Разделы
Органы архивного дела и делопроизводства и система государственных архивных учреждений
Государственный контроль в сфере архивного дела и делопроизводства
Архивное дело
Нормативная база
Архивные справочники
Фондовый каталог государственных архивов Республики Беларусь
Тематические разработки и базы данных
Генеалогия
Археография
Геральдика
Услуги
Административные процедуры
Образование
Журнал «Архивы и делопроизводство»
Каляндар знамянальных і памятных дат па гісторыі Беларусі
Юридические основы управления белорусскими землями в XIV–XVIII веках
Главная Новости отрасли

Новости отрасли

13 октября 2008 г.
3 кастрычніка 2008 г. у Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва адбыліся VІ архіўныя чытанні, прысвечаныя 125-годдзю з дня нараджэння выдатных дзеячаў беларускай культуры, вучоных, акадэмікаў, якія плённа сцвердзілі сябе ў многіх галінах творчай і грамадска-палітычнай дзейнасці, Вацлава Ластоўскага і Язэпа Лёсіка. Кола выступоўцаў было надзвычай шырокім. У чытаннях, на якіх разглядалася таксама і тэма “Дакументы 20–30-х гадоў ў архівах, музеях і бібліятэках Беларусі”, прынялі ўдзел супрацоўнікі БДАМЛМ, НАРБ, НГАБ, Дзяржархіва Віцебскай вобласці, БелНДЦЭД, Інстытута філасофіі НАН Беларусі, Нацыянальнага музея гісторыі і культуры Беларусі, Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы, Беларускага дзяржаўнага музея народнай архітэктуры і побыту, Маладзечанскай цэнтральнай раённай бібліятэкі імя М.Багдановіча, выкладчыкі і аспіранты: Інстытута ўкраінскай археаграфіі і крыніцазнаўства імя М.С.Грушэўскага НАН Украіны, Белдзяржуніверсітэта, Белдзяржпедуніверсітэта імя М.Танка, Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэта, Гомельскага дзяржуніверсітэта імя Ф.Скарыны.

Чытанні адкрыла дырэктар архіва-музея Г.В.Запартыка. З прывітальным словам выступіў кіраўнік Дэпартамента па архівах і справаводству пры Міністэрстве юстыцыі Рэспублікі Беларусь У.І. Адамушка, які павіншаваў прысутных з Днём архівіста і расказаў пра актывізацыю і перспектывы супрацоўніцтва архіўнай службы Беларусі з архівамі Польшчы, Расіі, Украіны, Германіі ў галіне выкарыстання дакументаў праз сумесныя зборнікі дакументаў, выстаўкі, абмен лічбавымі копіямі і г.д. З Даўгаўпілсу прыехаў сябра Беларускага таварыства ў Латвіі, краязнавец Мікола Паўловіч, які перадаў у дар архіву-музею шкляныя негатывы аб дзейнасці беларускіх школак і іншыя рэчы. Краязнавец Міхась Казлоўскі, рэдактар часопіса “Віленскі куфэрак”, падараваў архіву-музею рэдкія фотаздымкі, якія тычацца працы культурных дзеячаў Заходняй Беларусі, а таксама ксеракопіі дзённікавых запісаў Мар’яна Пецюкевіча.

Удзельнікі чытанняў працягвалі працу па секцыях. На першай, прысвечанай жыццю і дзейнасці Вацлава Ластоўскага, прагучалі даклады літаратуразнаўчага і крыніцазнаўчага накірунку, з якімі выступілі У.Конан, В.Жыбуль, А.Гурская, Ю.Ксяневіч, Г.Сівохін, Г.Кажамякін, М.Казлоўскі, А.Бурбоўская, Г.Запартыка. Ацэнку яго неардынарнай палітычнай працы далі гісторыкі В.Лебедзева ў дакладах “Вацлаў Ластоўскі і Палута Бадунова” і А.Пашкевіч – “Вільня ці Менск? Трагічны выбар Вацлава Ластоўскага ў 1926 – пачатку 1927 гг”.

