиций и языков стран-участниц, доклады на конференции были представлены на национальных языках. От Республики Беларусь был представлен доклад на тему «Праблемы фарміравання нацыянальнага заканадаўства як асновы сістэмы кіравання архівамі і дакументамі ў Рэспубліцы Беларусь», в котором с учетом исторической ретроспективы рассмотрены основные направления и принципы совершенствования архивного законодательства, проблемы и сложности, возникающие при проведении этой работы, возможные пути их преодоления.

Анализ докладов показал, что большинство актуальных проблем архивов являются общими для всех славянских стран. Среди них можно выделить следующие:
- разработка единого национального архивного законодательства;
- формирование системы управления архивным делом, определение видов архивов, их правового статуса, централизация управления архивами;
- построение взаимоотношений между органами и учреждениями государственных архивных служб и негосударственными организациями;
- обеспечение сохранности архивных документов, изыскание площадей, строительство зданий и помещений для хранения архивных документов;
- научно-методическое обеспечение архивного дела, в том числе определение принципов и методов работы с электронными документами и их архивного хранения;
- подготовка профессиональных архивных кадров;
- финансирование архивов, социальная защищенность архивных работников, повышение уровня их заработной платы.

Указанные общие проблемы и пути их решения имеют свою специфику в ряде стран. В частности, для Боснии и Герцеговины актуальной является проблема централизации управления архивным делом, что связано с фактическим разделением страны на три части по религиозному признаку (мусульманскую, католически-хорватскую и православно-сербскую). Решение этой задачи осложняется тем, что в целях поддержания мира в стране и избежания конфликтов на религиозной почве каждые 6 месяцев в Боснии осуществляется ротация по посту президента страны по конфессиональному признаку. В ряде регионов этой страны до настоящего времени не созданы архивные службы, несмотря на наличие обязывающих законодательных норм. В Словении в настоящее время обсуждается вопрос реформирования архивной системы, целью которого является создание единого центра управления архивами (наподобие центрального или национального архива с функциями органа управления и подчинением ему всех территориальных архивов страны, оставшихся в Словении от бывшей Югославии, на правах филиалов). В Болгарии также прошла административная архивная реформа, в соответствии с которой наряду с центральным органом управления архивами созданы территориальные (от 2 до 4 человек), что в общих чертах напоминает белорусскую модель управления архивами на местах. В России одной из важнейших задач архивной службы является ее участие в формировании и обеспечении деятельности электронного правительства, удовлетворение потребностей граждан и общества в архивной информации посредством использования современных телекоммуникационных технологий. Для Македонии и Черногории наиболее острыми являются вопросы подготовки кадров, так как в этом направлении указанные страны не имеют ни базы, ни традиций. В Польше при наличии общегосударственного архивного законодательства существенные сложности вызывает отсутствие единых норм, регулирующих вопросы доступа к архивным документам и организации работы пользователей в разных архивах. В то же время как неактуальная для Польши была отмечена кадровая проблема, что связано с подготовкой профессиональных кадров архивистов сразу в нескольких университетах и высоким конкурсом среди абитуриентов на получение соответствующей специальности.

На конференции косвенно были затронуты вопросы реституции архивных документов. После распада Югославии ее бывшие республики приняли решение сохранить единый Архив Югославии в Белграде, не расформировывая его фонды по национальному либо территориальному признаку. Архив Югославии является общим достоянием стран, ныне существующих на ее бывшей территории.

Заслуживает внимание опыт архивистов Сербии в вопросах выявления, сохранения и учета архивного наследия этой страны, хранящегося за рубежом. Архивисты Сербии не ставят вопрос о реституции (возвращении, перемещении) архивных документов, являющихся культурным наследием этой страны, но в то же время выявляют, учитывают и контролируют сохранность документов, находящихся в зарубежных архивах. Такой подход в современных условиях представляется оправданным, с 2011 года БелНИИДАД планирует разработку концепции проведения аналогичной работы в отношении архивных документов белорусского происхождения, а с 2012 – приступить к ее реализации.

