Parish records of Orthodox and Uniate (Greek Catholic) churches
Igumen uezd Minsk province

National Historical Archives of Belarus in Minsk

Parish/Church Years Fond/Inventory
Different churches of the uezd 1726 – 1825, 1860 – 1865 136/14
  1763 – 1846, 1848 – 1860 136/13
  1895, 1898, 1917, 1920 136/31
Belichany 1792 – 1836 136/13
Berezino 1800 – 1822 136/13
Berezino / Saviour Transfiguration Church [Spaso – Preobrazhenskaia] 1827 – 1885 106
Blon 1739 – 1747 1749 – 1821 136/13
Bluzha 1779 – 1789, 1793 – 1808 136/13
Bogushevichi 1760 – 1823, 1852 – 1854 136/13
Bogushevichi / Raising the Holy Cross of Our Lord Church [Krestovozdvizhenskaia] 1844 – 1819 94
Bozhin 1770 – 1851 136/13
Bozhin / St. Elijah Church [Sviato – Ilinskaya] 1840 – 1921 122
Brodets 1759 – 1822 136/13
  1884 – 1890 136/10
Dolginichi 1776 – 1821, 1835 – 1850 136/13
  1856 – 1885, 1870 – 1885 136/19
  1886 – 1899 136/21
Dolgichinsky (Dolginovo?)/ St. George Church [Georgievskaia] 1900 – 1916, 1918 136/34
Domovitsk 1772 – 1804 136/13
Domovitsk / Holy Transfiguration Church [Sviato – Preobrazhenskaia] 1818 1155
Drichin 1753 – 1821 136/13
  1842 136/14
Drichev 1753 – 1771 136/13
Dudichi 1776 – 1821 136/13
Dukory 1727 – 1749, 1755 – 1835, 1838 136/13
/St. Peter and St. Paul Church 1832 – 1922 133
/Assumption Church [Uspenskaia] 1868 – 1919 126
Diady 1803 – 1827 136/13
Glusk 1790 – 1809 136/14
Grebenka 1751 – 1772, 1794 – 1823, 1826, 1828 136/13
Iakshitsy 1742 – 1790, 1813 – 1836 136/13
Iakshitsy / Trinity Church [Troitskaia] 1829 – 1907 777
Iachenka 1756 – 1836, 1849 136/13
  1905 136/14
Iurovichi 1759 – 1798 136/13
Igumen 1752 – 1786, 1837 136/13
Kalinets 1769 – 1798 136/13
  1871, 1909 136/14
Kaplantsy 1762 – 1821 136/13
Kaplantsy /  Protection Church [Pokrova] 1840 – 1916 100
Kholuy 1783 – 1821 136/13
Khotliany 1739 – 1747, 1771 – 1827, 1839 – 1863 136/13
Khotliany / Protection Church [Pokrova] 1822 – 1916 778
  1859 – 1884 778/19
  1886 – 1898 778/21
  1899 – 1920 136/34
Kalinetski (Klinetski) 1769 – 1798 136/13
  1871, 1909 marriage lists 136/14
Klinok 1785 – 1821, 1825, 1826 136/13
Klichev 1792 – 1825 136/13
Kosmodanilovo 1842 – 1889 1184
Lapichi 1791 – 1822, 1826 136/13
Leshnitsy 1811 – 1822, 1837 – 1861 136/13
Leshnitsy / Nativity of the Virgin Mary Church [Rozhdestvo – Bogoroditskaia] 1773 – 1922 113
Litviany 1861 – 1885 136/19
Liady 1795 – 1802, 1822 – 1827 136/13
Matsnevichi 1747 – 1822 136/13
Mikulichi / St. Michael Church [Mikhailovskaia] 1851 – 1921 121
Mogilnya 1760 – 1842, 1849 – 1865 136/13
  1868 – 1885 136/19
