Parish records of Orthodox churches
Volkovysk uezd Grodno province

National Historical Archives of Belarus in Grodno

Parish/Church Years Fond/Inventory Number of items
Iatvesk 1871 – 1876 1801/1 1
Khoroshevichi 1858 – 1868 249/1 1
Levshovo 1883 – 1887 1798/1 1
Lyskovo 1871 – 1878 363/1 2
Lyskovo 1887 363/2 1
Novy Dvor 1849 – 1855, 1861 – 1870 248/1 2
Novy Dvor 1871 – 1874, 1879 – 1880 248/2 2
Porozovo 1843 – 1848 247/1 3
Porozovo 1858 – 1867, 1867 – 1870, 1872 – 1875 247/2 4
Samoilovichi 1826 – 1868 244/1 7
Zelva 1835 – 1843 245/1 2
Zelva 1844 – 1870 245/2 2