На другой секцыі, прысвечанай Язэпу Лёсіку, выступалі пераважна архівісты і гісторыкі, даклады якіх мацаваліся на дакументах, выяўленых ў архівах Беларусі і Украіны: З.Яцкевіч (“Радавод Язэпа Лёсіка”), В.Скалабан (“Беларуская дзяржаўнасць у 1918–1945 гг. Тэксты і кантэксты”), Н.Калеснік, М.Тумаш, В.Урублеўскі, В.Іванова, В.Гапеева, У.Ляхоўскі, В.Ямкова (“Дакументальная спадчына дзеячаў беларускай культуры ў архівах і бібліятэках Украіны”) і інш. Па матэрыялах IV–VI архіўных чытанняў будзе выдадзены зборнік.

Удзельнікі чытанняў азнаёміліся з дакументальнай выставай “Проста – адраджэнцы”, на якой прадстаўлены аўтографы твораў Язэпа Лёсіка, яго публіцыстыка, мовазнаўчыя працы, прыжыццёвыя выданні яго падручнікаў па беларускай мове. Шырока прадстаўлена на выставе навукова-асветная і палітычная дзейнасць Вацлава Ластоўскага на аснове дакументаў рукапіснага аддзела Беларускага музея імя Івана Луцкевіча. З пяці выданняў унікальнай працы В.Ластоўскага “Гісторыя беларускай (крыўскай) кнігі” (1926), якія захоўваюцца сёння ў БДАМЛМ, дэманструецца адна, з дароўным надпісам М.Улашчыка А.Каўку. На выставе, сярод выданняў і артыкулаў 1990-х гадоў, – у публікацыях Р.Платонава і У.Міхнюка – дакументы следчых спраў В.Ластоўскага І Я. Лёсіка, рэпрэсіраваных па сфабрыкаванай справе неіснуючай арганізацыі “Саюз вызвалення Беларусі”.


08 октября 2008 г.
6 октября 2008 г. в Государственном архиве Могилевской области
состоялась встреча поколений архивистов, посвященная Дню пожилых людей и
Дню архивиста.

На встречу были приглашены ветераны архивного дела. С концертной программой перед присутствующими выступили учащиеся УО «Могилевский библиотечный техникум им. А.С.Пушкина» - единственного в республике учебного заведения, готовящего высококвалифицированных специалистов архивного дела.


02 октября 2008 г.
30 сентября 2008 г. состоялось заседание коллегии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, на котором был рассмотрен вопрос об итогах комплексной проверки организации работы с документами и состояния ведомственных архивов в организациях системы Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Заслушав и обсудив информацию консультанта отдела делопроизводства и формирования Национального архивного фонда Департамента Л.М.Цымбал, коллегия отметила, что в организациях системы Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь работа с документами, в основном, осуществляется в соответствии с требованиями нормативных и методических документов по делопроизводству и архивному делу. Комплексные проверки организации работы с документами и состояния ведомственных архивов были проведены в 205 организациях – источниках комплектования государственных архивов. Вместе с тем проверка показала, что в этой области имеется ряд недостатков и проблем. Коллегия рекомендовала Министерству архитектуры и строительства Республики Беларусь усилить работу по организации делопроизводства и улучшению состояния ведомственных архивов.
17 сентября 2008 г.
18 сентября 2008 г. свой первый юбилей, 10 лет со дня основания, отмечает Белорусский научно-исследовательский центр электронной документации.

На протяжении всех этих лет научный коллектив Центра играл ведущую роль при разработке нормативных и методических документов, необходимых для развития и регулирования в Республике Беларусь электронного документооборота и выполнил около полусотни научно-исследовательских тем. С 2003 года Белорусский научно-исследовательский центр электронной документации возглавил работы по автоматизации деятельности государственных архивов.

Научный коллектив БелНИЦЭД может по праву гордиться также целым рядом созданных самостоятельно или в сотрудничестве с другими организациями информационных систем. Среди них – электронный исторический атлас-справочник “Губерния”, охватывающий территорию всех белорусских губерний бывшей Российской империи, автоматизированная информационная система ведения Государственного геральдического регистра, база данных «Реабилитированные» и др. Данные информационные продукты в настоящий момент внедрены в практическую деятельность учреждений архивной отрасли Республики Беларусь и получили со стороны их сотрудников позитивные отзывы. В 2003-2004 годах в рамках Государственной программы информатизации Республики Беларусь «Электронная Беларусь» БелНИЦЭД обеспечил успешное выполнение НИР по теме «Типовые проектные решения автоматизированной системы документооборота для государственных органов».

