Parish records of Orthodox churches
Brest uezd Grodno province

National Historical Archives of Belarus in Grodno

Parish/Church Years Fond/Inventory Number of items Notes
Brest – Litovsk / St. Simeon Church [Semenovskaia] 1843, 1845, 1852, 1853, 1855, 1858, 1859, 1866 266/1 11  
Brest / Greek – Uniate Church [Greko – Uniatskaia] 1798 – 1834 402/1 2  
Chemery 1814 – 1854, 1857 – 1860, 1870 – 1880 428/1 8  
Cherni / John the Divine Church [Ioanno – Bogoslovskaia] 1818 – 1874 908/1 20  
Chernovchitsy 1860 429/1 1  
Chernovchitsy 1921 429/2 2 Lists of parishioners
Chernovchitsy 1901 – 1914 429/3 11 Lists of  parishioners
Chernyany 1827 – 1834, 1850, 1852 426/1 3  
Dmitrovichi 1843 – 1868, 1872 – 1875 409/1 12  
Kamenets – Biskupski 1827 – 1835, 1857 – 1861 427/1 3  
Kamenets – Zhyrovitski 1850 – 1864 411/1 2  
Kamenets – Litovski/ Transfiguration Church [Preobrazhenskaia] 1869 – 1871 1780/1 1  
Khersy 1835 – 1869 415/1 3  
Khmelevo 1843 – 1856 421/1 4  
Kutyn 1827 – 1834 577/1 1  
Luki 1843 – 1856 410/1 2  
Lyshitsy / Orthodox Church 1843 – 1847, 1853 – 1879 407/1 3  
Lyshitsy / Orthodox Church 1846 – 1860 407/1 2 Lists of parishioners
Liubashki 1847 – 1862, 1868 – 1882 405/1 7  
Mileichitsy 1811 – 1854, 1858 – 1859 268/1 9  
Oltush 1858 – 1869 1775/1 1 Record – book of parishioners
Omelenichi 1835 – 1880 420/1 7  
Orekhovo 1843 – 1853, 1857, 1863 – 1869 418/1 5  
Orepichi 1835 – 1863 419/1 5  
Ostromechevo / St. Michael Church [Mikhailovskaia] 1897 – 1901 414/1 1  
Ostromechevo / St. Michael Church [Mikhailovskaia] 1830, 1923, 1932, 1934 – 1944 414/1 4 Lists of parishioners
Pokry 1813 – 1818, 1835 – 1863, 1872 – 1881 412/1 11  
Pozhezhin 1827 – 1842, 1848 – 1849, 1861 422/1 4  
Priborovo 1850 – 1862 423/1 2  
Priluki 1844 – 1845 417/1 1  
Radost 1827 – 1834, 1847 – 1880 423/1 6  
Radvanichi 1776 – 1852 424/1 8  
Rogachi 1835 – 1858 469/1 2  
Semekhovichi 1827 – 1834 925/1 1  
Shchebrin 1835 – 1843, 1845, 1849, 1858 – 1879 431/1 4  
Sychi 1901 – 1915 1707/1 7  
Teliatichi 1844 – 1868 425/1 3  
Trostianitsa 1857 – 1910 1659/1 13  
Velikii Les 1845 – 1848 416/1 1  
Velikoryta 1796 – 1827, 1843, 1853 – 1864, 1881 – 1914 1687/1 16  
Veretok 1857 – 1862 888/1 1  
Verkhovichi 1909 1530/1 1