Parish records of Orthodox churches
Oshmiany uezd Vilno province

National Historical Archives of Belarus in Minsk

Parish/Church Years Fond/Inventory Number of items
Benitsa 1897 – 1914 136/35 5
Dovben / Transfiguration Church [Preobrazhenskaia] 1913 – 1916 136/35 1
Dubina / St. George Church [Georgievskaia] 1911 – 1920 136/35 1
Golshany 1911 136/35 1
Gorodilovo / St. Joseph Church [Iosifovskaia] 1901 – 1917 136/35 5
Gruzdovo – Polochany / Nativity of the Virgin Mary Church [Rozhdestvo – Bogoroditskaia] 1883 – 1885, 1888 – 1890, 1893, 1896 – 1899, 1905 – 1906, 1908 – 1912 136/35 4
Lossk / St. George Church [Georgievskaia] 1897 – 1914, 1919 – 1922 136/35 6
Slovenski 1931 136/35 1
Volozhin / St. Joseph Church [Iosifovskaia] 1912 – 1918, 1921 – 1922 136/35 3
Volozhin / St. Konstantin and St. Helen Church [Konstantino – Eleninskaia] 1917 – 1919 136/35 1

National Historical Archives of Belarus in Grodno

Parish/Church Years Fond/Inventory Number of items
Dovben / Transfiguration Church [Preobrazhenskaia] 1912 1553/1 1
Golshany 1845 – 1891 111/1 15
Mikhailovshchina 1850 – 1889 432/1 5