Активное участие БелНИЦЭД принимает в курируемом ЮНЕСКО международном проекте, направленном на виртуальную реконструкцию архива и библиотеки Несвижской ординации магнатского рода Радзивиллов. В 2007 г. БелНИЦЭД был организацией, руководящей подготовкой пакета документов (досье) по Несвижской коллекции архивных и библиотечных материалов Радзивиллов, необходимого для ее номинирования в Реестр Программы ЮНЕСКО “Память Мира”. Еще ранее при активном участии Центра была разработана информационная система на компакт-диске «Несвиж – культурный центр Европы и национальный памятник».

Одним значимых результатов деятельности БелНИЦЭД является сайт “Архивы Беларуси” – именно специалистами Центра начиная с 1999 г. осуществляется его разработка и сопровождение. Значительный практический опыт, который к настоящему моменту накоплен в данной сфере, в сочетании с улучшившимися в последнее время техническими возможностями позволяет получать на выходе высококачественный и конкурентноспособный информационный продукт.

Свой юбилей Белорусский научно-исследовательский центр электронной документации встречает как с достижениями, так и с проблемами. Здесь, как и во всей архивной отрасли Республики Беларусь, постоянно напоминает о себе кадровый вопрос, нуждается в кардинальном обновлении компьютерный парк Центра и т.д. Тем не менее, руководство и сотрудники Центра смотрят в будущее с оптимизмом, считая, что 10 лет деятельности – срок совсем небольшой, и самые яркие страницы истории у Центра еще впереди.
10 сентября 2008 г.
4 сентября 2008 г. на базе Государственного архива Гомельской области было проведено выездное практическое занятие для заведующих архивами по личному составу. Занятие проводилось в рамках семинара по повышению квалификации заведующих архивами по личному составу гор-, райисполкомов, директоров, заведующих отделами, специалистов и резерва кадров на руководящие должности государственных архивов Гомельской области. Его программа была подготовлена сотрудниками госархива и утверждена управлением юстиции Гомельского областного исполнительного комитета.

В ходе практического занятия было уделено внимание законодательной базе и нормативно – методическим документам по делопроизводству и архивному делу, составлению номенклатур и описей дел. По этим вопросам выступила зав. отделом комплектования НАФ, ведомственных архивов и делопроизводства Т.В. Чиркова. Методику составления описей, состав вспомогательного справочного аппарата к ним осветила в своем выступлении зав. отделом информационно – поисковых систем и научно – справочного аппарата В.Н. Надежина. Ведущий архивист И.В. Жинева в своем выступлении коснулась вопросов обеспечения сохранности и государственного учета документов и фондов.

На занятии было также уделено внимание работе по обращениям граждан и исполнению запросов граждан на основе заявительного принципа «одно окно». Эти вопросы раскрыла в своем выступлении зав. отделом информации, публикации и научного использования документов М.А. Алейникова.

В заключение практического занятия опытом работы поделилась зав. архивом по личному составу при Гомельском горисполкоме О.Ф. Макаренко.


01 сентября 2008 г.
20-22 августа 2008 г. в Австрии прошла научная конференция «Пражская весна. Международный кризис 1968 г.».

Она стала заключительным этапом проекта, который на протяжении более двух лет осуществлялся под руководством австрийского Института им. Л. Больцмана по исследованию последствий войн, Российского государственного архива новейшей истории и Института всеобщей истории РАН и участии НАРБ.

В конференции приняли участие ученые и архивисты из 20 стран, в том числе Австрии, Германии, России, Беларуси, США, Чехии, Словакии, Украины, Литвы, Эстонии.

Открытие конференции состоялось 20 августа в Вене в дипломатической академии. К участникам обратились с приветствиями министр иностранных дел Австрии Урсула Плассник, директор академии Иржи Груша, послы Чехии и Словакии в Австрии Ян Коукал и Петер Лицак.

Конференция проходила в университете в Граце. На семи ее заседаниях были обсуждены вопросы о развитии реформаторского движения в ЧССР; позиции СССР, США, Австрии, Германии, Китая и других стран в международном кризисе 1968 года; роль КГБ, МВД и ЦРУ в нем; Пражская весна и республики Советского Союза.

С сообщениями на конференции выступили директор Национального архива Республики Беларусь В.Д.Селеменев и профессор, начальник кафедры Академии МВД РБ А.В.Шарков.
24 августа 2008 г.
В 2008 году издан сборник документов «Малые диаспоры Гомельщины в 20-30-е гг. ХХ в. Аналитические материалы и документы Государственного архива Гомельской области».

