Разделы
Органы архивного дела и делопроизводства и система государственных архивных учреждений
Государственный контроль в сфере архивного дела и делопроизводства
Архивное дело
Нормативная база
Архивные справочники
Фондовый каталог государственных архивов Республики Беларусь
Тематические разработки и базы данных
Генеалогия
Археография
Геральдика
Услуги
Административные процедуры
Образование
Журнал «Архивы и делопроизводство»
Каляндар знамянальных і памятных дат па гісторыі Беларусі
Жыццё і дзейнасць народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава

Архіўныя дакументы і матэрыялы пра Максіма Багдановіча

120 гадоў з дня нараджэння Максіма Багдановічавіча

Ацэнка творчасці Максіма Багдановіча літаратарамі і навукоўцамі

“Пясняр чыстай красы”.
Артыкул А. Луцкевіча (пад крыптанімам Г.Б.).
Друкаванае. Газета “Наша ніва”. 1914. № 8. 21 лютага.
(БДАМЛМ, бібліятэка)
Спасылка на дакумент
“У гадаўшчыну”.
Артыкул З. Бядулі да 1-й гадавіны смерці Максіма Багдановіча (урывак).
Друкаванае. Газета “Вольная Беларусь”. 1918. № 19. 26 мая. С. 146.
(БДАМЛМ, бібліятэка)
Спасылка на дакумент
“Максім Багдановіч як гісторык беларускага адраджэння”.
Артыкул У. Пічэты (урыўкі).
Копія. Друкаванае. Часопіс “Весьнік Народнага камісарыята асьветы С.Р.Р.Б.”. 1922. Вып. 7-8. С. 8-12.
(БДАМЛМ, ф. 153, воп. 2, спр. 88, арк. 26-27, 28-28 адв.)
Спасылка на дакумент
“Асноўны матыў у творчасці Максіма Багдановіча”.
Артыкул Я. Лёсіка (урыўкі) (з рэзалюцыяй “Запрещено”).
1923 г.
Аўтограф Я. Лёсіка.
(БДАМЛМ, ф. 66, воп. 1, спр. 1409, арк. 1а-1 адв., 2-2 адв., 21-21 адв.)
Спасылка на дакумент
“Вечар памяцi М. Багдановiча”.
Артыкул Адама Бабарэкі (урывак з ацэнкай творчасці Максіма Багдановіча прафесарамі Белдзяржуніверсітэта М. Піятуховічам і У. Пічэтам) .
Друкаванае. Газета “Савецкая Беларусь”. 1923. 20 чэрвеня.  № 137. С. 4.
(НАРБ, бібліятэка)
Спасылка на дакумент
“Материалы к биографии Максима Адамовича Богдановича”.
Успаміны А.Я. Багдановіча (урывак з ацэнкай творчасці Максіма Багдановіча).
1923 г.
Друкаванае. Зборнік “Шлях паэта. Успаміны і біяграфічныя матэрыялы пра Максіма Багдановіча”. Мінск, 1975. С. 43-44. На рускай мове.
(БДАМЛМ, бібліятэка, № 11340)
Спасылка на дакумент
“Гарачае сэрца” (З жыцця М. Багдановіча).
Артыкул Я. Дылы аб удакладненні біяграфіі Максіма Багдановіча і успамінах аб ім у яраслаўскай газеце “Голос”.
Друкаванае. Газета “Савецкая Беларусь”. 1923. 16 чэрвеня.
(БДАМЛМ, ф. 153, воп. 1, спр. 2, арк. 2)
Спасылка на дакумент
“Росквіт беларускага краснага пісьменства”.
Даклад Ф. Грышкевіча з кароткай характарыстыкай творчасці Максіма Багдановіча (урывак).
г. Прага. 1927 г.
Аўтограф Ф. Грышкевіча.
(БДАМЛМ, ф. 3. воп. 1, спр. 179, арк. 6-7)
Спасылка на дакумент
“Пясняр хараства і адраджэння”.
Артыкул М. Краўцова да 10-годдзя з дня смерці Максіма Багдановіча (без пачатку).
Друкаванае. Выразка з газеты “Беларускі дзень”. 1927. № 13.
(БДАМЛМ, ф. 3, воп. 1, спр. 46, арк. 46)
Спасылка на дакумент
“М. Багдановіч. Крытычна-біяграфічны нарыс”.