По итогам конференции ее участники дали оценку прошедшим мероприятиям и представили свои письменные предложения для подготовки резолюции конференции. Отмечено, что І Конференция архивов славянских стран во многом была организована в качестве эксперимента, однако этот эксперимент признан успешным. Принято решение продолжить практику проведения аналогичных конференций в будущем, конкретизировав их тематику. Это позволит, во-первых, сосредоточиться на решении конкретных задач и с учетом опыта стран-участниц выработать практические рекомендации по их решению; во-вторых, разнообразить персональный состав участников, так как первая конференция была организована во многом на энтузиазме и личных контактах членов ИИАС.

Окончательную доработку текста резолюции конференции по предложению Й.Хануса решено осуществить в рамках рабочей встречи членов оргкомитета в Братиславе (Словакия) 2 декабря 2010 г.

22 октября 2010 г.
В октябре 2010 г. вышел в свет подготовленный глубокскими архивистами сборник документов "Послевоенное развитие Глубокского района: 1944–1950 гг.".

Цель издания – ввести в научный оборот, сделать доступными для широкого круга читателей архивные документы, отражающие становление и развитие района в послевоенные годы. В сборнике отражен хронологический период с момента освобождения района от немецко-фашистских оккупантов (июль 1944 г.) до окончания пятилетнего плана восстановления и развития народного хозяйства БССР.

Издание приурочено к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. В него включено 173 документа, в том числе 131 – из фондов Зонального государственного архива в г. Глубокое , 32 – из Государственного архива Витебской области, 2 – из Зонального государственного архива в г. Полоцке, 7 – из газеты "За свабоднае жыццё", 1 – из газеты "Калгасная праўда". Основные виды документов, представленных в сборнике, – постановления, приказы, протоколы заседаний областных и районных органов власти и управления, справочно-информационные документы, письма. Большинство из них публикуется впервые.

Сборник содержит биографические сведения об упоминаемых в тексте лицах. Издание проиллюстрировано фотографиями из фондов Глубокского историко-этнографического музея, газеты "За свабоднае жыццё", личных архивов. В состав научно-справочного аппарата входят именной и географический указатели, перечень публикуемых документов, список сокращений.

Издание рассчитано на историков, студентов, краеведов. Оно будет интересно и широкому кругу читателей.

***

Дэпартамент па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, Беларускі навукова-даследчы інстытут дакументазнаўства і архіўнай справы, Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь, ЗАТ "Техносервъ А/С" (Масква) выпусцілі ў свет зборнік "Мінулае і сучаснасць: архівы ў сістэме гуманітарных ведаў".

У ім апублікаваны матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі архівістаў, гісторыкаў, супрацоўнікаў музеяў і бібліятэк з аднайменнай назвай, якая адбылася ў Мінску 20 мая 2009 г. і была прысвечана 100-годдзю Віцебскай вучонай архіўнай камісіі.

Зборнік у раздзелах "Гісторыя архіваў", "Гісторыя і архівы" і "Роля архіваў у сучасным грамадстве" змяшчае 56 дакладаў і паведамленняў удзельнікаў канферэнцыі з Мінска, Брэста, Віцебска, Гомеля, Гродна, Дзяржынска, а таксама з Масквы, Бранска і Кіева.

Выданне адрасавана архівістам, архівазнаўцам, гісторыкам.

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124 
Архив по годам: 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Объявления
10 января 2020 г.
29 января 2020 г. БелНИИДАД проводит семинар «Хранение документов в организации: отбор документов для хранения и уничтожения» Подробнее >>
Новости сайта
20 января 2020 г.
Новости отрасли
24 января 2020 г.
23 января 2020 г. состоялось расширенное заседание коллегии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь Подробнее >>
22 января 2020 г.
20 января исполнилось 100 лет ветерану ВОВ Василию Лазаревичу Дейкуну, личные документы которого хранятся в зональном государственном архиве в г. Речице Подробнее >>
16 января 2020 г.
Утверждена и издана новая Унифицированная система организационно-распорядительной документации (УСОРД) Подробнее >>
13 января 2020 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и портал TUT.BY представляют очередной выпуск совместного проекта "Это мы" Подробнее >>
31 декабря 2019 г.
Поздравление с Новым Годом Директора Департамента по архивам и делопроизводству В.И.Кураша Подробнее >>
  Ccылка на facebook