Тема данного издания была разработана заведующей отделом и информации, публикации и научного использования документов учреждения «Государственный архив Гомельской области» Алейниковой М.А., старшим научным сотрудником Александрович З.А. совместно с заведующим кафедрой истории Беларуси учреждения образования «Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины» кандидатом исторических наук Пичуковым В.П.

Всего в сборник включено 122 документа. Представленные в сборнике документы и материалы являются оригиналами и публикуются впервые. Археографическую обработку документов провели Алейникова М.А. и Александрович З.А.

Объектом исследования в данном издании является история и культура малых диаспор на Гомельщине – украинцев, немцев, латышей, литовцев, чехов, ассирийцев, цыган.

В сборнике представлен политический и этноконфессиональный феномен Поднепровья (в рассматриваемое историческое время: Гомельская губерния, Гомельский, Речицкий округа) и Восточное Полесье (часть Речицкого уезда, отошедшая к Мозырщине). В контексте всей БССР 1920-30х гг. на данной территории была представлена наибольшая концентрация этносов. Это титульный этнос (белорусы) и небелорусские этнические общности (национальные меньшинства, диаспоры).

Изучение истории и культуры малых диаспор ликвидирует историографический “перекос” в смысле доминирования исследований и опубликованных соответствующих документальных материалов по историко-культурной ретроспективе титульного этноса – белорусов и количественно значительных этнических массивов таких “национальных меньшинств”, как русские, евреи, поляки.

Особого внимания заслуживает диапазон документов, обеспечивающих изучение жизнедеятельности населения малых диаспор с точки зрения “истории повседневности”. Это дает возможность избежать обезличивания истории, всесторонне представить жизнь человека не только в процессе “социального переустройства”, но и в реальной повседневной жизни.

Обобщенный образ социокультурного феномена малых диаспор представлен в сборнике в краеведческом плане. Авторы издания не претендуют на полноту его теоретического обоснования и охват всех знаковых составляющих. В сборнике обозначены лишь некоторые основные системообразующие явления и процессы.

Следует также отметить, что публикационная деятельность в Гомельской области ведется как самостоятельно, так и совместно с другими архивами и научно-исследовательскими учреждениями.

На данном этапе архивистами Гомельской области продолжается работа по подготовке сборника документов «Гомельская губерния. 1919 – 1926 гг.». Совместное издание готовится российскими и белорусскими архивистами. В сборнике будут представлены документы Национального архива Республики Беларусь, Российского государственного архива социально-политической истории, Государственного архива Гомельской области, Государственного архива общественных объединений Гомельской области.
07 августа 2008 г.
5 августа 2008 г. состоялось заседание коллегии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь. На коллегии были рассмотрены вопросы об итогах работы Департамента по архивам и делопроизводству в первом полугодии 2008 г., о работе с обращениями граждан в системе Государственной архивной службы Республики Беларусь в первом полугодии 2008 г., о результатах проверки Комитетом государственного контроля Республики Беларусь соблюдения государственными органами и иными государственными организациями требований Главы государства о дебюрократизации работы с гражданами, внедрении заявительного принципа «одно окно».

С информацией по первому вопросу выступил начальник отдела организационно-методической работы Департамента П.А.Левчик, который ознакомил присутствующих с результатами работы отделов Департамента в первом полугодии 2008 г.

С информацией по второму вопросу выступила главный специалист отдела научного использования документов и информации Департамента Г.С.Гурецкая. Коллегия отметила, что в первом полугодии 2008 г. работа органов и учреждений Государственной архивной службы Республики Беларусь по рассмотрению обращений граждан и выдаче архивных справок была организована и велась в строгом соответствии с порядком, определенным Законом Республики Беларусь от 6 июня 1996 года «Об обращениях граждан» (в редакции Закона Республики Беларусь от 1 ноября 2004 года), Указами Президента Республики Беларусь от 13 сентября 2005 г. № 432 «О некоторых мерах по совершенствованию организации работы с гражданами в государственных органах, иных государственных организациях», от 16 марта 2006 г. № 152 «Об утверждении перечня административных процедур, выполняемых государственными органами и иными государственными организациями по обращениям граждан за выдачей справок или других документов», от 15 октября 2007 г. № 498 «О дополнительных мерах по работе с обращениями граждан и юридических лиц», Директивой Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. № 2 «О мерах по дальнейшей дебюрократизации государственного аппарата».