Манаграфія І. Замоціна (урывак).
Друкаванае. Творы М. Багдановіча. У 2 т. Менск, 1928. Т. 2. С. XXV.
(БДАМЛМ, бібліятэка, № 2696)
Спасылка на дакумент
“Антычныя матывы ў паэзіі М. Багдановіча”.
Артыкул Ю. Дрэйзіна (урыўкі).
Друкаванае. Выразка з часопіса “Узвышша”. 1928. № 2. С. 184-194.
(БДАМЛМ, ф. 401, воп. 1, спр. 3, арк. арк. 49 адв.-50, 54-54 адв.)
Спасылка на дакумент
“На ўкраінскай мове”.
Нататка В. Мачульскага аб выданні ў Дзяржаўным выдавецтве Украіны зборніка вершаў М. Багдановіча “Вінок” (1929).
Друкаванае. Выразка з газеты “Савецкая Беларусь”. 1929. 14 снежня.
(БДАМЛМ, ф. 153, воп. 2, спр. 88, арк. 1)
Спасылка на дакумент
“Поэзия М.А. Богдановича”.
Дысертацыя Р. Жалезняка (урыўкі).
1941 г.
Аўтарызаваны машынапіс. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 66, воп. 1, спр. 1389, арк. 46-47, 58, 63)
Спасылка на дакумент
“Паэт – патрыёт”.
Артыкул В. Барысенкі (урывак).
Друкаванае. Газета “За свабодную Беларусь”. 1942. 16 мая. С. 2.
(НАРБ, бібліятэка)
Спасылка на дакумент
“Прэч крывавыя лапы ад Максiма Багдановiча”.
Выступленне К. Крапівы на радыёстанцыі “Савецкая Беларусь”(урывак).
3 красавіка 1942 г.
Аўтарызаваны машынапіс.
(НАРБ, ф. 871, воп. 1., спр. 6, арк. 105-106)
Спасылка на дакумент
“Паэт народа”.
Артыкул Кузьмы Чорнага.
Друкаванае. Газета “Савецкая Беларусь”. 1942. 30 мая. № 50.
(НАРБ, бібліятэка)
Спасылка на дакумент
“Невядомыя творы Максіма Багдановіча”.
Публікацыя Н. Ватацы і Н. Лапідуса (урывак).
Друкаванае. Часопіс “Полымя”. 1957. № 5. С. 155-156.
(БДАМЛМ, бібліятэка )
Спасылка на дакумент
“З рукапіснай спадчыны Максіма Багдановіча”.
Публікацыя М. Смолкіна (урывак).
Друкаванае. Часопіс “Полымя”. 1958, № 3. С. 176.
(БДАМЛМ, бібліятэка)
Спасылка на дакумент
Ліст Н.Б. Ватацы да П.А. Багдановіча (урывак з паведамленнем аб падрыхтоўцы ў Кіеве выдання твораў Максіма Багдановіча ў перакладзе на ўкраінскую мову і аб выданні кнігі А.Я. Багдановіча Акадэміяй навук БССР).
13 чэрвеня 1965 г.
Аўтограф Н.Б. Ватацы. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 153, воп. 2, спр. 66, арк. 26 адв., 27- 27 адв.)
Спасылка на дакумент
Ліст Н.Г. Кунцэвіч да П.А. Багдановіча (урыўкі пра пераклады вершаў Максіма Багдановіча на рускую мову і інш.).
30 красавіка 1966 г.
Аўтограф Н.Г. Кунцэвіч. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 153, воп. 2, спр. 64, арк. 2, 3 адв.)
Спасылка на дакумент
“З друкарні пана Марціна Кухты”.
Артыкул Н. Гілевіча да 75-годдзя з дня нараджэння Максіма Багдановіча (урывак).
Друкаванае. Выразка з часопіса “Полымя”. 1966 г. № 12. С. 123-125.
(БДАМЛМ, бібліятэка)
Спасылка на дакумент
“Летапісец”.
Эсэ У. Караткевіча (урыўкі).
1967 г.
Аўтограф У. Караткевіча.
(БДАМЛМ, ф. 42, воп. 2, спр. 539а, арк. 1-2, 6)
Спасылка на дакумент
“Ад Максіма Кніжніка пачатак”.
Эсэ М. Стральцова (урывак).
