Parish records of Orthodox and Uniate (Greek Catholic) churches
Slutsk uezd Minsk province

National Historical Archives of Belarus in Minsk

Parish / Church

Years

Fond / Inventory

Different churches of the uezd 1786 – 1791, 1795, 1797 – 1840 136/13
  1801, 1861 136/14
Baslovets 1845 – 1900 136/21
Baslovets / St. Simeon Church [Simeonovskaia] 1786 – 1849 1384
  1901 – 1916 136/34
Bliachin / St. John the Baptist Church [Ioanno – Predtechenskaia] 1907, 1915 – 1921 136/34
Brianchitsy 1842 – 1900 136/21
Brianchitsy / St. George Church [Georgievskaia] 1901 – 1910, 1912 – 1916, 1918 136/34
Buchatino 1774 – 1798 136/13
Bystritsa 1845 – 1858 136/14
Chizhevichi 1850 – 1900 136/21
Chizhevichi / Protection Church [Pokrovskaia] 1901 – 1918 136/34
Deniskovichi 1798 – 1841 595
Dorosina / Transfiguration Church [Preobrazhenskaia] 1842 – 1891 774
Dunaichitsy 1847 – 1851, 1875 – 1899 136/21
Dunaichitsy / Protection Church 1901 – 1920, 1926 136/34
Goretsk 1780 – 1802 136/13
Golynka 1880 – 1893, 1898 – 1900 136/21
Golynka / St. Peter and St. Paul Church [Petropavlovskaia] 1917 – 1821 1452
  1902, 1904 – 1920, 1922 136/34
Gresk 1755 – 1785 136/13
Grozovo 1798, 1801, 1806 – 1810 136/13
Gritsevichi 1827 – 1899 136/21
  1900 – 1922 136/34
Ivan / Raising the Holy Cross of Our Lord Church [Krestovozdvizhenskaia] 1803 – 1900 766
Iodchitsy 1794 – 1827, 1835 136/13
  1853 – 1900 136/21
Iodchitsy / Protection Church [Pokrovskaia] 1894 – 1898, 1901 – 1915, 1921 136/34
Kletsk 1870 – 1889, 1894 – 1900 136/21
Kletsk / Ressurection Church [Voskresenskaia] 1898 – 1914, 1917, 1922, 1924 136/34
Kletsk / Protection Church [Pokrovskaia] 1901 – 1919 136/34
Kopyl 1850 – 1861, 1863 – 1875 136/14
Krugovichi 1840 951
Kunosk 1767 – 1825 136/13
Lavrishy 1805 – 1827 136/13
Leshnia 1835 – 1855, 1858 – 1865 136/14
Liakhovichi 1771 – 1827, 1834 136/13
Malyevo 1919 – 1922 136/34
Moroch 1763, 1764, 1773 – 1818 136/13
  1804 – 1860 601
  1850 – 1898 601/21
Moroch / Ascension Church [Voznesenskaya] 1901 – 1922 136/34
Novosyolki 1817 – 1828 136/13
  1840 – 1847, 1855 – 1858 136/14
Pesochna 1792 136/13
Pogost 1789 – 1799 136/13
  1801 – 1824 136/14
  1863 – 1890, 1896 – 1900 136/21
Pogost / St. John the Baptist Church [Ioanno – Predtechenskaya] 1901 – 1920 136/34
Podlesie 1827 136/13
Potseiki 1764 – 1790, 1827 136/13
  1835 – 1868 136/14
Prusski 1796 – 1798 136/13
  1870 – 1900 136/21
Prusski / Nativity of the Virgin Church [Rozhdestvo – Bogoroditskaia] 1901 – 1915, 1917 – 1918 136/34
Pukhov 1811 – 1818 136/13
Romanov / St.George Church [Georgievskaia] 1803 – 1833 998
Savichi 1841 – 1861, 1883 – 1894 136/14
Siniavka 1819 – 1825, 1828, 1830, 1832 136/13
  no date  
  1867 – 1871, 1882 – 1885, 1895 – 1899 136/21
Siniavka / St. Nicholas Church [Nikolaevskaia] 1900 – 1920 136/34
Skepiov 1840 – 1870 136/14
Slutsk 1797, 1818 – 1822 136/13
  1821 marriage lists  
Slutsk / St. Nicholas Cathedral Church [Sobornaia Nikolaevskaia]
1797 – 1860 779
Smezhevo 1841 – 1853 136/14
Starchitsy 1859 136/13
Starobino 1853 – 1900 136/21
Starobino / St. Nicholas Church 1901 – 1918 136/34
Taliadovichi 1840 – 1848, 1845 – 1867, 1878 – 1885 136/14
Timkovichi 1842 – 1846, 1850 – 1873 136/14
Truponov 1838 – 1852 136/14
Tsepry 1850 – 1861, 1876 – 1898 136/21
Tsepry / Raising the Holy Cross of Our Lord Church [Krestovozdvizhenskaia] 1901 – 1919 136/34
Zabelie 1786 – 1798 136/13
Zavshitsa 1867, 1870 – 1874, 1880 – 1900 136/21
Zavshitsa / Assumption Church [Uspenskaia] 1901 – 1920 136/34
Zubki 1835 – 1900 136/21
Zubki / Protection Church [Pokrovskaia] 1901 – 1920 136/34