В первом полугодии 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом 2007 года заметно возросло количество социально-правовых запросов, поступающих в государственные архивы страны (15935 против 14285, или на 11,6%). Все обращения граждан рассматривались в установленные законодательством сроки.

На заседании коллегии были также рассмотрены результаты проверки Комитетом государственного контроля Республики Беларусь соблюдения государственными органами и иными государственными организациями требований Главы государства о дебюрократизации работы с гражданами, внедрении заявительного принципа «одно окно» и состояние этой работы в архивной отрасли.

06 августа 2008 г.
Национальным историческим архивом Беларуси к 70-летию со дня его основания выпущено 2 сборника: «Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі – скарбніца дакументальнай спадчыны. 1938-2008 гг.» и 6-й выпуск ежегодника «Архіварыус».

Издание «Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі – скарбніца дакументальнай спадчыны. 1938-2008 гг.» описывает историю создания архива, являющегося крупнейшим в стране хранилищем рукописных документов, созданных до 1917 г. – периода Великого княжества Литовского, Речи Посполитой и Российской
империи. В сборнике приведены сведения об архивах, которые были предшественниками Национального исторического архива Беларуси, а также представлено его современное состояние, достижения и основные направления
деятельности. Описание истории дополнено иллюстрациями, биографиями архивистов и перечнем научных и научно-популярных работ, выполненных сотрудниками архива. Издание рассчитано на научных сотрудников, исследователей архивного дела Беларуси и широкий круг любителей отечественной истории.

В 6-м выпуске ежегодника «Архіварыус» рассматривается широкий круг вопросов отечественной истории, архивоведения, археографии, источниковедения и других специальных исторических дисциплин. В научный оборот вводится ряд новых, ранее неизвестных документов и фактов. Издание предназначается историкам, архивистам, краеведам и всем, кто интересуется страницами прошлого Беларуси.

05 августа 2008 г.
21–27 июля 2008 г. в г. Куала Лумпур (Малайзия) проходил XVI конгресс Международного совета архивов. В работе Конгресса приняли участие более 1200 представителей из 130 стран мира. Белорусскую делегацию на конгрессе представляли директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь В.И.Адамушко, директор Национального архива Республики Беларусь В.Д.Селеменев и директор Белорусского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела А.Е.Рыбаков.

Основная тема конгресса – «Архивы, управление и развитие: проектирование будущего общества». Тема «Архивы» охватывала все аспекты управления документами и архивами, от делопроизводства и отбора документов на хранение до обеспечения их сохранности и публичного использования. В рамках темы «Управление» основное внимание было сфокусировано на понимании того, что хорошо поставленное управление документами способствует более эффективной и прозрачной деятельности административно-управленческого аппарата, способствует защите прав граждан, предотвращению коррупции. В центре внимания темы «Развитие» находились вопросы подготовки и профессиональных возможностей архивистов в современных условиях. Все темы конгресса были объединены общей идеей повышения роли и значения архивов в управлении документами, защиты прав граждан и удовлетворения потребностей общества в ретроспективной информации, более тесного сотрудничества с контрольными, юридическими службами, библиотеками, музеями, в том числе в условиях внедрения новых информационных технологий.

Заседания XVI Международного конгресса архивов проходили в конгресс-центре столицы Малайзии. На торжественном открытии конгресса присутствовали высокопоставленные представители страны-организатора, выдающиеся деятели науки и культуры.

В рамках научной программы конгресса проведено более 200 мероприятий, которые были посвящены самым разнообразным темам и представлены более чем 500 архивистами из всех областей архивного дела многих стран мира. Работа проходила в форме сессий, круглых столов, семинаров, презентаций, деловых встреч, ориентированных на интерактивную форму подачи материала, активное вовлечение всех участников в обсуждение рассматриваемых проблем.

В центре внимания участников конгресса оказались также вопросы долговременной сохранности электронных документов. К сожалению, на конгрессе эти проблемы рассматривались большей частью в постановочной плоскости. Несмотря на значительные финансовые вложения в их решение, управляющие документацией и архивисты разных стран пока находятся в стадии эксперимента, формулируя, главным образом, лишь общие подходы и принципы к решению этой проблемы.