  1879 – 1898 136/21
Mogilnia / St. Nicholas Church [Nikolaevskaia] 1899 – 1917 136/34
Novoselie 1749 – 1821 136/13
Omelna 1792 – 1819 136/13
Osoki 1763 – 1821 136/13
Ostrovski 1762 – 1830 136/13
Ostrovski / St. George Church [Georgievskaia] 1842 – 1911 776
Padzevichi 1895 – 1899, 1901, 1903, 1905, 1908, 1912, 1914, 1916, 1917, 1920 136/31
Perezhir 1783 – 1821 136/13
Pesochna 1803 – 1864 136/14
Pogoreloe 1756 – 1822 136/13
Pogoreloe / Protection Church [Pokrova] 1842 – 1902 767
  1870 – 1893 767/10
  1822 – 1834 the Uniates 764
Pogost 1726 – 1766, 1780 – 1822 136/13
Pogost / St. Peter and St. Paul Church [Petropavlovskaia] 1840 – 1914 99
Podsvitski 1789 – 1821 136/13
Poliany 1771 – 1836 136/13
  1850 – 1854 136/14
Pyrashev (Slobodo – Pyrashevski) 1870 – 1885 136/19
  1883 – 1899 136/21
Pyrashev /  Assumption Church [Uspenskaia] 1919 136/14
Rovanichi 1807 – 1822 136/13
Semenovichi 1755 – 1775, 1777 – 1821 136/13
  1870 – 1885 136/19
  1886 – 1897 136/21
Semenovichi / Raising the Holy Cross of Our Lord Church [Krestovozdvizhenskaia] 1897 – 1918 136/34
Sergeevichi 1765 – 1834 136/13
Shatsk 1733 – 1794, 1816 – 1830, 1848 – 1849 136/13
Shatsk / St. Elijah Church [Svyato – Ilinskaia] 1842 – 1853, 1868, 1872, 1889, 1891, 1895 – 1917 1389
Shipiany 1795 – 1821 136/13
Sloboda – Pyrashevichski / Assumption Church [Uspenskaia] 1899 – 1919 136/34
Smilovichi 1725 – 1751, 1757 – 1795 136/13
Smilovichi / Assumption Church [Uspenskaia] 1668 – 1877 1329
Starchitsy 1786 – 1795, 1806 – 1811 136/13
  1832 136/14
Teliakov 1792 – 1853 136/13
  1870 – 1885 136/19
  1886 – 1898 136/21
Teliakov / Protection Church [Pokrovskaia] 1898 – 1918 136/34
Trukhnovichi / St. Peter and St. Paul Church [Petropavlovskaia] 1802 – 1905 782
Tsitva 1731 – 1818 136/13
Turin 1727 – 1775 136/13
Uzda 1724 – 1738, 1756 – 1773, 1785 – 1820, 1841 – 1858 136/13
  1851 – 1885 136/19
  1886 – 1899 136/21
Uzda / St. Peter and St. Paul Church [Petropavlovskaia] 1884 – 1887, 1899 – 1903, 1905 – 1907, 1909 – 1918 136/34
Verkhmen 1916 – 1918 136/14
  1893 – 1898, 1903 – 1920 136/34
Volma 1792 – 1822, 1842 – 1858 136/13
  1875 – 1894 136/21
Volma / Protection Church [Pokrovskaia] 1890 – 1898, 1901, 1904 – 1905, 1907 – 1908, 1912 – 1920 136/34
Voronichi 1745 – 1833 136/13
Zazerie 1763 – 1813 136/13
Zborsk 1786 – 1822, 1827, 1841 136/13
Zenkovichi 1759 – 1821, 1827, 1828, 1842 – 1854 136/13
Zenkovichi / Saviour Transfiguration Church [Spaso – Preobrazhenskaia] 1854 1278
  1860 – 1885 1278/19
  1886 – 1898 1278/21
  1896 – 1912, 1916, 1919 136/34