Друкаванае. Выразка з часопіса “Полымя”. 1968 г. № 9. С. 128.
(БДАМЛМ, ф. 323, воп. 1, спр. 223, арк. 41)
Спасылка на дакумент
Даведка аб жыццi i творчасцi выдатнага беларускага паэта Максіма Багдановiча, накіраваная Саюзам пісьменнікаў БССР у ЦК КПБ.
26 сакавіка 1968 г.
Машынапіс.
(НАРБ. Ф. 4п, воп. 97, спр. 251, арк. 3, 4-7)
Спасылка на дакумент
“У родным краю ёсць крыніца”.
Эсэ Я. Сіпакова.
1971 г.
Аўтограф Я. Сіпакова.
(БДАМЛМ, ф. 12, воп. 1, спр. 1496, арк. 1-3)
Спасылка на дакумент
“На шляху да рускага чытача”.
Рэцэнзія В. Рагойшы на кнігу перакладаў вершаў Максіма Багдановіча “Стихотворения” (урывак).
1971 г.
Аўтограф В. Рагойшы з аўтарскай праўкай.
(БДАМЛМ, ф. 12, арк. 1, спр. 1501, арк. 8-9, 20)
Спасылка на дакумент
Пісьмо А. Бачылы да сакратара ЦК КПБ А.Т. Кузьмiна аб значэніі творчасці Максіма Багдановіча і аб мерах па ушанаванні яго памяці.
30 жніўня 1971 г.
Аўтарызаваны машынапіс.
(НАРБ, ф. 4п, воп. 81, спр. 2368, арк. 53-54)
Спасылка на дакумент
“Яна – выдумка маёй галавы”.
Нарыс Н. Ватацы (урыўкі).
1973 г.
Аўтограф Н. Ватацы з рэдактарскімі праўкамі.
(БДАМЛМ, ф. 37, воп. 1, спр. 484, арк. 17-18, 70-71)
Спасылка на дакумент
“Напрадвесні”.
Манаграфія Р. Бярозкіна пра жыццё і творчасць Максіма Багдановіча (урыўкі).
1986 г.
Машынапіс. Пераклад з рускай Ю. Канэ.
(БДАМЛМ, ф. 24, воп. 1, спр. 95, арк. 2; спр. 96, арк. 1-2, 72)
Спасылка на дакумент
“Сто лет одиночества”.
Артыкул Р. Барадуліна (урыўкі).
Друкаванае. Выразка з газеты “Комсомольская правда”. 1991. 12 снежня. На рускай мове.
(БДАМЛМ, ф. 153, воп. 3, спр. 17, арк. 12)
Спасылка на дакумент
“Слова пра Максіма Багдановіча”.
Тэкст Г. Бураўкіна ў праграме да поп-оперы “Максім” паводле твораў Максіма Багдановіча кампазітара І. Паліводы.
Друкаванае выданне. 1992 г.
(БДАМЛМ, фонд навукова-дапаможных матэрыялаў)
Спасылка на дакумент
“Слова пра Максіма Багдановіча”.
Тэкст Н. Гілевіча ў праграме да поп-оперы “Максім” паводле твораў Максіма Багдановіча кампазітара І. Паліводы.
Друкаванае выданне. 1992 г.
(БДАМЛМ, фонд навукова-дапаможных матэрыялаў)
Спасылка на дакумент
Объявления
10 января 2020 г.
29 января 2020 г. БелНИИДАД проводит семинар «Хранение документов в организации: отбор документов для хранения и уничтожения» Подробнее >>
Новости сайта
20 января 2020 г.
Новости отрасли
24 января 2020 г.
23 января 2020 г. состоялось расширенное заседание коллегии Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь Подробнее >>
22 января 2020 г.
20 января исполнилось 100 лет ветерану ВОВ Василию Лазаревичу Дейкуну, личные документы которого хранятся в зональном государственном архиве в г. Речице Подробнее >>
16 января 2020 г.
Утверждена и издана новая Унифицированная система организационно-распорядительной документации (УСОРД) Подробнее >>
13 января 2020 г.
Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов и портал TUT.BY представляют очередной выпуск совместного проекта "Это мы" Подробнее >>
31 декабря 2019 г.
Поздравление с Новым Годом Директора Департамента по архивам и делопроизводству В.И.Кураша Подробнее >>
  Ccылка на facebook