Среди других тем конгресса, которые вызвали наибольший интерес – вопросы взаимодействия архивов и общества, архивов и других учреждений науки и национальной памяти, профессиональной подготовки архивистов. Особый интерес вызвала организация выставок в ряде зарубежных стран, в частности, в Австралии. Широта тематики выставок, использование журналистов для привлечения зрителей, организация передвижных выставок – эти моменты и ряд других в выставочной деятельности нужно внедрять в нашу работу.

Как положительный фактор в области использования ретроспективной информации следует отметить широкую подготовку зарубежными архивистами справочных изданий, фильмов об архивах, а также применение компьютерных технологий. Активно используется в зарубежных странах Интернет для информации пользователей о составе хранимых документов. В Республике Беларусь накоплен богатый опыт в области сотрудничества архивов с музеями и библиотеками в деле сохранения памяти общества. Выступления на конгрессе подтвердили правильность выбранной линии в этом сотрудничестве.

Большой интерес у участников конгресса вызвал подготовленный с участием белорусских архивистов круглый стол «Архивы, библиотеки и музеи как единое целое в деле сохранения памяти мира», на котором с докладом выступил директор Департамента по архивам и делопроизводству В.И.Адамушко. В результате развернувшейся дискуссии по проблеме, отмечая во многом общие цели и задачи архивов, библиотек и музеев, представители разных стран (Франция, Канада, Беларусь и др.) отметили особую роль и уникальность архивов в деле сохранения национального и мирового документального наследия. В ходе конгресса члены белорусской делегации выступили также с сообщениями по вопросам повестки дня конгресса.

Во время конгресса Национальным архивом Малайзии при участии архивных служб стран-участниц конгресса была организована выставка архивных документов. Документы о белорусско-малазийских связях, выявленные в белорусских архивах, были представлены на выставке отдельным блоком и получили высокую оценку коллег. Параллельно была организована выставка архивных изданий и публикаций книжного типа, на которой были представлены издания Национального архива Республики Беларусь, Национального исторического архива Беларуси, БелНИИДАД.

25 и 26 июля состоялась Генеральная ассамблея МСА. Принять участие в дискуссиях были приглашены все участники конгресса. В связи с чем Беларусь получила три голоса при принятии решений. По результатам обсуждения Генеральная ассамблея утвердила стратегический план развития на 2008–2018 гг., в котором нашли отражение основные решения, выработанные во время работы конгресса. Были утверждены также отчет ревизионной комиссии, финансовый отчет за 2007 год, а также проект бюджета на 2009 год. Принципиальная позиция членов белорусской делегации позволила сохранить неизменным размер членских взносов для Беларуси на 2009 год (1000 евро), что в условиях общемировых инфляционных процессов следует признать существенным достижением.

На заседании Генеральной ассамблеи в должности нового президента МСА был утвержден директор Национального архива Канады Ян Вилсон, генерального секретаря – представитель Великобритании. Принято предложение провести очередной XVII конгресс МСА в г. Брисбен (Австралия).

В период конгресса члены белорусской делегации провели рабочие встречи с представителями архивных служб России, Украины, Польши, Литвы, Латвии и других стран, где были обсуждены перспективы и намечены конкретные проекты двустороннего сотрудничества на ближайший период.

В рамках программы для участников конгресса была организована профессиональная экскурсия в Национальный архив Малайзии, где архивисты разных стран смогли познакомиться с условиями и опытом работы малазийских архивистов.
Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121 
Архив по годам: 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Объявления
31 октября 2019 г.
21 ноября 2019 г. БелНИИДАД проводит однодневный семинар «Составление и оформление номенклатур дел организаций, примерных и типовых номенклатур дел» Подробнее >>
Новости отрасли
14 ноября 2019 г.
12 ноября 2019 г. заместитель директора Департамента по архивам и делопроизводству А.Е.Цветков принял участие в работе круглого стола, посвященного презентации энциклопедических изданий Подробнее >>
12 ноября 2019 г.
11 ноября 2019 г. состоялась встреча директора Департамента по архивам и делопроизводству В.И.Кураша с делегацией литовских архивистов Подробнее >>
12 ноября 2019 г.
В БелНИИДАД изданы методические рекомендации по документационному обеспечению местных исполнительных и распорядительных органов Подробнее >>
12 ноября 2019 г.
Изданы методические рекомендации по организации комплектования государственных архивов документами общественных организаций Подробнее >>
12 ноября 2019 г.
Пабачыў свет дваццаты выпуск Беларускага археаграфічнага штогодніка Подробнее >>
  Ccылка на facebook